jipp energieverbruik besparen edrijfsleven kan 10 pet m m BEURSUAN -Veel VS-reders faren onder goedkope vlag BEURSOUERZICHT Stemming licht verdeeld NS bestelt 20 locomotieven Nieuws uit de bedrijven Volledig akkoord Volker-Stevin Vrouwen hebben te korte duimen om monteur te kunnen zijn. V en D neemt Dixons Rinck over Financiën LEIDSE COURANT ZATERDAG 7 OKTOBER 1978 PAGINA 15 241A 53 7/1 g" "g "I "I 7 3/8 8 7/ê 9 7/j rRECHT - Het bedrijfsleven neemt 53 pro- 81/2 nt van het totale Nederlands verbruik aan 11/2 imaire energie (kolen, olie, aardgas) voor 3/4 jn rekening. 83 procent daarvan wordt ver- l nikt door de chemie, de metallurgie en de ieraffinage. Het zou dus een slok op een 91/2 orrel schelen, om het maar eens populair te '4 tfgen, als er met man en macht aan Ewerkt zou worden om daar stringente be- linigingen door te voeren. 3/8 wordt ook aan gewerkt, in elk geval over raat. Zoals deze week bijvoorbeeld in het trechtse Jaarbeurs-Congrescentrum op een inferentie „Mogelijkheden tot energiebespa- ng in de energie." De voorlopige Algemene 7/8 nergieraad, in 1976 ingesteld door de toe- nalige minister van Economische Zaken, drs P.M. Lubbers, had eerder, in augustus na- 1/8 lelijk, een advies uitgebracht over deze mate- t. Praatstof te over dus op de conferentie, nergie besparen is noodzaak. En voor Neder- nd vooral besparen van aardgas. De energie- jorraden in de wereld lopen terug, en de iogelijkheid is zeker niet uitgesloten dat 2 ihoksgewijs de olieprijzen omhoog zullen $an. Na 1980 zal Nederland tengevolge van de geleidelijk teruglopende gasproduktie in Groningen, energiedragers moeten gaan im porteren, terwijl de exportinkomsten uit ons aardgas gemist gaan worden. Besparen is noodzaak dus. Daarover was, met vele sprekers, ook drs W.H.J. Tieleman, directeur-generaal voor de energievoorziening van het Ministerie van Eco nomische Zaken, het eens. Maar hoe? De Al gemene Energieraad meent dat uiteindelijk door besparingen in het industrieel verbruik een totale bezuiniging van tien procent op het totale binnenlandse verbruik zou worden be reikt. Tieleman was van mening, dat, om dat te be reiken, energie-efficiency meer dan totnutoe een belangrijk sturend element in de bedrijfs voering dient te zijn. Hij achtte ook een subsi die voor energiebesparende investeringen op zijn plaats. Bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bestaat sinds medio 1975 een subsidieregeling voor beperking van het energieverbruik, in bedrijfsgebouwen die van vóór 1 mei 1.975 dateren. De subsidie be draagt momenteel 22 2/9 procent In drie jaar tijd is ongeveer dertig miljoen gulden aan subsidie verstrekt. De daaruit voortvloeiende energiebesparing wordt geraamd op circa 150 miljoen kubieke meter gas-equivalent per jaar. Daarnaast kent het Ministerie van Economi sche Zaken sinds vorig jaar subsidie toe aan energiebesparende investeringen in bedrijven. In de tweede helft van 1977 heeft een daartoe strekkende regeling gegolden. Voor deze rege ling is de belangstelling overweldigend ge weest. Er zijn ongeveer 1300 aanvragen inge diend. De afhandeling daarvan verkeert momenteel in het eindstadium. Verwacht wordt dat in totaal ongeveer 850 