Speciaalzaken staan goed aangeschreven bij consument BEURS VAN AMSTERDAM Rabobank wil deelnemen in Van Lanschot Uitloting premie lening Eindhoven '54 BEURSOVERZICHT Beurs afwachtend en nauwelijks prijshoudend Paulus de Boskabouter - Eendracht maakt macht Suske en Wiske De amoureuze amazone Lucky Luke mensenjacht RNAlMUItzN COJKAiNT, ZATERDAG a DECEMBER 1977 pagina 19 POPULARITEIT FOTOGRAFIE STERK GESTEGEN Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De fotografie in Nederland is sterk in populariteit toegenomen. In elke honderd huishoudens zijn er op dit moment 95 fotokame ra's, waarvan er in de afgelopen twaalf maanden ruim 3,6 miljoen aktief zijn gebruikt. In 1970 waren er 80 kamera's op de 100 gezinnen. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIPO heeft verricht in opdracht van de Stichting Amateurfo tografie en Cinematografie. De populariteit van de fotografie komt niet alleen tot uiting in het grote kamera-bezit. Ook het kameragebruik neemt toe: ten opzichte van 1974 met bijna 19 procent gestegen. In vergelijking met 1974 blijkt een gering verschil in kamera gebruik tussen man en vtouw. Bij het gebruik van de cassette camera heeft de vrouw de man echter overtroffen. Bij dit type wordt 33 procent gebruikt door de man, 46 procent door de vrouw en 20 procent door kinderen. Opvallend is ook het sterk toegenomen gebruik van de kleinbeeldkamera door de vrouw: in 1974 bedroeg dit 24 procent, nu is het reeds 32 procent Per jaar wordt er in Nederland een indrukwek kend aantal foto opnamen gemaakt. In 1977 waren dat er 306 miljoen, een stijging van ongeveer 14 procent ten opzichte van 1974. Het grootste aan deel in deze 306 miljoen opnamen hebben de kleurenfoto's met 170 miljoen 56 procent). Verder werden er 72 miljoen dia's 24 procent) en 64 miljoen zwart/wit foto's gemaakt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de fotohandel als aankoopplaats voor kamera's en films en als ontwikkeladres een sterke positie inneemt: 77 pro cent van alle (nieuw verkregen) kamera's werd gekocht bij de fotohandel; 70 procent van alle films is geleverd door de fotohandel en 76 procent van de kleurenfoto's werd ter ontwikkeling naar de fotozaken gebracht. De fotospeciaalzaak blijkt een goede naam te hebben bij de gebruikers van een fototoestel we gens deskundigheid, vriendelijkheid en „je loopt er gemakkelijk binnen." De belangrijkste reden om niet bij de fotohandel te kopen is dat de produkten elders voordeliger zijn. Dollar op dieptepunt; gulden sterker FRANKFORT De koers van de Amerikaanse dollar is giste ren op de wisselmarkt in Frankfort op een nieuw diepte punt beland. Na een opening op 2,215 mark zakte de dollar al spoedig tot 2,2055. Het koers verloop was nogal grillig door dat de Bundesbank van tijd tot tijd dollars uit de markt nam, wat dan voor een kortstondig herstel zorgde. De handel ver liep levendig en tamelijk ner- Op de wisselmarkt in Tokio heeft het Amerikaanse geld gis teren ook weer terrein verloren ten opzichte van de yen. Geslo ten werd op 242,30 yen na een opening van 242,70 en een slot van donderdag van 244,15 yen. In Londen bereikte de dollar nieuwe dieptepunten ten opzich te van D-mark