Gemeente wil 2458 woningen bouwen in Leeuwenhoek Schouwenhove" zit met tekort van miljoen Krediet vein 9.5 miljoen voor verbetering van Pancras-0 en Havenwijk-Z VEEL AANDACHT VOOR BEJAARDEN EN STUDENTEN PvdA kibbelt over subsidie aan actie tegen Bestek BEWONERS WEIGEREN MASSAAL NIEUWE HUURVERHOGING 99 STAD LEIDSE COURANT DONDERDAG 4 JANUAR11979 LEIDEN Het programma van eisen voor de Leeuwenhoek is klaar. Vanochtend presen teerde wethouder C. Waal (stadsontwikkeling) een in drukwekkend stedebouwkun dig plan voor de Leeuwenhoek, dat uitgaat van de bouw van 2458 woningen op een terrein van circa 40 hectare grond; 9,75 ha van deze grond is eigendom van de gemeente Leiden en 31,25 ha van het thans braaklig gende terrein zou de gemeente „terug" moeten kopen van het Rijk. De Leeuwenhoek is de immense lap grond die ligt tussen de Wassenaarseweg, Rijnsburgerweg, de spoorbaan Haarlem-Den Haag, Plesman- laan en de gemeentegrens met Oegstgeest. Als het aan de werkgroep Leeuwenhoek (de opstellers van het Programma van eisen) ligt, dan zou de zeer gedifferentieerde bouw, waar van niet alleen gezinnen, maar ook een groot aantal studenten en bejaarden profijt zullen heb ben, medio 1981 kunnen star ten. Dit ongeveer gelijktijdig met de oplevering van de laat ste woning in Boekhorst en Koppelstein. De werkgroep heeft berekend, dat de 2458 woningen/wooneenheden on derdak zullen bieden aan 4800 Leidse inwoners. Het zojuist gepresenteerde Pro gramma van eisen is opgesteld naar aanleiding van een in mei '77 genomen beslissing van de ministerraad ten aanzien van de nieuwbouw van het Acade misch Ziekenhuis (AZL). Door de keuze voor het zogenaamde plan „Z" voor de nieuwbouw van het ziekenhuis werd de mogelijkheid geschapen om in het gebied tussen dè Beta-facul- teit van de Rijksuniversiteit (RUL) en het AZL, dat wil zeggen in de Leeuwenhoek, tot woningbouw te komen. Het AZL heeft de Leeuwenhoek niet meer nodig, omdat dit zieken huis het oog heeft laten vallen op het gebied dat deels de sport terreinen aan het Piet Paaltjen- spad en deels het bestaande ziekenhuisterrein omvat. Toen bekend v/erd, dat het Leeuwen hoekterrein niet meer nodig was voor een bestemming van het nieuwe AZL kwam het gebied voor woningbouw in aanmer king. De voormalige staatsse cretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, J. Schaefer, heeft er destijds voor gepleit, dat 31,25 ha van de door de gemeente aan het Rijk ver kochte grond kon worden terug gekocht en voor woningbouw zou worden aangewend. Op. het terrein waar de woon wijk in de Leeuwenhoek is ge pland, staat een aantal laborato ria van zowel de RUL als het AZL. De aanwezigheid van deze laboratoria (o.a. Gorlaeus, Huy- gens en Sylvius) zou volgens de schrijvers van de nota een aan tal risico's met zich mee kunnen brengen. Het gaat hier voorna melijk om het transport, de opslag en het gebruik van ra dioactieve stoffen, oplosmidde len en van andere gevaarlijke stoffen, zoals chloor, zoutzuur, waterstof en andere stoffen, die in cilinders worden bewaard. De Leeuwenhoek met op de voorgrond de Plesmanlaan Stank, last van vluchtende gas sen en het gevaar van het in de nabijheid verricht viruson- derzoek maken dit lijstje com pleet, maar de gemeente ziet hier niet méér gevaren in, dan die het AZL gelopen zou heb ben, als het genoemde plan „Z" niet zou zijn doorgegaan. Óm alle risico's voor zover dat mo gelijk is te voorkomen, denkt de gemeente er aan om een zekere afstand tussen de ver schillende soorten bebouwing te handhaven. Hierbij zij vermeld, dat van de zijde van de Inspectie voor de Volksgezondheid ernsti ge bezwaren naar voren zijn gebracht tegen de realisatie van woningen op een te dichte af stand van de laboratoria. Of de gemeente het niet zeer binnenkort met de Rijksuniver siteit aan de stok zal krijgen als de nota daar gelezen is, lijkt eigenlijk een overbodige vraag. Onlangs (zie