Mensen in nood 'examenmateriaaF bij sociaal-pedagogische opleiding KNMI voorspelt einde vorstperiode Acties in binnenvaart uitgebreid MAATSCHAPPELIJK WERKERS VERONTWAARDIGD DISCO U.S.M. VERONICA DRIVE-IN SHOW HERMAN BROOD VEG waarschuwt voor bevriezing van geiser Elfstedentocht op zijn vroegst donderdag Bergingsdeskundigen op Andros Patria DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Zaterdag 6 januari 1979,69e jaargang no. 21240 Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J Hallewas- Chef-redacteur: '.Vim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: lel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Getrouwd blijft getrouwd „Getrouwd blijft getrouwd" humoristische film met Jean- Paul Belmondo op Ned.I om 19.55 uur. Zondag Ned.I om 20.50 uur „Tussen de middag" en oih 21.40 uur de eerste „De ver van m'n bed-show". Ned.II om 21.45 uur de docu mentaire „Union Maids" Minder koud Droog weer met zonnige perio den en plaatselijk mist. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Max. temp. ongeveer min 5 gr. Morgen zon op: 8.47-16.46. Maan: 13.16-2.45. Morgen Scheveningen hoog wa ter: 10.04 en 22.44. Laagwater: 5.38 en 18.16 (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN - Mensen in geestelijke nood dreigen gebruikt te gaan wor den als proefkonijn bij toelatingsexa mens. Dit is geconstateerd door maatschappelijk werkers, di£ zich hebben aangemeld bij het instituut voor voortgezette sociaal-pedagogi sche opleidingen te Nijmegen, een door het rijk gesubsidiëerde instel ling. Aan de kandidaten is de schrif telijke voorwaarde gesteld, dat zij hun vaardigheden moeten demonstre ren op een zelf meegebracht echt paar of gezin uit hun eigen praktijk. Deze demonstratie, aldus de brief, zal via een doorkijkspiegel worden geobserveerd door twee of drie sta fleden van het instituut. Het resul taat van de proef is doorslaggevend voor de toelating tot de voortgezette opleiding in gezinstherapie. De betrokken maatschappelijk werkers zijn zeer verontwaardigd over deze vorm van toela tingsexamen, waarbij, ze mensen, die vanwege ernstige gezinsproblemen om hulp hebben ge vraagd, als proefkonijn moeten meebrengen. Ze noemen het „laboratorium-selectie", en vre zen dat de geëiste procedure de verhoudingen tussen hen en hun cliënten ernstig zal kunnen verstoren. Ze hebben inmiddels hun klacht toe gespeeld aan de Nederlandse organisatie van welzijnswerkers, die de zaak zeer hoog op neemt. Algemeen secretaris L. Klein Beernink: „Dit is onbehoorlijk, zo niet schandalig. Wij zullen onze leden dan ook ten stelligste advise ren nooit aan een dergelijke ongehoorde toela tingsprocedure mee te werken. Wij vinden dat er andere laboratoriumproeven denkbaar zijn, waarvan cliënten niet het slachtoffer hoeven te worden." Het ministerie van Onderwijs, dat de instelling voor voortgezette sociaal-pedagogische opleidin gen betaalt, toonde zich gistermiddag uiterst verbaasd over de aan de kandidaten gestelde toelatingseisen. Men was er totaal niet van op de hoogte. Minister Pais verklaarde tegenover ons dat hij zich onmiddellijk grondig op de hoogte, zal stellen. Even verbaasd reageerde oud-staatssecretaris G. Klein, PvdA-specialist op het terrein van hoger onderwijs. „Tijdens de vier en een half jaar van mijn ambtsperio de is mij nooit iets dergelijks ter ore gekomen. Was dat wel het geval geweest, dan zou ik een intensief nader onderzoek op zijn plaats heb ben geacht." Drs F. de Bont, één van de directeuren van het gewraakte instituut, geeft de feiten toe. Zijn verklaring: „Gezinstherapie is een tak van wetenschap in ontwikkeling. Hoewel de kandi daten voor onze voortgezette opleiding twee jaar praktijkervaring moeten hebben, is ons gebleken dat ze vaak niet zo geschikt waren als we hadden gedacht Ze vallen tijdens de opleiding uit de boot. Om dit te voorkomen en om meer inzicht te krijgen in de vaardigheden van de maatschappelijke werker die zich bij ons verder wil bekwamen, hebben we de pro cedure van de doorkijkspiegel als voorwaarde gesteld." Over de vraag in hoeverre daarbij mensen in geestelijke nood