Principe-akkoord bereikt over opsplitsing van KSH Geen bezuiniging bij sociale woningbouw 3 Mgr. L. Bettazzi president van Pax Christi Boek „Joden van kritiseert houding van Pius XII en ,,Geef Zuidmolukse leiders aanzien terug WALDHEIM NIET EENS MET PLAN ISRAËLISCHE TERUGTREKKING OPVOLGER KARDINAAL ALFRINK A 6 BINNENLAND/BUITENLAND ZATERDAG 8 APRIL 1978 PAGINA 7 DEN HAAG (ANP) De regering en de gegadigden voor overneming" van het KSH-concern hebben in grote lijnen overeenstemming bereikt over de wijze waarop deze overneming zal geschieden en de hulp die de overheid zal geven om de operatie met zo weinig mogelijk verlies van arbeidsplaatsen gepaard te doen gaan. De industrie-bonden NVV en NKV hebben dit voorlopig akkoord „bespreekbaar" ge noemd. Helemaal tevreden zijn ze niet en daarom willen ze de komende weken nog nader overleg voeren met KSH, de kandidaten voor overneming van dit bedrijf en de overheid. Het kader van het CNV beoordeelt de plannen „globaal gezien posi tief". De opsplitsing van KSH komt kort gezegd op het volgende neer: De vervaardiging van aardappelzetmeel en deriva ten daarvan in het noorden des lands wordt overgeno men door de coöperatie Avebe, die eveneens enkele buitenlandse bedrijven van het concern zal overne- De levensmiddelengroep, met uitzondering van Honigs merkartikelen in Utrecht, gaat naar de centra le suikermaatschappij CSM. Wessanen neemt de tarwegroep over. Het maïszetmeelbedrijf in Koog aan de Zaan wordt overgenomen door een nieuwe vennootschap, waarin Wessanen, Avebe, Suiker Unie en de overheid deelnemen. KSH-research zal gedeeltelijk worden voortgezet, terwijl de activiteiten van Central Engineering, voorz over niet elders onder te brengen, zullen worden beëindigd. Andere buitenlandse vestigingen dan die welke Avebe overneemt, zullen voor de hoogst mogelijke prijs worden afgestoten. De nu nagestreefde oplossing biedt volgens de rege ring uitzicht op behoud van vrijwel de totale indus triële capaciteit. Alleen voor het bedrif van Honig merkartikelen in Utrecht lijkt elk perspectief op blijvende rentabiliteit te ontbreken. Van de 3.200 arbeidsplaatsen in ons land zullen echter enkele honderden verloren gaan. Op korte termijn zullen er buiten het tot verdwijnen gedoemde bedrijf in Utrecht tussen de 75 en 125 moeten worden opgeofferd, op een termijn van enkele jaren. Getracht wordt echter tot afspraken te komen, waardoor de betrokken arbeidsplaatsen zo veel mogelijk kunnen vervallen door natuurlijk verloop of waarbij de men sen zonder eerst werkloos te hoeven worden, direct naar een baan elders worden bemiddeld. Minister Van der Stee verwacht dat de overheid van het door haar gegarandeerde bedrag van 131,5 mil joen gulden verreweg het meeste terug zal krijgen. Zij zal naar evenredigheid delen in de verliezen die de bankiers zullen lijden. De hoofddirectie van de Honig-merkartikelengroep en de industriebonden NW en NKV en de voedingsbon den FNV hebben aangekondigd zich sterk te zullen maken voor het behoud van de Utrechtse vestiging van Honig, waar 230 man werken. Almelo (ANP) Be richten als zouden miljarden guldens be zuinigd kunnen wor den in de sociale wo ningbouw zijn giste ren door staatssecre taris Brokx van Volkshuisvesting naar het rijk der fabelen verwezen. Bij het leggen van de eerste steen voor een complex woningen in Almelo ging de be windsman in op be richten als zou de volkshuisvesting sterk gekortwiekt worden. Juist in de sociale wo ningbouw valt niet zo heel veel te halen, merkte Brokx op. Bo vendien willen de be- windslieden de minst- draagkrachtigen zeker niet de dupe laten worden van eventuele bezuinigingen. gen zal niet de nek worden omgedraaid. Eerder zou worden ge dacht aan een verho ging van het aantal woningen in de be schutte sfeer. Het ver anderen van de finan cieringsmethode, want dat is nu juist iets waar binnen het de partement over wordt gedacht, houdt geens zins een automatisch verlagen van de aan tallen in, aldus Brokx. Nieuwe winkelwet 1 november van kracht DEN