en Zwitserse frank. Het vertrouwen in het Amerikaanse geld schijnt nog steeds klein te zijn ook al roe pen Amerikaanse topfunctiona rissen om het hardst dat de economie van de Verenigde Sta ten gezond is. De dollar werd gisteren in Lon den verhandeld voor 2,215 mark (slot donderdag 2,213 mark) en voor 2,1395 Zwitserse frank (slot donderdag 2,14275). Het pond sterling noteerde 1,818 dollar te gen donderdag 1,81725. De gul den bereikte er een nieuw hoog tepunt van 2,3875 per dollar ver geleken met 2,395 donderdag. DEN BOSCH-UTRECHT F. van Lanschot, bankiers in Den Bosch en de Centrale Rabobank voeren onderhandelin gen met het doel te komen tot een minderheidsdeelneming van Centrale Rabobank in het kapitaal van Van Lanschot's Beleggingscompagnie BV, de commanditaire vennootschap van F. van Lanschot Bankiers. Beoogd wordt een deelneming van gelijke grootte als die van de National Westminster Bank uit Londen. Deze Britse bank verwierf in 1973 een belang van 25 pet in het kapitaal van Van Lanschot Beleggingscompagnie. De onderhandelingen vinden plaats in nauw overleg en met instemming van de National Westminster Bank. In verband met de voortgaande expansie ligt het in de bedoeling de kapitaalsbasis van Van Lanschot te vergroten. Daarbij zal worden gewaarborgd, dat de eigen identiteit en de onafhankelijke marktpositie van F. van Lanschot Ban kiers worden behouden. EINDHOVEN Bij de jaarlijk se trekking van de 2,5 pet pre mielening Eindhoven 1954 is* obligatie nr. 7 van serie 8829 uitgeloot met ƒ25.000. Op nr. 3 van serie 5777 viel 5000 en op nr. 7 van serie 10646 2500. Met 1000 lootten vijf obligaties uit: nrs. 5 en 10 serie 3808, nr. 5 serie 4262, nr. 2 serie 4502, en nr. 9 serie 4825. Met 250 worden tien obligaties afgelost: nrs. 3 en 6 serie 2464, nr. 4 serie 2728, nr. 8 serie 4494, nr. 6 serie 4708, nr. 9 serie 8018, nr. 3 serie 8191, nr. 4 serie 9205,nr. 6 serie 9724 en nr. 9 serie 10787. Tenslotte worden 382 obligaties met 125 aflosbaar gesteld. Unilever wil Amerikaanse lijmfabriek overnemen ROTTERDAM Unilever voert lijmen, harsen en bindmiddelen besprekingen met het Ameri- voor industrieel gebruik. Het be- kaanse bedrijf National Starch en Chemical Corporation in Bridgewater over een mogelijke overname. National Starch maakt onder meer kleefstoffen, drijf had in 1976 een omzet van 339 miljoen dollar (833 miljoen gulden) en een netto-winst van 24,5 miljoen dollar (60 miljoen gulden AMSTERDAM, 2 dec. De be leggers hebben vrijdag bij ope ning van de Amsterdamse ef fectenbeurs een afwachtende houding aangenomen. Het hie ruit voortvloeiend gebrek aan affaire veroorzaakte een nau welijks prijshoudende stem ming. Het wachten is op een herstel in Wall Street, zo werd gezegd. Bij de internationals waren Akzo en Unilever ieder een dubbeltje lager op resp. 23 en 123,90, terwijl Kon. Olie twee kwartjes in reactie was op 136,20. Phi lips opende onveranderd op 27,30, terwijl Hoogovens 30 cent lager opende op 25,10. Er bestond iets meer belangsiel- ling voor bankaandelen dan op voorgaande dagen, waardoor ABN een gulden hoger kon openen op 326 en AMRO bank 10 cent op 68,90. Lichte vraag deed HVA een gulden stijgen tot 48 en Deli met 