aanvragen, circa 1500 projecten betreffende, met een to taal investeringsbedrag van 1 miljard gulden, geheel of gedeeltelijk zullen worden gehono reerd. Het in het geding zijnde subsidiebedrag bedraagt ongeveer 120 miljoen gulden. Hierbij wordt een jaarlijkse energiebesparing in de orde van grootte van 1 miljard kubieke meter aardgas-equivalent geraamd. De heer Tieleman wijdde nog enige aandacht aan de zogenaamde warmte-krachtinstallatie in de industrie. De grote bedrijven wekken vaak meer electriciteit op dan waaraan het bedrijf behoefte heeft. Het lijkt zinvol om die overcapaciteit dan af te staan voor de open bare electriciteitsvoorziening. Een oud plan, dat tot nog toe werd tegenge houden door de samenwerkende electriciteits- produktiebedrijven (S.E.P.), omdat de openba re electriciteitscentrales een overschot hebben aan produktievermogen. Opstelling van eigen vermogen ontneemt enerzijds klandizie aan de openbare centrales, terwijl anderzijds toeleve ring van het overtollig vermogen aan deze centrales het overcapaciteitsprobleem nog ex tra verscherpt. Naar de mening van S.E.P. is het opnemen van industrieel produktievermo gen in beginsel dan ook pas mogelijk voor de jaren, waarin naar verwachting het overschot aan produktievermogen zal zijn verdwenen. Minister Van Aardenne (Economische Zaken) is, zei gisteren de heer Tieleman, evenwel van mening dat de mogelijkheden die er voor de industrie wel degelijk zijn, door een dergelijke opstelling op korte termijn te zeer gefnuikt zullen worden. Het is dan ook verheugend zei hij, dat intussen binnen de S.E.P. de mogelijk heden worden bezien van een overbrugging sregeling voor de inpassing van concrete pro jecten, op een eerder tijdstip dan waarop het overschot aan produktievermogen zal zijn weggeëbd. 2 V Senève - Bijrn 32 procent van die koopvaardijschepen die on der zogeheten „goedkope vlag" n h /aren behorei toe aan Ameri- Piai iaanse reders. Slechts vier lan- len beheren samen 78 procent van de gehde vloot die, om Oe, (jelastingtechnische redenen, Sn* inder de vlaj vaart van landen als Liberia, Panama en Singa- »re. Dit stiat in een rapport ;e^ ran het secretariaat van de VN- 'er urgdnisatie voor handel c A v wikkeling, cfe UNCTAD. ont- ^TJ1U1IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KLM lost convertible vervroegd af AMSTELVEEN (ANP) De KLM heeft besloten om de 5,75 X, pet, 20-jarige converteerbare, k achtergestelde obligatielening ieij 1968 van oorspronkelijk 40,4 min dollar vervroegd af te los- j* len, tegen 101 pet. j Tot en rmt 30 november kunnen 0 de stukken ter conversie wor- '9' den aangeboden in gewone aan- delen. Elke obligatie van 1000 JgUl dollar geeft, tegen een dollar- 191 koers van 3,60 en de nu gel- ma dende conversiekoers, recht op 16,2896 gewone aandelen van nominaal 100, ten volle delend inde resultaten over 1978-1979. millllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De vier landen die het meest gebruik maken van de goedko pe vlaggen zijn de Verenigde Staten (31,7 procent), Grieken land (20,7 procent), Japan (9,2 procent) en Hong Kong (16,9 procent). Het is voor het eerst, zo zegt de UNCTAD, dat bekend is gemaakt welke landen direct