Kwalificatie na zesentachtig minuten verveling „Belgen hebben inderdaad complex van ons" „DEZE JONGENS WIL IK NIET OPOFFEREN" tn ei „Bode" Duivels dragen terecht lammetjeswit Argeirtimé al zeker in vier minuten ROB RENSENBRINK: Guy Thijs over laffe houding België: •A?ORT LEIDSE COURANT, DONDERDAG 27 OKTOBER 1977 PAGINA 15 Q« an sdst elon Ruud Krol en Johan Cruijff zijn tevreden: het doel is bereikt. Het is tevens de laatste keer geweest dat Krol en Cruijff samen in het Nederlands elftal hebben gespeeld. Als de laatste tenminste niet terug komt op zijn herhaalde uitlating ook gisteren nog niet naar Argentinië te gaan. Voor Guy Thijs is het afgelopen, maar hoe gaat het verder met Jar. Zwartkruis? De Belgische oefenmeester heeft de eindronde definitief niet gehaald, de interim-coach van het Oranjeteam zal ook een stapje terug moeten doen, want Ernst Happel neemt het roer weer in handen. Kol, v), AMSTERDAM Zoals de t mist langzaam het Olympisch ij Stadion bedekte, zo moet de interland Nederland—België - maar met de mantel der liefde worden bedekt Het doel is bereikt, Argentinië ligt in het j verschiet en bondscoach Jan Zwartkruis „Ik ben blij dat ik mijn aandeel in dit kwalifi- catieproces heb kunnen leve ren" had tevoren immers gezegd dat alleen het resul- taat telde en hij niet ver wachtte dat het een goede partij voetbal zou worden. Maar hij zal ongetwijfeld ook 1 niet hebben verwacht dat de Belgen zo bedeesd en zo onder de indruk van de snelle voor sprong van Oranje zouden op treden. In feite was de kwali ficatie voor het wereldtoer- nooi 1978 in vier minuten be reikt Daarna was het een kwestie van de wedstrijd in de hand houden en dat was zo simpel dat een restant van zesentachtig minuten verve ling ontstond waaraan het pu bliek toch ook het resultaat' laten tellend getuig», het ova- tietje na afloop weinig vreugde kon beleven. Van alle zijden was vanuit België de mare rondgestrooid dat de Witte Duivels zich met hand en tand zouden verzetten tegen kwalificatie van Oranje juist in dit duel. Er zou fel tegenaan worden gegaan. Maar hoe wilde bondscoach Guy Thijs dat doen met twee spitsen, Van Gooi en Lambert. De oplossing was even eenvou dig als de Belgen dergelijke moeilijkheden gemeenlijk ple gen op te lossen. De verdedi ging versterken, achter op de nul spelen en proberen met counters een treffer in te pal men. Een schoon idee, maar dan moet er wel aanvoer ko men en dat ontbrak ten ene- male. Zodra Nederland in de vierde minuut al na een voor zet van Neeskens, waarna Meeuws een misser produceer de en René van de Kerkhof de voortreffelijk spelende doel man kansloos liet, de leiding had genomen, nam het com plex dat de Belgen de laatste jaren demonstreren als ze Oranje tegemoet moeten tre den, levensgrote vormen aan. Er volgde nog één reflex, pal daarop, waarbij Jongbloed een inzet van Van Gooi moest overmeesteren maar daarbij bleef het wel. Er werd zo schroomvallig ge speeld aan Belgische zijde, dat het leek alsof de ploeg, naar waarheid gehuld in het on schuldig lammetjeswit, zonder enige hoop op een goed resul taat was gearriveerd. Nederland kon zich Ruud Krol zelf hautain voetbal veroorloven, hield zich royaal staande met een half fitte Cruijff Zwartkruis: „Hij heeft de hele wedstrijd veel pijn geleden" en had niet de stormkracht van Johan Neeskens nodig om te bena drukken dat Oranje, hoe sober ook spelend, veruit de betere was. En dat zegt dan wel wat over de zwakte van de Belgen, bij wie Guy Thijs voor enige verrassing had gezorgd door Van Binst uit de ploeg te laten maar ook Paul Courant en Francois van der Eist, hoewel deze laatste later-werd gewis seld voor Jean Thissen, op het zelfde