antjes is geen lorlogsmisdadiger Grote verslagenheid in politiek Den Haag 1 „MIJN HEKEL AAN VROEGERE SS-LEDEN BLIJFT GROEIEN' Risico's van eigen daden niet ontlopen Advocaten teven tips inafhankelijk an elkaar :ONCLUSIE VAN DR. L. DE JONG: zitter van de LTV Oudstrijders willen vertrek van Aantjes Justitie onderzoekt nationaliteit Aantjes Lubbers mogelijk opvolger Aantjes ARP-top wist deel van Aantjes verleden innenland LEIDSE COURANr DINSDAG 7 NOVEMBER 1978 dat hijA 'kt is. atie di Port dusvei ftgesti a cob I r rijks i kwan 'n Wacl duiteni n ik dit rbijgei Vederli nemen In Git Vachba papien ik me reau te vintigj iljon hi iemam ten tek ilitaire naarh kazern Hooge uze gei n Nede i r een i ik to odat ii wilde a a ank te be w ind te Ie pers vas. In bevrii W.Aantjes: foto uit betere tijden (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Wat Aantjes ook gedaan heeft, hij is beslist geen oorlogsmisdadiger. Dat heeft dr.L.de Jong gisteravond met grote nadruk ver klaard. Als hij na de oorlog zijn daden had opge biecht, met name het dienst nemen in de Land storm Nederland, zou hij, aldus De Jong, hoogstwaarschijlijk zo'n anderhalf jaar geïnter neerd zijn (in een kamp voor „foute" Nederlan ders) en zijn burgerrechten (actief en passief kiesrecht) voor een jaar of tien verloren hebben. Dr.L. de Jong wees erop dat Aantjes voorzover bekend in Port Natal te Assen geen van de gevangenen heeft mishandeld. Dat is komen vast te staan uit de getuige nissen van de heren Mastebroek en Weites. die in de oorlog beiden in het kamp opgesloten zijn geweest. „Aantjes heeft mij en, voorzover ik weet, ook anderen nooit lichamelijk letsel berokkend. In dat opzicht was hij in het Duitse milieu, waartoe hij behoorde, een uit zondering", aldus ir.A. A.Weites. Port Natal was een kamp in Assen, waar Nederlanders terecht kwamen, die gepakt waren wegens het niet wil len „spitten" (verdedigingswerken aanleggen) voor de Duitsers. Volgens prof. De Jong was het regime in het kamp erg hard: weinig eten en veel slaag. De heer J.Mastebroek zegt het kamp ternauwernood te hebben overleefd. Volgens Mastebroek en Weites was Aantjes, zoals hij zelf zegt, er beslist geen gevangene. CDA-voorzitter P.Steenkamp, CDA-Tweede Kamerlid (en oudverzetsstrij- der) M Schakel iV'Vuvll en drs.R.Lub- .-HV'A'.f5 bers. vice-voor- CDA-Tweede :x«-As*? Kamerfractie 9,s,eravond voor spoedbe raad naar Aan tjes ANTJES IN VROEGERE INTERVIEWS s Tan (van onze parlementaire redactie) HAAG „Ach, die roddel. Mij houding de oorlog is een mengeling geweest van verkeerde gezagsopvatting, naiviteit en ■nzinnigheid. Dat heeft een rol gespeeld wei\ mijn gedwongen tewerkstelling en de ma- waarop ik mij daaraan weer heb ont ken. Ik heb daarbij grote risico's gelopen, maar je moet die risico's van je eigen daden niet ontlopen. Afijn, het leven van een politi cus behoort een open boek te zijn". Dat zei Aantjes in een interview met het weekblad Elseviers Magazine, dit jaar. Even verder staat in het interview met Else vier o.a.: „Aantjes kijkt op, wijst op zijn lintje en zegt: „Daarom draag ik het altijd. Toen Van Thiel het me opspeldde knipoogde Piet de Jong. Een lintje krijg je niet als je geen zuiver oorlogsverleden hebt. Het is een hard nekkig verhaal en de opspraak op zich is tel kens weer slecht voor iemand met een publie ke functie. Je kunt je niet verweren als mensen er op bepaalde momenten