Toekomst Nederhorst steeds minder zeker Militaire gouverneur Madrid vermoord Toestand in Teheran is levensgevaarlijk Schippers: 'werkwilligen worden niet bedreigd' AANSLAGEN GERICHT TEGEN NIEUWE GRONDWET ^^BBÊÊÊÊKÊKEÊÊK^R WERKGELEGENHEID 6000 MAN OP DE TOCHT TERUGGEKEERDE NEDERLANDERS OP SCHIPHOL: Kamerlid wil snelbus naar Schiphol Steeds minder studenten aan Nijmeegse universiteit w Êcidóe Somazrit* Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J J Hallewas - Chef-redacteur. Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Donderdag 4 januari 1979,69e jaargang no. 21238 Matige tot strenge vorst Sportman/vtouw Vanavond verkiezing sport man/vrouw van het jaar op Ned. II om 22.45 uur. Voor- Idien om 21.55 uur Lillie. Op |Televivizier om 21.15 uur Iran. Op Ned. I om 19.25 uur mini voetbal Amsterdam-Rotterdam en om 21.o5 uur tv-spel „On- .genode gasten". Meer bewolking met in het zuid en van het land kans op sneeuw. Tot krachtige of hard toene mende wind uit zuidoost tot oost. Matige tot strenge vorst met minimumtemperaturen van min 7 tot min 15 graden. Donderdag: zon 08.48-16.42, maan 11.55-24.00. Hoogwater Scheveningen 6.59- 19.26, laagwater 2.48-15.14. Generaal Constantino Ortin Gil. Ondersteund door een onbekend familielid, ver laat de vrouw van de vermoorde militaire gouver neur van Madrid, generaal Constantino Ortin Gil het ziekenhuis, waarheen haar man was overge bracht. MADRID (AP-UPI-REUTER) De mili taire gouverneur van Madrid, de 63-jari- ge generaal Constantino Ortin Gil is gisteren door twee terroristen neerge schoten en later in een ziekenhuis over leden. De Baskische afscheidingsbewe ging ETA heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De Spaanse regering heeft aangekondigd dat zij geen uitzonderingsmaatregelen zal treffen inverband met deze nieuwe aanslag, aange zien dit in strijd is met de grondwet. De aanslag werd gistermiddag gepleegd toen de generaal juist zijn huis in de hoofdstad wilde binnen gaan. Twee mannen openden het vuur, toen hij uit zijn auto stapte. Een derde terrorist hield bij een auto in de buurt de wacht en een vierde zat achter het stuur. Het viertal ontkwam met de wagen. Volgens de autoriteiten is de reeks aanslagen van de laatste dagen gericht tegen de nieuwe grondwet en tegen de algemene verkiezingen, die op 1 maart gehouden zullen worden De Spaanse minister van binnenlandse zaken Villa heeft verklaard dat de regering nooit met de ETA zal onderhandelen. Hij omschreef de ETA als een „moordlustige en sinistere be weging". Het terrorisme, dat in het jaar 1978 in Spanje 99 mensenlevens geëist heeft, schijnt in dit nieuwe jaar in kracht toe te nemen. Enige da gen geleden vermoordden drie mannen in San Sebastian een landmachtmajoor, terwijl deze in een militaire dienstauto zat en in Pamplona werd een korporaal van de politie gedood, toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. Al deze moorden hebben plaats in een tijdsbestek, waarin de politieke partijen zich bezig houden met hun verkiezingscampagnes voor de komende verkiezingen voor het Spaanse parlement. Volgens zegslieden pro beert de ETA het leger dusdanig te provoce ren, dat dit een staatsgreep doet en de demo cratische verworvenheden getorpedeerd zullen worden. LOS ANGELES (REUTER) Conrad Hilton, miljonair en op richter van de internationale keten van Hil- tonhotels, is de afgelopen nacht op 91-jarige leef tijd in Los An geles overleden. Hilton, wiens naam aan ruim 250 hotels gege ven is, is bezwe ken aan een lon gontsteking (Van onze sociaal-economische re dactie) DEN HAAG - Er zit geen schot in de onderhandelingen tussen het rijk en het Ogem-concern over de over name van de bouw-divisie van het in financiële moeilijkheden verke rende Nederhorst-bedrijf. Er bestaat nog altijd een fundamenteel ver schil van mening over de omvang van het bedrag, dat Ogem moet in brengen om tezamen met de over heid de bouwpoot van Nederhorst te laten voortbestaan. De werkgele genheid van zo'n zesduizend mensen is erbij betrokken. Ondanks het zeer moeizaam lopende overleg wil het ministerie van econo mische zaken de onderhandelingen met de Ogem deze maand hoe dan •ook afronden. Dit is temeer noodza kelijk omdat op 23 januari de rech ter moet beslissen over het al dan niet voortzetten