Ploegleider Plat: „We gaan steeds een stapje verder" S3 Auto object van haat-liefde Onderzoek naar criminaliteit Haagse vrouwen Bestelauto als camper houdt eigen kenteken Raymond Baan kan kiezen uit drie profaanbiedingen LEKVRIJE BAND IN ONTWIKKELING KAMPEERAUTO NOG VRIJ VAN VERBRUIKS - BELASTING Organisatoren willen meer greep op renners SPORH LEIDSE COURANT WOENSDAG 8 MAART 1978 PAGINA 17 '!f ifeu t MÖÏÏBJi FC Den Haag, AZ en Feyenoord tonen belangstelling DEN HAAG Den Haag is een nieuw voetbalta lent rijker. Het is de 16-jarige Raymond Baan van Rijswijk die de afgelopen weken aanbiedingen heeft gekregen van maar liefst drie eredivisie clubs, te weten FC Den Haag, Feyenoord en AZ'67. Een besluit hebben Raymond Baan en zijn ouders nog niet genomen. Volgende maand zal Rijswijk weten of de club het talent kan behou den of niet. Raymond Baan: „Mijn vader ziet het allemaal niet zo zitten eigenlijk. Hij wil liever dat ik eerst mijn studie, ik zit in het examenjaar van de HAVO en wil op het VWO doorstuderen, afmaak om dan nog maar eens verder te kijken. Dc persoonlijk ben natuurlijk ongeduldiger, maar zie wel de redelijk heid van zijn standpunt in. Je studie zal voor moeten gaan". De gesprekken met de diverse clubs verliepen vlot zoals Baan zelf zegt. Samen met zijn vader en adviseur Loek van Driel (jeugdcommissie Rijs wijk) zijn de contracten besproken, voorstellen die er niet om logen. Raymond Baan: „Je raakt natuurlijk geïmponeerd door al die contractbesprekingen. Mensen als mijnheer Stephan, Brox en Hartmann, tja, die doen je toch wel wat. Het zijn de grote namen die je dagelijks in de kranten leest en dan opeens sta je met ze te praten over een contract. Het overdondert je toch wel een beetje, ineens al die belangstelling van de kranten en clubs. Daarom is het maar goed dat Loek van Driel goed geïnfor meerd is over dit soort zaken. Je raakt misschien té overdonderd door dit soort dingen en dat is ook weer niet goed". De belangstelling voor Baan is niet zo maar ontstaan De „rush" op hem is begonnen nadat hij voor het Nederlands jeugdteam van 16-17-jari- gen was geselecteerd en in Zeist moest trainen en spelen. Dat was dan ook de plaats waar alle scouts rondliepen. Raymond Baan: „Daar ben ik wat je noemt „ont dekt". Ze zijn in eerste instantie niet naar mij persoonlijk toegekomen. Eerst werd met het be stuur van Rijswijk contact opgenomen en daarna volgden de gesprekken met mijn vader. Wij moe ten Rijswijk wel nageven dat ze eerlijk zijn en blijven ten opzichte van mij. Er wordt niet aan me getrokken of ik wil blijven en de hulp en steun van bestuurszijde is gewoon groot te noemen. De club als zodanig zal het natuurlijk leuker vinden als ik blijf en misschien doe ik dat ook wel. De sfeer bij Rijswijk is optimaal en al mijn vrienden zitten daar. Wanneer je zou besluiten naar bijvoor beeld Feyenoord te gaan heb je weer kans dat je niet wordt opgenomen in zo'n spelersgroep. Sfeer is erg belangrijk in mijn ogen". FC Den Haag is in ieder geval favoriet voor Raymond Baan. Het ouderlijk huis is vlak bij het Zuiderpark en de trainingstijden van de FC ko men goed overeen met de studiemogelijkheden van de 16-jarige scholier, die Rensenbrink en Tscheu la Ling als zijn voorbeelden ziet Afwach ten dus maar voor Raymond Baan. W Rijswijk moet zich echter gevleid voelen door het feit dat de jeugdopleiding al weer een voor het betaald voetbal geschikte jeugdspeler heeft voortge bracht. __KAREL JANSEN Als men in ons land al kan spreken van een bijna „blinde haat jegens de auto" en dat lijkt inderdaad te heersen bij grote groepen van de bevolking, dan schuilt daarin een flink stuk hypocrisie. Aldus zo ongeveer de mening van de minister van