politiek belang bij hebben deze verdachtma king in de roulatie te houden....". In een interview met Veronica in 1976 ver klaarde Aantjes:„Het is fout geweest me niet te onttrekken aan tewerkstelling in Duitsland tijdens de oorlog". p n A m er wa< omen kon land tl nst op, rijgen enen. ingei ook ogen het ?nin° onen rezenl r Tweede Kamervoorzitter Vondeling: geschrokken D.66er Terlouw: heel naargeestig CDA-er Van Houwelingen: diep geschokt 'an een onzer verslaggevers) '.wen 1 ter zij •umsl 'STERDAM-DEN HAAG - 'rf, ge beide advocaten die het tile onderzoek van het In- tuut voor oorlogsdocumen- ie dezer dagen aan het rol- hebben gebracht, wilden iteravond niet reageren op - j uitkomst van het onder- 'ftulo ^Volgens dr. De Jong naakt dde een volstrekt toevalli- rektio'. samenloop van omstandig- den ertoe dat de aanwijzin- n van de beide advocaten Duitsli le®l onafhankelijk van el- 19551 ar eind vorige maand bij n instituut binnenkwamen. n de i ocureur mr. H. J.P. Dolk ifi eerde gisteravond uiterst ;a hoedzaam op het rapport Taheb, n ^et Rijksinstituut voor ntiesi 'högsdocumentatie. „Om rticuliere redenen - ik her- tsplefj al: particulier - wil ik er nu getun et 0p ingaan", zei hij. „We oeten de grootste zorgvul- gheid betrachten. Zorgvuldi- ganisatie of politieke groepe- Mr. I. E. Hes (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het nieuws over het on zuivere oorlogsverleden van CDA-frac- tieleider mr.W.Aantjes sloeg gisteren in de Haagse politieke wereld in als een bom. Alom werd gereageerd met gevoe lens van enorme verslagenheid. CD A-fractielid Van Houwelingen, van huis uit ARP-er toonde zich diep ge schokt over de onthullingen. Hij zei het afgelopen weekeinde, toen de ARP-top een vergadering in Noordwijkerhout had, niets aan Aantjes te hebben gemerkt, hoewel Aantjes toen al op de hoogte was van de komende onthullingen. WD-fractieleider Rietkerk meent dat Aantjes de geloofwaardigheid van de po litiek in het geding heeft gebracht. Hij sprak van een zeer ernstige zaak. Van Thijn,. vice-fractieleider van de PvdA (Den Uyl zit in Canada) reageerde met de woorden: „Dit zijn schokkende feiten, die niet zonder gevolgen kunnen blijven". De fractieleider van D.'66, Jan Terlouw noemde de kwestie „heel naargeestig". „Het zijn dingen die ik geen enkele par tij toewens. HJet is verschrikkelijk voor het CDA", aldus Terlouw. Kamervoorzitter Vondeling reageerde eveneens geschrokken, maar hij wilde gisteren niet zeggen, welke consequenties Aantjes uit de onthullingen zou moeten trekken. „Ik wil eerst weten hoe de heer Aantjes daar zelf over denkt", zo zei hij. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De oud-militairen in onze organisatie zullen niet anders verwachten dan dat de heer Aantjes zich nu geheel uit de politiek zal terugtrekken". Dit was de reactie van mr.P.Iedema, voorzitter van het vetera- nenlegioen Nederland, dat onlangs een federatie aanging met de oud-strijdersorganisaties, op de onthullingen over mr. Aantjes. Iedema zei volstrekt niet te geloven in de verklaring van Aantjes dat hij alleen dienst had genomen bij de Waffen- SS om naar Nederland te kunnen komen. Volgens hem was die aansluiting in het geheel niet nodig geweest, om dat er talloze andere mogelijkheden geweest zouden zijn voor mensen in de Duitse „Arbeitseinsatz" om onder te duiken. Deze mening wordt gedeeld door prof.B.Sijes, die een boek heeft geschreven over de Duitse Arbeidsdienst. Iedema's mening wordt gedeeld door luitenant-generaal J.L.Bosch, voorzitter van de nationale federatieve raad van het voormalig verzet. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In opdracht van minister De Ruiter van justitie gaan ambtenaren van zijn departement onderzoe ken of mr.Willem Aantjes nog Nederlander is. Prof.L.de Jong verklaarde gisteravond dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de CDA-Ieider het Nederlan derschap verloren heeft. Hij voegde daar echter aan toe, dat alleen juristen daar uitsluitsel over kunnen geven. Het is volgens de wet een Nederlander, op straffe van het automatisch verlies van zijn nationaliteit, verboden zich zonder verlof van de Koning(in) in vreemde krijgs dienst te begeven. Het gaat er nu om of Aantjes dat in derdaad gedaan heeft. Vast staat dat hij op 12 oktober 1943, op 21-jarige leeftijd (dus meerderjarig) in Hamburg is gemobiliseerd om ingedeeld te worden bij de Land storm Nederland, een onderdeel van de Duitse Waffen- SS. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een van de zaken waarover maandaga vond in politiek Den Haag druk gespeculeerd werd was de eventuele opvolging van mr.W.Aantjes als voorzitter van de CD A-fractie. Als eerste komt de huidige eerste vice-voorzitter van de fractie Ruud Lubbers in aanmerking. Maar als Lubbers inderdaad het voorzitterschap zou overnemen zouden de onderlinge verhoudingen in de hoogste posten verstoord zijn. Op dit moment leidt een ARP-er de Tweede Kamer fractie, een CHU-lid (prof.Van Hulst) de Eerste Kamer fractie en is de KVP-er Van Agt minister-president. Dat zou een complicatie kunnen zijn. Als ARP-kandidaten voor het presidium van de fractie worden, als Aantjes zou aftreden, de huidige partijvoor zitter Hans de Boer en het fractielid Maarten Schakel (die ook in het bestuur van de fractie zit) genoemd. (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het oorlogsverleden van mr.Willem Aan tjes is voor vele (ex)prominenten in de Anti-Revolutio naire Partij geen onbekende zaak. Het Tweede Kamerlid Maarten Schakel hoorde daar al van in 1945., kort na de bevrijding. Ex-premier Barend Biesheuvel werd in 1967 op de hoogte gesteld door dr.W.P.Berghuis, toen voorzit ter van de ARP. Volgens prof.De Jong hebben zij hoogstwaarschijnlijk niet alles geweten, met name niet dat Aantjes dienst had genomen in de Landstorm Nederland, een onderdeel van de Duitse Waffen-SS. Zij wisten echter wel dat hun par tijgenoot bewakingsdiensten had verricht in het straf kamp Port Natal in Assen. Schakel hoorde dit van-Aantjes zelf, toen hij hem onder vroeg in zijn kwaliteit van commandant van de Illegali teit in de Alblasserwaard. Schakel zag geen aanleiding hem voor te dragen voor justitiële vervolging. Dr.Berghuis werd benaderd door enkele ex-gevangenen uit Port Natal, toen zij hoorden dat Aantjes op de nomi natie stond minister te worden in een kabinet, dat Bies heuvel probeerde te formeren. Hij was gevraagd voor de portefeuille van Volkshuisvesting. De mensen, die Berghuis ingelicht hadden, bleven de car rière van Aantjes nauwlettend volgen. Het Kamerlidmaat schap konden zij blijkbaar nog met Aantjes verenigen, maar andere openbare functies beslist niet. Iedere keer als Aantjes' naam in verband werd gebracht met een aanzienlijk ambt, kwamen zij in actie. dan de formuleringen