profiteren van de faciliteiten die bepaalde landen aan rederijen bieden. Tot de studie van de UNCTAD is besloten nadat in februari van dit jaar was vast gesteld dat de snel groeiende onder de goedkope vlag varen de koopvaardijvloot schade be rokkent aan de ontwikkelings landen. De grondstoffen producerende ontwikkelingslanden willen een groter aandeel in het vervoer van deze grondstof fennaar hun afnemers. Het is opvallend, al dus de UNCTAD, dat twee lan den die het meest gebruik ma ken van de goedkope vlag ook de belangrijkste kopers zijn van grondstoffen uit ontwikkelings landen. Het grootste deel van de „goed kope" koopvaardijvloot staat geregistreerd in het belasting paradijs Liberia, met een gere gistreerde scheepsruimte van 156 miljoen bruto-ton. Op de tweede plaats komt Panama (32 miljoen BRT), daarna Singapo re (11 miljoen), Cyprus (vier miljoen), de Bermoeda's (drie miljoen en de Bahama's (147.000 BRT). Tienduizenden plukkers en pluksters, onderwie ook dit jaar weer een aantal Nederlanders, zullen maan dag 9 oktober beginnen met de druivenoogst in de Noordfranse Champagnestreek. De hoeveelheid druiven die zij van de wijnstokken zullen plukken, zal waarschijnlijk belangrijk lager liggen dan in 1977 het geval was. Het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne te Epernay verwacht dat het oogstre- sultaat dit jaar 620.000 hectoliter zal bedragen, bijna 56 procent minder dan vorig jaar toen 1.400.000 hectoliter kon worden geoogst. UTRECHT (ANP) De Nederlandse spoorwegen hebben bij het Franse concern Alsthom-Atl antique in Belfort twintig electrische locomotieven besteld. De totale waarde wilde NS volgens een woordvoerder niet meedelen. De eerste aflevering zal geschieden over twee jaar en de afleverin gen daarna zullen verlopen in een tempo van twee per maand. De locomotieven dienen ter vervanging van de series 1000 en 1500. Volgens de NS heeft de fabriek in Belfort een grote serie van het bestelde type op de bouwlijn staan, waardoor de order van de NS voor het grootste deel hierin kan meelopen. Met de nieuwe locomotief is het mogelijk om „automatisch" te rijden. De machinist kan de snelheid nauwkeurig instellen. De locomotief handhaaft die snelheid onder wisselende omstandighe den door een aanpassing van het vermogen. Bij overschrijding van de snelheid gaat de locomotief automatisch electrisch remmen, aldus de NS. BAM HOLDING - BAM Hol ding NV (bouw) heeft over het eerste halfjaar van 1978 een geconsolideerde omzet behaald van 217 min, 13 pet meer dan in de vergelijkbare periode van 1977. Ook het bedrijfsresultaat was hoger. Het netto-resultaat over 1977 werd in belangrijke mate beïnvloed door bijzondere baten. Dank zij de toeneming van het bedrijfsresultaat wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, ook voor 1978, evenals over 1977, een hogere nettowinst verwacht dan over 1976. TWENTE De Textielgroep Twente heeft volgens verwach ting in de eerste helft van dit jaar een positief resultaat voor belastingen behaald van onge veer 600.000. Het resultaat is nadelig beïnvloed door een ex ploitatieverlies (na verliessup- pletie door de overheid) van het spinnerijbedrijf van circa 250.000. De