van de surseance van betaling, die Nederhorst is ver leend en die al eerder is geprolon geerd. Als er dan geen uitzicht kan worden geboden zou het uitspreken van een faillissement tot de moge lijkheden gaan behoren. Na het debacle van het Nederhorst- concern in 1975 kon de staalpoot van die onderneming goeddeels el ders worden ondergebracht Ogem en rijksoverheid verklaarden zich vervolgens bereid om Nederhorst- bouw samen te laten voortbestaan in combinatie met Ogem-bouw. De mate van financiële deelneming door Ogem vormt nu het twistpunt. De leiding van Ogem-bouw berust sinds korte tijd bij oud-minister drs. J. Boersma. Weg gebruikers Kruipend over gladde wegen? Nauwelijks te ge loven als het schaatsers be treft. Gewoon de schaatsbescher- mers vergeten natuurlijk. En in deze dagen, waarin de wegen soms erg rustig zijn omdat ze zo slecht berijdbaar zijn, wordt het voor de mens weer mogelijk ze zonder veel ge vaar over te ste ken. Op handen en knieën zelfs. Temidden alle geweld in Te heran ver koopt een bloemenkoop- man gele nar cissen. Sinds jaren is het in de Iraanse hoofdstad in januari niet zulk zacht weer geweest. SCHIPHOL „Heel erg, levensge vaarlijk, een zeer gespannen situa tie, zeer onplezierig" noemen de uit Iran uitgeweken Nederlanders de toestand in het land dat ze zojuist verlaten hebben. Gisteravond laat is met een extra vlucht van de KLM een groep van ongeveer vijftig Ne derlanders uit Iran op Schiphol aan gekomen. Een van de terugkerende Nederlanders, de 27- jarige Fokkermedewerker Jaap Butter uit Goes, die met echtgenote en twee poezen arri veerde, is van plan „nooit meer" terug te ke ren. Hij heeft vier maanden in dé Iraanse hoofdstad Teheran gewoond. Op 4 december achtte hij de situatie zo dreigend dat hij naar Nederland terugkeerde, maar op 19 december trok hij opnieuw vol goede moed naar Iran. Hij noemt nu de stemming in de hoofdstad bijzonder slecht. „Men verwacht elk moment een burgeroorlog". Zijn vrouw vertelde dat zij de laatste weken niet meer op straat heeft durven komen. In de stad bestaat gebrek aan levensmiddelen. Brood, vlees en rijst rijn al enige tijd niet meer te koop, ook benzine is sinds een week niet meer voorradig. Grote de len van de stad ritten zonder licht, gas en wa ter. De heer Butter noemde het opmerkelijk hoe snel berichten van de in Frankrijk levende re ligieuze leider Khomeiny zich door Teheran verspreiden. „Berichten worden op huis-aan- huis verspreide pamfletten rondgedeeld, zoals aankondigingen van demonstraties en rouwda gen." De heer Butter verwacht niet dat de rust in het land ook na het vertrek van de sjah spoedig zal terugkeren. De tegenstellin gen binnen de bevolking noemt hij te groot. Bij Brussel is gisteren een C-130 van de luch tmacht geland met ondermeer 12 Nederlan ders uit Iran aan boord. CEL Dat gebeurde in Carpentersville waar de raadsleden weigerden elf nieuwe huizen op de riolering aan te sluiten. De rechter vond echter dat het niet te pas kwam de nieuwe bewo ners met een tonnetje op te sche pen. LEIDEN Het PPR-Kamerlid Jansen meent dat er met ingang van de nieuwe dienstregeling in mei 1979 op de spitsuren een snelbusdienst Leiden station- Schiphol station moet worden ingezet. In schriftelijke vragen aan de minister van Verkeer en Water staat zegt Jansen dat er een behoorlijk aanbod woonwerk verkeer Leiden-Amsterdam is. Door het ontbreken van een snelbusdienst is de reistijd Lei- den-Amsterdam per openbaar vervoer op het ogenblik onge veer anderhalf uur. Per auto is dat een half uur. Drastische verkorting van de reistijd in spitsuren kan nu al het reiri- gersaanbod voor de weinig ren dabele Schiphollijn vergroten, zo meent hij. ,Ons Koningshuis' blijft verschijnen (Van een onzer verslaggevers) VOORBURG Het twee maandelijks verschijnend tijd schrift „Ons Koningshuis", dat een jaar geleden werd overgenomen door het KLu- werconcern te Deventer en nu zou worden opgeheven, blijft toch verschijnen via de door de hoofdredacteur Richard Kaan te Voorburg opgerichte uitgeverij Perspectief bv. „Ons Koningshuis", dat 25000 abonnees telt, bracht volgens Kluwer alleen maar verlies, reden waarom het moest ver dwijnen. Hoofdredacteur Kaan ziet echter mogelijkhe den voor het voortbestaan er van. Zijn vaste staf is het hiermee eens. Het blad ver schijnt weer in februari. Deken over motor: auto in brand LEIDEN Een personenauto geparkeerd op de Hooigracht is vannacht in brand gevlogen. De brand werd veroorzaakt om dat de eigenaar bij thuiskomst de nog warme motor afdekte met een deken om er zeker van te zijn dat het vervoermiddel 's-ochtends weer zou starten. De motor was echter nog te warm, zodat de deken in brand vloog. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te" blussen. De auto werd zwaar beschadigd. Enkele binnenschippers trotseren actieparool ROTTERDAM Op de schippersbeurzen is gisteren en vanochtend opnieuw geen enkele vracht aangenomen door binnenschippers, als ge volg van de boycotacties die enkele s chippersorganisaties voeren. Volgens de bevrach ters echter is wel een belang rijk deel van de schippers werkwillig. De actievoerende schippersor- ganisaties hebben met klem ontkend dat die werkwillige schippers worden geïntimi deerd. „Het is de actievoer ders in de havens verboden om ook maar één vinger uit te steken", aldus het actieco mité, dat overigens toegaf er niet in geslaagd te rijn alle werkwillige collega's ervan te weerhouden om toch te gaan varen. De enkele varende schepen werden zo nu en dan door de politie ter bescher ming in het oog gehouden. De schippers hebben hun actie gisteren ook tot de Rijnvaart uitgebreid. De Rotterdamse graanaanvoer zal bij het voortduren van de actie al volgende week in gro te problemen komen, zo heeft de Graan Elevator Maat schappij meegedeeld. Zeesche pen met graan zullen dan niet meer kunnen worden gelost, omdat de opslagruimte vol is. Afvoer met vrachtwagens is praktisch onmogelijk. De schippersactie is ontke tend om kracht bij te zetten aan de eis van een wettelijke regeling voor een eerlijke ver deling van de vrachten naar België en Frankrijk. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. Ook VU- Amsterdam loopt terug (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN De belangstelling voor een studie aan de katholieke universi teit van Nijmegen en aan de Vrije Uni versiteit van Amsterdam loopt terug. Zij is vooral sterk waarneembaar bij de katholieke universiteit Of deze terug loop te maken heeft met de toenemende onkerkelijkheid is voor de deskundigen nog niet duidelijk. De dalende belang stelling voor de Nijmeegse uiniversiteit wordt volgens dr. E. Wever en drs. T. W. M. Vergoossen vermoedelijk mede veroorzaakt door de opkomst van de Tilburgse economische hogeschool en de medische facullteit van Maastricht. Bij een onderzoek dat beiden naar de verminderde belangstelling hebben inge steld is wel duidelijk geworden, dat steeds meer jongeren uit het overwegend katholieke zuiden en oosten naar andere universiteiten en hogescholen gaan. Voor al de Utrechtse universiteit is bij deze jongeren in trek. Het is de onderzoekers verder gebleken dat „Nijmegen" steeds meer betekenis als regionale universiteit krijgt met voor al een grote belangstelling van jongeren uit Gelderland, die zich vooral richten op de zogenaamde alpha - wetenschappen. Dit geldt dan vooral de sociale weten schappen, waarin volgens de onderzoe kers Nijmegen voorop loopt bij de ande re instellingen van wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Voor wat het gehele wetenschappelijk onderwijs betreft gaan uit de Randstad- provincies verhoudingsgewijs veel meer jongeren doorstuderen, dan uit de mees te andere provincies. In die provincies ligt de belangstelling voor het vwo name lijk veel lager, waardoor verder studeren moeilijker wordt. ADVERTENTIE HUURuw ORGEL GEMEENTERAAD IN CEL Chicago (Reuter) De voltallige ge meenteraad van een dorp in de VS is in de gevangenis opgesloten omdat zij stijf koppig blijft weigeren een aantal huizen op de riolering aan te sluiten De uit zes mannen en een vrouw bestaande gemeente raad van Carpentersville, een forensenplaats noordwestelijk vcan Chicago, heeft gewei gerd gehoor te geven aan een bevel van de rechtbank om elf nieuwe huizen van een ri olering te voorzien. Hun ver weer is, dat de riolering al overbelast zou zijn. De recht bank was evenwel van oor deel dat het niet aanging om de bewoners met tonnetjes op te schepen en bepaalde, dat de gemeenteraad gegijzeld diende te worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1