Seidóc (3owta/nt Sehuitema ongedeerd terug Vijf doden in een gezin door defecte verwarming GROOT VERLIES BU POSTERIJEN Nieuwzeelandse uchtmacht paraat egen UFO's Mensen in kou doodgevroren Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J J Hallewas- redacteu-: Wim Bui|teweg. Advertenties (excl. BTW) 0.48 per mm. Telefoontjes 4,37 - Klachten bezorging: tel 071-122244 (18 00 tot 19 00 uur) - hementen: ikwartaal 41,75; jaar 155,50; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 2 januari 1979,69e jaargang no. 21236 Matige tot strenge vorst In de ochtend enkele mistban ken. Overigens zonnig weer en voornamelijk in de kustgebie den enkele sneeuwbuien. Zwak ke tot matige wind uit uiteenlo pende richtingen. Middagtem- peraturen omstreeks min 5 gra den. Morgen zon: 8.48-16.41. Schev. hoogw.: 6.11 en 18.33. Laagw.: 1.59 en 14.26. Onedin Lijn Eerste deel van een nieuwe serie „Onedin Lijn" op Ned.II om 20.27 uur. Om 21.17 uur korte speelfilm „De verlei ding" Ned.I om 21.55 uur „58 mil joen Nederlanders en hun strijdmacht". *DHOVEN Frits Schui- ïa, de zondag in El Salva- vrijgelaten Philips-direc- r, is terug in Nederland, ar hij met zijn gezin ver- jft op een door Philips ge in gehouden plaats. uitema werd in de nacht van za- g op zondag door een taxichauf- aangetroffen op ongeveer 4 kilo- van het centrum van El Salvador. De ontvoerders hadden Sehuitema geblinddoekt achtergelaten, maar hij rukte de blinddoek af, zodra de ontvoerders verdwenen waren. De taxichauffeur vond hem enkele minu ten later, naar zijn zeggen bleek maar in goede gezondheid. Sehuitema werd door de taxi naar de Britse club in San Salvador gereden en vandaar naar zijn woonhuis. Van uit zijn huis heeft hij met het Philips- hoofdkantoor in Eindhoven gesproken. Gedurende de 36 dagen van zijn ge vangenschap is de Philipsdirecteur door zijn ontvoerders goed behandeld. Hij heeft opgesloten gezeten in een kamer van drie bij drie meter, en werd daar van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Ook kreeg hij kranten. In zijn gevangenschap had hij geen contact met andere ontvoerde personen. De ontvoerders hadden la ten weten dat ze Sehuitema zouden vrijlaten na de publicatie van een ma nifest van de „Nationale verzetsstrijd krachten" (FARN). In de nacht van zaterdag op zondag zond Radio Neder land Wereldomroep in een Spaanse uitzending gedeelten van het manifest uit, dat op 2 december door Philips in tal van kranten over de hele wereld, ondermeer in Nederland, was gepubli ceerd. De uitzending nam een half uur in beslag. Zaterdag was in kranten in El Salvador de oproep verschenen om naar de radiouitzending te luisteren. De regering van El Salvador had de publicatie van het manifest zelf in de kranten verboden. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG Wanneer de tarieven gelijkblijven, zullen de posterijen volgens de rekenmeesters van de PTT dit jaar afsluiten met een verliesf van 270 miljoen gulden. Of de portikosten daarom zullen worden verhoogd, kon de directeur-generaal van de PTT, drs. Ph. Leenman, vandaag, tijdens zijn nieuwjaarsrede echter niet meedelen. „Een derge lijke beslissing wordt genomen door de staatssecretaris, me vrouw SmitKroes", aldus de heer Leenman. Hij memoreerde dat de bewindsvrouw onlangs heeft gezegd dat zij haar best zou doen de tarieven gelijk te houden. Een garantie hiervoor kon zij echter niet geven, zodat een tariefsverhoging, gezien het grote verwachte verlies niet is uitgesloten. In tegenstelling tot 1977, toen voor het eerst sinds 16 jaar winst kon worden geboekt, hebben de posterijen het afgelopen jaar weer met verlies afgesloten: 96 miljoen gulden. (Zie ook pagina 9. CKLAND (AP) De Nieuwzeelandse luchtmacht heeft leren een aantal Skyhawk-vliegtuigen in staat van paraatheid leid nadat een tv-ploeg had meegedeeld UFO's te hebben llmd en luchtverkeersleiders op het radarscherm „vreemde |s" of lichtpuntjes hadden gezien. UFO's zijn „unidentified ng objects", in de wandeling bekend als „vliegende schotels". Vier mensen nog in ziekenhuis (Van een onzer verslaggevers) BENTELO Vermoedelijk als gevolg van een defecte centrale verwarming zijn op oudejaarssdag in de