de Leidse Courant van 19 dec.) heeft mr. W. G. Koppelaars, de bouwcöordina- tor van de RUL, een plan ont vouwd, waarin grote delen van de Leeuwenhoek bestemd wer den voor de bouw van laborato ria en wooneenheden voor stu denten en werkende jongeren. Koppelaars dacht hierbij aan 300 wooneenheden, een project dat te vergelijken is met het bouwproject Kweeklust in het Morskwartier. Hoewel de ge meente zeker niet in haar eisen pakket karig is geweest met het reserveren van woonruimte voor studenten (536 wooneenhe den volgens de nota) en werken de jongeren, althans alleen staanden en tweepersoonshuis houdens (675 wooneenheden), ziet het ernaar uit, dat de Uni versiteit een groot gedeelte van haar ambitieuze bouwplan, dat tot over de grenzen van Oegst geest reikt, zal moeten bijstel len. De gemeente acht de bebouwing van de Leeuwenhoek „noodza kelijk", omdat de basisuitgangs punten voor het volkshuisves tingsbeleid (in de jaren '70 900 woningen per jaar en in de jaren '80 600 woningen per jaar) ge richt zijn op het vullen van open gaten in de binnenstad, terwijl een dusdanige hoeveelheid kleinschalige open plekken niet voldoende mogelijkheden biedt om de komende jaren in de woningbehoefte te voorzien. De Leeuwenhoek doet dat wel. De gemeente heeft er belang aan gehecht om de verschillen de typen woningen in de Leeu wenhoek zo eerlijk mogelijk te verdelen. Naast mogelijkheden voor de bouw van woningen ten behoeve van gezinnen met kin deren zal daarom aandacht moeten worden geschonken aan de huisvesting van alleenstaan den en tweepersoonshuishou dens (waaronder studenten), be jaarden en buitenlandse werk nemers. Er wordt 29% van de te bouwen wooneenheden be stemd voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, 15% voor bejaarden en 56% voor gezinsleden, wat wil zeggen per sonen behorende tot huishou dens van twee of meer perso nen, jonger dan 65 jaar. Ten behoeve van de studenten en werkende jongeren kunnen wooneenheden met gemeen schappelijke voorzieningen worden gebouwd. Een deel van de alleenstaanden en tweeper soonshuishoudens zal tevens kunnen worden gehuisvest in te bouwen één- en tweekamerap partementen. Wat betreft de bejaarden gaat de gedachte uit naar een huis vesting in kleinere woningen. Een groot gedeelte van deze woningen kan in gestapelde bouw worden gerealiseerd. Een deel van de bejaarden zal in specifieke be jaarden woningen gehuisvest kunnen worden, een deel ook in „normale" wonin gen. Voor de gezinnen tenslotte zullen drie-, vier- en vijfkamer woningen gebouwd moeten worden. Daarbij wordt gedacht aan één verdeling van 20% wo ningen in gestapelde bouw en 80% eengezinshuizen. De gemeente baseert de diffe rentiatie qua prijsklasse en be heersvorm van de woningen in de Leeuwenhoek op het pro gramma van eisen zoals dat voor de Stevenshof in april '78 is opgesteld. In het kort gaat dat om goede en betaalbare woningen, die grotendeels on der de werking van de Woon- ruimtewet vallen en voorts om woningen, in de beschutte sfeer binnen de koopsector. Wat de gezinswoningen betreft komt dit neer op de volgende globale verdeling: woningwetwoningen 40%, woningen in de beschutte sfeer 10%, premiekoopwonin gen 30%, premiehuurwoningen 10% en vrije sector (koopwonin gen) 10%. Onderzocht moet nog worden of de gemeente in de Leeuwenhoek overgaat op stadsverwarming, waarbij de grote warmtebehoefte van het AZL een belangrijke rol zal spelen. De bouw van een basisschool (kleuter- en lageronderwijs) in de Leeuwenhoek acht de ge meente zeker mogelijk. Hoewel de toekomstige bewoners van de Leeuwenhoek zeker niet vol doende kinderen zullen hebben om een dergelijke school te bezetten, zal de school beslist vanuit andere wijken, zoals de nabijgelegen Vogelwijk, wor den bezocht. Nader zal nog moe ten worden bezien of dit een openbare of bijzondere school zal gaan worden. In de nieuwe wijk zal plaats zijn voor winkels van bescheiden omvang. Gedacht wordt aan een supermarkt, eventueel aange vuld met enkele winkels, zoals een warme bakker en een dro gist. Daarnaast verdient, aldus de werkgroep, de vestiging van een P.T.T.