spinnerij-activitei- AMSTERDAM - De Amster- lamse effectenbeurs heeft vrij- een licht verdeelde stem ming vertoond en de belangstel ling om zaken te doen was dooreengenomen niet groot. Bij start van de beurs was er veel animo voor de aandelen KLM. Als gevolg van de plan nen om de converteerbare obli gatielening vervroegd af te los sen was de noteringen in het niet officiële verkeer gedaald tot onder de 160. Maar bij de start van de officiële markt trok de koers aan tot 161 waarmee het verlies werd teruggebracht tot 3. Van de internationale aandelen Unilever begin beurs een vooruitgang te zien van 1 tot 127, een stijging die werd toegeschreven aan buitenlandse aankopen. Aandelen Kon. Olie waren fractioneel hoger op 134,20 en de koers van Akzo gaf een vooruitgang te zien van 0,30 achteruit tot 38,90. De bankaandelen waren iets lager waarbij de ABN 1 ach teruit moest tot 376. Vandaag Werd voor het laatst gehandeld In de claims AMRO bank en de eerste notering werd 1,15. In de scheepvaartsector was de stemming enigszins verdeeld. Aandelen Van Ommeren verlo ren in eerste instantie 1,50 op 149 maar dat verlies werd vjdens de beurs geheel ingelo pen. Aandelen Nedlloyd waren ets lager en de notering van KNSM bleef 88. De koers van de aandelen Hei- neken ging met 0,20 naar bo ven tot 102,50 en Deli werd 0,30 hoger verhandeld op 122,80. De koers van de aan delen Nationale Nederlanden ging met 0,20 vooruit tot 114,10. De obligatiemarkt opende onveranderd tot iets la ger. Gedurende beurstijd is de note ring van de aandelen KLM ver der opgelopen en trok de note ring aan tot boven de 164. Tegen het slot van de markt gold een prijs van 163, het geen uiteindelijk een verlies be tekende van circa een gulden. Van de internationals ging de koers van Unilever krap een gulden omhoog tot 126,80, ter wijl in de noteringen van de andere hoofdfondsen nauwe lijks een wijziging kwam. In de lokale sector van de beurs mocht niet worden gehandeld in de aandelen Oving-Diepe- veen-Struycken. Deze maatre gel hield verband met berichten die volgende week worden ver wacht. Zoals bekend is het Lim burgse bedrijf Lommaert van plan een bod te doen op de nog bij derden uitstaande aandelen ODS. Tot de fondsen die wat achteruit moesten behoorde opnieuw VMF en op 54 werd een ver lies geleden van een gulden. Aandelen Naarden waren nog 30 cent lager op 27 en de koers van Slavenburg ging met 0,20 omlaag tot 246. Assurantie- concern Stad Rotterdam moet 2 prijsgeven op precies 100. ROTTERDAM-UTRECHT (ANP) De besprekingen tus sen de Koninklijke Adriaan Volker Groep en de Stevin Groep over een fusie van de twee bedrijven hebben thans tot volledige overeenstemming geleid, aldus de besturen in een gezamenlijke bekendmaking. Wat het uit te brengen openbare bod betreft zal voor de omwisse ling van aandelen Volker en gewone en preferente aandelen Stevin in aandelen van de nieuw te vormen houdstermaatschap pij Volker Stevin NV de ruilver houding gelden zoals deze begin september werd gepubliceerd. Voor de gestanddoening van het bod gelden o.m. als voorwaar den, dat tenminste 90 pet van de uitstaande gewone aandelen ofwel certificaten van gewone aandelen Volker alsmede ten