Marokkanen al ma and in de kou Nieuwe kosters- woning op oude stek Stad/regio Schrijven met Amnesty International in Nieuwveen Schietwedstri j den Sint Hubertus maandag in Voorhout Schaatsen blijft gevaarlijk LclDc-1- COURANT ZATERDAG 6 JANUAR11979 PAGINA 3 )A(fJuisbaas weigert betaling gasrekening «2 i december in de kou, zonder verwarming. Verkleumd weggedoken in hun winterkle- ___Jing, vertoeven zij in hun schamele kamer- jes in een huis op de Oude Vest. Het jemeentelijk energiebedrijf Rijnland heeft 3 |e gastoevoer afgesloten omdat de huis- taas van de Marokkanen de heer R. H. I. Bouwman de rekeningen van het gas liet betaalt. Geschaard om een klein elec- risch kacheltje vertellen zij het verhaal ran 10 jaar woonellende, wisselende huis- 'ge Vl)azen die geen van allen iets doen om de ^Rrjiroom-uimte te verbeteren en nu een maand 00 (jjonder verwarming in de koudste winter- AVROeriode die Nederland sinds jaren treft. )0 Nwjwij huilen van binnen, we zijn toch alle- |c rfiaal mensen en moeten elkaar toch helpen, ekeerfaarom moeten de buitenlandse werkne- ok rubers anders behandeld worden dan hun va moederlandse medemens?" Door emoties j°0"|vermand trekt de woordvoerder van de 19 flewoners, Mohammed Azahaf zich terug H579h zijn keukentje. Wanneer hij zichzelf weer Kerkovat in de hand heeft komt hij terug en Sacrjet zijn verhaal voort: „Ik woon al 10 jaar dit huis. Als ik alle huur die ik heb betaald elkaar optel kan ik wel zeggen dat ik helft van het huis heb betaald. En altijd y Listhaar ellende." Gelukkig voor de heer Aza- ïaf en zijn medebewoners spreekt hij rede- ijk goed Nederlands en weet hij zich ferzekerd van de hulp van de landelijke irganisatie bijstand. „Mijn Nederlandse e Jrienden wijzen mij de weg hoe ik voor 1 watejnze rechten moet vechten." iKOfilaar ondanks de hulp van de Stichting 45 Wiguitenlandse werknemers, de Landelijke eld v^)rganisatie Bijstand en de intussen inge- ""^Odchakelde advocaat mr. L. D. H. Hamer, ïaamsjeeft men voor de zes Marokkanen nog >r Antiiiets kunnen bereiken. De heer Bouwman )r vo<vas nergens te vinden. Op 20 december jjjVpjliiurde de advocaat een aangetekende brief >iitieb#aar de huiseigenaar om hem te wijzen op en valijn plichten, maar Bouwman woonde niet 00 (%ieer op zijn oude adres. Ook op de verschil- nrw<cn<*e werkadressen was hij nooit aanwezig. nuziePet ^aatst werd hij gesignaleerd door zijn 3amn#uurders toen hij in november de huur :uituuiwam innen. De heer Azahaf laat de kwitan- van dfe zien. „Ik heb nog contact met hem gehad iet °°ioen in november de brief van het energie- >edrijf binnenkwam waarin met afsluiten ran het gas werd gedreigd. Ik heb hem oen voorgesteld dat wijzelf de rekening ouden betalen en dat in korting zouden ■rshov K"engen °P de huur van december. Daar pi 9 hide Bouwman toen niet van horen. Hij Muzie ei dat hij het zelf wel zou betalen. Het e ing toen om een bedrag van 32,75. 2ju^ ntussen is dat opgelopen, mede door de igs d fsluitkosten tot 1400,—. Nu kunnen we S-Jazfat zelf niet meer opbrengen. Zoveel geld KR4ebben we niet", aldus Mohammed Azahaf. 23 0k or ^'dse Courant was eigenaar 24 opouwman wel te bereiken. Zonder veel (S) Dpoeite overigens. Hij heeft een ander ver- laal: „Ik heb het veel te druk om me met Jie zaken bezig te houden. Ik ben bijna looit in Leiden en ik heb in november geen luur opgehaald. Ik weet helemaal niks van ien niet betaalde gasrekening." En bij de (8 Otnededeling dat de heer Azahaf de kwitan- Nedefes van de huurafrekening van november W zijn bezit heeft, zegt de heer Bouwman: 14 feet interesseert me allemaal niet. Die onda^nensen moeten er toch uit. Ik dacht eigen- »t mijk dat ze er al uit waren. De gemeente ™*®jeeft mij meegedeeld dat ik dat huis niet banger meer als pension voor gastarbeiders nag gebruiken. Het is te bouwvallig en ——Orandgevaarlijk. Die Marokkanen hebben ran de gemeente vervangende woonruimte t langeboden gekregen." Navraag bij de gemeente leert dat het pand inderdaad op de nominatie staat om geslo- len te worden. De heer Van Ingen, secretaris ran de commissie migrantenhuisvesting tegt hierover: „Het pand staat op de lijst, Het ijskoude onderkomen van de Marokkanen naar de heer Bouwman kan zich niet achter ifie gemeente verschuilen, want de officiële i. voc >eslissing van b. en w. is nog niet eens !