van 'of. De Jong kunnen we niet jn". Mr. Dolk benadrukte het niet om een hetze te rn Aantjes gaat. „U moet niet zo voorstellen alsof erop uit zijn geweest zijn te veroorzaken. Maar fei- in zijn feiten". Mr. Dolk en jn broer, mr. G.A.J. Dolk, school- respectievelijk asgenoot van mr. Aantjes jn geweest, hebben overi- ins "als relatie" in het verle- in meermalen contact ge- ad met het Rijksinstituut >or Oorlogsdocumentatie, zo ïrklaarde de heer Van der eeuw gisteravond, ok de Haagse advocaat mr. E. Hes die als eerste bij De Jong aanklopte met iruchten die hij over Aan- ïs „in de wandelgangen van Eerste Kamer" had ge lord, ging niet inhoudelijk ring te hebben gehandeld, maar als particulier. „Ik ken de heer Dolk uit Amsterdam niet, zo goed als ik de heer Aantjes persoonlijk niet ken". Mr.Hes, die enige jaren lid van de WD-fractie in de ge meenteraad van Den Haag is geweest, maar na conflicten met zijn fractie eruit stapte, heeft zich tot dr.De Jong ge wend, omdat hij van nature geen onrecht kan verdragen. Hij wilde klaarheid over een man, die zulke belangrijke functies in Nederland vervult en waarover allerlei geruch ten, zelfs in het parlement, de ronde deden. En omdat "op enheid" zijn lijfspreuk is kon hij niet anders doen, dan om openheid vragen over de geruchten. Waarbij hij niet bang is, nooit geweest is, voor een harde lijn, wanneer dit volgens hem noodzakelijk is. Mastenbroek zwijgt verder J)E KRIM „Ik ben niet geneigd verder enig commentaar te Jm even op deze zaak. De verklaring van dr. De Jong is vol- y oende en volledig. Wat zou ik daar nu allerlei verhalen om- een gaan hangen. Het spijt me". Zo reageert de heer J.Mas- inbroek uit De Krim op vragen rond de affaire Aantjes. amen met de heer A.A. Weites uit Apeldoorn is de heer astenbroek één van de twee belangrijke getuigen in het rap- art van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over het fd tf°7logsverleden van CDA-fractieleidrer mr. W. Aantjes. VONDST DOCUMENTEN GEEN TOEVAL (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De vondst van de archiefstukken over de heer Aantjes berust niet op een toeval. Indien het Rij- kinstitüuut voor Oorlogsdocu mentatie jaren geleden al was gevraagd wat bekend was over het oorlogsverleden van de heer Aaantjes, dan zou het nu gevonden en meest bezwa rende document, waaruit blijkt dat hij in Duitse mili taire dienst is geweest, ook zonder mankeren boven water zijn gekomen. Dr. De Jong: „Dan hadden wij kunnen constateren dat hij in de periode '43-'44 bij de posterijen in Duitsland heeft gewerkt ,in het district Mec- kelenburg. Dan hadden we de stukken van de Postdirektion Schwerin voor de dag ge haald. De bezwarende docu menten, die zich bevonden in wat wij beschouwden als een volstrekt onbelangrijk, alleen maar grof geïnventariseerd archief van een meter of ze ven, waren dan al jaren gele den voor de dag gekomen", aldus de heer De Jong. Getuige van Aantjes als kampbewaker APELDOORN „Ik blijf bij mijn verklaring zoals ik die tegenover dr. Lou de Jong, directeur van het Rijk sinstituut voor oorlogsdocumentatie, over de rol van de heer Wim Aantjes, de voorzitter van de Tweede Kamer fractie van het CDA, heb afgelegd. Mijn hekel aan vroegere leden van de Schutzstaffeln (SS) blijft groeien." Ir. Arend A. Weites (58 jaar), hoofd van de Afdeling Weg- en waterbouw van de Apeldoornse gemeentewerken die met de heer