als proefkonijn moeten fungeren, wilde drs de Bont zich niet uitlaten. Wel zei hij dat de toelatingseis aan ongeveer honderd kandidaten is gesteld. Aan staande maandag vergaderen de stafleden van het instituut over dit hete hangijzer. In Frankrijk heeft het verkeer zwaar te lijden van de vele sneeuwval. Bussen en vrachtwagens haakten af zoals hier in het Noordfranse plaatsje Arjapon vlak onder Parijs. Links-rechts, links- rechts. het is voor wintersportliefhebbers heerlijk toeven op de Hoge Vel uwe waar veel, zeer veel sneeuw ADVERTENTIE Dorpshuis, Rijpwetering Zondag 7 januari Aanvang 20.00 uur ADVERTENTIE Zondag 7 jan. Aanvang 20.00 uur Blesse Paard Stompwijk ADVERTENTIE Zondag 7 januari aanvang 20.00 uur voorverkoop Speet Leimuiden Speet Nieuwveen. Kaarten 12,50 Beverly Hill's Nieuwkoop Beunier als CDA-lijsttrekker bij Europese verkiezingen UTRECHT Het dagelijks be- ituur van het CDA heeft una- liem de besturen van ARP, -HU en KVP geadviseerd drs. 1. Beumer, thans lid van de fweede Kamer voor het CDA, e benoemen tot lijsttrekker van iet CDA bij de komende verkie- tingen voor het Europees parie nent. Man doodgevroren gekomen. Zij zoon die bij zijn vader op bezoek ging, trof hem dood aan. WEESP De 64-jarige L. Beszelzen Volgens de rijkspolitie is de man is gisteravond in zijn woonboot in doodgevroren doordat de kachel op Weesp door bevriezing om het leven de boot niet werkte. DEN HAAG Het is gisteren de koudste dag geweest in de huidige vorstperiode sinds de oudejaarsnacht. Het vliegveld Eelde bij Groningen mat in de vroege vrijdagmorgen -22 graden. Het KNMI verwacht echter dat het na maandag met de strenge vorst voorbij zal zijn. Dan zullen regen, sneeuw en ijzel weer voorko men, aldus het KNMI, dat voorspelt dat de temperaturen de komende dagen geleidelijk zullen stijgen. Het winterweer blijft de spoorwegen danig parten spelen. Kapotte treintoes tellen en spoorwegbruggen die niet APELDOORN (ANP) Het VEG-gasin- stituut in Apeldoorn waarschuwt ervoor dat geisers die in ruimten waar het vriest zijn opgesteld, gevaar opleveren van een stoomexplosie. Dit is al op meerdere plaatsen in het land gebeurd, aldus het gasinstituut. Het water in het apparaat kan namelijk bevriezen, waar door de klep van de gastoevoer wordt opgedrukt. De brander ontsteekt dan zonder door stroming van water, wat de stoomexplo sie veroorzaakt. Het gasinstituut advi seert daarom de gastoevoer in koude ruimten af te sluiten en het water uit de geiser af te tappen. Ook wijst men erop dat ventilatie voor gasapparatuur een noodzaak is, ondanks de verleiding om in de strenge kou alles af te sluiten. meer dichtgingen stuurden het trein verkeer nog meer in de war dan de laatste dagen toch al gebruikelijk was. Het treinverkeer met de kop van Noord-Holland is gestremd sinds gis termorgen de Hembrug bij Amster dam niet meer dicht gaat. Vandaag en morgen zullen de Nederlandse Spoor wegen weer intercitytreinen laten ver vallen; stoptreinen komen er meestal voor in de plaats. Elders in Europa ondervond men we derom grote moeilijkheden alsgevolg van het koude weer. In Griekenland zijn door de barre kou zestien bejaar den om het leven gekomen. Tientallen dorpen zijn door de sneeuw afgesloten van de buitenwereld. De ernstige energieschaarste die in Tsjecho-Slowakije is ontstaan heeft de regering ertoe gebracht de fabrieken gedeeltelijk stil te leggen en andere in grijpende energiemaatregelen te ne men. De straatverlichting is voor een groot gedeelte uitgedraaid, de televi siestations zenden kortere program ma's uit Middelbare scholieren en stu denten blijven thuis om scholen en universiteiten energie te laten bespa ren. Ook het passagiersvervoer is gro tendeels lam komen te "liggen om energie te sparen. Reddingsboten hebben gisteren de hoop opgegeven de tien vermisten van het. vrachtschip Cantonad nog te kun nen redden. Het schip zonk in donder dagnacht in het Kanaal (Van een onzer verslaggevers) LEEUWARDEN Als het toch door mocht blijven vriezen, dan zou vol gende week donderdag op zijn vroegst er weer een elfstedentocht ge houden kunnen worden. De