HAAG (ANP) De nieu we winkelsluitingswet treedt op 1 november aanstaande vol ledig in werking. Staatssecre- 1 taris Hazekamp van economi sche zaken heeft dat gisteren bekendgemaakt. NEW YORK (AP) VN-secretaris-generaal Kurt Waldheim heeft het Israëlische plan voor gedeeltelijke terugtrekking van zijn troepen uit Zuid-Libanon gisteren ontoereikend genoemd. In een te New York uitgegeven verklaring liet Waldheim weten dat het plan niet beantwoordt aan een resolutie van de Veilig heidsraad, waarin tot onmiddellijke en volledige terugtrekking van de Israëlische troepen wordt opgeroepen. Israël liet de Verenigde Naties donderdag weten dat het volgende week met een gedeeltelijke terugtrekking van zijn troepen zal beginnen. De eerste fase betreft echter alleen Israëlische militai ren in de oostelijke sector van het Israëlische front in Zuid-Liba- non. Deze troepen gullen de posities, die inmiddels door soldaten van de VN-vredesmacht zijn ingenomen, verlaten maar nog niet naar hun eigen land terugkeren. -Inmiddels neemt de spanning in Zuid Libanon sterk toe. Twee Noorse pelotons van de VN-vredesmacht zijn tijdelijk teruggetrokken uit posities in district Kaoula, nadat zij gisterochtend vanaf de andere zijde van de rivier Litani onder vuur waren genomen. Nu breuk binnen kerk Zuid-Afrika KAAPSTAD (DPA) Binnen de gereformeerde kerk van Zuid- Afrika is gisteren een scherp conflict uitgebroken. Nadat eerder deze week de blanke afdeling van deze kerk, de Nederduitse Gereformeerde Kerk, de banden met de Nederlandse Gerefor meerden verbrak, besloten de gekleurde en de Indiase afdelin gen van deze kerk hun banden met de blanke afdeling te verbreken. De breuk was een gevolg van het besluit van de Nederlandse Gereformeerden om het programma tegen racisme vein de We reldraad van Kerken te steunen. In een verklaring zeiden de niet-blanke afdelingen van de gereformeerde kerk in Zuid-Afrika gisteren dat de Nederlandse, beslissing „een rechtvaardig christelijk besluit tegen de ongerech tigheid in Zuid-Afrika is". Mies Bouwman eist geld van Duitse televisie WEST-BERLIJN Op 13 april zal een civiele procedure be ginnen die Mies Bouwman heeft aangespannen om alsnog betaling af te dwingen van bedragen die haar zouden toe komen op grond van de West- duitse rechten voor haar tv- spel „Eén van de Acht". Op dit programma werd het Duitse programma „Am lau- fenden Band" van Rudi Carrell gebaseerd. De Westdeutsche Rundfunk (WDR) en Radio Bremen - die voor het pro gramma „Am laufenden Band" verantwoordelijk waren - had den van Mies Bouwman de rechten voor West-Duitsland verworven. Radio Bremen ver klaarde echter in 1976 van plan te zijn het programma te ver anderen en er eigen ideeën in aan te brengen. De betalingen aan mevrouw Bouwman wer den toen stopgezet. Deze wil zij thans opeisen. Vanaf die dag komen de ver plichte vakantie- en halve-dag- sluiting te vervallen en mogen winkels niet meer dan 52 uur per week voor het publiek geo pend zijn. Deze uren liggen tus sen 5 en 17 uur op zaterdag en 5 tot 18 uur op andere werkda gen, en bovendien tussen 18 en 21 uur op de wekelijkse - door de gemeenteraad aangewezen - koopavond. Naast de wekelijk se koopavond worden vijf koopavonden vóór Sinterklaas en drie vóór 24 december mo gelijk. HONGERSTAKING IRAANSE STUDENTEN In Amsterdam zijn gisteren een internationale delegatie twintig Iraanse studenten een toestaat een onderzoek in te hongerstaking begonnen uit stellen naar de situatie aldaar, protest tegen de behandeling van politieke gevangenen in In verschillende Europese lan- hun land. Zij hopen met hun den worden al enige tijd soort actie te bereiken dat de sjah gelijke acties gevoerd. De ei sen zijn opheffing van het ver bod op bezoek, een betere hy giëne en berechting door een burgerlijke in plaats van een militaire rechtbank. Volgens de studenten is de situatie in Iran extra zorgwekkend ge worden sinds in de hoofdstad Teheran ongeveer 20.000 ge vangenen massaal in honger staking zijn gegaan uit protest tegen hun