1,50 tot 124. De scheepvaartsector lag er bij kalme handel licht verdeeld bij. Alleen voor KNSM deed zich een reactie voor van 2 op 82. Er ging echter weinig in dit fonds om. Heineken noteerde 70 cent lager op 113,50, terwijl KLM en Nationale Nederlanden onver anderd openden op resp. 115,80 en 98,50. De grootste activiteit was te vin den op de obligatiemarkt, die er over de gehele linie zeer vast bij lag. Reden hiervoor was het gebrek aan materiaal en het slagen van de BNG-lening, waar veel vraag voor bleek te bestaan. Op de beurs is de ver wachting dat ook de aangekon digde lening van de Nationale Investeringsbank van 100 min tegen 8,25 pet het goed zal doen. De lokale markt vertoonde bij kalme handel een vriendelijk beeld. Veel koersen stabiliseer den zich op het donderdag be reikte niveau of kwamen daar boven uit. Het bericht dat Suiker Unie, naast Wessanen en AVEBE, deel gaat nemen in de gesprek ken om te trachten KSH uit de problemen te halen, werd door het publiek gunstig beoordeeld. Onder het motto, aldus de beurs, hoop doet leven, steeg de koers van KSH met 0,80 tot 5,20, terwijl er voor de con vertibles tevergeefs 7 meer werd geboden op 25. Evenals op donderdag waren de aandelen Veneta niet te koop. Nu werd 2 hoger geboden op 19 tegen een laatst gedane notering van 18,30. Gist Bro cades zat met een koerswinst van 1,60 op 45,30 goed in de lift Sanders Behang blijft het voortreffelijk doen en steeg nu 3 tot 93. Vast waren verder Buhrmann Tetterode, Kiene, BAM-Holding en Vezel verwerking. Het aandeel Pakhoed blijft uit de gratie. Nu moest er 1,50 van de koers af op 55. Wyers lag 1,50 lager op 69,10 eveneens flauw in de markt. Koersverlie zen waren verder weggelegd voor ondermeer Proost en Brandt en KBB. Gedurende beurstijd kwamen er op de actieve markt weinig ver schuivingen van betekenis voor. Alleen Heineken en Philips be gonnen fors aan te trekken, de laatste mede door grote buiten landse belangstelling. Op de obligatiemarkt bleven de note ringen stijgen. a-62 De ruzie om het heksehulpje nam nu zeer ernstige vormen aan. Krakras mocht nog van geluk spreken dat de twee wijze vogels in de buurt waren, want die hoorden haar op een gege ven moment geweldig gillen. „Daar. schreeuwt er een moord en brand," sprak Oehoeboeroe. „We moeten er heen," riep Salomo. „Ik ben bang dat ze Krakras proberen te verdelen." Dat was maar al te waar. Toen Salo mo en Oehoeboeroe ter olaatse kwa men. hadden de beide heksen de arme Krakras al bijna in tweeën ge trokken. „STOP" gelastte Oehoeboe roe met donderende stem. „Laat dat geruk direct dadelijk onmiddellijk min of meer!" /ifza, de tuee druppeltjet zijn erin! J Drie. Tuee. Een... iTRRT~j Bfh uur mm. 't Gddt prachtig, WikeïÖnze bromjietien Bedrijfsnieuws Berkel-groep Maatschappij van Berkei's Patent in Leid- schendam gaat de interne struc tuur aanpassen. Commissaris sen en Bestuur achten dit nodig gelet op de in de afgelopen ja ren bereikte groei en met het oog op de verdere uitbreiding van de internationale Berkel- groep. Het is de bedoeling tot een een hoofdige leiding te komen, waartoe de huidige Raad van Bestuur zal worden uitgebreid met een voorzitter die de per soonlijke