Jk zal dit nooit vergeten NASLAGWERKEN Gemeente gaat leegstand hardhandig te lijf Resultaat Actie Singh: ruim drie mille 99 Geen nieuwe opbouwwerker voor Leids woonwagenkamp Schoor steen als monument in park Zuidsingel DONDERDAG 3 NOVEMBER 1977 LEIDSE COURANT PAGINA 3 fflUSJJgSl (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De actie „Di Singh" heeft in de afgelopen weken 3260 gulden opge bracht. Het bedrag is bijeengebracht door enkele honderden gulle gevers, voor het grootste deel afkomstig uit Leiden. Vele tientallen toegezonden girokaarten waren voorzien van een tekst onder het kopje „mededelingen", waaruit de sympathie voor de door de Leidse krakers getroffen Indiase Di Singh bleek. „Van ons lage inkomen toch nog tien gulden. Wij scha men ons voor dit soort landgenoten"; „Hierbij geld voor Di Singh als protest tegen een bijna misdadige tolerantie"; „van Pancras-Oost had ik véél eerder een initiatief verwacht"; „ondanks die rotte Nederlanders hoop is dat hij hier toch gelukkig is met zijn vrouw". Dit zijn enkele van de reacties op de actie Singh. Ter verantwoording van de opbrengst hieron der de initialen van de gulle gevers: M. de W-S 10; W.E.M. H. 25; n.n. 50; M.A.C. S. 20; J.P. v. A. 25; R.M. A. 5; J.H. T. 50; H. R. 100; H.J. Z. 10; Th.A.J. de W. 10; C.C. v.d. A 25; A.M.A. H-v.E. 20; W. de R. 5; GM. K.-R. 10; J.G. v.d. M. 25; H. H. 100; A. R. 25; G. G. 25; J.L. T. 15; H.J. D. 25; F.J.A. v. B. 25; C.J.W. V. 10; A. D. 100; G.T. v V 25; G.MM. C. 5; J. v. E. 75; J.W. V. 20; C.M.J. B-v.B. 25; J. K. 10; P.B. V. 100; W. v. D. 10; H. A. A. G. 10; J.N.J. B. 25; G. A. M. v.d. K. 10; S.NLJ. S. 5; Ph.J.L. 5; H.C.J, v. B. z&: A. A. de G. 25; J.M.C. v.d. Z. 25; H.J. D. 10; T. W. 10; C.B.S F.-C. 100; G. de B. 10; C.J.H. B. 25; A.F. R. 10; P.C.H. B. 100; J.N. v.d. G. 25; E. bv 100; J.C.S. V. 100; A.P.C. M. 10; T.G. vh M.O. 25; A.C.M. v. Z. 25; J.A. B. 10; J.A.B. M. 15; G.M.F.M. T. 10; M.B.-G. 5; (allen uit Leiden). J.C. H. 50; G.M. K.-K. 25; J. P. 25; P.C. R. 15; H.B.P. S. 25; J. Th. J. 10; W. B. 25; A. M. v. A. 25; N. K. 100; (allen uit Oegstgeest) J.W. S. 25 (abbenes); L.H.W. H. 20; C.A. N. 10; J.H.T.M. E. 5; J.M.C. L. 10 (allen uit Den Haag); A.M. S. 25; C.J.M. S. 25; J.C. v.d. K. 25 (uit Warmond); J. F. 20 (Leidschendam); C.W.P. U. 25 (Noot dorp); H.G. K. 15 (Alphen); H.G. 25 (Hazers- woude); F. K. 5; H.v. W. 10; P.A. H. 25 (allen uit Sassenheim); J.E. D. 10; M.J. S.-v.d. M. 15 (allen uit Roelofarendsveen) K.H. K. 25; M.G. v. K. 50; L.J. v.d. B. 10 (allen uit Leiderdorp); P.A. v. R. 5 (Langeraar); J. den H. 10; J. V. 200; E.H.C. v. R. 10 (Zoeterwoude) P.H. O. 25; G.J. K. 10; J.M. v. E. 25; C.J.M. G.-V. 100 (allen uit Noord- wijkerhout); L.G. 100; W.S. G. 25; N.C. L. 20; E. Ph. A. 10 (allen uit Voorschoten); N. K. 25 (Rijnsburg) P.C. van L. 5; Ku. v. V. bv 50; C. S. 20 (allen uit Voorhout); J.C. W. 25; A.J.M. L. 10 (beiden uit Lisse); C.P. A.-P. 20; P.J. van B. 10; M.A. R. 5 (allen Noordwijk); G. L. 25 (Voorhout); H. R. 5; L.A. B. 25 (Beiden Rijswijk); G.J.M. V. 50 Wassenaar); A.J.M. H.-V. 10 (Voorburg); L.A. v.d. S. 10 (Kwintsheul); W.J. de R.