FNVwil 20 gulden per maand extra GEEN MENSELIJK 'PROEFKONIJN' MEER BIJ TOELATINGSEXAMEN Iran zet militaire contracten op helling Lubbers: werkende jongeren moeten ook pensioen gaan betalen SCHOOLKAAS OP PROEF tteidóe€ou>tant Dinsdag 9 januari 1979,69e jaargang no. 21242 ort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 230OM. lel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V„ Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) bonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Onedin Lijn Tweede aflevering van de „Onedin Lijn" op Ned.II om 20.27 uur. Om 21.17 uur „Hoe bestaat het" en om 22.10 uur VAK A-visie over de komst van omroepsatellieten. Ned.I om 20.50 uur „Tijdsein" over het kind en om 21.55 uur „58 miljoen Nederlanders en hun ziekten". Lichte dooi Plaatselijk een bui en in de ochtend nog hier en daar mist Matige, aan de kust tot krachtig toenemende zuidwestelijke wind. Maximum temperaturen omstreeks drie graden. Morgen zon op: 08.45, zon onder: 16.50. Hoogwater: 1.06 en 13.27. Laag- water: 9.05 en 21.24. m 1e dri je Ja recon »mb( ^stzaa Sicc nj je: ;t (Be id) el mete Soest 2.18. an v£ plaat 2.18. er, di reden 14) e nt va plaa 41.3f JMÊ BRT-tv zet Johan Anthierens aan de dijk (Van onze correspondent) BRUSSEL De Vlaamse journalist Johan Anthie rens moet zijn rol in de Noord-Zuid-Show met Mies Bouwman opgeven. Dat heeft de raad van be heer van de Belgische radio en televisie (BRT) gisteren beslist Anthierens, wiens populari teit in Vlaaderen sterk is gedaald na zijn scherpe aanpak in deze show van oud-premier Leo Tinde- mans en zijn doortastend optreden tegenover Vader Abraham, is nu duidelijk persona non grata in de hoogste regionen van de BRT. Een van de leden van de raad van beheer zei gisteren na het bekend worden van het ontslag voor Anthie rens: „In beide gevallen was er geen sprake van een interview of een gesprek, maar gewoon van een ordi naire afstraffing, een afre kenen van een gefrustreer de journalist tegenover Tin- demans en Vader Abra- Mies Bouwman zei in een eerste reactie dat ze het gewraakte programma ook niet meer zag zitten. Ze wilde niet zeggen of ze nu ook zou stoppen of met een andere partner in zee zou gaan. Eerder had ze echter al te kennen gegeven dat ze ermee zou ophouden als Anthierens zou worden ont slagen. tWerkgevers: werkgelegenheid komt in gevaar »CNV wacht af (Van onze sociaal-economische redactie) AMSTERDAM-UTRECHT - De FNV, de grootste vakcentrale, heeft gisteren besloten naast een prijscompensatie bij alle cao-onderhandelingen een loons verhoging van 20 gulden per maand voor iedereen te vragen. De christelijke vakcentrale CNV laat in het belang van de werk gelegenheid een aanvullende' looneis voorlopig achterwege, maar wil wel de vrijheid om eventueel later dit jaar alsnog met zo'n eis'te komen. De groot ste werkgeversorganisatie, het VNO, reageerde uiterst afwij zend op de extra eis van het FNV. De FNV komt met de aanvullende eis, omdat gevreesd wordt, dat prijscompen satie alleen niet tot een volledig behoud van de koopkracht zal leiden, nu kinder bijslagen zijn beperkt en gemeentelijke belastingen worden verhoogd. De FNV erkende gisteravond wel, dat de 20 gul den extra niet berust op een waterdichte becijfering, maar zo'n becijfering zal ook niet te maken zijn omdat niet iedereen op een gelijke wijze wordt getroffen door de gemeentelijke en kinderbijslag- maatregelen. „We hebben een soort grootste gemene deler gezocht", aldus FNV-loondeskundige Frans Drabbe." Voorzitter Wim Kok zei gisteravond, dat zijn bonden met de extra eis ook willen bereiken, dat het minimumloon en de so ciale uitkeringen, die in hun ogefi onter echt zijn beperkt, alsnog - zij het op ter mijn - via het indexeringsmechanisme worden opgetrokken." Het CNV besloot gisteren geen extra loo neis te stellen, maar wel i^ de nieuwe cao's een ontsnappingsclausule te willen men zeer bezorgd is over de omvang van de werkloosheid. Bovendien heeft men de indruk, dat handhaving van de koop