buurtschap Bentelo, gemeente Ambt - Delden, vijf leden van de familie KLeinsman aldaar om het leven gekomen. De ouders, een zoon en een dochter moesten in het zie kenhuis opgenomen worden. De moeder verkeerde vanmorgen nog in levensge vaar. Omgekomen zijn vier kinderen van 21,19,14 en 13 jaar en de 77 jarige oma. De tragische gebeurtenissen moeten zich in de nacht van zaterdag op zondag hebben voorgedaan. Vriendinnen van de dochters KLeinsman kwamen zondagmiddag tot de ontstellende ontdekking. Zij waren ongerust geworden, omdat de telefoon na herhaald bellen niet werd opgenomen. Toen zij in de woning (een oude boerderij) gingen kijken, von den zij de omgekomenen, aan tafel de versufte va der en in bed een dochter, die nog bij bewustzijn was. De hevig ontstelde vriendinnen waarschuwden de politie, die na een eerste onderzoek assistentie in riep van een aantal technische deskundigen. Deze kwamen tot de bevinding, dat er een defect was in de centrale verwarming, maar dat ook de ventilatie onvoldoende was. MEERSSEN Bewoners van negen nieuwe koopwoningen in het Limburg se Meerssen hebben ruim een jaar ge woond met een onbeschermde aardgasleiding die op nog geen centimeter af stand achter hun open haard langloopt. Dit uiterst ge vaarlijke euvel is bij een toe vallig onderzoek aan het licht ge komen. De be woners is ge vraagd hun open haard niet meer te gebrui ken, totdat de ernstige fout op kosten van de aannemer en de verkoper van de huizen zal zijn hersteld. BEWONERS LEEFDEN OP BOM Gasleiding vlak achter open haard Machinepark van textielfabriek vernield KERKRADE Bijna alle machines van het textielbedrijf Dentex in Kerkrade zijn dit weekeinde totaal vernield, nadat ze door onbekenden tijdens een inbraak in werking zijn gesteld. 58 van de 70 machines van het bedrijf liepen door het lange draaien totaal vast en werden vernield. De schade bedraagt een miljoen gulden. Een lid van de di rectie ontdekte op nieuwjaarsdag de draaiende machines, die 'toen waarschijn lijk al meer dan 36 uur constant in wer king waren. Er werd na de inbraak niets uit het bedrijf vermist. „Laaiende hartstocht" Fel laaide het vuur op in de nieuwjaarsnacht. Niet alleen tussen de kerstbomen maar ook in de harten van deze twee agenten. Toen het jaar 1978 weggleed in de tijd, liet de agent het vuur voor wat het was, en wenste hij zijn vrouwelijke collega een zeer voorspoedig 1979,een en ander bezegelend met een zeer onambtelijke kus. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nederland blijft in de greep van de vorst. Ook vanmorgen had het verkeer weer te kampen met gladde, opgevroren we gen, waardoor op verschillen de plaatsen filevorming ont stond. In het westen van het land kwam daar nog eens een pak sneeuw bij. Chaoti sche toestanden zoals de af gelopen dagen deden zich voor zover bekend niet voor. Extra druk was het vanmor gen in de treinen. Velen had den de auto maar thuis gela ten, of moeten laten. Vertragingen ontstonden als gevolg van stuifsneeuw, waardoor het soms onmoge lijk was treinen te ontkoppe len; ook gingen de deuren soms niet goed open of dicht De wurgende greep van ko ning Winter is dit weekeinde het zwaarst gevoeld in Gro ningen, Friesland en Drente, waar een stormachtige oos tenwind met zware sneeuw buien zaterdag en zondag het verkeer volkomen lam legde. De sneeuw lag daar meters hoog op de wegen. Tientallen auto's verdwenen onder een witte deken. Het is precies 15 jaar geleden dat Nederland met de jaarwisseling met het zelfde koude weer te kampen heeft gehad. Eerst gisteren kwam er enige verbetering in de toestand van de wegen. Op de snelwe gen was doorgaans één baan, de rechter, redelijk berijd baar. De provinciale wegen waren in de meeste gevallen nog ondergesneeuwd. On danks het verzoek van de verkeersdienst van de rijkspo litie om zoveel mogelijk thuis te blijven, was het gisteren uitzonderlijk druk op de we gen. Vele automobilisten wer den geconfronteerd met het euvel van opspattend pekel, waardoor voorruiten volko men dichtsloegen en aange zien men vaak onvoldoende of in het geheel geen anti vries in het ruitenwisserreser- voir had, waren vele automo bilisten genoodzaakt