lot. Protestdemon straties die naar aanleiding van deze actie in Teheran zijn gehouden zijn door de regering bloedig neergeslagen. Ook CNV weinig gelukkig met VAD-plannen LEXMOND (ANP) Evenals de FNV is ook het CNV niet erg gelukkig met wat er tot nu toe bekend is geworden over de plannen die het kabinet heeft met de vermogensaanwasdeling (VAD). „Voorzover nu bekend dreigen de plannen van het kabinet in botsing te komen met de oorspronkelijke uitgangs punten van de VAD", constateerde CNV-secretaris Hans van der Meulen gisteren op een vakbondsbijeenkomst in Lexmond. Naar zich laat aanzien komt het kabinet met twee voorstellen: het eerste regelt de VAD voor de werknemers van bedrijven waar overwinst wordt gemaakt. Het tweede voorstel bevat de oprichting van een collectief fonds voor alle werknemers dat grotendeels door de vakbeweging wordt beheerd. Dat fonds zal zijn inkomsten niet uit overwinsten putten maar uit belastinghef fing over alle winsten en dat is volgens het CNV lijnrecht in strijd met de oorspronkelijke opzet van de VAD. Guerrilla-leider Argentinië wil wapenstilstand PARIJS (AFP) De Argen tijnse guerrilla-beweging Mon- toneros heeft de regering in Buenos Aires voorgesteld ge durende de wereldkampioen schappen een wapenstilstand in acht te nemen. Het aanbod werd gedaan door Montoneros-leider Rodolfo Ga- limbertiin een vraaggesprek met het Franse weekblad l'Ex- press. Om het bestand ook werkelijk te doen plaatsvinden vond Galimberti wel een recht streeks contact met de Argen tijnse regering noodzakelijk. Ais dit niet gebeurt dan „be houden wij ons de volledige vrijheid van aktie voor". Ga limberti sprak zich uit tegen een boycot van de wereldkam pioenschappen. Dat is geen „realistisch beleid onder de ge geven omstandigheden". Veel meer ziet hij in het voeren van propaganda-akties tijdens de kampioenschappen. Den Haag De internationale bestuursraad van de r.k. vredesbeweging Pax Christi heeft gisteren tijdens zijn jaarvergadering in Sche- veningen de Noorditaliaanse bisschop Luigi Bettazzi tot president gekozen met twaalf stem men vóór en twee onthoudingen. Mgr. Bettazzi (54), bisschop van Ivrea en sinds 1968 voorzitter van Pax Christi Italië, volgt kardinaal Alfrink op, die vanwege zijn leeftijd is afgetreden. samenleving. Daartoe nam hij deel aan manifes taties en demonstraties, onder meer om een betere regeling te bewerken voor degenen, die op gewetensgronden niet in militaire dienst wil den. Ook zette hij zich in voor de priester-arbei ders. Als voorzitter van de Italiaanse Pax Chris ti bezocht hij in 1972 Vietnam en verschillende malen Latijns-Amerika. In 1974 en 1976 nam hij deel aan de gesprekken tussen Pax Christi Internationaal en de Russisch-orthodoxe kerk. Vorig jaar maakte mgr. Bettazzi wereldnieuws door zijn „open brief'-wisselingtmet de Italiaan se communistenleider Enrico Berlinguer, over de houding van de communistische partij ten opzichte van godsdienst, kerk en katholieke organisaties. Ook aan de christen-democraten had hij vragen gesteld. In zijn in 1977 verschenen boek „Mens worden, bekentenissen van een bisschop" schrijft hij hoe hij vaak wordt betiteld als „handlanger van links, rode bisschop, iemand die het communis me zegent". Zeer indringend stelt hij in zijn boek de vraag of de Italiaanse bisschoppenkon- ferentie niet zózeer aan de leiband van het Vatikaan loopt, dat de bisschoppen tamelijk passief blijven, ook op het terrein van de sociale problemen. Evenals de overleden kardinaal Lercaro van Turijn, wiens hulpbisschop hij jarenlang is ge weest, pleit Bettazzi voor een arme kerk, arm aan politieke steunpunten en economische mid delen en zonder machtsvertoon. „Het zou droe vig zijn," zo schrijft hij in zijn boek: „Wanneer de geschiedenis ons tot een evangelische hou ding zou dwingen in plaats van dat wij daar zelf voor kiezen". (Van onze correspondent P. Tummers) ROME Bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling dezer dagen (bij Unieboek in Bussum) van Sam Waage- naars boek „Joden