titel van president-di- rekteur zal krijgen. Recht streeks onder hem zullen ressor teren een te benoemen direkteur onderzoek en ontwikkeling en een te vormen centrale afdeling marketing-coördinatie. De Groot Verenigde Bedrij ven De Groot in Bloemendaal zal waarschijnlijk in 1977 een nettowinst behalen die niet be langrijk afwijkt van het resul taat over 1976 toen 1,5 min. netto werd verdiend.Hierbij moet in aanmerking worden ge nomen dat de uitkomsten vorig jaar nog positief werden beïn vloed door de uit het verleden voortspruitende verliescompen saties; dit zal over 1977 niet meer het geval zijn. Ofschoon de voor het bedrijfsle ven in algemene zin zeer ongun stige aspecten een teruggang van de winstcapaciteit in de eerstvolgende jaren doet ver wachten, is de thans bevredi gende gang van zaken voor de direktie aanleiding om de nabije toekomst met vertrouwen tege moet te zien. Nationale Investeringsbank De Nationale Investeringsbank gaat een 8,25 pet tienjarige obli gatielening 1978 van 100 min uitgeven tegen een nog nader vast te stellen uitgiftekoers. De lening, waarop op 9 decem ber kan worden ingeschreven, zal worden afgelost in tien nage noeg gelijke jaarlijkse termijnen op 15 januari van de jaren 1979 tot en met 1988. Vervroegde al gehele of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan. De koers van uitgifte wordt op 7 december bekendgemaakt. De storting is op 17 januari 1978. VRIJDAG 2 DECEMBER 1977 Actieve aandelen OPENING SL KOERS AKZO 20 ABN 100 Amro 20 Deli-Mij 75 Dordtsche 20 Dordtsche Pr. Heineken 25 Heineken H. 25 H.A.L. Hold 100 Hoogov. 20 HVA-Mijen eert KNSM eert 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned. 10 Nedllövd 50 Ommeren eert Philips 10 Robeco 50 Rolinco f 50 Unilever 20 68,80 122,50e 178,00 174,60 114,20 109,20 110,90 25,40e 47,00 84,00 115,80 136,70 98,50 104,20 137,00 27,30e 176,00 122,70 124,00 23,00 326,00 68,90 124,00 177,00 174,50 113,50 108,90 110,90 25,10 48,00 82,00 115,80 136,20 98,50 104,00 137,50 27,30 175,10 122,50 123,90 23,30f 326,00 69,00f 123,70 176,50 173,90 115,00 110,00 110,90 25,00e 48.00 82,00 115,90 136,00 98,40 104,00 136,00 27,90e 175,00e 122,60 124,00f Binnenlandse Obligaties 10.50 Ned. 74 9.75 id 74 9.50 id 76-1 9.50 id 76-2 9.00 id 75 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 76-97 8.50 id 75 8.50 id 75-2 8,25 Ned. 76 8,25 id. 77-92 8.00 id 69 8.00 id 70-95 8.00 id 71-96 8.00 id 70i 8.00 id 70II 104,60 104,90 106,00 103,30 102,90 102,50 103,10 101,30 101,30 100,40 100,60 100,00 100,40 100,00 100,80 101,30 106,30 103,70 103,30 102,90 103,50 101,70 102,30 101,20 101,00 100,30 100,70 100,30 101,10 102,00 8.00 id 70III 8.00 id 76-91 8.00 id 77-97 8.00 id 77-87 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7,75 id 77-92 7.75 id 70-78 7.75 id 7797 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7 00 id 66-91 7.00 id 66II 7.00 id 69-94 6.50 id 681-93 6.50 id 68II 6.50 id 68III 6.50 id 68IV 6 25 id 66-91 6.25 id 67-92 6 00 id 67-92 5.75 id 651-90 5 75 id 65II 5 25 id 641-89 5.25 id 64II 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 601-85 4.50 id 60II 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 63I 4.25 id 