Staatssecretaris ziet 't niet zitten LEERKRACHTEN KRIJGEN HERSCHOLING C.R.M. zet mes in toneelsubsidies Opening Boekenweek: bittere toon BZZTÖH binnenland ALLEMAAL EERDER MET PENSIOEN? Voorbereiding op nieuw basisonderwijs Slachtoffer atoombom zoekt genezing in Nagasaki Meer dan 40acteurs werkloos Kunstenaars organisatie NW: Toneel bloedt zo dood" MARKTEN hun zorg? LEIDSE COURANT VRIJDAG 3 MAART 1978 PAGINA (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er behoeft niet gerekend te worden op een algemene verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd, ook al wordt hieraan op enkele plaatsen een eerste aanzet gegeven in het kader van de werkloosheidsbestrijding. „Ik zie het niet zitten", zei staatssecretaris L. de Graaf van Sociale Zaken gisteren in de Tweede Kamer. Vervroeging van de pensioenleef tijd zou erg veel kosten, zowel aan de pensioenfondsen als aan de sociale verze keringen, terwijl het aantal mensen, dat premie betaalt (het zogenaamde draag vlak) steeds kleiner wordt. Tijdens de beantwoording van de beschou wingen over de begroting van Sociale Za ken wilde de staatssecretaris er niet eens een wezenlijke studie aan wijden. Dat zou maar verwachtingen wekken, zo zei hij. Evenmin wilde hij toezeggen, dat op korte termijn een wetsontwerp voor een pen sioenplicht zal worden ingediend. Er zit althans weliswaar wat meer schot in de voorbereiding van een wettelijke regeling, die door de Stichting van de Arbeid wordt ontworpen, maar de heer De Graaf zei al blij te zullen zijn als hij het geheel in deze kabinetsperiode zal kunnen afronden. De meeste vragen over het te voeren beleid ten aanzien van de sociale voorzieningen liet deze bewindsman nog liggen: ze komen aan de orde als straks, vóór de zomer, de zogenaamde ombuigingsnota zal worden gepubliceerd. Dan kan het parlement zien, wat er veranderd moet worden om de nodige besparingen te bereiken. De libe raal De Korte bond hem op het hart, zoveel mogelijk terreinen hierbij te betrekken op dat de pijn op elk afzonderlijk terrein zo klein mogelijk wordt en opdat iedereen ook de onprettige maatregelen aanvaard baar zal vinden. De nieuwe regeling voor kinderbijslag/kin deraftrek valt daarbuiten, die wordt afzon derlijk geregeld. De staatssecretaris beloof de er alles op te zullen zetten, dat die regeling waarvan de inhoud nog niet vast staat op 1 oktober zal kunnen ingaan, mogelijk nog eerder. Maar oud-mi nister Boersma zei, dat dit technisch niet haalbaar zal zijn, het zou wel 1 januari worden. Die regeling beïnvloedt het inkomen van de hoger betaalden aanzienlijk. Vertraging in de invoering verdriet dan ook de socia listen, die de hoger betaalden er in koop kracht op willen laten achteruit gaan. Mi nister Albeda zei gisteren, dat het streven van het kabinet-Van Agt nog altijd is geweest op koopkrachthandhaving tot aan een inkomen van circa 60.000 gulden, maar dan wel gerekend over de hele kabinetspe riode. Dat is, zo stelde hij evenwel duide lijk een streven, de mogelijkheid moet er zijn. Voorop staat, dat men tenminste bij een inkomen van 30.000 gulden gelijk blijft in koopkracht of er tot die grens iets op vooruit gaat. Als de ombuigingsoperatie het toelaat, wordt de grens opgeschoven. De socialist Van der Doef had de vrees uitgesproken, dat er een heel ander beleid zou komen nu het CDA samengaat met de WD. Minister Albeda vond, dat de WD daarmee wel heel zwart werd afgeschil derd, en ook, dat de marges, waarbinnen een kabinet kan