van Rome", zal in Nederland, waarschijnlijk een soortge lijke discussie ontstaan als in de Ver enigde Staten en Engeland bij de ver schijning der oorspronkelijke versie „The Pope's Jews" en in Italië bij het uitkomen van „II ghetto, sul Tevere" (Het ghetto aan de Tiber). In zijn beschrijving van ruim 2000 jaar joodse historie in Rome komt ook een hoof- stuk voor, gewijd aan de tweede werel doorlog. De kritiek die Waagenaar daarin levert op paus Pius XII en het Vaticaan is niet mals. Sam Waagenaar is een Nederlands journalist die al ruim dertig jaar in Rome woont. Hij werkte voornamelijk voor Amerikaanse persbureaus en heeft ook een vijftiental boeken en fotoboeken op zijn naam staan. Het boek „Joden van Rome" is een ge schiedenisboek dat begint in 160 voor Christus toen de Romeinen een militai re missie naar Israël stuurden in ver band met de inval van de Syriërs. Het eindigt na de tweede wereldoorlog. „Wat ik in mijn boek het Vaticaan verwijt, is samen te vatten in drie punten. Ten eerste was het Vaticaan tijdens de tweede wereldoorlog heel goed op de hoogte van de moordpartij en die de nazi's onder de Joden aan richtten. Desondanks heeft noch de door een Duitse „hofhouding" omgeven paus Pius XII, noch zijn staatssecretaris kardinaal Montini, de huidige paus Paul us VI, ook maar één vinger uitge stoken toen de Duitsers hun jodenver volging in Rome en Italië hielden. Veel priesters en zusters hebben welis waar individueel uitstekend werk ver richt om hun joodse medebroeders en -zusters te helpen, maar dat hebben ze niet gedaan in opdracht van het Vati caan. Dat is het tweede punt. Tenslotte zijn er na de oorlog „witwas sers" aan het werk geweest, die pro beerden de geschiedenis te verdraaien en het trachtten voor te stellen, alsof priesters en kloosterlingen, die verzets werk hadden gepleegd, dit in opdracht van het Vaticaan hadden gedaan. Maar dat is niet waar". VRIENDEN Auteur Sam Waagenaar zet deze pun- ten op een rijtje tijdens een gesprek dat we met hem hebben op een zinvol le plaats: bij de Portico d'Ottavia in het voormalige ghetto van Rome, de plaats waar Ottavius en zijn zoon Ti tus in het jaar 71 de triomfantelijke intocht der Romeinse legers gadesloe gen, nadat ze .een jaar eerder de tem pel van Jeruzalem hadden verwoest en het Joodse volk hadden onderworpen. De klaagmuur in Jeruzalem is het enige overblijfsel van deze tempel. In zijn zeventigste jaar is de in Am sterdam geboren, maar sinds 1946 in Rome wonende schrijvende globetrot ter Sam Waagenaar milder maar niet minder vastberaden geworden. „Onder katholieken heb ik veel vrienden", zegt hij. „Dat verklaart waarom mgr. A. C. Ramselaar bereid was de Nederlandse uitgave van mijn boek van een Ten Geleide te voorzien". Voor wat de conclusies aangaat stemt Sam Waagenaars boek in grote trek ken overeen met de strekking van Rolf Hochhuths „De Plaatsbekleder" van een aantal jaren geleden. Waagenaar heeft echter dieper gegraven dan Hochhuth. Met name over de joden van Rome, waar de oudste joodse ko lonie is gevestigd in enige stad ter wereld buiten Jeruzalem, beschikt hij over een gedegen oorlogsdocumenta tie. Zijn beschuldigingen aan het adres van het Vaticaan over de houding die dit tijdens de tweede wereldoorlog in nam, vormen overigens slechts een onderdeel van het boek. Het is veeleer een beschrijving van 2000 jaar joodse geschiedenis in Rome. SYRIÈRS Sam Wagenaar: „In het jaar 160 vóór Christus stuurde Kanaan (Israël) een missie naar het toen al machtige Ro me, om er militaire hulp te gaan vra gen tegen de invallende Syriërs. Daar zijn de Syriërs nu nog mee bezig! Zo kwamen de eerste joden in Rome. Sindsdien zijn er altijd joden geweest in de Eeuwige Stad. Ten tijde dat Julius Caesar werd vermoord, waren het er liefst vijftigduizend op het ogen blik tienduizend. Na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem trokken tal van joden al dan niet vrijwillig, naar Rome. Het is niet zo vreemd dat ook de apostelen in hun tijd naar het toenmalige cen trum van de