minste 90 pet van de uitstaande gewone aandelen Stevin ter om wisseling of overneming wordt aangeboden en dat de in ver band met de fusie noodzakelijke statutenwijziging bij Volker door de te houden buitengewo ne vergadering van aandeelhou ders wordt goedgekeurd en op deze statutenwijziging de minis teriële verklaring van geen be zwaar wordt verkregen. Wat de eerste voorwaarde be treft houdt Volker Stevin zich het recht voor het bod gestand te doen, ook als deze voorwaar de niet wordt vervuld. Het bie- dingsbericht zal omstreeks 20 oktober verschijnen. Het over leg met de betrokken vakbon den vindt voortgang. 99 MÜNCHEN (UPI) Het stadsbestuur van de Beierse hoofdstad München houdt de vrouwen onder de duim door het schrappen van een subsidie van 850.000 mark voor het opleiden van dertig vrouwen tot bankwerker, monteur en electricien. Zij herinnerden burgemeester Erich Kiesl aan een uitlating van zijn partijgenoot, de Beierse minister van arbeid Fritz Pirkl, die vrouwen onlangs de raad gaf ook eens te zoeken naar werk buiten kantoor. De „schuldige" is dr. Karl Jurit- za, die een verzoek om een uitspraak over de opleidingsmo gelijkheden van vrouwen voor genoemde vakken, beantwoord de met de mening dat zij licha melijk niet voor dit soort werk geschikt zijn, onder meer „om dat zij kortere duimen hebben dan mannen". „Het lichaam van de vrouw is gemiddeld tien procent korter dan dat van de man", schreef dr. Juritza in een stuk onder de titel „Onveranderlijke ver schillen in bouw en functie tus sen mannen en vrouwen". „De vrouw heeft kortere armen dan de man, de duim aan de hand van de vrouw is korter, de wijsvinger is langer en de vrouw heeft kortere benen dan de man". Het besluit van de vroede vade ren van München naar aanlei ding van Juritza's rapport, heeft geleid tot heftige kritiek van de kant van de sociaal-democrati sche oppositie, vakbonden en vrouwenorganisaties. Leden van de sociaal-democra tische vrouwenbond hieven hun (te lange) wijsvinger naar de christehjk-sociale mannen op en berispten hen voor hun vijan digheid jegens vrouwen en ge brek aan belangstelling voor de werkgelegenheidsproblemen van meisjes en vrouwen". Carmen König, een sociaal-de mocratisch kandidaat voor de volksvertegenwoordiging van Beieren, dreigde het besluit van het gemeentebestuur van Mün chen te zullen toetsen aan een gerechtelijke uitspraak. Toen het Münchense gemeente bestuur onlangs vrouwen op riep Voor een opleiding tot ge noemde beroepen, voelde maar één vrouw zich „bevrijd" ge noeg om te reflecteren. Haar zusters beschouwden de beroe pen waarschijnlijk nog steeds als zijnde strikt voor mannen. Wat ze daarbij misschien over het hoofd zien is dat de kortere duimen van veel vrouwen de schroeven aandraaien van Duitslands oorlogsmachine in de tweede wereldoorlog en dat Astrid Proll, de in september in Londen aangehouden ex-ter rorist van de Baader-Meinhoff- beweging, werkzaam was als automonteur. En ondanks die te korte duimen stond ze als zodanig hoog aangeschreven bij haai' mannelijke collega's. ten zijn per 1 april overgedra gen aan Spinnerij Nederland. VAN GELDER De resultaten over het tweede halfjaar van 1978 van Van Gelder Papier zullen