werken, daarmee worden overschat Kunstenaars willen meer werkgelegenheid Den Haag De federatie van Kunstenaarsverenigingen heeft bij de Tweede Kamer gepleit voor injecties en investeringen bij de kunstensector in het ka der van het werkgelegenheids beleid. Ze stemt in met een voorwaardenscheppend beleid. Maar het kan volgens de fede ratie niet de bedoeling zijn dat dit ten koste gaat van kunsten en kunstenaars. Als de huidige beleidsonbuiging zich voortzet zal het geld van de begroting voor kunsten binnen afzienbare tijd voor meer dan de helft niet langer rechtstreeks ten goede komen aan de kunst en. In de doelstellingen in de toelichting bij de begroting wor den de kunsten en kunstenaars zelf weggemoffeld, aldus de fe deratie. Zij oordeelt, dat als er wezenlijk iets verandert in omvang en wij ze van financiering van de kunsten, zij zich geroepen voelt voorrang te vragen en eisen te stellen. Nu kan er nauwelijks ruimte zijn voor vernieuwing. Kunstenaars blijven tegen el kaar uitgespeeld worden. Ook ontbreekt nog steeds een wette lijke regeling voor de financie ring van kunst. De federatie blijft streven naar de ontwikke ling van democratisch beheerde fondsen op wettelijke grondsla gen. Een duivenecht- paar is door de plotseling inge treden lente wat in verwarring geraakt. Het heeft zijn nest gebouwd tussen de spanten van een ophaalbrug in Amsterdam. Dagelijks razen honderden au to's op nog" geen tien centi meter afstand over het nest. Maar wat nog veel erger is: twintig keer per dag gaat de brug open, waardoor het nest in een hals brekende verti cale positie komt te verke ren. Inzet: De duiven kijken gespannen toe hoe het dit keer zal aflopen. WERKLOOSHEID BENEDEN 200.000 (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Volgens een voorlopige telling van het Ministerie van Sociale Zaken is de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid eind februari '78 ten opzichte van de voorgaande maand gedaald met 4.000 tot een niveau van 198.700 personen. Het verschil ontstond door een daling van 3.000 mannen en 1.000 vrouwen. Als feitelijk zonder werk waren eind deze maand 219.000 personen geregistreerd. Dit is 5.800 minder dan aan het eind van de vorige maand. De geregistreerde openstaande vraag naar personeel daalde, voor seizoensinvloeden gecorrigeerd, met 200 tot 63.100 personen. Niet voor seizoen gecorrigeerd steeg de vraag met 1.200. (Van onze parlementaire redactie) Den Haag Op 1 augustus begint een grootscheepse operatie tot herscholing van kleuterleidsters en onderwijzers. Deze her scholing is noodzakelijk, om de leerkrach ten gereed te maken voor het nieuwe onder wijzers. Deze herscholing is noodzakelijk, om de leerkrachten gereed te maken voor het nieuwe basisonderwijs. Het gaat hierbij om 80.000 leerkrachten, die op 16.000 scho len voor honderdduizenden scholieren het nieuwe basisonderwijs moeten gaan geven. Minister Pais van Onderwijs, die dit gister avond tijdens de Tweede Kamerdebatten over de onderwijsbegroting mededeelde, wees erop, dat één en ander een mammoeto peratie is, die grondig voorbereid dient te worden. Het is niet de bedoeling van de minister om met een nieuwe contourennota te komen. De CDA-fractie had hem eergisteren laten we ten, dat het CDA hierop niet zit te wachten. Wel zal de minister bij voorkomende gele genheden zijn beleidsvisies naar buiten brengen. En wat het socialistisch plan voor het hand haven van 12.000 arbeidsplaatsen bij het onderwijs betreft, dit maakt bij deze