moment dat de gebles seerd geraakte René van de Kerkhof (spierscheuring) plaats maakte voor Ruud Geels. v Zwartkruis: „Ik had stellig gerekend op die twee, Van der Eist en Courant Ik vreesde de drang die Van der Eist toont om het doel op te zoeken maar vooral de wijze waarop hij „de blinde kant" opzoekt om ineens op te duiken. Ik was ook niet gerust op Cou rant. Dat is de reden waarom ik Van Hanegem niet opstel de. Door hun snelheid zouden er moeilijkheden kunnen ont staan in de ruimte achter Van Hanegem". Zwartkruis koos dus voor loopwonder Willy van de Kerkhof, de man met het grote longvolume Johan Neeskens en de nimmer opgevende Wim Jansen op het middenveld. Toen Wim Jansen na dertien minuten al geblesseerd raakte (van achteren aangevallen en bovendien op dat moment zijn enkel verzwikt) kwam Van Ha negem toch in de ploeg. Het was toen al duidelijk dat het geen kwaad kon. De Belgen maakten geen tempo, toonden niet de onverzettelijkheid die inherent is aan het verdedigen van de laatste kans en kwa men slechts moeizaam tot spaarzame combinaties. Oran je legde af en toe wel vloeien de acties op de grasmat, maar dan ook slechts af en toe. Daaruit ontstonden kansjes: schoten van Rensenbrink, Wil ly van de Kerkhof en zijn broer René, Cruijff en tegen het slot de inzet van Rensen brink. Maar Jean-Marie Pfaff verdedigde zijn doel uitne mend en keerde alles. „Een fenomenale doelman", prees Jan Zwartkruis terecht. Hij had trouwens toch (te) veel goede woorden over voor de Belgen in zijn roes van het behaalde succes, plaatsing voor Argentinië. Het vlak spe lende Nederland evenwel was het bewijs van de „impotentie" van de Belgen, die momenteel niet anders kunnen spelen dan ze doen. Zwartkruis dan ook zeer terecht: „Als ze gaan aan vallen, spelen ze tegen hun karakter in". België viel dan ook niet aan, liet Oranje komen maar kwam zelf niet tot verrassende uitval len. De Belgen konden het niet. Ze bereikten zelden of nooit Raoul Lambert die zich gevoeld moet hebben als in het damspelletje van een tégen vijf, wolf en schaap. Zonder tot pertinente uitblinkers te komen debutant Johnny Dusbaba en tóch Johan Cruijff hoewel hij zich niet in het gewoel bewoog, waren de besten haalde Oranje met gemak, zoals op 26 maart van dit jaar in Deurne (0—2) de zege binnen. Het valt te vergoelijken dat Nederland na de 1—0 en de kennelijke schroomvalligheid van de Belgen geen extra in spanningen deed om de score te verhogen. Wat had Oranje immers te vrezen? Het ant woord luidt kort en krachtig: niets. De ploeg werd in zijn, voor het publiek weinig aangename, spelopvatting geschraagd door Zwartkruis die zijn mannen voor het duel nogmaals onder ogen had gebracht dat alleen het resultaat het uitgangspunt van deze interland was. Zijn opdracht luide: „Proberen de Belgen met agressief voetbal ineens te verrassen". Dat is volkomen gelukt. Zonder tot de bodem te gaan. „Wilde ik ook niet", aldus Zwartkruis, „ik had ze gezegd dat ze hun krachten niet nodeloos moes ten slopen". Er liepen wat teleurgestelde spelers rond in de catacomben van het Olympisch Stadion. Niet Willem van Hanegem, die er volkomen begrip voor had opgebracht dat Zwartkruis hem niet wilde stellen tegen over het loopvermogen van enige Belgen- Wel Jan van Be- veren. Zwartkruis: „Jan Jong bloed werd niet gepasseerd te gen Rusland noch tegen Noord-Ierland, dan kan ik toch niet om hem heen?" In dit geval maakte het weinig uit wie onder de lat stond. De keren dat Jongbloed moest in grijpen waren zo schaars dat iedere keus ook juist was ge weest. Anders stond het met Dusba ba, die bij Anderlecht laatste man speelt en voor Zwartkruis ook min of meer een gokje was. „Ik heb