gunstig worden beïn vloed door een bijzondere bate van 10 min. Het betreft volgens Van Gelder een terugbetaling van in vooraf gaande jaren te veel betaalde verontreinigingsheffingen rijks wateren en het vrijvallen van een uit dien hoofde getroffen voorziening. Een en ander is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden van 12 april van dit jaar op een door Van Gelder Papier in 1972 aanhangig gemaakte gerechte lijke procudure. De mogelijk heid hiervan werd al aangekon digd bij de publikatie van het halfjaarresultaat. ZEELAND Het vervoersvolu me van Stoomvaartmaatschap pij Zeeland is in de eerste maan den van 1978 teruggelopen. Het nettoresultaat is dan ook licht negatief. Niettemin verwacht de directie toch nog een beschei den positief resultaat over heel 1978. EXXON De Amerikaanse oliemaatschappij Exxon Corp. onderhandelt over de verkoop van haar olieraffinaderij op Aruba aan de Venezolaanse Pe- troleos de Venezuela. Frankrijk wil minder gastarbeiders PARIJS (ANP) Om de werk loosheid doeltreffender te kun nen bestrijden gaat de Franse regering haar immigratiebeleid herzien. Dit heeft de Franse minister-president, Raymond Barre, gezegd tijdens een debat over het economische rege ringsbeleid in het parlement. „Jarenlang hebben we immi granten-arbeiders ingevoerd, maar het is normaal dat we ons immigratiebeleid herzien nu de Franse economische situatie ver einde rt en jonge werknemers moeilijk een baan kunnen vin den", aldus Barre. Hij ging niet in op de bijzonderheden van het nieuwe beleid. AMSTERDAM (ANP) - Vroom en Dreesmann Nederland BV heeft Dixons Rinck BV in Rot terdam overgenomen. De over neming was het resultaat van eerder aangekondigde bespre kingen tussen Vroom en Drees mann Nederland en de Britse onderneming Dixons Photogra- ficLtd. VRIJDAG 6 OKTOBER 1978 Actlav® aandelen AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Deli-Mij 750 Dordtsche 20 Dordtsche Pr Heineken 25 Heineken H. 25 Hoogov 20 HVA-Mijen eert KNSM cerl 100 KLM 100 Kon Olie 20 Nat Ned. 10 Nedlloyd 50 Ommeren Cert Philips 10 Robeco 50 Rolinco 50 Rorento 50 Unilever 20 VK 32.20 377.00 78.20® 122,50 173.20 171,80 102.30 96.20 39,20 61.50 88.00 164,00 134.10 113.90f 82.60 150.50 27.30® 176.70 142.00 123.20 126.00 32.50 376.00 78.10 122.80 173.20 172,20 102,50 96,00 38.90 61.00 88.00 161.00 134,20 114.10 82.30 149.00 27,30 176,80 142,20 123,20 127.00 32.40 375.50 78.00 121.70 173.20 172.20 102.00 95,80 38.90 60.00 88,00 164.00 134.00 113,801 82.30 150.00 27,20® 176,90 142,10 123.20 127.30 Birmenlandte Obligatie» 10 50 Ned. 74 9 75 id 74 9 50 id 76-t 9 50 id 76-2 9 00 id 75 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 76-96 8.50 id 75 8 50 id 75-2 8.25 id 76-96 8 25 id 77-92 8.25 id 77-93 8 00 id 69 8 00 id 70-95 8 00 id 71-96 8.00 id 70 I 8.00 id 70 II 8.00 id 70 III 8 00 id 76-91 8 00 id 77-97 8 00 id 7-87 7 75 id 71-96 7.75 id 73-98 7 75 id 77-97 7 75 id 77-92 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 78-93 7 50 id 78-88 7 50 id 71-81 7 20 id 72-97 7 00 id 66 1-91 7.00 id 66 II 7 00 id 69-94 6 50 id 68 I-93 6 50 id 68 II 6 50 id 68 III 6 50 id 68 IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 65 I-90 