-v.d. Z. 25 (Koudekerk); E.A. T. 10 (Delft); J.C. v.d. D. 25 (De Lier). DI SINGH KAN WEER LACHEN LEIDEN - „Ik zal dit nooit vergeten, al word ik nog zo oud. De buurt hier is ontzettend lief voor mij geweest. In een paar weken tijd heb ik er veel vrienden bij gekregen". Dit waren de woorden van Di Singh (25), die drie weken geleden te ruggekeerd is in zijn door krakers uitgeleefde woning aan de Veste- straat 11. Sinds die tijd is het niet stil geweest rond het als zwijnestal achtergelaten pand. Van ver buiten Leiden zelfs hebben gulle gevers de in sa menwerking met de Leidse Courant gehouden „actie Singh" gesteund, terwijl de buurt Singh op alle mogelijke manieren ter zijde stond bij het herstellen van zijn woning. Middenstanders rond de Ves- testraat stonden kosteloos be hang, plafondtegels, matjes en gordijnen af. Gisteren nog heeft de meubelen- en tapij tenfirma Van den Berg aan de Herengracht geheel gratis in het huis vaste vloerbedekking laten leggen. De woning van Singh ziet er thans schitterend uit. De buurt Het is vooral aan de initiatief neemster van de actie, me vrouw Van Empel, te danken dat het zo'n succes is gewor den. Uit bescheidenheid wilde ze gisteren eigenlijk niet op de foto. Voor haar was het al fijn genoeg, dat Singh in een opge knapt huis kan gaan wonen. In feite had zij ervoor gezorgd, dat de buurt van de situatie op de hoogte gebracht werd en spontaan alle hulp ging verle nen. Het buurtcomité Pancras- Oost zette zich hierna met ent housiasme achter de behang- tafel. De drie bejaarde, doch krasse zusters Brongeest, hiel pen Singh met het schoon maak werk. Mannen uit de Gisteren was het dfin zover. De „aotie Di Singh" had ruim drie mille opgeleverd. Een delegatie van de buurt kwam Singh hiermee felicite ren. De Leidse Courant wipte ook even binnen. Op de foto staan van links naar rechts: Di Singh, Wim Buyteweg (L.C.), Liesbeth Vogels (L.C.), mevrouw S. Brongeest, mevrouw Van Empel, de heer Van Valderen, mevrouw J. Brongeest, Peter Viering (L.C.). de heer Van den Berg en mevrouw Bier. grondig aangepakt. Het is nau welijks te geloven, wat voor troep ze hier hebben achterge- Kraakactie De hele geschiedenis begon op zaterdag 24 september. Toen Singh het huisje aan de Veste- straat 11, vlak voor zijn defini tieve intrek, binnen wilde gaan, konstateerde hij dat zijn sleutel niet meer in het slot buurt verrichtten de techni sche klussen, zoals de aanslui ting van het gasfornuis en kra nen. Mevrouw Van Empel (plus aanhang) was niet te be roerd om middagen achtereen op een trapleertje het hoge schilderwerk te doen. „Dat was allemaal wel nodig," ver telde buurvrouw J. Brongeest (73), „want al waren er karwei tjes bij die toch wel gedaan moesten worden, het huisje was niettemin door de krakers van de huisdeur paste. Er was een totaal ander slot voor in de plaats gekomen. Hier kreeg een drama, dat ruim twee we ken lang zou gaan spelen zijn beslag. Het bleek dat krakers zijn huis in de voorgaande nacht hadden bezet en niet van plan waren te vertrekken. Herhaalde pogingen, die de dagen hierna in het werk ge steld werden om de krakers het pand te doen verlaten, mis lukten. Noch de politie noch de gemeente kon er iets aan doen. Alles leek vast te lopen op de gemeentelijke stellingna- me, dat particuliere huiseige naren hun eigen boontjes moe ten doppen. Vernielingen