^geïe deur uit. Bovendien geven we de buiten- jizigg'^andse werknemers dan nog een aantal hit i fiaanden de tijd om naar andere woonruim- Wee|e te zoeken." De heer Hamer, advocaat snhërjyan de bewoners zegt: „Ook al staat dat i Spoil Rusti pand op de lijst om gesloten te worden dan ontslaat dat Bouwman nog niet van zijn plicht als huisbaas om zijn huurders zolang zij er nog inzitten een vrij woongenot te bieden. Zij betalen een huur waarbij gas, water en electriciteit zijn ingesloten, dus daar heeft hij maar voor te zorgen. Op de vraag aan de heer Bouwman wat hij nu denkt te gaan doen aan de te betalen rekening zegt hij: 7,Oh, dat zal ik binnenkort weieens gaan betalen en binnenkort is niet morgen, want ik heb nog wel andere dingen te doen". Advocaat Hamer zegt hierop: „Dit houdt in dat ik tegen de heer Bouwman een kort geding zal aanspannen. Ik heb al toestem ming van de president van de Haagse rechtbank om dat op 22 januari te laten plaatsvinden en dat zal Bouwman een hoop geld gaan kosten." De Marokkanen blijven intussen in de kou zitten. Ze hebben er wel van gehoord dat ze eventueel weg zullen moeten uit het pand op de Oude Vest. „We moeten dan naar Leiderdorp of naar het gebouw voor buiten landse werknemers op de Hooigracht. Maar we willen helemaal niet weg. We wonen hier al 10 jaar en fijn in het centrum. Al onze vrienden hebben we in de buurt, wat moeten we dan in Leiderdorp? De gemeente zou er beter voor kunnen zorgen dat de eigenaren van de migranten-pensions ge dwongen werden hun panden te onderhou den en te zorgen voor goede woonaccommo- datie. Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat die huizen speculatie-objecten worden. Ze kunnen goedkoop gekocht wor den omdat er huurders in zitten, dan moet je proberen die huurders weg te pesten om het huis daarna leeg en misschien opge knapt voor een dikke winst te verkopen. Vooral dit huis; het ligt prachtig aan het water, daar kunnen ze leeg een goeie som voor krijgen. En als de eigenaren zelf ons niet weg kunnen krijgen komt de gemeente wel met een mooie regeling om de huizen leeg te krijgen. Buitenlanders moeten dan maar inschikkelijk zijn en naar Leiderdorp vertrekken. Dat gebeurt toch ook niet met Nederlanders die nalatige huisbazen heb ben; waarom wel met ons?" De heer Azahaf voelt zich machteloos en bedroefd wanneer hij vertelt hoe hij zich in zijn persoonlijke vrijheid voelt aangetast. Ambtenaar Van Ingen meent dat de ge meente toch handelt voor de bestwil van de buitenlandse werknemers. „Ze worden misschien wel overbeschermd. Juist omdat ze vaak in zulke miserabele omstandighe den wonen is er besloten iets aan die pensions te doen. Maar ja, die mensen zijn erg honkvast. Je krijgt ze er bijna niet uit. Toen het project op de Hooigracht startte duurde het ook wel een jaar voordat het gebouw vol was. Sommige migranten zijn met behulp van de politie uit hun oude huizen gezet en dan kruipen ze toch nog terug in andere oude huizen. Dat gebouw in Leiderdorp is prachtig, daar zou je als Nederlander graag inzitten. Als we er stu denten in zouden zetten was het binnen de kortste keren vol." De Marokkanen op de Oude Vest scharen zich maar weer om het electrische kacheltje en wachten af wat met hen zal gebeuren. Zij durven zelf geen initiatief te nemen om iets aan hun situatie te veranderen omdat ze bang zijn voor hun verblijfsvergunning. „Als het recht zegt dat wij wat moeten doen, dan doen we pas