5.75 id 65 II 108,50 107.70 104.30 106.00 103.00 102,80 102.20 102,30 101,50 101.30 100.30 100.40 100.40 99.60 99,80 99.40 101,50 100,00 99,90 99.60 99.50 100,10 97.30 97.50 97.80 98.40 96.50 95,80 95.50 96.70 96.90 93.70 92.00 91.80 91.40 91.20 91,70 91.40 90.40 108.50 107.70 104,30 106.00 103,00 102,80 102,20 102,30 101,20 100,90 100,30 100.40 100.40 99,50 99,80 99,40 101,50 100.00 99.90 99.60 99,30 99,90 97.30 97,50 97,80 98,00 95.90 95,30 96.40 96,70 98,70 93,30 95,10 95.10 93.70 92,00 91.80 91,40 91.20 91.70 91.40 90.40 5.25 id 64 I-89 5 25 id 64 II 5.00 id 64-94 4 50 id 58-83 4 50 id 59-89 4 50 id 60 1-85 4 50 id 60 II 4.50 id 63-93 4 25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 63 I 4.25 id 63 II 4 00 id 61-66 4 00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id St. 47 3.50 id 53-83 88.00 88.70 84.40 95.00 88,60 92,00 86.30 83.80 90.70 86,00 83.70 82,20 82.70 89.80 82,10 80.20 75.00 90.70 3.25 id 48-98 3 50 id 56-86 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3 00 id Grb 3.00 id 37-81 3.00 id Grb 46 11.00 BNG 74-8' 11 00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9 50 BNG 76-01 9 00 id 75-00 8 75 id 70-90 8 75 id 70-95 8 75 id 75-00 8.75 BNG 77-02 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8 50 id 73-98 74.00 81.60 77,80 76,60 89.40 47.10 95,00 93.40 104.50 110.70 104.40 102.10 105.80 104.70 108.00 103.50 103.40 103.60 102.90 103.00 100.80 101.10 101.50 88.00 88.70 84.40 95.00 88.50 91.80 86.30 83.60 90.70 85.70 83.70 82.20 82.70 89.80 82.10 80.30 75.00 90,70 89.20 73.60 81,48 77.60 76.40 89.40 47.10 95.00 93.40 104.60 111.00 104.40 102.00 105.80 104.80 107.80 103.70 103.40 103.60 103.00 103.00 101,00 101.40 101.60 Blnnentandae aandelen ACF Ahog-BOB Ahold AMAS AMEV Asd Droogd. Asd Rijtuig Ant. Brouw. Ant. Vert Arnh Schbw Asselberg Ass St. R'dam AUDET Aut. Ind. Rt Ballast-N BAM Batenburg Beek, van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blydenst C Boer Druk Bols 163.00 52.00 119.70 7.45 90.70 113.50 92,00® 295.00 315.00 224.00 141,00 475.00® 102.00 720,00 2180,00 114.50 100.20 393,00 69,00 94.00 90.00 62.00 94.10 693,00 173,50 75.60 166.00 129.90 Braat Bouw Bredero VG Bredero VR Bührm. Tett. Calvé D eert id 6 pet cert Centr Suik. Chamotte Cindu-Key Claimindo Crane Ned Desseaux Dikkers Van Dorp en C Dr Ov Hout Duiker App Econosto Elsevier EMBA Eriks Fokker Ford Auto Fr. Gr Hyp. Furness Gamma H id 5 pet PW Gei Delft c Gelder cert Geld Tram Gerofabr Giessen Gist Broc Goudsmit Grasso Hagemeijer Hero Cons Hoek s Mach HALL Trust. Holl Kloos Holl Beton Hunter D ICU IHC Holland Ind Maatsch IBB Kondor Interlas Internatio M Inventum Kempen Beg Kiene S Kluwer Kon A Volker KBB id cert id 6 cum Kon Ned Pap Krasnapolsky Kwatta 270.00 1281.00 1265,00 318.00 317,00 73.40 177.10 83.00 77.20 234.00 235,50 25.30 36,80 1835,00 1065.00 52.50 56.70 177.00 380.00 277.00 33.20 305.00 304.50 224.50 143.50 89.00 30,00 952.00 121.50 71.50 47,50 .141.00 40.30 112.50 125,50 75.00 94.00b 55.20 158.50 78.60 197.00 122.00 23.40 92.50 14.50 230.50 94.30 75.00t 46.50 680.00 120.00 330.00 103.00 180,00 98.40 98.30 14,30 45.50 112.00® 15,00 162,50 51.50 119.00 7.20 90.40 113.50 96,50 301,00 