Verkeer en Waterstaat, ir. D. S. Tuijnman, die onlangs op uitnodiging van de Auto Pers Klub enkele van zijn ideeën spuide. „Die haat richt zich vaak niet tegen de eigen auto maar tegen die van de buurman". Waarbij de minister graag een uitzondering wilde ma ken voor de werkelijk principiëlen die uit over tuiging geen auto hebben, noch erin willen rijden. Het is wel duidelijk, volgens minister Tuijn man, dat de aanhoudende groei van het auto park (nu Van elke tien gezinnen hebben zeven gezinnen een auto) moet leiden tot zodanige voorzieningen dat de automobilist op de duur aan de rand van woonsteden zijn voertuig moet kunnen parkeren en, verder het centrum in, gebruik moet maken van openbaar vervoer. Onze steden met hun nog vaak middeleeuwse structuur kunnen nu eenmaal niet aangepast worden aan het toenemende particuliere auto gebruik. Dat openbaar vervoer zal altijd kost baar blijven want het moet gerieflijk zijn, voldoende frequent en berekend op de paar spitsuren per dag. Van de twee miljard die het rijk toelegt op het openbaar vervoer gaat o* 't ogenblik de helft naar de spoorwegen en de andere helft nar het stads- en streekvervoer. De verwachting is dat de bovengenoemde kos ten over tien tot vijftien jaar verdrie- of vijfvou- digd zullen zijn. De minister is nog niet zover dat hij instemt met het idee de kosten van openbaar vervoer tot onderdeel te maken van de autokosten. Het gehele complex van wensen en eisen ten aanzien van het openbaar vervoer zal in de komende maanden met de gewesten en de grote steden besproken worden. Uitermate verontrust toont de minister zich over de verkeersveiligheid eigenlijk is elk slachtoffer principieel onaanvaardbaar. Teveel wordt de veiligheid nog afgemeten naar het aantal doden in plaats van (mede) aan het geweldige aantal slachtoffers dat weliswaar niet om het leven komt maar lichamelijk en/of geestelijk zwaar beschadigd wordt. De verkeersgebruiker zal moeten leren verant woord te rijden, rekening te houden met de vaak irrationele handelingen van kinderen, groepen ouden van dagen en gehandicapten en vooral met het feit dat altijd anderen bij een ongeluk betrokken zijn. Dat zijn meestal onge vallen die gebeuren op andere dan autosnelwe gen (van de 2500 dodelijke slachtoffers worden er slechts 70 op autosnelwegen geregistreerd). Wat opheffing van maximum snelheden betreft wilde de bewindsman zich nog niet aan een uitspraak binden.. Een lekvrije band zonder bin nenband, zonder speciale dich tingslaag en zonder speciale versteviging aan de binnen kant, is in Amerika ontwik keld. Er is echter wel een spe ciale velg voor deze band no dig. Het geheim zit 'm in het speciale rubbermengsel voor de zijvlakken dat het gewicht van een auto kan dragen. Men kan dus bij' wijze van spreken een stuk uit de band snijden zonder dat de auto met het wiel op de straat zakt. De con structeurs, die overigens nog aan het experimenteren zijn, menen dat daarmee de reser veband tot het verleden kan behoren. Goodyear, die de band gemeekt heeft, zegt dat deze zelfs als hij niet is opge pompt, toch, dank zij de dikke zijvlakken, een auto kan dra gen en dat men er nog zestig kilometer mee kan rijden met een snelheid van even boven de 50 km per uur. De ANWB heeft er nog eens op gewezen dat een bestelauto die tot kampeerauto is omge bouwd, geen nieuw kenteken moét hebben. Pe omgebouwde wagen moet wél door de Rijks dienst voor het Wegverkeer ge controleerd worden. Men ont vangt weliswaar daarna een nieuw kentekenbewijs, maar met hetzelfde nummer. Er staat „kampeerauto" op en de aanduiding „laadvermogen" van de oorspronkelijke bestel auto is komen te vervallen. Alleen wanneer de bezitter uit sluitend het rijbewijs BE heeft