-kantoortje en/of bankfiliaal overweging. Er be staat belangstelling voor de ves tiging van een kleine horeca- voorziening mede in relatie tot het AZL. Andere voorzieningen zoals deze in de nieuwbouw van het AZL zullen worden gereali seerd vergroten het winkelbe stand in de toekomstige woon wijk. Dat laatste mag als een pluspunt worden beschouwd, omdat de verbindingen met het winkelcentrum in het Mors kwartier een afgerond geheel vormen en qua ligging een ver- keersbarrière voor de Leeuwen hoekbewoners zal betekenen. Voorts wordt 3 ha in de Leeu wenhoek gereserveerd voor de werkgelegenheid. Hierbij gaat het dan om gronden langs de Plesmanlaan, waar kantoren zouden kunnen verrijzen. Wat betreft de bedrijven kan wor den gedacht aan de vestiging van een dealercentrum met een oppervlakte van circa 12.000 m2. Er bestaat namelijk een grote behoefte aan ruimte voor uit de binnenstad over te plaat sen garagebedrijven met één of meer dealerschappen. Deze be drijven zijn onder meer door hun verkeersaantrekkende werking ongewenst in de klein schalige omgeving van de bin nenstad. Binnenkort zal er een informa tieavond over de besproken no ta worden gehouden op het stadhuis. Tijdens de inspraak procedure van een maand kan een ieder dan schriftelijke op merkingen over het programma kenbaar maken aan b en w in Leiden. Wellicht zal het Pro gramma van eisen al in februari door de gemeenteraad worden behandeld. Op basis van het door de raad te aanvaarden Programma van eisen zal een globaal bestemmingsplan wor den ontworpen. Dit zal ongeveer zes maanden vergen. Nieuwjaarsbal De Leidse carnavalsvereniging De Hotspotten houdt zater dag 6 januari in het An toni us Clubhuis aan de Mare bet traditionele nieuwjaarsbal. Muzikale medewerking wordt verleend door bet dansorkest „Valery and the cosy sound en een „Big band formationDe midi-garde zal zijn opwachting maken evenals de dansgroep „Kadans". Uite raard is het prinselijk gezelschap aanwezig. Tijdens het nieuwjaarsbal zal de jaarorde worden uitgereikt aan een persoon, vereniging of instelling die zich in bet afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. Het bal begint om kwart voor negen. Transcedente meditatie In het museum voor Volkenkunde aan de Leidse Steenstraat wordt woensdag 10 januari een lezing gehouden over transcedente meditatie. De transcedente meditatie heet een techniek te zijn om dagelijks helemaal tot rust te komen, zowel lichamelijk als geestelijk. Organisatie van de lezing is in handen van de Stichting Onderwijs in de wetenschap der creatieve intelligentie. Aanvang acht uur; toegang gratis. Vrouwen van Marrakech In „In 't Want", bet onderkomen van de Leidse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen in het voormalige Marinecomplex aan het Leidse Noordeinde wordt woensdag 10 januari de film „Wij vrouwen van Marrakech" vertoond. De filmochtend, aanvang half tien, wordt gehouden door de Leidse Vrouwenraad in samen werking met de stichting Buitenlandse Werknemers in Leiden. De organisatie hoopt, dat er uit de aanwezigen zich vrijwilligsters zullen melden voor het geven van lessen in de Nederlandse taal. LEIDEN De gemeente Leiden kan een begin maken met de verbetering van de wijken Pancras- Oost en Havenwijk-Zuid (aan elkaar grenzende gebieden tussen de Hooigracht en de Zijlsingel). Het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de gemeente hiervoor een krediet verleend van 9 1/2 miljoen gulden. Ook de voorberei dingen voor de wijk De Camp (achter de Haarlem merstraat) kunnen, dankzij dit krediet voortgang vinden. Het krediet wordt verleend in het kader van de interim-saldorege ling, een rijksbijdrage-regeling voor