minis ter geen enkele kans. Hij vindt het plan van zijn voorganger Van Kemenade namelijk niet goed doordacht, want dergelijke plan nen moeten, zei dr. Pais, een financieel goede basis hebben. Dat ontbreekt volgens hem namelijk aan het voorstel. Hij had wel waardering voor de suggesties van de PvdA, maar er zijn hierover al diverse beslissingen genomen, ook door het vorige kabinet, aldus de minister. „Laten we elkaar geen primeurs afpakken, maar kijken wat we samen voor het onderwijs kunnen doen", aldus dr. Pais tot zijn voorganger dr. Van Kemenade. BADHOEVEDORP Drie en dertig jaar na zijn verblijf in een Japans krijgsgevangen kamp vertrekt zondag van Schiphol de heer H. Mierop uit Badhoevedorp naar Nagasaki om daar zijn huidziekte te la ten onderzoeken, die hij opliep door straling van de Ameri kaanse atoombom op Nagasa ki. Nederlandse en Belgische artsen hebben tot nu toe tever geefs geprobeerd de huidziek te aan beide benen van Van Nierop (57) te genezen. Volgens de voormalige Neder landse krijgsgevangene - in de Tweede Wereldoorlog diende hij als korporaal vliegtuigma ker bij de Nederlandse marine in Indonesië - is de medische kennis in ons land over huid ziekten als gevolg van atoom- strcÖing onvoldoende gebleken om hem te genezen. In het atoomziekenhuis te Nagasaki, waar nog steeds slachtoffers van de Amerikaanse atoom bom worden behandeld en verpleegd, zal Van Nierop ge durende vijf dagen grondig worden onderzocht. De reis is mogelijk gemaakt door zijn werkgever, de KLM, waar hij sinds zijn terugkeer uit Japan in dienst is als vliegt igonder- houds technicus. Van Nierop wil beslist niet de indruk wek ken dat deNederlandse en Bel gische artsen onkundig zijn. Zij hebben alleen te weinig H. Mierop. ervaring met stralingsziekten, meent hij. Vooral zijn rechter been is nog erg slecht. AMSTERDAM Een paar telefoontjes van het ministerie van C.R.M. aan een aantal toneelgezel schappen hebben voor paniek gezorgd in theater- land. C.RJW. heeft zeker drie gezelschappen een drastische bezuiniging voor het seizoen 1978/79 aangezegd, te weten de Haagse Comedie 40.000 gulden, de Nieuwe Komedie 80.000 gulden en de Toneelraad Rotterdam 234.000 gulden. Voor de Haagse Comedie zou die bezuiniging zelfs een daling in het budget van 100.000 gulden beteke nen, aangezien dit gezelschap voor 40% door het Rijk en voor 60% door de gemeente Den Haag Jan Rap wordt gesubsidieerd. En die laatste subsidie loopt per definitie gelijk op met de hoogte van de rijkssubsidie. eerder toen nog in de CDA-fractie samen met de Partij van de Arbeid dergelijke tendensen in de Toneelnota en de Orkestnota van de voor malige minister heeft aangevallen. Daarnaast ver moedden vertegenwoordigers van de gezelschap pen in de te bezuinigen bedragen „een betrekke lijk willekeurig geschuif met getallen" waarbij de één een veer moet laten opdat de ander althans „tevreden" kan worden gesteld met een deel van de wens begroting. Daarnaast is het zo dat het officieel toegestane accrès, gebaseerd op de door de gezelschappen ingediende begroting, voor het seizoen 1978/79 ook al lager is dan in voorgaande jaren en bijvoor beeld de volgens de CAO verplichte periodieken voor de werknemers in de toneelsector al niet dekt. Hetgeen over de hele breedte van het vader landse toneel verregaande consequenties heeft wat betreft personeelsbestand en activiteitenniveau. Dat alles heeft de Kunstenaarsorganisatie NW tot een scherp protest aangezet waarbij gesteld wordt dat de