en het maximum toelaatbaar totaalgewicht (volgens het ken tekenbewijs) meer is dan 3.500 kg, kan zgn. omkeuring tot personenauto zin hebben. Zo'n wagen mag alleen gereden worden met een vrachtwagen- rijbewijs. De Rijksdienst voor het Wegverkeer in Den Haag huldigt overigens de opvatting dat de zware Amerikaanse Moterhomes, die nogal eens boven die 3.500 kg uitkomen, wanneer ze een personenauto kentekenbewijs hebben, gere den mogen worden met alleen rijbewijs BE! Geen reden dus om een vrachtwagenbewijs te gaan halen. De nieuwste troef van BMW bij de komende wedstrijdserie om het wereldkampioen schap merken. Van deze 6 cilinder sportwagen (3500 cc) zijn er in eerste instantie slechts 400 gepland. De wagen heeft een vermogen van 343 KW (470 PK) en een top van rond de 310 km per uur. Over de kosten van de nieuwe wagen laat BMW zich vooralsnog niet uit. Wie zelf een bestelauto ombouwt tot kampeerauto, ontloopt de zgn. bijzondere verbruiksbelasting (ca. 17%). Deze wordt geheven bij de overgang van bestelauto naar personenauto kampeer auto), ongeacht het kentekenbewijs. Voor wagens uit de EEG- landen komt samen met de BTW zodoende bijna 43% van de „kale waarde" in de schatkist terecht. In een wetsontwerp tot wijziging van de omzetbelasting wordt voorgesteld iedere ombouw van bestel- tot personenauto onder de heffing van de BVB te brengen. Dat ongeacht of de ombouw geschiedt door een ondernemer of door een amateur, dus de gebruiker zelf. Het fabricagebegrip is in dit wetsontwerp zo ruim omschreven, dat daaronder ook vallen het verbinden van een chassis met een carrosserie, van een trekker met een oplegger of van een vrachtauto met een container, en dat op een zodanige wijze dat het geheel een kampeerauto vormt. Dit wetsontwerp moet nog door de volksvertegenwoordiging worden behandeld. Alle zelfgemaakt kampeerauto's die dit jaar nog gekeurd en in gebruik zijn genomen, blijven naar verwach ting vrij van BVB. IN BENOORDENHOUT, BOUWLUST EN TRANSVAAL "In het i pleegt de niet- werkencL -Vuw delicten die verband houden met het gezin en de huishouding, terwijl de werkende vrouw eerder delic ten pleegt die voortvloeien uit haar werksituatie". Dit schrij ven dr. Hauber uit Leidschen- dam, wetenschappelijk hoofd medewerker aan het Criminolo- fisch Instituut der Rjksuniver- siieit Leiden en de criminologe H. A. Kingmans-Schreuder uit Leiden over hun onderzoek in Den Haag naar de samenhang tussen emancipatie, werk en criminaliteit onder vrouwen. Dit is gepubliceerd in het ja nuari/februari nummer van het tijdschrift voor criminologie. Met betrekking tot het type de lict bleek dat er enig verschil bestaat tussen de wel- en de niet-werkende vrouwen. De vrouw die geen baan heeft neemt vaker iets uit een winkel weg zonder daarvoor te beta len. De werkende vrouw dient vaker een onjuiste aanvraag voor schadevergoeding in bij haar verzekeringsmaatschappij. Zij betaalt vaker geen wegen belasting en maakt ook fre quenter gebruik van trein, tram of bus zonder te betalen. Voor het onderzoek werd een steekproef genomen uit de vrou welijke bevolking van Den Haag van 16 tot 65 jaar. Van de ver zonden 3.600 vragenlijsten, die anoniem werden ingevuld, wer-. den er rond 900 (25 procent) terug ontvangen. Voor een inde ling in drie sociaal-economische klassen werden drie Haagse wij ken gekozen: hoog (Benoorden hout), gemiddeld (Bouwlust) en laag (Transvaalkwartier). In el ke klasse was het aantal wer kende en niet-werkende vrou wen ongeveer gelijk. Samenhang De samenhang tussen werk en criminaliteit, die volgens de on derzoekers duidelijk naar voren kwam, vatten zij aldus samen: Het aantal vrouwen dat zich norm overtredend gedraagt is groter onder de werkende