stadsvernieuwingsgebieden. Wethouder C. Waal maakte hiervan gisteravond melding tijdens de fractievergadering van de PvdA. Zijn partijgenoot Ranner vroeg de wethouder in hoeverre deze 9 1/2 miljoen overeenkwam of minder was dan het door de gemeente gevraagde bedrag. Tot zijn spijt moest Waal op de vraag het antwoord schuldig blijven, hij wist niet meer wat er voor bijdrage aan het rijk gevraagd was voor deze vernieuwingsprojecten. De wethouder wist wel te vermelden dat de Morspoortkazerne voor de komende twee jaar zal worden verhuurd. Het is de bedoeling, dat het gebouw in januari 1981 wordt gesloopt. De sloop kan niet eerder plaatsvinden omdat nieuwbouwplannen nog niet klaarzijn. Tijdens de fractievergadering kwam voorts ter sprake dat wethouder Verboom voorlopig nog niet op het gemeente huis zal verschijnen. De wethouder is zoals bekend na de begrotingsbehandelingen in november door ziekte ge veld. De verschillende taken van Verboom zijn verdeeld over de wethouders Waal en Van DamDeze vervangingsre- geling zal voorlopig nog gehandhaafd blijven. LEIDEN De gemeente Leiden heeft geen duidelijke criteria om subsidie te verlenen voor initiatieven uit de bevolking. De activiteiten, georganiseerd door burgers worden incidenteel gehonoreerd. Dit bleek gisteravond tijdens de fractievergadering van de PvdA. Mevrouw Joyce Hes stelde de wethouders Waal en Van Dam hieromtrent vragen naar aanleiding van de weigering van het college van b en w om een manifestatie tegen Bestek '81 op 16 december te subsidiëren. Het ging hierbij om een bedrag van 250 gulden. Het comité „Handen af van de sociale voorzieningen" organiseerde op 16 december een demonstratie door de stad waarna er een manifestatie plaatsvond in de Stadsgehoorzaal. De PvdA was een van de weinige partijen, samen met het CDA en de WD. die geen solidariteit had betuigd met de actie. Op het laatste nippertje kon Youce Hes deze nalatigheid van haar partij rechttrekken en deelde op de manifestatie alsnog de solidariteit van de PvdA mee. Haar partijgenoten reageerden gisteravond nogal lacherig op de boosheid van Joyce Hes. Leo Meijer had vooral de lachers op zijn hand toen hij vertelde dat hij de stoet had voorbij zien trekken en toen maar even gezwaaid had. De organisatoren van de actie tegen het korten van de sociale voorzieningen hadden tevergeefs bij de gemeente aangeklopt om een kleine tegemoetkoming in de kosten. De wethouders Van Dam en Waal verklaarden dat de subsidie geweigerd was omdat de actie geen specifiek Leids karakter had. Mevrouw Hes was van mening dat juist in Leiden, met de grote hoeveelheid uitkeringstrekkers zo'n actie heel relevant is. Zij meende dat er bij de subsidieverlening sprake was van willekeur. Wethouder Waal ontkende dit ten stelligste en beloofde mevr. Hes de criteria bij de volgende vergadering boven tafel te brengen. LEIDEN De bewoners van de serviceflat „Schouwenhove" aan de Jan Luykenlaan weige ren eensgezind de huur verhoging, die per 1 ja nuari 1979 voorlopig is vastgesteld, te betalen. Tijdens een bijeenkomst die het bestuur van de stichting „Zomerland Nederland", eigenaresse van de serviceflat voor 65-plussers in de recrea tieruimte van de flat gis teravond hield, deelde de penningmeester, mr. Beckers, mee dat tot nu toe nog slechts zes bewo ners van de 188 apparte menten tellende flat de huur van deze maand hebben overgemaakt. Hij deed een dringend beroep op de bewoners de huur zoals deze door het bestuur voorlopig is vastgesteld spoedig over te maken. De bewoners lieten zich gister avond niet vermurwen. Zij wil len dat de huuradviescommis sie en het ministerie van Volks huisvesting eerst de nieuwe hu ren definitief goedkeurt, alvo rens zij tot betalen over gaan. Ook de huurverhoging van april van het vorig jaar is nog steeds niet definitief vastge steld. De bewoners zijn van mening dat het bestuur van de stichting Zomerland al te