wereld trokken. Tot het jaar 325 deden zich geen moeilijkhe den voor. De joodse godsdienst werd als enige naast die van de Romeinse goden geduld. Problemen rezen er eerst nadat Constantijn om politieke redenen christen was geworden. Eerst werden de joden tegengewerkt. Vanaf het begin der kruistochten is er sprake van echte jodenvervolgingen. In 1555 werd hier, op de plaats waar we nu zijn, tegenover de Brug met de Vier Hoofden, een ghetto gesticht. Daar moesten alle joden van Rome bij elkaar gaan wonen. Ze mochten een aantal beroepen niet uitoefenen en na zonsondergang mochten ze zich niet meer op straat vertonen. Allerlei di- scrimerende maatregelen waren op hen van toepassing en dat in de stad, waar de paus de opperste baas was. Dat ghetto, inclusief zijn vele voor de joden vernederde voorschriften, heeft bestaan tot 1870. Tijdens het fascisti sche bewind van Mussolini werden onder Duitse druk opnieuw rassenwet ten ingevoerd. Ze werden echter maar half uitgevoerd en leidden ook niet tot een jodenvervolging. Die begon pas toen de Italiaanse oppositie midden in oorlogstijd de zijde der geallieerden koos en Hitler-Duitsland Rome bezet te". HERSTELPLICHT Waagenaar vertelt dan hoe op 16 okto ber 1943 de eerste razzia plaatsvond waarbij duizend joden werden opge pakt. Zij wachtten twee weken op hun transport naar de gaskamers in Polen. „In die twee weken heeft de Duitse mgr. Hudal geïntervenieerd bj de Duit se opperbevelhebber. Paus Pius XII heeft echter niets gedaan voor zijn naaste buren. In Turkije zat tenminste nog een nuntius,mgr. Roncalli, de late re paus Johannes XXIII, die de moed had de Duitse ambassadeur Von Pa pen de les te lezen om hetgeen de nazi's hun gevangenen aandeden. Ook dat wijst erop dat de leiding der kath olieke kerk drommels goed op de hoogte was van hetgeen er in de ver- nietingskampen gebeurde", aldus Sam Mgr. dr. A. C. Ramselaar heeft intus sen duidelijk erkend, dat de houding van de leiding der katholieke kerk tijdens de tweede wereldoorlog niet juist is geweest. Hij schrijft in zijn inleiding: „De christenheid gaat gelei delijk beseffen dat de kerk ondanks veel graduele verschillen toch in haar geheel een herstelplicht heeft ten aan zien van het joodse volk". En: „...Een andere pijn wordt veroorzaakt bij het lezen en presenteren van dit boek. Dat is de tweespalt die door ieder christen heengaat bij de aanblik van een ver ziekte kerkorganisatie en de overal opkomende nieuwe impulsen voor een authentiek christendom.... Zonder op zet wordt het relaas van Sam Waage naar een onthulling van het ziekte beeld. Oook daarvoor verdient hij op rechte dank". Russische vlootoefenino; o De Russische marine houdt momenteel op 200 mijl ten westen van Schotland in de Atlantische oceaan een grootscheepse oefening in het bestrijden van onderzeeboten. Op de foto het 40000 ton metende vliegdekschip Kiev. Rechts boven een vliegtuig van de Engelse Royal Air Force. AANBEVELING OP BESLOTEN HOORZITTING: DEN HAAG (ANP) - De regering moet de Zuidmolukse leiders betrekken bij het Moluk- kenbeleid. Daarmee krijgen zij de status terug die hun ontnomen is door het „denigrerende" beleid dat tot nu toe gevoerd is. De leiders moeten ook de kans krijgen hun idealen te bepleiten bij de Verenigde Naties. Dat zijn twee suggesties die het Landelijk Comi té Zuid-Molukken (LAC) gisteren op tafel heeft gelegd bij de bijzondere Kamercommissie voor de Molukse problematiek. Die hield gisteren in Den Haag een besloten hoorzitting. Volgens waarnemend voorzitter prof. H. Baudet van het LAC heeft zijn organisatie een „goed en openhartig,, gesprek gehad met de kamerle den. Die mening deelt de stichting „Door de Eeuwen Trouw" die ook gehoord werd. De stichting die zich inzet voor het lot van de Zuid-Molukkers, wil dat de regering erkent dat de Zuid-Molukkers in 1950 recht op zelfstandig heid hadden. „Alleen op die basis kan er een dialoog op gang komen,,, aldus voorzitter W. de Vries.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1978 | | pagina 7