nieuwe normen „het doodbloeden van het Nederlandse toneelbestel" ten gevolge moeten heb ben. Immers, stelt de Kunsteraarsorganisatie, dit betekéht dat óf gezelschappen zullen moeten in krimpen waardoor het aantal werkloze acteurs nog groter wordt, óf er zullen per gezelschap minder produkties uitgebracht worden, óf er zal een structurele verhoging van de zogenaamde „uitkoopsommen" moeten plaatsvinden, hetgeen resulteert in hogere toegangsprijzen voor het pu bliek, dat dan zeker in de minder draagdrachti- ge sector de dupe wordt, waardoor weer de door C.R.M. zo graag gewilde verticale spreiding van het toneelaanbod stevig in de klem komt. Een woordvoerder van CRM deelde desgevraagd mee, dat de vermindering van de CRM-subsidie aan de Haagse Comedie en aan de Nieuwe Come die geen ernstige schade bij deze gezelschappen teweeg zal brengen. Al ziet de situatie er in de toneelwereld niet bepaald rooskleurig uit, het mi nisterie van CRM heeft goede hoop dat de schade beperkt zal blijven. Geschuif De kunstenaarsorganisatie NW ziet in dit alles een voorbode van toekomstige bezuinigingen op alle kunstvormen en verwijt de minister van CJt.M., mevrouw Gardeniers, „dat van enig kul- tuurpolitiek beleid geen sprake is", terwijl zij Naast en met dit alles speelt al enige tijd de per jaar teruggelopen subsidie aan de Theaterunie die zogenaamde „ad hoc-produkties" brengt, d.w.z. voorstellingen buiten gezelsphapsverband met daar speciaal voor aangetrokken „vrije" acteurs. De laatste jaren een steeds succesvoller wordende ontwikkeling binnen het toneel, die echter afge bouwd gaat worden getuige onder meer het ge dwongen stoppen van de produktie „Jan Rap en z'n maat" die in 100 voorstellingen ruim 46.000 toeschouwers trok („daar doet Ajax tegenwoordig 6 wedstrijden over" zei schrijver Bernlef bij een protestbijeenkomst waarbij 8000 handtekeningen van mede-protestanten werden bijeengebracht). Voor de ad hoc-producties wordt gebruik gemaakt van het talent van „free-lance"-acteurs. Daaronder bestaat een schrikbarende werkeloosheid. Vein het totale acteursaantal in Nederland, ca 850, zijn ca 350 bij gesubsidieerde gezelschappen vast "geenga- geerd. Van het aantal free-lancers van 500 zijn er 350 regelmatig en vaak langdurig werkeloos. Bij deze 350 is er niet één die vrijwillig voor het free-lance-acteursschap heeft gekozen (van de 150 bij gesubsidieerde gezelschappen, radio, tv, vrije produkties en film werkzame freelancers is 90 procent dat vrijwillig). Projekt Een daling van de subsidie aan de Theaterunie (komend seizoen 200.000 gulden i.p.v. de gevraagde 690.000. de 372.000 van 77/78 en de 658,000 van 76/77), draagt dus alleen maar bij aan die werk loosheid. Vandaar dat de Kunstenaarsorganisatie NW in de eerste plaats pleit voor het opnemen van een vaste post in de toneelbegroting voor ad hoc-produkties omdat het huidige onmogelijk ma ken daarvan in strijd is met artistiejke merites en de publieke belangstelling. Daarnaast stelt de Kunstenaarsorganisatie een „Free lance project" voor, bestemd voor werkloze acteurs van wie de wensen in verband met training, bezig blijven om het gevoel van nutteloosheid kwijt te raken, en het „in beeld" blijven noodzakelijk om weer aan de slag te komen via een enquête verzameld zijn. Voor dat project is een subsidie nodig van 480.000 gulden, waarvoor men C.R.M. de suggestie doet bij Sociale Zaken aan te kloppen voor geld uit de „werkloosheidspot". Dat is tenslotte, stelt de