even geaarzeld, de lengte en de kopdracht van Raoul Lambert in aanmerking nemend". Ook dat is goed uit gevallen. Maar dat alles neemt niet weg dat Nederland de kwalificatie op weinig imponerende wijze heeft bewerkstelligd. Niet te gen IJsland, niet tegen Noord- Ierland, noch tegen België. Het zou een pijler voor Argen tinië zijn geweest als Neder land ook als het er in zat werd dat niet gedaan of te weinig met overmacht num- mer een van groep vier was geworden. Er zal nu nog veel en hard gewerkt moeten wor den om tot eenzelfde resultaat te kunnen reiken als in West- Duitsland 1974 werd behaald. Nederland kwalificeerde zich met zesjes. Met zo'n rapport ga je wel over, maar krijg je geen eervolle vermelding. HERMAN VAN BERGEM Nederland: Jongbloed; Suurbier, Krol, Dusbaba, Hovenkamp; Nees kens, Jansen (Van Hanegem), Willy van de Kerkhof; René van de Kerkhof (Geels), Cruijff en Ren senbrink. België: Pfaff; Gerets, Broos, This sen (Van der Eist), Renquin; Van der Eycken, Meeuws, Coeck, Cools; Van Gooi, Lambert DE STAND Stand in groep 4: Nederland 6 5 1 0 11 11— 3 België 5 3 0 2 6 7—3 Noord-Ierland 5 1 1 3 3 4—6 Usland 6 1 0 5 2-12 Het alles zeker stellende doel punt in beeld. Doelman Jean-Ma rie Pfaff kijkt verslagen achter zich, nadat René van de Kerkhof (geheel rechts) al in de vierde minuut heeft gescoord. (Van onze verslaggever) AMSTERDAM Rob Rensen brink was keihard in zijn oor deel over het Belgische spel. „Ze hebben laf gespeeld. Maandag op Zeist heb ik het al gezegd. De Belgen hebben waar het Nederlanders betreft een complex. Dat heb je kun nen zien vanavond. Al toen zij snel met 1—4 achter kwamen te staan, hadden de Belgen niet de moed om nog een wan hoopspoging te wagen om Ne derland de weg naar Argenti nië te blokkeren. Onbegrijpe lijk, dat zij zo behoudend zijn blijven spelen. Het is gewoon een karakterkwestie. De Bel gische voetballer is nog niet zo ver als de Nederlandse. Met 1—0 verliezen is nog al tijd beter dan met een nulle tje of drie vier de boot in te gaan". Rensenbrink stond met die mening niet alleen. Vrijwel unaniem meenden de Neder landse spelers dat België niet serieus heeft geprobeerd Ne derland voor de WK uit te schakelen. Willy van de Kerk hof: „Eigenlijk was het een gemakkelijke avond. Die Bel gen hebben niets geprobeerd. Er werd alleen wat geschopt, maar dat was ook alles. Is die Pfaff niet zo goed dan winnen we met drie doelpunten ver schil. Je hebt weer eens kun nen zien, dat de Belgen niet tijdens de wedstrijd om kun nen schakelen. Daar zijn ze niet professioneel genoeg voor. Wij hebben het vermogen om na een snelle tegenvaller op een andere golflengte te gaan spelen. Belgen kunnen dat niet. Na die 10 bleven ze gewoon hun eigen spelletje spelen. En dat zonder enige overtuiging". Broer René ventileerde dezelf de gedachte als Willy: „De Bel gen zijn lafaards. De ploeg was nog niet rijp voor Argenti- nie'.Volkomen terecht hebben wij ons geplaatst voor het eindtoernooi. Ik wil niet zeg gen dat wij zo briljant hebben gevoetbald, maar we hebben meer klasse en moed dan de Belgen". Oranje-libero Ruud Krol meld de prettig samengewerkt te hebben met zijn oude club makker John Dusbaba. „De tandem was weer in ere her steld", lachte Krol. „Het liep lekker. Toen we de ochtend van de wedstrijd de opstelling van Zwartkruis hoorden had ik er meteen alle vertrouwen in. Dusbaba en ik kunnen het nu eenmaal goed vinden en dat is vanavond gebleken. Want alhoewel we al een paar maanden niet meer samen speelden verliep de wissel werking vlekkeloos". VIJFTIGSTE ZEGE VOOR NEDERLAND AMSTERDAM - De be langrijke overwinning (10), die Nederland in het 109e duel tegen onze Zuid erburen