Uiteindelijk was het advocaat mr. M. Teekens jr. die de kwestie Di Singh in handen kreeg. Deze voormalige verde diger van de ex-Morssingelbe woners (een deel der krakers) sommeerde de bezetters het pand aan de Vestestraat vóör zaterdag 7 oktober te ontrui men. Hieraan werd echter geen gehoor gegeven. In het Haagse paleis van justitie had derhalve maandag 10 oktober een kort geding plaats, waar bij de krakers gelast werden het huis te verlaten. Ingrijpen van de politie was hoege naamd niet nodig, want de krakers hadden nog voor de kwestie door de vice-president van de rechtbank behandeld werd, het pand die ochtend om 7 uur verlaten. Het vonnis werd echter wel uitgesproken, daar nieuwe kraakacties hier door tot mislukken gedoemd zouden zijn. Een dolgelukkige Di Singh spoedde zich na het goede nieuws richting Leiden. Het geluk bleek jammer ge noeg van korte duur. Bij de aankomst in het woninkje ble ken de krakers die nacht tij dens een luidruchtig af scheidsfeest het huis te heb ben vernield. De muren waren beklad met allerlei leuzen en als blijk van hun 'tragisch lot' hadden de jongelui enkele tientallen flessen bier in en rondom de woning kapot ge gooid. Nog meer: zij hadden de vliering afgebroken, de gas haard meegenomen en de be timmering rond de trap aan Vrouw Voor Singh is alles na voor goed voorbij. Het staat nu ze ker vast, dat zijn Indiase vrouw volgende week vanuit New Delhi naar Nederland over komt Eigenlijk zou Sing h's echtgenote vijf weken ge leden al op Schiphol afge haald zijn. Singh vond het echter beter dat dit na alle doorstane moeilijkheden door hem werd uitgesteld. Boos is hij niet op de krakers: „Nee, ik hoop dat zij ook gelukkig worden en heel snel in een eigen huisje zullen gaan wo nen", aldus Di Singh. Di Singh is van plan de 3000,— die de actie heeft opgebracht voor de inrichting van zijn huis te besteden. Hij is alle vriendelijke gevers/sters en sympathisanten erg dank baar voor wat zij voor hem hebben gedaan. Hoewel de gi ro-actie gisteren officieel ge sloten is, stroomt er nog steeds geld binnen. Voor hen die niet temin toch nog van plan zijn geld te storten houdt de L.C. haar rekening open. Het giro nummer is 103003 ten name van de Leidse Courant „actie Singh". Ledenvergadering KVO Het Koninklijk Verbond van Ondernemers en bet Neder lands Katholiek Ondernemers Verbond houdt dining g november een ledenvergadering in het Sint An toni us Club huis aan de Mare 43 te Leiden. Op deze bijeenkomst zal de beer J. Lam, hoofd van de juridische dienst van een der middenstandsorganisaties een causerie houden over het onderwerp: "Wat doet en wat kan uw ondernemersverbond voor u doen?" In bet onderwerp komen tal van belangrijke zaken aan de orde, waaronder pensioenregelingen, de slui ting van de zaak en ondermeer de oprichting van een R V. Ook wordt er 's avonds gesproken over de op bande zijnde fusie tussen genoemde verenigingen. Als deze fusie tot stand komt dan zal de nieuwe naam van de organisatie luiden: Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV). Op de vergadering zal de Kamer van Koophandel twee vragen stellen: 1) Wat denkt u over de vaststelling van een weke lijkse vaste halvedag-winkelsluiting? 