Kunstenaarsorganisatie, „vestzak-broekzak"- werk" omdat het op die manier aan het werk houden van de acteurs volgens berekeningen nau welijks meer kost dan het bedrag aan werkeloos heid suitkeringen Op 7 en 8 maart worden de zaken betreffende het toneel behandeld in de vaste commissie van de tweede kamer, terwijl minister Gardeniers haar beleid op 8 maart op het Binnenhof zal presente ren. BERT JANSMA BOEMERANG In Amsterdam is gisteren een Australische week begonnen. Op de foto legt boemerangwerper Max Hoben aan Willeke van Ammelrooy uit hoe het ding gegooid moet worden om het weer terug te krijgen. Het Trio C-onies Francais ver zorgt op dinsdag 7 maart in Diligentia het vierde abonne mentsconcert van de Vereniging voor Kamermuziek. Uitgevoerd worden strijktrio's van Roussel en Mozart en - met medewerk ing van fluitiste Abbie de Quant - twee kwartetten van Mozart. De Haagse Kunstkring, Denne- weg 64, exposeert van 7 t/m 25 maart schilderijen van Miep de Leeuwe, beeldhouwwerken en keramiek van Tosca van den Haak en Grafiek van Leentje Linders. Van Marle Bignell, Lange Voorhout 58 Den Haag, houdt op 20, 21, 22 en 23 maart zijn 607de kunst- en antiekveiling. Kijkdagen zijn op 16, 17, 18 en 19 maart. Onder de hamer ko men o.m. schilderijen, aquarel len, meubelen en kunstvoorwer pen. De catalogus noemt de na men van o.a. Leickert, Hoynck van Papendrecht en Roelofs. „De auteurs die ons blad BZZ- LETIN tot een succes hebben gemaakt, moeten we afschepen met een fooi; we voelen ons klaplopers. Daarom moeten on ze auteurs beter worden be taald." Aldus Phil Muijsson, de grote kracht achter dit literaire blad, uitgave van de Haagse Stichting BZZTÓH, die gister avond de eerste CPNB-prijs, groot 6000,- en een oorkonde in ontvangst mocht nemen tij dens de opening van de Boeken week, gisteravond in de Am sterdamse RAI. Deze prijs heeft de CPNB ingesteld om pu- blieksmedia die de belangstel ling voor het boek stimuleren, te onderscheiden. Henk Hofland met Henk Bar nard en dr. Borgers jurylid sprak over „enig in zijn soort" en „grote verscheidenheid", maar meende het werk van BZZTóH ook te moeten bestem pelen als „een vrolijk, aardig tijdschrift van montere jonge ren". De nogal bittere toon van Phil Muijsson, die zich afzette tegen populaire weekbladen die een veel beter honorarium kunnen bieden, maar het literaire peil van BZZLETIN niet halen, kreeg gezien het applaus bijval van ruim 700 mensen die recht streeks bij het boek zijn betrok ken. Geen boekenbal dit jaar vol gend jaar evenmin maar deze bijeenkomst, met Berend Bou- dewijn als presentator. Hij on derstreepte het zakelijke karak ter van de openingsavond door uit te rekenen dat in Nederland elke minuut voor 250 gulden aan boeken wordt verkocht (550 miljoen per jaar); dat iedere Ne derlander voor gemiddeld 16,90 aan boeken koopt De film van Jef Rademakers die voor de genodigden werd ver toond en zondag door de KRO- tv wordt uitgezonden van 20.05 tot 20.30 uur, „Prettig weekend - een literaire lovestory" zal er niet bijster toe bijdragen, dat die omzet wordt verhoogd. Sandra Dumas als verkoopster en Berend Boudewijn als boek handelaar spelen de hoofdrol in dit filmpje waarin Sandra via meningen van schrijvers het hart van Berend probeert te be reiken. Sandra reist daarvoor naar prof. Verhoeff, Enzensberger (Berlijn), Marnix Gijsen (Brus sel) en Mario Llosa (Londen) om van hen meer te vernemen over de betekenis van „communica tie", het thema van deze boeken week. Een zwakke vertoning, grauw