lucht hartig met hun geld omspringt. Bewoners en bestuur, dat over- ïgens slechts voor een deel op de vergadering aanwezig was, kwamen niet tot een vergelijk. Aan het eind van de bijeen komst stapten de meeste bewo ners demonstratief op, nadat penningmeester Beckers had toegezegd de gehele zaak nog eens met de bewonerscommis sie door te praten. Tekort De begroting voor het jaar 1979 geeft een tekort te zien van een half miljoen. Penningmeester Beckers verklaarde dit tekort onder meer uit het feit dat er door het stichtingsbestuur op een omvangrijker rijksbijdra ge was gerekend dan er ui teindelijk gekomen is. De uitge sproken vrees van de bewoners dat zij moeten betalen voor de leegstand waarmee „Schou wenhove" medio 1979 te kam pen had door tamelijk strenge vestigingsregels, die door het gemeentebestuur van Leiden waren gesteld, veegde hij van tafel: „De gemeente wil via een risicoreserve de tekorten van leegstand wel wegwerken". De heer Beckers liet duidelijk merken dat de stichting Zomer land thans met grote liquidi teitsmoeilijkheden kampt. „Als u nu niet betaalt, komt u later duurder uit", aldus verklaarde hij de bewoners. „Voor de beta ling van rekeningen en de sala rissen van het personeel, moe ten we nu leningen tegen hoge rente afsluiten. Dat maakt de tekorten alleen nog maar gro ter." Pas in juli verwacht de stichting een rijksbijdrage van bijna vier ton binnen te heb ben. Met het gemeentebestuur van Leiden is afgesproken dat dit pogingen bij het ministerie van Volkshuisvesting in het werk zal stellen om een voor schot op dit bedrag te krijgen. „Als wij ons willen verzekeren van de steun van het Leidse gemeentebestuur is het noodza kelijk om een sluitende begro ting te hebben. Dat kan alleen wanneer wij de huurverhoging doorvoeren", aldus de heer Beckers. Opstappen Het bestuur van de stichting Zomerland kampt niet alleen met een tekort van een half miljoen gulden op de begro ting. Ook heeft het in de huur prijs de verhoging van de aard- gasprijs, de reinigingsheffing en de te verwachten verhoging van de groenteprijzen ver werkt. Teneinde de financiële problemen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden is het bestuur bovendien in beroep gegaan tegen het terugdraaien van de rijksbijdrage, die thans op/ 374.000,-ligt. De heer Nuboer, een van de bewoners wees er het bestuur op dat in het huurcontract de bewoners alleen verplicht zijn de landelijke verhogingen op de kale huur te betalen. „Wij hebben niets te maken met de moeilijkheden van het bestuur. U hebt als bestuur maar te zorgen dat de zaken financieel rond zijn", aldus de heer Nu boer. Hij werd door een mede bewoner bijgevallen: „En als u dat niet kunt, moet u maar opstappen". Bewonerscommissie De heer Beckers moest toege ven dat de besprekingen rond de huurverhogingen niet ge heel naar wens zijn verlopen. „We hadden eerst met de bewo nerscommissie over deze zaken willen praten, maar die heeft ons in eerste instantie de deur gewezen." Zoals we in de krant van eergis teren meldden, vindt de finan ciële commissie, die ontstaan is uit de bewonerscommissie, dat de bewoners van de eenka- merappartementen te zwaar belast worden bij de huurver hogingen. Deze financiële com missie heeft dan ook voorstel len gedaan ten aanzien van de nieuwe huurverhogingen. Deze werden gisteravond van tafel geveegd door het bestuur. De heer Beckers zegde de bewoners toe dat wan neer het bestuur met zijn berekeningen er door te voeren bezuinigingen ge reed is, en wanneer dan zou blijken dat de bewo ners te veel huur hebben betaald, dit zal worden terugbetaald. De bewo ners hechtten hier weinig waarde aan. Zij volhard den in het standpunt dat zij de huurprijzen die in december golden, zullen blijven betalen, totdat de nieuwe verhogingen offi cieel zijn vastgesteld door huuradviescommis sie en ministerie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3