om de zoveel kilometer naar de vluchtstrook uit te wijken om de voorruit zo goed en zo kwaad als dat ging met sneeuw schoon te maken. Grote problemen hadden za terdag en zondag ook de Spoorwegen. N.S. sprak van een zorgwekkende toestand, er ontstonden vertragingen van soms twee uur, Zondag middag adviseerde de N.S. niet meer per trein te reizen. Aan de ellende kwam op nieuwjaarsdag een einde. Met uitzondering van de internati onale treinen bleven de ver tragingen beperkt tot enkele vastgevroren wissels op een secundaire lijn. Taxibedrijven werden over stelpt met bestellingen. Wacht tijden van drie kwartier tot éém uur waren heel normaal. Politie en brandweer hebben de handen vol gehad aan het bestrijden van wateroverlast als gevolg van gesprongen waterleidingen. Er werd voor vele miljoenen schade aange richt In veel gevalled moest de brandweer in de woningen inbreken omdat de bewoners afwezig waren. Het ergst was de overlastin Amsterdam. De grootste „watersnoodramp" deed zich voor in een filiaal van V en D. aan het Rokin, waar de automatische sprink lerinstallatie stuk vroor. De dieselpompen traden daardoor in werking, zodat het hele ge bouw in een oogwenk onder water stond. Op de Nederlandse vaarwe gen gaat de ijsvorming onver minderd voort. Het barre weer heeft ook een grote voedselnood onder de vogels in Nederland veroor zaakt. Het Nationaal Comité Wintervoeding Vogels raadt de mensen aan hulp te bieden door bijvoorbeeld pindaslin gers op te hangen, brood te strooien op sneeuwvrij ge maakte plaatsen en fruit- en groenteresten buiten te depo neren. Grote groepen eenden, gan zen, wulpen en lijsterachtigen zijn reeds met grote snelheid voor de noordooster wind naar het zuidwesten getrok ken. Volgens vogeldeskundi gen zijn dergelijke grote vo gelverplaatsingen niet meer voorgekomen sinds december 1962. DEN HAAG De zware sneeuwval en onge woon hevige vorst waarmee geheel Europa ten noorden van de Alpen en de PyTeneeën is overvallen, heeft behalve een ongekende chaos, in Duitsland en Groot -Britannië ook nog een onbekend aantal mensenlevens geëist. In de zwaar getroffen Westduitse deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn zeker vier mensen doodgevroren. Vier toeristen kwamen door la wines om het leven. Het verkeer in de Bondsrepubliek werd om schreven als rampzalig. Duizenden automobi listen die gisteravond terugkeerden van een korte win tervakantie uit Zwitserland, hadden te kampen met zeer langdurige opstoppingen. (zie verder de pagina buitenland) staat het met uw goede voor- ens? en krant ontvangen? I tussen 18.00 en 19.00 nummer 071 - 122244 per speciale koerier rdt de krant alsnog ge- cht. geloof niet in die dingen", zei Bill Startup die de machine gevlogen met de televisie-mensen aan boord. „Maar er was r werkelijk iets. De vreemde voorwerpen hadden „een zeer Ier wit licht" uitgestraald. morgen vroeg hebben vier politiemannen in de buurt van bane in Australië ook boven zee een UFO gezien, en wel irende tweeëneenhalf uur lang. nt Ian Jansen verklaarde naderhand: „Ik keek ernaar door i verrekijker. Het licht was blauwachtig maar ik zag ook een rode en een groene gloed er doorheen." voorwerp had zich op en neer bewogen en heen en weer, vas toen gestegen en tenslotte in de wolken verdwenen, aldus waarnemer. ntin Fogarty, een verslaggever van een tv-station uit Melbourne Australië, deelde mee dat zijn ploeg zaterdagavond zeven uten lang UFO'S had gefilmd boven Kaikoura, in het oostelijke feite van het Nieuwzeelandse zuidereiland. Namens de burger tvaart in de hoofdstad Wellington, 112 kilometer verder, is igd dat men daar omstreeks dezelfde tijd op het radarscherm iet geïdentificeerde voorwerpen had waargenomen, laatste dagen zijn er tot nu toe door zes piloten in drie jtuigen en door luchtverkeersleiders tal van die vreemde werpen waargenomen", zei een luchtverkeersleider te Weliing- „Er is duidelijk iets vreemds aan de hand dat moet worden srzocht. n televisieopname van de UFO, die in het Australi- e luchtruim naast een vliegtuig met een televisie- g verscheen. edereen 'n voorspoedig nieuw- gewenst?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1