Drie marechaussees laten zich koeien en wapens afpakken Acht miljoen ar met Binnenschippers varen weer uit AMANUENSIS EN DOCENTE IN ZIEKENHUIS NA INADEMEN VAN GIFTIG GAS Vij fling in Frankrijk Opnieuw gladheid! Moord om 200 gulden £eick>e <3owumt I Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - j Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 10 januari 1979,69e jaargang no. 21243 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Marie Curie Eerste aflevering van de ge dramatiseerde tv-serie „Marie Curie" op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 20.32 uur „Superte ams: Nederland - België" eri m 22.10 uur „Televizier-sup- ement" over de jacht op de amparts van Auschwitz dr. Joseph Mengele. tijdelijk regen of sneeuw veel bewolking en tijdelijk re gen of sneeuw. Krachtige, aan de kust harde wind, eerst zuide lijk, later westelijk. Middagtem- peraturen omstreeks 3 graden. Morgen zon op: 08.45, zon onder: 16.51. Hoogwater: 1.55 en 14.11 [Laagwater: 9.56 en 22.11. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Drie marechaus sees van de Amsterdamse vreemde lingendienst hebben gisteravond in een woning aan de Van Beuningen- straat in Amsterdam-West zich door twee nog niet geïdentificeerde bui tenlanders hun pistolen laten afpak ken en zich met hun eigen boeien laten vastklinken. Aanvankelijk meldde de politie, dat het slechts om twee marechaussees ging De marechaussees belandden in het pand, na dat zij de inzittenden van een auto, die hen bij het Leidse Plein had gesneden, bij het uit stappen om papieren hadden gevraagd. Om dat daar volgens de politie niet veel van klop te, werd de marechaussees gevraagd mee naar boven te gaan, teneinde de goede papieren te kunnen zien. Een van de buitenlanders, die volgens de poli tie voorwendde de papieren te pakken, trok in de woning, waarin zich een Israeli bevond, plotseling een revolver en sommeerde de ma rechaussees hun wapens af te geven en op de grond te gaan liggen. Toen een hunner aan dit bevel niet vlug genoeg gehoor gaf, werd een waarschuwingsschot afgevuurd. De mare chaussees werden vervolgens met twee Israe li's, waarvan er een met de twee buitenlan ders was meegekomen, met huh eigen boeien aan elkaar vastgeklonken. Na een uur vertro- ken de buitenlanders met inmiddels gepakte koffers en wapens. De politie heeft nog een achtervolging ingezet, maar raakte in Amsterdam-Noord het spoor kwijt. Over de achtergronden van het gebeuren tast de politie nog in het duister. Aanvankelijk werd gemeld dat het hier ging om twee Pales- tijnen, maar deze mededeling werd later weer ingetrokken. Volgens de Israeli's waren het twee landgenoten, die zij de dag tevoren in Amsterdam hadden ontmoet en die zij gast vrijheid hadden verleend. immsam Mogelijk 600 Nederlandse militairen voor VN naar Libanon DEN HAAG (ANP) Ter af lossing van Franse en Iraan- se eenheden gaan mogelijk 600 Nederlandse militairen als eenheid van de Verenigde Naties naar zuidelijk - Liba non. De minis te raad zal vrij dag over dit informeel ver zoek van de secretaris - generaal van de VN beslis sen. Het is niet bekend wan neer de militairen moeten vertrekken, evenmin hoe lang zij in het grensgebied van Li banon met Israël zullen blij ven. De Nederlandse regering moet eveneens nog beslissen over het zenden op verzoek van de Verenigde Naties van militairen naar Namibië. In eerste instantie werd dit ver zoek ingetrokken, nadien is het opnieuw gedaan. Neder land meent, dat het eventueel zenden van een vredesmacht naar Libanon voorrang heeft, omdat daar troepen moeten worden afgelost. Rijschool houder gooit ruiten CBR in RIJSWIJK Een 32-jarige autorij schoolhouder uit Den Haag heeft van nacht zijn ongenoe gen geuit over de gang van zaken bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidbewij- zen (CBR) aan de P. C. Boutenslaan in Rijswijk door zes grote ruiten te ver nielen. Bij de aanhouding door de politie was zijn laconieke op merking: „Er klopt niet veel bij het CBR. Daarom heb ik die ruiten ver nield." De man was met zijn auto de stoep opgereden en had