vrou wen (53 procent) dan onder niet- werkende vrouwen (36 procent). Een werkende en een niet-wer kende vrouw die zich norm overtredend gedragen, doen dit gemiddeld even vaak, aldus de onderzoekers. Norm overtre dend gedrag: gedrag dat in strijd is met de in de maat schappij geldende normen en waarden, ongeacht of deze wel of niet in wetten zijn vastgelegd. Met enige voorzichtigheid kan volgens de onderzoekers wor den gesteld dat de invloed van het werk op het plegen van norm overtredend gedrag bij vrouwen uit de hogere en lagere klassen groter is dan die uit de middenklassen. Deze laatsten zijn waarschijnlijk het meest normvast en dus minder ont vankelijk voor uitnodigende si tuaties. Normbesef Voorts kan heel voorzichtig worden geconcludeerd dat norm overtredend gedrag bij de jon geren een veel meer algemeen aanvaarde wijze van handelen is, die veel minder afhankelijk blijkt van al of niet werken dan bij oudere vrouwen. Bij deze laatsten lijkt volgens de onder zoekers het werk veel meer in vloed te hebben op het aanleren van een losser normbesef. Vrouwen binnen de leeftijdsca tegorie 26-50 jaar nemen ook wat betreft de invloed van ex terne omstandigheden zoals werk op het plegen van norm overtredend gedrag een midden positie in. De twee onderzoekers constateren dat de jonge vrou wen (16-25) en oudere vrouwen (26-50), die 22,7 procent van de steekproef uitmaken voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de daarbij gevonden criminaliteit. "In ons onderzoek vonden wij dat 44,7 procent van de Haagse vrouwen zich norm overtredend gedraagt. Dat is vele malen ho ger dan de geregistreerde crimi naliteit van vrouwen in Den Haag. Deze had in 1975 betrek king op 0,03 procent van de vrouwen in de betreffende leef tijdscategorie (16-65)", zo schrij ven de twee onderzoekers. Sociaal contact Bijna de helft van de werkende vrouwen had een baan uit nood zakelijk levensonderhoud, 17 procent uit behoefte aan sociaal contact en 14 procent werkte om zich iets extra's te kunnen veroorloven. De meerderheid was tevreden met haar werk. Van de niet-werkende vrouwen had een groot gedeelte (41 pro cent) geen baan omdat zij thuis wonende kinderen had, slechts vier procent gaf als reden op dat zij geen werk kon vinden. Het grootste gedeelte van de vrouwen uit de wijken Benoord enhout (90 procent) en Bouwlust (78 procent) voelt zich tevreden met haar woonomgeving. In het Transvaalkwartier daarentegen is de helft van de vrouwen onte vreden met de buurt waarin zij woont De verkeersoverlast en de onveiligheid op straat ver oorzaakt door relletjes en vecht partijen waren de belangrijkste reden voor hun ontevredenheid, aldus dr. Hauber en mevrouw Kingmans in hun artikel "Vrou wen in hun doen en laten" in het tijdschrift voor criminologie. Zij constateren tenslotte dat jongere werkende en oudere niet-werkende vrouwen zich meer geëmancipeerd voelen dan de niet- respectievelijk wei-wer kende leeftijdsgenoten. DEN BOSCH De organisatoren van wielerwed strijden voor professionals in Nederland, de V.O.B., wil meer greep op de renners krijgen. Dat is duidelijk gebleken tijdens de ledenvergadering van die organisatie, die gisteravond in Den Bosch werd gehouden. De organisatoren zijn in het verleden geconfron- teerd met het niet verschijnen van renners, die zullen in dergelijke gevallen alleen worden geac cepteerd, wanneer die zijn geschreven door onaf hankelijke artsen. Daarnaast zal de VOB een .zwarte lijst" bijhouden ten einde te ontdekken welke renners meer dan eens hun aangegane verplichtingen niet nakomen. De VOB besloot tevens de cooördinator van de SBB, Peter Bonthuis, voortaan als manager van de renners te beschouwen. waren gecontracteerd. Daaruit