63II 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3 50 id st 47 3.50 id 53-83 90,50 90,30 91,30 90,00 89,20 89,20 89,20 87.70 87,30 82,70 91,20 83.70 84,30 82.70 82,10 90,20 82,30 81,00 74.90 92,50 90,50 89,80 89,70 89,70 88,20 87,80 86,00 93,20 87,20 92,30 85,50 83,20 91.70 84.70 84.90 83,40 82,80 90,50 82,70 81,70 75,50 93,00 3.25 id 48-98 3.50 id 56-86 3.25 id 50-90 3 25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb. 3 00 id 37-81 3.00 id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11 00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50* id 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.50 BNG 76-01 9 00 id 75-00 8 75 id 70-90 8.75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 BNG 77-02 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8 50 id 73-98 89,60 73,50 81,60 78,60 78,00 89,30 44,40 94,50 93,20 105,70 112,30 106,30 103,50 106,90 106,40 108,50 103,40 103,00 102,60 103,20 102,90 101,20 101,70 101,30 90.10 74.50 82,30 79,30 78,50 90,30 112,60 106,50 103,70 107,30 106,60 109,40 103,80 103,50 103,00 103.50 103,10 101,90 102,00 101,80 Binnenlandse aandelen 101,30 102,00 ACl- 162,00 167,00e 99,60 100,30 Ahog-BOB 38,90 38,90 98,80 99,30 Ahold 106,50 107,00 99,80 100,00 AMAS 7,70 7,70 97,00 97,40 74,20 76,00e 96,50 96,90 Amfas 95,20 97,50 98,00 98,50 Asd Drooi 65,10 65,50 100,60 100,60 Asd Rijtuig 201,50 201,50 98,30 98,60 Aniem Nat. 25,70 25.70 95,60 96,00 Ant. Brouw. 212,00b 212.00b 95,00 95,50 Ant. Verf 171,20 62,80 171,20 94,70 95.10 Arnh Schbw 63,50 100,50 100,60 Asselberg 433,00 436,00 92,50 93,00 Ass.St. R'dam 90,00 90,00 94,90 95,50 AUDET 400.00 399,00 94,90 95,50 Aut Ind. Rt. 1520,00e 1523,00 92,80 93,20 Ballast-N 120,50 120,50 91,00 91,50 BAM 80,00e 82,00e 90,70 91,20 Batenburg 344.00 340,00 Begemann Berkel P Blydenst C Boer Druk Bols Borsumij W Bos Kalis 12 Braat Bouw Bredero VG ld eert Bredero VR Buhrm. Tett Calvé D cerl id 6 pet eert 69,80 85,80 93,50 56,00 102,00 310,00 173,00 69,00 132,60 123,30 69,00 86,00f 93,00 57,00e 102,00e 305,00 173,00 69,20 130,10e 123,70 250,00e 255.00e 1310,00 1325.00 1310,00 1325.00 269.30 268,80 269,00 268.00 71,00 72.50e 177,70 178,80 Centr. Suik. 70.50 70,80 id eert 70.50 70.80 Ceteco 233,00 233,30 id eert 233,00 232,10 Chamotte 24,30 24,00 Cmdu-Key 33,40 35,00e Crane Ned 915,00 890,00 Desseaux 57,00 57,80 Dikkers 57.00 58,00 Van Dorp en Cc 148,00 148,00e Dr. Ov. Hout 308,50 306,50 Droge 1245,00 1245,00 Duiker App 192,00 189,00 Econosto 35,30 35,00 Elsevier 256,00 257,00 id eert 254,70 255,50 EMBA 166,50 167,20 Ennia 122,30 122,50 Eriks 85,90 86.00e Fokker 20,60 21,20 Ford Auto 676,00 673,00 Fr. Gr. Hyp. 118,00 118,40 Furness 65,00 65,30 13 Gamma id 5 pet PW 16^20 16,20 Gel. Delft c 167,00 168,00 Gelder eert 31,80 32,00 Geld Tram 355.00a Gerofabr 55,00e 56,00b Giessen 154,00 154,00 Gist Broc. 43,70 45,80 id eert 45,80 Goudsmit 123,00 125,00 Grasso 95,00e 97,00e Grofsmed. 46,00 48,00 Hagemeijer 86,50 86,70 Hero Cons 101.00 100,50 Heybroek Hoek "s Mach 62,00 62,00 Holec 129,00 131,50 Holl. Beton 100,00 101,00e Hunteren D 26,10 26,00e ICU 88,20 88,40 IHC Holland 17,20e 16,30 Ind. Maatsch. 