daarbij opzette lijk een paar grote ruiten geraakt. Hij stapte uit, trapte nog enige ruiten in, ging door een gapend gat naar binnen en zette daar zijn verniel zuchtige tocht voort. POPCONCERT IN VERGADERZAAL VAN DE VN In de zaal waar gewoonlijk de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen komt, is gisteravond een concert gegeven door verschillende internationale popsterren ten bate van het kinderfonds van de VN (Unicef). Onder de artisten, die hun mede werking gaven waren Donna Summer, Rod Stigwood. Sommige artisten hadden, speci aal voor de gelegenheid, een eigen nummer geschreven' zoals het nummer van' de Bee Gees ,,To much Heaven", dat in de VS nummer een is op de hitparade en ook in Nederland goed loopt. Op de foto: een deel van de deelnemende artisten met de Abbagroep op de voor grond. Op de achtergrond het kinderkoor van de VN. Zoals bekend is het jaar 1979 uitgeroepen als het jaar van het kind. Door fout in scheikundeboek (Van een onzer verslaggevers) ALPHEN De amanuensis en een docente van het Ashram- college in Alphen aan den Rijn zijn gistermorgen onwel ge worden na het« inademen van giftig gas. Dit gas was ontstaan tijdens het voorbereiden van een scheikundeproef. Volgens conrector P.C. Kraakman van het Alphense college is een fout in de handleiding van het scheikundeboek de oorzaak geweest van het ontstaan van het gas. Hij weigerde echter mee te delen om welk boek het gaat. De voorbereidingen voor de scheikundeproef werden gister morgen getroffen. Een van de andere leden van het schoolper- soneel merkte in het voorbijgaan van het scheikundelokaal dat er iets niet in orde was. Bij binnenkomst van het lokaal ontdekte hij de docente die al buiten bewustzijn was geraakt. De amanuensis was onwel. Zij werden naar het Rijnoordzie- kenhuis in Alphan vervoerd, waar zij tenminste 48 uur in observatie moeten blijven. De Arbeidsinspectie heeft de bewuste passage in het boek gefotocopieerd. Volgens de uitgever, waarmee contact werd opgenomen, is het boek in bezit van vijftig andere scholen in Nederland. NANCY (AFP) In een kraam kliniek in Nancy in het oosten, van Frankrijk is gisteravond een vijfling geboren. De kinde ren zijn drie maanden te vroeg. De ouders zijn de 20-jarige Francis Guidon en zijn 21-jarige echtgenote Marie Helène, bloe misten te Neuves-Maisons bij Nancy. Volgens de kliniek zijn het vier jongens en een meisje. Zij we gen 1.140,950,820 en 1.020 gram. Twee van de kinderen hebben ademhalingsmoeilijkheden. (Van een onzer verslaggevers)' DEN HAAG Van de naar verwachting acht miljoen Nederlanders die dit jaar met vakantie zullen gaan, gaat zeker zo'n zestig procent (4,8 miljoen) naar het bui tenland. Vorig jaar waren het er 4,5 mil joen. Hiervan heeft overigens slechts 1 1/2 miljoen mensen gebruik gemaakt van de diensten van de georganiseerde reiswereld. Deze hebben inmiddels hun zomerreizen in alle mogelijke vormen en variaties be kend gemaakt. In 1966 ging nog maar 40% van de Neder- lanmders met vakantie, in 1977 was dit percentage opgelopen tot 56. Het bezoek aan Spanje is vorig jaar weer duidelijk toegenomen. Spanje zelf vertelt 1,4 miljoen Nederlanders te hebben gehuisvest in 1978. Spanje is, zeker wat de vliegreizen betreft, voor de meeste reisorganisaties dit jaar dan ook weer nummer één op de vakantie- hitparade. Onder de drie miljoen Nederlanders die zelf hun buitenlandse vakantie arrangeer den, was 60 tot 70%, die met de auto ging en daarbij waren Duitsland en Frankrijk favoriet: zij noteerden elk meer dan 1 1/2 miljoen Nederlanders. De touroperators hebben over het alge meen grote verwachtingen van Amerika als vakantieland, zeker niet op de laatste plaats door de gezakte prijzen. De goed koopste reis retour New York wordt voor f 469 aangeboden. Het Nationaal Bureau voor Toerisme heeft voor dit jaar een extra subsidie van de overheid gekregen van drie miljoen gulden. Daaraan is wel de verplichting verbonden, dat het toeristisch bedrijfsleven en het VW-wezen in ons land voor een extra bij drage van een miljoen gulden moeten zor gen. Met name in