wat. Wij betalen gewoon huur door en eten maar brood in plaats van dingen die we moeten koken. Maar het is wel heel erg hoor! De hele dag in de fabrieken hard werken en dan thuis in de kou komen en niet eens een goede maaltijd kunnen maken. Daarom huilen wij van binnen, hier in Nederland." TONNY OUDSHOORN Dieren leed Indachtig het voorbeeld van Willem Barentsz die op Nova Zembla zijn win tersportvakantie doorbracht, be sloot deze do- daars eveneens zijn vlerken op het ijs te sprei den. Het is niet helemaal zeker of het hier om een publiciteits stunt gaat. want de vastgevroren zwemvogel werd door vier biologiestuden ten gevonden en bevrijd nabij de redaktie van de Leidse Courant. Ja. als je dan biologiestudent bent en je vindt een „Podiceps ruficollis", dan stap je even de redaktie binnen op zoek naar een behulpzame verslaggever. Gauw Hans Raeymakers van de Leidse Die- renhulpdienst gebeld. Toen hij op de redaktie verscheen, ver toonde het bruingrijze hoopje veren al wat leven en pik te het verre neefje van de fuut al dankbaar in zijn handen. NIEUWVEEN De leden van de Werkgroep Amnesty Internatio nal afdeling Nieuwveen zullen maandagavond hun eerste schrijf- avond houden in de Mettenburcht aan de W. P. Speelmanweg in Nieuwveen. De werkgroep is in de Mettenburcht van half acht tot tien uur aanwezig om daar samen met geïnteresseerden brieven te schrij ven. Deze brieven worden geschreven aan de autoriteiten in landen waar mensen om reden van hun politieke of geloofsovertuiging of hun ras gevangen zitten. Voorbeelden van brieven zijn door de leden van de werkgroep in verschillende talen opgesteld, tevens zorgen zij voor briefpapier en postzegels die men kan kopen. Bovendien is de werkgroep bereid inlichtingen over de werkwijze van Amnesty International te verstrekken. Voor nadere inlichtingen kan men de volgende contactpersonen bereiken: mevr. I. Hogema-Schrijnders, Bruning- straat 43, tel. 9297 en de heer E. Barreveld, Kerkstraat 20, tel. 8729. VOORHOUT De Voorhoutse schuttersvereniging Sint Hubertu houdt maandag weer haar traditionele Koppermaandag. Om negen uur 's ochtends al komen de schietgrage leden bijeen in de kantine van Forholte waar een kwartier later moet worden gestart met het jaarlijkse schieten op de houten vogels. Dit vormt het eerste onderdeel van de strijd, 's Middags zal in het Parochiehuis he! zogeheten zaalschieten worden afgewerkt. Degene die op de beide schietonderdelen de meeste punten weet te verzamelen mag zich het komend jaar de Schutterskoning noemen. Pas daarna komt het „echte" koppen smullen) aan bod. De aanwezigen kunnen zich in ruime mate tegoed doen aan boerenkool met worst. Voor diegenen die er maar geen genoeg van kunnen krijgen kan er 's avonds nog met de windbuks geschoten worden. Voor wie daarvan en van de boerenkool de buik vol heeft past misschien het geplande kaarten of biljarten beter. VOORHOUT De dubbele oude kosterswoning aan de Heren straat nummers 53/55 in Voor hout zal toch op de huidige plaats worden her bouwd. Ruim vier jaar geleden vatte de Her vormde Kerk voogdij het plan op om in plaats van de uit de vo rige eeuw date rende woning te herstellen een nieuwe woning te bouwen. Dat zou moeten ge beuren in de Prof. Aalberse- laan. In augustus 1977 kwam het plan in de raad. Die was echter van mening dat in het centrum van het dorp zui nig moet worden omgesprongen met vrijgekomen ruimte om toch nog eens tot een soort dorpsplein te komen waarop allerlei activiteiten zouden kunnen plaatsvin den zoals bijvoorbeeld een weekmarkt. Het bouwplan werd derhalve afgewezen. Toen al zei wethouder dr. D. J. W. IJdo dat men nieuwbouw kon afwijzen, maar renovatie van de woning op de hoek Heren straat/Prof. Aalberselaan niet zou kunnen tegenhouden. De Leidse Kerkvoogd en architect J. Splinter maakte een ontwerp voor die renovatie dat door b. en w. werd goedgekeurd. Wanneer