kracht tot inkomens van 30.000 gulden door de normale prijscompensatie moge lijk is. Het VNO vindt dat de FNV de werkne mers benadeelt met de looneis. Het bete- opnemen: als de handhaving van de kent zonder meer dat het behoud van de koopkracht in de loop van 1979 in ge- bestaande werkgelegenheid in gevaar vaar komt moet het mogelijk zijn alsnog komt, aldus het VNO, en „over het nadere looneisen te stellen. Men ziet af scheppen van werkgelegenheid hoeven van een extra looneis, zo verklaarde we na deze eis helemaal niet meer te voorzitter Harm van der Meulen, omdat denken". i IHPil 'IHII LIIIHMMWMMW— ii iiiiiiiiiiniM brug Door de intredende dooi vielen er giste ren grote platen ijs van de overkoepe ling van de Van Brienenoordbrug. De brug moest tot van morgen drie uur voor alle verkeer worden afgesloten. Het verkeer dat zich op de brug bevond, moest wagen voor wagen via een in de vangrail gemaakte opening worden af gevoerd. Met schop pen en hamers zijn brandweerlieden uren in de weer ge weest om het ijs van de bogen te slaan. Regelmatig moesten zij worden afgelost, vanweg de ijzige kou op 25 meter hoogte. Meer over het weer Bij voortgezette studie gezinstherapie (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN - De eis, dat maatschappelijk ^werkers mensen met gezinsmoeilijkheden uit lun eigen cliëntenkring als proefkonijn moe- meebrengen bij hun toelatingsexamen voor de voortgezette opleiding gezinstherapie, door het Instituut voor Voortgezette Soci- 1-Pedagogische Opleidingen te Nijmegen af gezwakt. Dit gebeurde na een bewogen verga dering van stafleden en directie, die rlandJj^ gistermiddag plaats vond. Zoals wij zaterdag jl.hebben bericht heeft minister Pais een on derzoek naar de zaak gelast als reactie op een protest, dat de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers eind vorige week had laten horen. Van kandidaten voor de voortgezette opleiding gezinstherapie, aldus de vergadering, zal niet worden geeist dat ze hun vaardigheden op cliënten in geestelijke nood uit hun eigen praktijk demonstreren, terwijl ze via een doorkijkspiegel worden geobserveerd. Er zijn alternatieven gevonden, om toch tot een be paalde selectie te komen. Maatschappelijk werkers met gewetensbezwaren zullen in staat worden gesteld bij hun toelatingsexamen ge bruik te maken van cliënten die het Instituut uit zijn eigen bestand levert. Mocht hun dat ook te ver gaan, dan kunnen ze een geluids band overleggen van een gesprek met een echtpaar of een gezin uit hun praktijk'. In het uiterste geval is men bereid zelfs een rollen spel toe te staan, in plaats van een werkelijk gesprek. De Nederlandse organisatie van welzijnswer kers zei gisteravond: „Voor ons is alleen het rollenspel als selectiemethode aanvaardbaar. Gebruik van echte cliënten, op welke wijze dan ook, ten behoeve van het toelatingsexa men, is verwerpelijk als zijnde een oneigenlij ke beziging van een een hulpverleningsrela tie". FREGATTENORDER RSV ONZEKER GEWORDEN TEHERAN, WASHINGTON (Rtr) Iran gaat alle militaire contracten met het buitenland op nieuw bezien en die niet in overeenstemming zijn met het eigen belang, annuleren. Dit heeft de Iraanse premier, Shapour Bakhtiar, verklaard in een vraaggesprek met het Britse dagblad Fi nancial Times. Waarschijnlijk heeft dit standpunt ook gevolgen voor de order van de bouw van acht fregatten ter waarde van tweeënhalf miljard gulden waar op het Rotterdamse Rijn Schelde Verolme-con- cern (RSV) rekent. Zekerheid kon RSV vanmor gen desgevraagd hierover nog niet geven. De nadruk van de Iraanse defensie zal in de toekomst liggen op de verdediging van de eigen grenzen. Nooit meer zal het land optreden als politieman van de Golf van Iran, aldus de premier. De Amerikaanse regering heeft maandag een beroep gedaan op de Iraanse oppositie en het leger de nieuwe regering te steunen. Ondertussen duurde de bloedige onrust in Iran ook gisteren voort. Ondanks de installatie van de nieuwe regeringsleider Bakhtiar eisten gevechten tussen