zijn moeilijkheden voortgevloeid met de sponsors van die evenemen ten, die door hun bijdragen de uitgaven aan startgelden van de renners mede dekten. De verga-' dering heeft daarom het bestuur opdracht gegeven via de S.B.B. (Stichting Bevordering Beroepswiel renner) een boeteclausule in het leven te roepen voor de gevallen dat gecontracteerde renners zon der een geldige reden wegblijven. Doktersattesten DEN HAAG Henk Plat be gint aan zijn tweede seizoen met De Markthof-wielerploeg. Stelde de Haagse zakenman vo rig jaar zijn ploeg voor in een poffertjeskraam aan het Spui, gisteren deed hij het in de bal zaal van Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout in Den Haag. Ploegleider Plat: „We gaan het dit jaar helemaal maken. Door i mede-sponsor Rogelli hebben we thans een grote ploeg. Een ploeg die een grootse voorstel ling waardig is. Vandaar dat we dat doen in deze prachtige om geving". De Markthof—Rogelli maar betalen! De ploegleider is op het ogenblik al tienduizend gulden kwijt aan een trainings kamp en voor de voorstelling van zijn ploeg. De ploeg die vorig jaar bestond uit acht ren ners en in de loop van het sei zoen uitgroeide tot twaalf, be staat thans uit twintig amateurs en drie junioren. De Markthof—Rogelli Wieler ploeg zal naast talloze criteria alle klassiekers in Nederland rijden en uiteraard ook Olym piad Ronde van Nederland. Ko mend weekeind komen er al enkele sterke renners aan de start in de Ster van Zwolle. Verder zal men zo goed als ze ker aan de start verschijnen van de vredeskoers Warschau—Ber lijn—Praag. Nieuw in de formatie die maar Raymond Baan: ,,Je raakt natuurlijk geïmponeerd door al die contractbesprekingen". Henk Plat en mede-sponsor Rogelli en de ploeg van twintig renners van De Markthof. eerste twintig over de eind streep gin en ervaring op deed tijdens zware wedstrijden in België. Mario van Vlimmeren uit Hoeven (19) en het „kerst kindje" Domien Evers uit w Griep uit Spijkenisse (22) die in Sprundel eveneens 19 jaar ters (19) uit Moerdijk en de ju- 1977 maar liefst 61 keer bij de rijn de twee meest belovende nioren Noy (Gennep), Van Horik bestaat uit twee Haagse ren ners zijn: Jan Gommers (21) uit Roosendaal en Henk de Jong (29) uit Goes die vorig jaar uitkwamen voor Bleu de Nil. Veel is te verwachten van Ton jonge renners matie. Catrinus Haisma (26) uit Jubbe- ga, Rini Roks (28) uit St. Wille- brord, Tonnie Verheezen (23) Bergen op Zoom, Herman Frij- (Gennep) en R. v. Waard (Haar lem) zijn de overige nieuwe ge zichten, die meewerkten aan een kleine modeshow in de balzaal om op een kleurige manier hun uitrusting te tonen aan kooplie den van De Markthof en andere belangstellenden. De ploeg be staat verder uit enkele ver trouwde krachten van vorig jaar die toen voor twintig over winningen wisten te zorgen. Dat zijn: Peter Pennekamp (27) uit Blokker, Joop van Vliet (24) uit Honselersdijk, Martin van der Bergh (20) uit Tilburg, Mar cel Rehorst uit Den Haag, Mar tin van der Toon uit Schevenin- gen, Rene Kos uit Oud Karspel en (gisteravond net terug van het schaatsen in Lathi) de be kende marathonschaatser uit Warmenhuizen Go Giling, die deze winter maar liefst acht schaatsmarathons won en vol goede moed is om dit jaar ook enkele wielerwedstrijden op zijn naam te brengen. Giling heeft het behoorlijk druk in het sport leven en opende vorige week zijn tweede sportzaak in Hoorn. Als de grote successen komen die ploegleider Henk Plat ver wacht dan blijft het voor het volgende jaar de grote vraag waar zal de ploeg zich dan gaan voorstellen. Plat wil op de weg en met de presentatie steeds n stapje verder. ARTHUR VAN RUSWIJK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1978 | | pagina 17