Amerika, Duitsland en Nederland zelf zal de promotie van ons land door de extra subsidie behoorlijk worden uitgebreid. Maar opk in België, Frankrijk en Engeland zal meer promotie worden gevoerd. Uitbreiding van promotie in eigen land is belangrijk gezien het feit, dat de afgelopen jaren steeds meer Neder landers de grens overgaan, terwijl het aan tal buitenlandse toeristen in Nederland daalt. Daardoor is een groot tekort op de reisverkeersbalans ontstaan. Hoewel het moeilijk zal zijn Nederlanders die nu op vakantie naar het buitenland gaan in eigen land te houden, is het wel zo, dat de twee de vakantie in eigen land" steeds meer op-' gang vindt. Daaraan zal meer aandacht worden besteed. (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De binnen shippers hebben gisteravond laat hun stakingsactie beëindigd en zijn vanmorgen weer aan het werk ge gaan. Op de Rotterdamse schippersbeurs kon den vandaag voor het eerst weer in alle rust contracten worden afgesloten. Dat gebeurde, nadat gisteravond een akkoord werd bereikt tossen schippers en staatssecretaris Smit- Kroes van verkeer en waterstaat. Later op de avond namen ook de verladers het aanvaard de compromis over. Dat compromis, dat door de binnenschippers wwas opgesteld en in het hernieuwde overleg met Smit-Kroes op tafel werd gebracht, komt er op neer dat er een wettelijke afkondiging zal komen van het verkeer tussen Nederland,. België en Frankrijk, precies zoals dat nu al in deze beide laatste landen is georganiseerd (volgens toerbeurtstelsel). Ook komt er een insitituut waarin schippers en verladers gelijk zijn vertegenwoordigd en DEN HAAG Opnieuw heeft het verkeer gister avond en vanochtend te kampen gehad met glad heid door opvriezende wegen. Er deden zich nogal wat aanrijdingen voor, naar wordt ver moed doordat veel auto mobilisten hun snelheid al weer hadden aange past aan de ontdooide wegen. Ook voor vana vond zijn de verkeers- vooruitzicHten slecht. Het openbaar vervoer in enkele steden in het zui den moest door de plot-, selinge gladheid gistera vond enige tijd stilgelegd worden. Ook in West- Duitsland werden de we gen weer aanzienlijk moelijker begaanbaar. De Nederlandse Spoor wegen begonnen vanoch tend voor het eerst sinds de vorstperiode weer volgens het spoorboekje te rijden. SMIT-KROES AKKOORD MET COMPROMIS In Buurmalsen raakte door de onverwacht optredende gladheid een vrachtwagen jn een slip, en belandde 'in een woonkamer, zonder overigens persoonlijke on gelukken te veroorzaken. dat zich vooral bezig zal houden met bemid deling op plaatsen waar belangen van beide partijen strijdig met elkaar zijn. De rol van de overheid in het geheel, blijft die van be middelaar en controleur. Na afloop van het geslaagde overleg toonde alle partijen zich tevreden met het bereikte resultaat. Hoewel de staatssecretaris aanvan kelijk voor oprichting van een privaatrechte lijk instituut was, waarin behalve verladers en schippers ook de overheid vast vertegenwoo- rigd zou zijn, kon zij zich in de door de schippers gelanceerde opzet „voldoende vin den". Over de financiële gevolgen van de op 2 janu ari gestartte actie, is nog weinig bekend. Niet alleen het vrachtvervoer met België en Frank rijk, maar ook het binnenlands verkeer, is de afgelopen dagen vrijwel lamgelegd, omdat het" door ongeregeldheden op de schippersbeurs ook voor de werkwilligen nauwelijks mogelijk was contracten af te sluiten. Gedupeerden hebben tot nu tóf* evenwel nog geen schade claims ingediend. AMSTERDAM (ANP) Tijdens een ruzie om een schuld van 200 gulden, die hij niet onmiddellijk wilde voldoen, is giste ren in een bar in het centrum Amsterdam de 29jarige J. Snelders doodgeschoten. Hij werd door vier kogels getroffen. Op de Delftwaeg in de Rotterdamse haven moest de politie gistermiddag nog paraat blijven, omdat - boze binnenschippers het '.Jaden vpn het schip'van'een werkwillige vollega wilden voorkómen - T - In verband met deze dodelijke schietpartij zijn twee mannen aangehouden. Een van hen zou de schoten hebben gelost.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1