behaalde, beteken de de vijftigste overwin ning voor Oranje in de ..Dèrby der lage landen". Van de 109 wedstrijden won Nederland er 50, speel de er 23 gelijk en verloor er 36. Oranje scoorde 255 doelpunten, België 199. AMSTERDAM Luttele ogenblik ken nadat de Belgen voor de tweede maal de weg versperd was door Nederland naar het eindtoernooi van het wereldkampioenschap voet bal, slaagde de Belgische oefen- meester er nog in positieve punten aan te wijzen in het laffe spel van de Belgen. „Wij zijn een ploeg in opbouw", sprak hij luchtig. „De WK in Argentinië komt voor ons te vroeg. Dat hebben wij ons gereali seerd. Niet alleen de spelers maar ook ik. Daarom kan ik geen onvrede hebben met deze nederlaag. Verge lijk de wedstrijd in Antwerpen met die van vanavond en de conclusie is dat het Belgisch elftal vooruit is gegaan. In Antwerpen werden wij zo nu en dan van het veld gespeeld, nu was dat niet het geval. En dat is tegen dit Nederland een winst punt". Guys Thijs reageerde nogal fel op de aanval van een gedeelte van de Belgische sportpers, die vond dat de Belgen gisteravond eigenlijk niet se rieus geprobeerd hebben om tot Ar gentinië door te dringen. Thijs: „On zin. Nederland is gewoon beter. Wij hebben geprobeerd achter de „nul" vast te houden om vervolgens via een counter een beslissing te-force ren. Die opzet is mislukt, geloof me tegen Nederland was dit de enige kans om te winnen. In Antwerpen hebben we het geprobeerd met frank en vrij voetbal. We kregen als ant woord daarop een pak slaag. Nu moesten we het over een andere boeg gooien. Gewoon met de weten schap dat we het van een gelukje hadden moeten hebben". De snelle treffer van René van de Kerkhof gooide echter roet in het Bescheiden eten, want al na vier minuten faalde het streven van de Belgen om Neder land het scoren te beletten hopeloos. of met behoudend voetbal hopen op een wonder. In het eerste geval zou Nederland nog tenminste drie doel punten gescoord hebben en in het andere hou je de schade beperkt. In beide gevallen is het resultaat toch hetzelfde, want dat Nederland poule winnaar zou worden stond toch al min of meer vast". Thijs: „Dat was de genadeklap. Op dat moment kun je twee dingen doen; of als wilden gaan aanvallen De reactie van Guy Thijs tekent de lafheid van de Belgen, want je mag toch verwachten, nee zelfs eisen, dat de Witte Duivels toch een serieuze poging zouden wagen om Nederland voor Argentinië te wippen. Thijs: „Nogmaals, met onze beschei den middelen hebben we dat ook gedaan. Dat is niet gelukt Opbouw staat bij mij voorop. Wanneer ik jongens als Pfaff en Meeuws bezig zie dan heb ik alle vertrouwen in het Belgische voetbal. Deze jongens wil ik niet opofferen. Daarom weigerde ik na die snelle 1—0 alles op de aanval te gooien". Opvallende afwe zige in het Belgische team was Gil bert van Binst, de rechtervleugel ver dediger van Anderlecht toevallig ook de club van Rob Rensenbrink. Thijs: „Dat Van Binst er niet bij was, was niet toevallig. Na alle uit spraken van Gilbert in de dagbladen vond ik het onverantwoord om hem tegen zijn ploeggenoot Rensenbrink te laten voetballen". Zoals Thijs het ook onverantwoord achtte om meer dan twee spitsen (Van Gooi en Lambert) mee naar Amsterdam te nemen, waardoor met name de gevaarlijke Ceulemans en Wellens thuis bleven. Thijs: „Het had allemaal toch niets uitgemaakt. Twee spitsen en een hermetisch af gesloten verdediging, dat was vol gens mij de enige kans om Neder land te verrassen. Die kans is mis lukt. Ik wens Nederland sterkte toe in Argentinië. Holland heeft er meer recht op dan wij om daar volgend jaar te spelen". ROB HARTOG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 15