315.00b 223,00 142.00 475.00b 102.00 721.00 2175.00 112.50 99,20b 392.00 67,00 91.00 86.00 63.50 94.30 680.00a 174,50 74,60 164.20 130.00 270.00 1300.00 1300,00 318.00 317.00 74.40 176.20 1385.00 83,00 76.50 234.00® 235.50® 25.10 36,80 1845.00 1060,00 52.00 56.70 176.00® 392,00 262,00 34,40 308.00 306.20 221,00 144.00 8,10 30.90 940.00 124.50b 71.00 35.30 17,00 220.00 55.00 48.00 145.00 40.40 26,00 75,00 94,20 56,30e 158.10 76.50 196,00 122.80 23.50 91.50 14.50 230.50 94.50 75.00 46,50 670,00 122,50 329,00 102,50 180.00 97.30 46.00 112.00 15.10 Landrè Gl Leids. Wol Macintosh Maxwell Petr. Meneba Metaverpa MHV Adam Moeara Fn id 1-10 idem 1-4 Mijnb. W. Naarden Naeff Nat. Grondb. NBM-Bouw Nedap Ned. Bontw. Ned. Crediet Ned. Dagbl NMB Ned. Scheep Nierstrasz Norit Nutricia GB Nijverdal Océ v.d.Gr. OGEM Hold. Orenstein Otra Oving-D-S Pakhoed H id cert Palembang Palthe Pont Hout Porcel Fles Proost Br Rademakers Reesmk Reeuwijk Reiss en Co RIVA id cert Rohte disk Rommenhöll Ri|n-Sche!de Sanders Sarakreek Schev Expl Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv Slavenb Bank Smit Internat. Stevin Gr 202.00 277.20 68.20 173.50 68.00 38.00 298.00 3780.00 800.00 653.00 27.301 100.20 56.60 268.00 206.50 217.00 1240.00 115.20 42.70 73.00 176.50 32.00 236.50 146.50 203.00 279.60 67.00 172.50 67.50 38.00 298,00 3875.00 785,00 655.00 26.90 56.50 33.50 441.00 100,20 57.20 265.00 207.00 215.00 1240.00 115.70 42.80 72,00 178,00 32.50® 236,00 150.00b 210.00 47,50 45.50 75.00 45,20 241.00 141.70 161.50 425.00 202.00 88.00a 120,20 397.00® 389.00® 60.20 300.00 75.00 142.00 55.50 1.60 920.00 1330.00 138.00 360.00 104.50 248.20 69,50 105.50 Tilb waterl Tw Kabell Ubbink Vx^VHet-VV Ver Glasl Vmf-Stork VNU Verto cert Vezelverw Vihamij Butt VRG Gem Bez Wegener Wessanen WU Hyp Wolsp Ede Wyers Wijk en Her 132.00 101.40 197.80 356.00 270,00 190.00 156.10 128.00 107.00 55.00a 102,10 14.30 85.00 80,00 55,20 87.50 74,20 414,90 97.10 61.10 135.00 50.00® 47.50e 75.00 47.00 241.00 136.70 163.00 425.00 196.50 125.00 390.00 386.00 60.50 292.00 74.30 141.50 55.50 1,62 927.00 1320.00 138.00 360.00 106.00 246.00 69.00 106.50 133.00 95.10 198.50 355,00 270.00 190,50 156,00e 125,20® 106,00 54.00 101.30 14.20 85,00 80.00 55.00e 86.50 74.80 416.00 96.00 61.20 135.00 Alg. Fonsenb. America Fnd Asd. Belegg. D Bmn. Bell VG BOG B ree vast Con verto Eur Pr, Inv. Goldmines Holland F IKA Belgg. Interbonds Leveraged Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni-lnvest Wereldhav. 103.00 118.00 134.80 180.00a 181.10 183,00 538.00 130.10 455.50 146.20 131.00 509.00 98.00 77.70 55.00 102.00 144.00 102.50 122,40 103,50d 119.00 134.80 179.50 183.00® 182,00 538.00 130.50 455.00 145,80 130,00 - 510,00 98,00 77,50 55,00 102,40 146,00 102.00 122.30 ANP-CBS gemiddelde (1970 100) Int Conc. 81.90 82.00 Industrie 88.40 8840 Sch - en l.vrt 105,90 105.60 Banken 269,10 268.40 Verzekering 159.60 159.40 Handel enz. 129.20 129.10 Algemeen 96,90 97.00 a laten b bieden d exdividend e gedaan-bieden f gedaan-laten g bieden en exdividend h laten en exdividend k gedaan-laten en exdividend I gedaan-bieden en exdividend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1978 | | pagina 15