de weersomstandigheden niet al te veel roet in het eten gooien zal eind deze maand met de werkzaamheden kunnen worden begonnen door de Katwijkse Bouw Maatschappij die dan vóór de bouwvakvakantie dit jaar het werk hoopt te voltooien. De kosten worden geraamd tussen de twee en drie ton. Daarvoor wordt dan een fraaie dubbelwoning gebouwd voor het kostersecht paar Schuurink die het grootste deel van het pand al gaan bewonen. De bejaarde mevrouw Roskam zal dan de kleinste helft weer gaan inrichten. Mevrouw Roskam bewoond al meer dan zestig jaar een deel van het huis. Destijds was haar man koster van de Nederlands Hervormde kerk. Het is een oud recht dat de koster altijd in zijn huis kan blijven wonen. Ook voor mevrouw Roskam zal niet van die gewoonte worden afgeweken. Het nieuwe pand zal ongeveer gelijke afmetingen krijgen als het oude en op de zelfde plaats worden herbouwd. Voorschrift van de gemeente is dat wordt vastgehouden aan de lijn van de Herenstraat. De voordeuren zullen wel worden verplaatst van de Herenstraat naar de zijgevels van het pand. Pollets Politie knijpt een oogje dicht LEIDEN Koning Winter heeft weliswaar heel het land in zijn „vorstelijke" greep, maar is nog niet machtig ge noeg om het ijs in de Leidse singels op officiële schaatsdik- te te brengen. Er is nog min stens zes centimeter extra ijs nodig om de openbare ijsbaan op de Zoeterwoudsesingel tus sen Doezastraat en Hoge Rijn dijk van gemeentezijde voor geopend te verklaren. „We zijn bang", verklaart een ijs-expert van de gemeente, „dat er hier en daar ongelukken zullen ge beuren. Want niemand trekt zich ook maar iets aan van de borden met „Verboden Toe gang" er op. Op de Zoeter woudsesingel schaatsen dage-' lijks honderden mensen en dat is ook zo in andere grachten van de stad. Men moet zich wel realiseren dat er meters water onder het ijsoppervlak zitten en als je daar via een wak in belandt, dan kom je er zonder hulp van anderen maar moeilijk uit We zijn wat het verdrinkingsgevaar be treft banger dan normaal". Het ijs zal dit weekend, aldus de gemeente, zeker nog onder de tien centimeter blijven. Da gelijkse steekproeven in de dichtgevroren wateren van de stad tonen dit aan. Ook worden er op voor het oog betrouwbare ijsbanen gevaarlijke scheuren waargenomen. Een en ander is het gevolg van de constant wisselende temperatuur in het water van de Leidse singels en grachten. Energiebedrijf Rijn land loost dagelijks warm wa ter in de singels, hetgeen nade lige gevolgen heeft voor het ijspeil. De politie ziet niettemin het schaatsen door de vingers, omdat het ondoenlijk is om de halve stad te gaan lopen bekeu ren. Het motto luidt dus: „Kijk goed uit waar u schaatst en houdt vooral kleine kinderen in de gaten". De prognose voor maandag is, dat het ijs waar schijnlijk wel dik genoeg zal zijn en dat de verbodsbordjes zullen worden verwijderd. Het ijs op en om de Kagerplas- sen is eveneens nog lang niet overal betrouwbaar, volgens de Warmondse rijkspolitie te wa ter. Op uitgezette ijsbanen en tochten die van tevoren door verschillende ijsclubs zijn on derzocht kan men zich zonder bezwaar op het ijs begeven. Op andere wateren en met name op de diepe Kagerplassen ko men nog veel dunne plekken in het ijs voor. De waterpolitie heeft hier en daar metingen van het ijs verricht en op ver schillende plaatsen werd maar een ijslaag van enkele centime ters geconstateerd. Door de grote diepte (tot 36 mtr) ont staat er onder het ijs veel bewe ging in het water waardoor het mogelijk is dat er aan de onder kant van.de ijskorst een laag wordt afgeschuurd terwijl er door de sneeuw niet veel nieuw ijs wordt gevormd. Hierdoor ontstaan onzichtbare dunne plekken. Het blijft daarom ook rond De Kaag raadzaam langs de kant te schaatsen en niet op eigen houtje een groot water over te steken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3