J. Mastebroek uit het Overijsselse De Krim, de heren De Jong en Van der Leeuw van het Rijk sinstituut voor oologsdocumentatie, van cruciale informatie over Aantje's rol gedurende de Tweede Wereldoor log voorzag, kan niet van zijn stuk worden gebracht. Ir. Weites: „Gisteravond heb ook ik op de televisie de verklaringen van de heren Berghuis (de oud-voorzitter van de Anti Revolutionaire Partij) en Schakel (het oudste lid van de Tweede Kamer voor het CDA) beluisterd. On danks dat blijf ik mij aan mijn eigen opvattingen conformeren. We leefden immers in Nederland: een democra tisch land waarin de meningen vrij zijn. Gelet op mijn verklaringen aan het adres van dr. De Jong neem ik daarvan niets terug." Jongstleden zaterdag besloten De Jong en diens rechterhand Van der Leeuw in de eerste plaats het optreden van Willem Aantjes in Port Natal, het in oorlogstijd bij Assen gelegen straf kamp, te onderzoeken. Diezelfde avond en op zondagmiddag ontvingen zij schriftelijke verklaringen van zowel Mastebroek als Weites die allebei in Port Natal waren geïnterneerd. Tegenover dr. Lou de Jong, zoals be de kampleiding aangetroffen. De hoog ste leiding berustte bij de Organisati on Todt maar er was een bureau waar die personen werkzaam waren, behalve Wim Aantjes ook ene Rudi Balten en nog een Duitser. Sommige gevangenen beschouwden Aantjes als een Duitser en men was er verbaasd over dat hij Nederlands sprak", aldus Weites. Ir. Weites werd rond de jaarwisseling 1944-'45 gevangengezet. Volgens hem had Aantjes in het concentratiekamp de beschikking over een eigen kamer tje. „Wij als gevangenen hebben hem nooit als mede-gevangene beschouwd. Hij stond duidelijk aan de andere kant", aldus Weites. kend de man die in opdracht van de In Port Natal was Aantjes als „der regering bezig is met de geschied schrijving over het Koninkrijk der Ne derlanden in de Tweede Wereldoorlog, lieten Weites en Mastebroek weten dat de gevangenen in Port Natal Aantjes niet als een mede-gevangene hebben beschouwd. „Begin december 1944 hebben wij hem als functionaris van Willy" een zeer populaire figuur, voor al bij de politieke leiding die bestond uit Nazi's die allen met karabijnen be- In dat opzicht was hij in het Duitse milieu, waartoe hij behoorde, een uit zondering, aldus Arend Weites. Ir. Weites herinnert zich niet, zo licht hij verder toe, of Aantjes ooit de Hit lergroet, Sieg Heil, Heil Hitier, heeft gebracht. „Wel droeg Wim Aantjes zwarte kleding en een Duitse uniform pet Uit persoonlijke gesprekken met Aantjes bleek mij dat hij een grote verering voor de führer Hitler had.,, Hij was zogezegd van Adolf Hitler be- geistert", aldus Weites. Volgens hem heeft Aantjes anderen nooit lichame lijk leed berokkend. Dr. De Jong en Van der Leeuw trek ken uit de verklaringen van Weites en Mastebroek de conclusie dat Aantjes sinds december 1944 in Port Natal blijk heeft gegeven van pro-Duitse op vattingen. Naar aanleiding daarvan merken ze op dat verondersteld moet wapend waren. Weites weet zich niet worden dat Aantjes geen gevangene is te herinneren, zo verklaart hij, of Wim geweest en dat hij functionaris in Aantjes ook bewapend was. Aantjes Duitse dienst was: lid van de Land- heeft mij, en zover ik weet ook ande- storm Nederland, een sectie van de ren, nooit lichamelijk letsel berokkend. Waffen-SS.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1978 | | pagina 11