208.50 206,00 IBB Kondor 72,80 73,00 Interlas 56,50 56,50 Internatio M 44.80 Inventum 618,00 Kempen Beg 81,00 Key Houth. Kiene S 220,00 Kloos 157,00 Kluwer 81,60 KBB id eert 83,50 id 6 cum 15,00 Kon Ned Pap 43,50 Krasnapolsky 111,70 KSH 4,40 Kwatta 16,60e 14 Landré Gl Leids. Wol Macintosh Maxwell Petr. Meneba Metaverpa MHV Adam Moeara Fn id 1 -10 idem 1-4 Mijnb. W. Naarden Naeff Nat Grondb. NBM-Bouw Nedap Ned Rontw Ned. Crediet Ned Dagbl id cert NMB Ned. Scheep Netam Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutricia VB Nijverdal Oce v.d.Gr. OGEM Hold. Orenstein Gtra 160,50 340,00 53,00 158,00 51,10 2100,00 47,00 293,00 3790,00 770,00 472,00 37.70 72,50 51,00 34,00e 329,00 116,00b 51,00 248,00 617,50 175.00 187,00 49,00 940,00b 95,30 46,20 46,20 33,50 147,00b 29.70 254,00 124,50 44,80 625,00 80,50 44,20 111,50 5,40 16,90 160,00 342.00e 55,00 157,50 52,00 2100,00 47.50 292.00 3700,00 790,00 475,00 37,70 72,50 51,00 34,50 329,00 116,00e 51,10 248,50 620,00 175,00 187.00 47,00e 940,00 96,00 48,00e 48.00UE 33,30 149.50 30,50e 253,50 124,00 15 Oving-D-S Pakhoed H id eert Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel Fles Proost Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reiss en Co RIVA id eert Rohte disk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schev Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Slavenb Bank Smit Intern. Stevin Gr Stoomsp Tw. Tablnd. Phil. 16 Telegraaf Tilb Hyp bk. Tilb Waterl. Tw Kabelf Ubbink Umkap Unil eert id 7 pet id 6 pet d. Vliet-W Veneta Ver Glasf VMF Ver. Uitgmij. Ver. Touw c Verzeiverw. Vihamij Butt VRG-Gem.Bez. 92,00e 59,50 56,50 60,20 47.10 232,00 104,00 166,00 230,00 168,40 68,00 147,00 327,50 325,00 47.00 55,20 17,80 870,00 367,00 70,50 237,30 90,00 135.5C 40,50 69,00 92,50e 58,00 55,00 64,20 47,00e 232,00 104,00 163,50 235,00 168,80 68,00 147,00 330,00e 328,00e 47.00 368,00 70,50 237,60 89,10 135,30 40.50 71,00b 315,00e 316.00 290,00 184,50 182,00 85,50 74,30 91,20 19,00b 107,70 48,00 88,50e 105,00 63,80 54,80 291,00 183,00e 172,00 85,50 74.30 91,60 21,00b 107.70 48,00 89,20 109,00 65,50 54.10 Wegener C 60,00 id eert 60,00 Wessanen c 67,30 West.Utr.Hyp 420,00 Wolsp. Ede 94.70 Wyers 70,60 Wijk en Her 146,50 60,00e 60,00e 67,30 423,00 95,50 69,10 147.50 BLOK 17 Alg. Fonsenb. America Fnd Asd. Belegg. D Binn. Belf. VG B.O.G. Breevast Converto Dutch Int. EurPr.lnv. Goldmines Holland F IKA Belgg. Interbonds Leveraged O bam Rorento Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH Uni-lnvest Wereldhav. 103,00 121,00 131,50 160,50 156,00 157,80 533.00 109,30 118,70 435.001 128,20 102,00 547,00 80,20 67.40 126,80 56,80 69,00 95,00 82.70 122,00e 103,50 119,00 130,50 161,00 156,00 158,20 530,00 109,00 119,00 439,00 128,30 102,00 547.00 80,00 67,30 126,80 56,80 67,50 94,00 82.70 121,00 ANP-CBS gemiddeld (1970 100) Int Conc. 77.00 Industrie 81.30 Sch-enl.vrt. 100,10 Banken 223.50 Verzekering 129,40 'Handel enz. 113.90 ^Igemeen 86.60 77,00 82,20 99,60 223.90 130,70 114,10 89,00 a laten b bieden d exdividend e gedaan-bieden f gedaan-laten g bieden en exdividend h laten en exdividend k gedaan-laten en exdividend I gedaan-bieden en exdividend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 19