2) Wat denkt u over de verplaatsing van de wekelijkse koopavond van donder dagavond naar vrijdagavond? De ledenvergadering heeft 's avonds om acht uur plaats. VAD voor ambtenaar „Nu de V.A.D. steeds meer een gegeven dreigt te worden dient uit een oogpunt van rechtvaardigheid en billijkheid ook de groep werknemers bij de overheid in deze of een soortgelijke regeling te worden betrokken". Dit is één der voorstellen die de afdeling Leiden en omstreken van de Ambtenarenvereniging ARKA heeft ingediend voor het ARKA-congres dat op 15 en 16 november te Den Bosch wordt gehouden. De congres voorstellen worden besproken op een algemene ledenvergadering die op donderdag 3 november zal worden gehouden in het gebouw „De Parelvis sers" aan de César Franckstraat in Leiden (ZW). De vergade ring begint om 20.00 uur. Bestuur Augustinus In tegenstelling tot eerdere aankondigingen is het bestuur van de vereniging Augustinus voor bet jaar 1977/1978 als volgt samengesteld: voorziter Gertrude Grijpink; vice-voor- ziter Jan van Coeverdenpenningmeester Ronald Plasterk eerste secretaris Jacqueline Kleijburg; tweede secretaris Max Borgbols; vormingswerk Aart van der Veen; opvang Rudo Jockin; openheid Gerben van Lent Natuurwandeling De afdeling Leiden van het Instituut voor Natuurbescher mingseducatie houdt zondag 6 november een natuurwande ling in de boswachtenj Wassenaar. De wandelaars kunnen zich voor twee uur verzamelen bij hotel ,JJuinoord". Het Wassenaarse bos is vrij toegankelijk. /\Uvcrt i er* i ie gm üq8 bruna Boeken-Tijdschriften-Papeterie LEIDEN: Bruna Maarsmansteeg 10 LEIDEN Het Leids gemeentebestuur wil stappen ondernemen tegen huiseigenaren die goede en goedkope woningen langer dan drie maanden laten leegstaan. Het college is al enige tijd bezig met onderhandelingen met deze eigenaren, maar het is van plan deze te intensiveren en zonodig tot vorde ring van lang leegstaande panden in de stad over te gaan. Dit stellen b en w naar aanleiding van vragen van de PPR-raadsleden L. Beijen en F. van Oosten. Uit de statistieken is geble ken dat per 1 april 1977 in Leiden 1145 woningen leegstonden, waarvan 153 nog nooit waren bewoond geweest en 296 onder de categorie „ongeschikt voor bewoning" vielen. Het college stelt dat deze aantallen ernstiger lijken dan zij in feite zijn. Er is sprake van een administratieve leegstand. Vaak vergeten nieuwe bewoners van een pand zich te melden bij de afdeling bevol king van de gemeente. Tevens worden wis selwoningen tot de leegstand gerekend. Met betrekking tot de vraag van de PPR- raadsleden of veel van de 296 als onbewoon baar verklaarde woningen niet kunnen wor den verbouwd tot wisselwoningen merkt het college op dat dit in veel gevallen niet mogelijk is. Wisselwoningen zijn namelijk gebiedsgebonden. Bovendien is het vaak fi nancieel, niet meer haalbaar deze woningen op te knappen voor het wisselwoningbe stand. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Er komt geen nieu we opbouwwerker voor het Leidse woonwagenkamp. Wet houder Oosterman (CRM) heeft in zijn kwaliteit van voorzitter van het dagelijks bestuur van de woonwagencentra in het rayon Leiden een stokje gesto ken voor de benoeming van Ro ger de Jager als opvolger van Frans van Hellemondt die on langs afscheid nam als sociaal- cultureel werker bij het woon wagenkamp. De reden van dit besluit ligt in het feit dat de gemeente Leiden blijkens een brief van de wet houder het onjuist vindt dat voor de 80 gezinnen van het woonwagenkamp een eigen op bouwwerker is. De wethouder vindt dit onrechtvaardig in ver gelijking met wijken als Groe- noord en Leiden-Noord die bei de een even sociaal zwakke structuur hebben, maar een veel groter aantal gezinnen tellen. Naar het oordeel van de heer Oosterman moet het woonwa- WETHOUDER OOSTERMAN UGT DWARS genkamp als een aparte woon wijk van Leiden worden gezien maar rechtvaardigt dit nog niet de aanstelling van een eigen cul tureel werker. In een brief aan het ministerie van CRM stelt wethouder Oosterman zich op het standpunt dat het sociaal- cultureel werk op het woonwa gencentrum verricht zou moeten worden in combinatie met het opbouwwerk in Leiden-Noord en Groenoord. Bovendien zou het de integratie van de woon wagenbewoners met de seden taire samenleving bevorderen als gekozen zou worden voor deze oplossing. Naast deze zakenlijke argumen ten heeft de wethouder ook een persoonlijk bezwaar tegen de aanstelling van zijn opposant Roger de Jager. Deze heeft vol gens Oosterman niet de juiste opleiding genoten om een derge lijk beroep in het woonwagen kamp uit te oefenen. In afwach ting van een antwoord van de minister heeft de wethouder op dracht gegeven de betalingen voor personeelskosten aan het regionaal woonwagencentrum stop te zetten. Dit tot ongenoe gen van de Stichting Samenle vingsopbouw Woonwagencentra Regio Leiden die Roger de Ja ger al een vast dienstverband had aangeboden. De controverse zal vanavond onderdeel van het beraad in de commissie sociale zorg van de gemeenteraad uitmaken. LEIDEN De schoorsteen van de voormalige Grofsmederij aan de Zuidsingel zal als monument voor het industrieel verleden blijven staan in het stadspark dat hier in het volgend voorjaar zal worden aangelegd. Dat is althans het voor stel van het college. De raad krijgt volgende week de beslissing te ne men over de aanleg van dit stad spark, dat tegelijk met de voltooiing van het nieuwbouwgebied Heren gracht/Zijlsingel klaar moet zijn. De aanlegkosten bedragen 7 ton tot 1,1 miljoen gulden, afhankelijk van de keuze van oeverlijn die de raad doet. Er liggen twee varianten op tafel, één waarbij wordt uitgegaan van de handhaving van de bestaande oeverlijn van de Zuidsingel, en één waarbij de historische lijn wordt te ruggebracht De laatste keuzemoge lijkheid is de duurste. In beide plannen bij ft de schoor steen van de Grofsmederij als herin nering aan een eeuw industriële acti- De schoorsteen van de voormalige Grofsmederij aan de Zuidsingel, toe komstig middelpunt van een hier aan te stadspark. viteiten op het terrein gehandhaafd. De zogenaamde kunstcommissie heeft hiertoe geadviseerd. Rond het bouwwerk zou dan een schuilplaats tegen de regen gemaakt kunnen wor den. De gemeente acht het mogelijk van het ministerie van CRM een bedrag van 415.000 gulden subsidie in de wacht te slepen. De rest van de aanlegkosten zou uit het fonds voor bovenwijkse voorzieningen moeten worden betaald.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3