de sjah vijandig gezinde de monstranten en militairen gisteren in Teheran opnieuw min stens zes doden. Terwijl een datum voor het vertrek van de sjah naar het buitenland ook gisteren nog in de lucht hing, stelde de Kamer van Afgevaardigden van het Iraanse parle ment een vergadering van vandaag uit tot donderdag. Twee jonge Afghanen die tijdens relletjes in de stad Qarchak, ten zuiden van Teheran, van diefstal werden beschuldigd, wer den door de menigte opgehangen, nadat de politie geweigerd had hen te arresteren. SKaasproef Vandaag zal bij wijze van proef op enkele scholen kaas worden verstrekt. s/3 EW VERGEETW/tT 1 jkaas van school n te kiemen.' De kaasproef duurt een half jaar. Door zuurs tof gebrek Vrouw gestikt, man bewusteloos DRIEBERGEN (ANP) De politie laat de oorzaak onder zoeken van de dood van de 65jarige mevrouw C. A. Meersman, die gisteren door haar schoonzoon levenloos werd gevonden. De heer Meersman lag er bewusteloos bij en moest naar het zieken huis worden overgebracht. De politie gelooft niet in een misdrijf. Zij neemt aan, dat het echtpaar door een slecht werkend gastoestel, geyser of kachel, zuurstofgebrek heeft gekregen. Plezierjacht brandt uit LEIDEN Een twaalfeneen- halve meter lang plezierjacht is gistermiddag volledig uit gebrand. Het jacht lag in de Rijn aan de kant van het ter rein van Wernink ter hoogte van de Waddingerbrug. De schade wordt geraamd op ruim vijftigduizend gulden. In het stuurhuis van het jacht stonden gasflessen opgesteld. Twee van de flessen ontplof ten gistermiddag door onbe kende oorzaak. Het jacht brandde hierop geheel uit. De 42-jarige Leidse eigenaar had het jacht zelf gebouwd en had het zes weken geleden te water gelaten. De eigenaar was niet verzekerd. Aan de fles Dit is Iwan, een chimpanseebaby, die op I januari werd geboren, maar wiens moeder niet voor hem kon zorgen. Daarom werd Iwan overgebracht naar het huis van Artis-oppasser Kroon, waar hij in de couveuse werd gelegd. Enkele malen per dag mag Iwan eruit om van mevr. Kroon de fles te krijgen, onder toeziend oog van zoon Matthieu. Iwan groeit als kool: op 3 januari woog hij 1.550 gram, gisteren was zijn gewicht al 1.640 gram. Ter Financiering vervroegde pensionering (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Om vervroegde pensionering in bepaalde be drijfstakken en in bepaalde regio's financieel mogelijk te ma ken, zullen ook werkende jongeren pensioenpremies moeten gaan betalen. Een ander deel van de financiering zou kunnen worden verkregen uit het heffen van extra pensioenpremies van oudere werknemers boven de 50 of 55 jaar. Dit zei CDA fractieleider Lubbers gisteravond tijdens een spreekbeurt in het Brabantse Den Dungen. Lubbers noemde vrijwillige vervroegde pensionering „één van de beste metho den voor de verdeling van het werk". De CDA fractieleider zei voorts dat het dit jaar „uit het oogpunt van behoud van koopkracht" niet nodig is, de lonen extra te verhogen boven de te verlenen prijscompensatie. „Zouden er extra loonsverhogingen gevraagd worden, dan zul len die ten nadele zijn van de eerlijke verdeling van het werk", aldus Lubbers. Verder wees hij erop, dat het zijn inziens redelijk is, de prijscompensatie slechts tot een bepaald i uit te keren. DEN HAAG (ANP) Vandaag zijn twaalf scholen voor voortgezet onderwijs begon nen met het tegen betaling verschaf fen van sch ooi kaas: hapklare brokjes van 25 of 20 gram. Het is een proef, die het produktschap Zui vel een half jaar op deze scholen wil houden. Zes scholen krijgen hiervoor subsidie, zes anderen moe ten het zonder deze subsidie pro ber en. Gesubsidieerd wer ken onder meer mee de scholenge meenschap Hugo Grotius in Delft en het Ashramcollege in Alphen ad Rijn. Ongesubsideerd gaat onder meer de Dalton scholen gemeenschap in Den Haag deze kaas proeven V lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 07I - I22244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiimMiiim

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1