van opzet en klungelig uitge werkt; het lezen zal door dit filmpje zeker niet worden gesti muleerd, integendeel, tegendeel. Niemand, met name de kijker zondagavond, zal er meer van kunnen opsteken dan dat litera tuur een ernstige zaak is, die men van verscheidene kanten kan benaderen. Vrijblijvend, loos gebabbel. Voor velen werd de avond pas gezellig nadat drie inleiders aan het woord waren geweest: prof. Verhoeff over „Wordt het boek bedreigd door de moderne tech nologie", Hans Enzensberger over „Ueber ein mögliche Zu- kunft des Buches" en Mario Llosa over „Het boek in Latijns- Amerika". De avond en de Boekenweek die vandaag is begonnen, is georga niseerd door de Collectieve Pro paganda van het Nederlandse Boek. F. J. BROMBERG BESLIS NIET DEZE WEEK CHRYSLER SIMCA 9 maart een complete verrassing. Autobedrijf ten Hoeve b.v.l CHRYSLER Kunst en kunstenaars Koningin Juliana zal het conti nentaal debuut bijwonen van het European Community Youth Orchestra uit Engeland, dat op 28 maart in het Concert gebouw te Amsterdam speelt. Orkestvoorzitter is de Britse oud-premier Edward Heath, die een deel van het programma zelf zal dirigeren. KATWIJK, groenten. 2 maart Boeren kool 36-78. Waspeen per kist Al 360- 480. AAI 320-490 BI 770-1170 Bil 240- 520 Cl 240-600 Cll 90-410. Breekpeen per kist I 200-210 II 140-150. Prei per kg. 37-68. Selderij per bos 50. Uien 15. Rode kool 10-18. Aanvoer 230 ton was- RIJNSBURG. bloemen. 2 maart Alstr.- Carmen 373,20. Alstroemeria 32,50. Am -Red Lion 6660,00. Am.-Scart Globe 1.061.60. Amaryllis rood 2.952,60. Ama ryllis wit 45,00. Amaryllis zalm 47,40. Amaryllis 283,20. Amaryllis gestr. 24,00. Anemoon 369,40. Anemoon 22.50. Barlo Nora 291.40 Charmeur 389,20. Crowley Sim 15.20 Dark Lena 67,20. Esperance Sim 186,00. Lena 673.80. Le Reve 364,60. New Arthur Sim 119,20. Scania 929,20. White Sim 300.40. William Sim 301,80. Yellow Sim 295,80. Anjer-Groot- bl. 711.00. Sam's Pride 171,00. Tony 69,60. Anth-Andreanum 5.871,20. Ant- hurium 864.80. Asparagus Plum 268.00. Bonnie Jean geel 761,60 Bonnie Jean wit 349,60. Dramatic 1.467,20. Horim geel 1,044,80. Horim wit 4.832,00. Horim 2.119.20. Spider geel 5.998.80. Spider wit 10.479,20. Chrysant tros jr. 8.457.90. Droogbloemen bew. 76,00. Forsytia 307,10. Forsythia 1.387.45. Andes 66,00. Capri 180,00. Fantasy 2.302,00. Hima laya 484,80. Freesia dubbel 735,00. Aro- sa 348,00. Aurora 2.699,50. Ballerina 5.201,00. Bleu Heaven 5.40. Beethoven 245,00. Carmen 1.028,90. Golden Yellow 1.148,00. Miranda 288,00. Moya 290,00. Royal Vleu 1.186,00. Yellow River 410,00, Freesia gemengd 564,00. Free sia 4.747,20. Hyacint gesn. 15.737,90. Hyacint met bol 9.450,06. Hulst 39,96. Ideaal 7.663,50. Prof Blaauw 672,00. Wedgewood blauw 595,00. Wedgewood wit 1.052,30. Enchantment 12.129,10. Harmony 1.663,80. Liatris 54,00. Blauwe Druifjes 2.846.80. Narc.-KS Carlton 88.820.60. Dutch Master 3.336.50. Flo wer Record 4.436,00. Narc.-KS G Har vest 6.748.00. Ice Follies 1.905,00. Un surpassable 2.930,00. Narcis kas 2.764,10. Nerine Bowdenii 8,00. Cattleya Blm 60,00. Cymbidium AAM tk 6.895,00. Cymbidum LS blm 118,20. M-Cymbidum tak 5,941,38. Cypridium 84,00. Phale- nopsis 477,80. Imp-Anemoon 165.00. Imp-Anemoon 2.766,00. Imp-Barlo Nora 1 745.00 Imp-Le Reve 1.394.00. Imp-Lo- lita 461.00 Imp-Scania 847,00. Imp-Whi te Sim 7:6.00 Imp-William Sim 155.00. Imp-Anjer gr blm 2 079,00. Imp-Ministar 21,00. Imp-Red Baron 5.584,00. Imp- Royalet Rose 26.987,10. Imp-Royalet Viol 5.179,00. Imp-Royalet