laatste elfstedentocht werd gehouden in 1963. Maandag komt het bestuur van de vereniging „De Friesche Elf Steden bijeen om een beslissing te nemen. Gisteren, toen het gezelschap eveneens vergaderde, kwam men tot de conclu sie dat de toestand van het ijs nog verre van ideaal is. Vooral in de noordwesthoek, de Bolswarderwaard, en op de Vluessen is het ijs onbe trouwbaar. Wil in die toestand veran dering komen dan moet het op zijn minst tot donderdag nog dagelijks tien graden vriezen. Dat verhindert niet dat de Friezen nu al een enorm enthousiasme aan de dag leggen voor hun „elfstedentocht". Alles is al in gereedheid gebracht om het evenement op zo kort mogelijke termijn te laten plaats hebben. Elders in Nederland is het ijs eve neens op veel plaats.en nog zeer onbe trouwbaar. Dat komt vooral ook door de bemalingen. In het waterschap Delfland wordt sterk bemalen omdat er in de periode voordat de vorst in viel veel 'regen is gevallen. Door de gemalen wordt zoveel mogelijk water naar de grote rivieren afgevoerd voor dat de dooi intreedt. ROTTERDAM (ANP) De stakingsacties in de binnenvaart breiden zich uit. De kans is groot dat de Europese schippersorga- nisatie (ESO) maandag de aangesloten bonden zal oproepen tot een volledige staking. Dat betekent dat particuliere binnenschip pers niet alleen in Nederland, maar ook in België en Frankrijk met hun schepen voor de kant blijven. De ESO vergadert morgen in Brussel. De Belgische schippers overwegen al een volledige staking, omdat ze het niet eens kunnen worden met de verladers over verhoging van de vervoersprijs. Maar gezien de situatie in Nederland is uitbreiding van de actie onvermijdelijk, zo heeft ESO-voorzitter J. Bollaerts laten weten. Hij vindt dat in Nederland staatssecretaris Smit-Kroes en het bedrijfsleven elkaar de bal toespelen om de particuliere schippers onder de duim te houden. Het bewijs is volgens de ESO-voorzitter het kort geding dat de graanhandel heeft aangespannen tegen de schippersboycot. De graanhandel eist in het geding een dwangsom van een miljoen gulden per dag van de schippers zolang de boycot voortduurt. Volgens de vice-voorzitter J. de Vries van de ESO zijn de Belgen en Fransen erop gebrand dat er ook in Nederland op den duur een wettelijke regeling komt voor het zogenaamde noord-zuid verkeer op België en Frankrijk. De schippers vinden niet dat staatssecretaris Smit-Kroes aan hun wensen met betrekking tot een wettelijke regeling tegemoet is gekomen. UTRECHT (ANP) Omdat er in de Oranjekazerne in Scbaarsbergen on langs te weinig wa pens voorhanden waren, hebben acht dienstplich tigen zich op bevel van de officier van de com pagnie moeten be helpen met vuist dikke houten paal tjes van de soort waarmee men wei- Oefenen met palen landen pleegt af te zetten. Volgens de militai ren, die hun erva ringen deze week vertellen in het blad „Twintig" van de WDM, vonden het presenteren, op poetsen en van een nummer voorzien van hun „wapen tuig" gewoon door gang. Een woordvoerder van het ministerie van defensie vertel de gisteren in een reactie dat dit voor val een uitzondering betrof. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht IJMUIDEN (ANP) Vijf Nederlandse ber gingsdeskundigen van de Firma Wijsmuller zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag in geslaagd aan boord van de Griekse olietanker „Andros Patria" te komen. De mannen zullen de schade aan boord van de supertanker gaan opnemen en proberen die zoveel mogelijk te herstellen zodat de tanker geen olie meer kan verliezen. Zolang het schip olie kan verliezen krijgt het geen toestemming om een haven binnen te lopen en moet het buiten de Portugese wateren blijven. Ter hoogte van de ingang van een baai op 60 kilometer ten noorden van de Galici- sche havenstad La Coruna is inmiddels al een oliefilm van de lekgeslagen Griekse tankboot verschenen. Marine-officieren die zich naar de plek van de film bij de plaats Carino hadden begeven, hebben gezegd dat de olie al' is behandeld met chemische middelen om haar te doen zinken. .<r> -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1