wit 2.738,00. Im-Sam's Pride 142,80. Imp-Tony 1.687,70. Imp-Cinerablad 3.843,75. Imp- Eucalyp-blad 318,00. Imp-Ardent 62,00. Imp-Glad Concill 25,00. Imp-Gouds- bloem 260,50 Imp-Ledervaren 38,00. Imp-Liatris 5 554,20. Imp-Mimosa 7 030,00, Imp-Dendrobium 20,00. Imp- Orchidee tak 172,80. Imp-Orchidee bos 460,25. Imp-Protea 1.008,00. Imp-Paper White 135,00 Imp-Ruscus 340,50. Imp- Statice 4.613,35. imp-Strelitzia 108,00. Imp-Diversen 1.937,60, Imp-Diversen 3.499,50. RGB-Alpha 878.80. RGB-Bac cara 1.313,40. D.ana 614,20. RGB-llona 4.591.60. RGB-Soma 5.125.40. RKB-Be linda 264,00 RKB-Carol 1.917.40. RKB- Evergold 595,60. RKB-Golden Times 821,80. RKB-Mercedes 530,00. RKB-Mo- trea 262,40. RKB-Red Garnette 1.059,60. Rozen kl blm 431,00 Strelitzia 2.453,50. Strelitzia blad 16.50 Alladin 32.972.40. Apeldoorn geel 64.327.10. Apeldoorn rood 140.979.70. Apricot Beauty 982.00. Arabian Mistery 1 799.70 Attila 4,675.50. B of Apeldoorn 2 067,90. Bellona 577,20. Blenda 3.831.40. Bonanza 3.527.50. Brilliant Star M 5.347.40. Cas- sim 5.148.80. Christmas Marvel 430.00. Copland 6.617,50. Cordell Hull 147.50. Demeter 759,00. Dreaming Maid 946,90. Don Quichotte 194,00. Fidelio 1.629.00. Gudoshnik 783.50. Kees Nelis 12.389,20. Lucky Strike 138,00. Lustige Witwe 46.186,10. Monte Carlo 4.641,50. Mirjo- ran 3.359.10. Oxford 4.763.80. Parade 2.424,50. Paul Richter 3.160.00. Pink Attraction 2.171,50. Preludium 1.454.00. Prinses Irene 2.341,60. Prominence 38,301,80. Q of Bartigons 9.011.40. Thu- le 660.00 Tulp overig dubb 21.807,60. Tulp Leliebloem 2 833,20. Tulp Parket 6 722,50. Tulpen 32.991,00. Sni|bloemen 282,90. Snijbloemen 184.00. Diversen 19.51. Diversen 1.531,95 Agave -15 127.00. Azalea -10 140.65 Azalea 16/17/18 88,25. Azalea 19/20/21 918.35. Azalea 22 t/m 29 854.20. Azalea 30+ 50,20. Begonia 11+ 140,00. Cactus 10+ 260.00. Chamaedorea -10 71,10. Cinera ria (BL) 13,95. Codiaeum (CO) 290,00. Dieffenbach 12+ 383,25. Dieffenbach (CO) 120,00. Dracaena (CO) 76,80. Echeveria 10+ 47,30. Fatshedera -11 40,50. Fatshedera (CO) 228,00. Fatia -11 34,65. Ficus (CO) 445,50. Gardenia 42,00. Hedera -10 21,60. Hedera (CO) 65,00. AMaryllis 347.40. Orchidee (CO) 120,00. Pelargonium ODI 111,60. Philo- dend 11+ ZM 110.00. Philodend 11 MM 332,60. Philodend (CO) 160.40. Pri mula -10 328,80. Saintpaulia 1.300,80. Schegglera 13+ 61.20. Scindapsus (CO) 48,00. Varens -10 43,20. Yucca (CO) 44,50. Potplanten (ST) 86.45. Potplanten (CO) 170.70. Bellos 251.34. Violen (ST) Bisschop Gijsen: Geen verklaring over 't Eikske Roermond De bisschop van Roermond, mgr. J. Gijsen, heeft geen enkele verklaring afgelegd over 't Eikske, de streekparo- chie van pastoor Miedema. Het eerste persbericht over de kerk juridisch ongeldige huwelijken, door pastor Miedema ingeze gend, is door de perschef zon der ruggespraak met de bis schop uitgegeven. De bisschop overweegt een verklaring, wan neer hij de tijd daarvoor geko men acht. De persdienst wijst erop, dat pastor Miedema in februari 1968 door de toenmalige bisschop mgr. Moors is ontslagen. Het bisdom Roermond heeft met hem geen bemoeienis, al blijft het zich wel verantwoordelijk voelen voor de gelovigen van de streekparochie. Het bestuur hiervan ziet de nadere verkla ring van de persdienst als een afschuiven van de verantwoor delijkheid door de bisschop, ge volg van de vele en felle reac ties, ook van vermaarde theolo gen en zelfs van Vaticaanse in stanties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1978 | | pagina 9