oordeel over bereikbaarheid van Leiden ,VEEL REACTIES OP „ACTIE SINGH" m m flü Catslaan maakt bezwaar tegen vrachtauto's Bi iTICHTING LEIDSE BINNENSTAD REKENT AF MET PARKEERFABEL Stichting steunt Valkbrugplan Onderscheidingen V&D-werknemers 1 ■KINDERDAG 13 OKTOBER 1977 LEIDSE COURANT ^LEIDEN Vele reacties fijn er vandaag en gisteren al binnengeko- r ®'men naar aanleiding van de inzame lingsactie voor de heer Di Singh uit Ve'de Vestestraat 11. Talrijke buurtge noten in en rond de Vestestraat hebben spontaan gereageerd. Zo '"heeft onder meer het confectiebe drijf Engelstein van de Herengracht bij monde van directeur Van Velde- ren alle mogelijke hulp aan Sing vanuit de stad Leiden, ïensen uit de wijde omge- in de L.C. gisteren ge vraagd een girorekening open te stel len voor Di Singh. Uit de reacties bleek, dat men geschokt was over de wijze waarop een practisch machte loze buitenlandse werknemer door toedoen van stadsgenoten in moei lijkheden is gebracht. Duidelijk blijkt uit de sympathieke gesprekken van de donateurs, dat men best be grip voor kraakacties kan opbren gen, maar dat met de kwestie van het pand in de Vestestraat de rechts zekerheid een fikse knauw heeft ge kregen. De buurtbewoners van Di Singh zijn het er unaniem over eens, dat de wijk door middel van finan ciële of materiële steun het gezichts verlies van de stad enigszins moet goedmaken. In de buurt beseft men goed, dat er middels de „actie Singh" de grondslag gelegd kan wor den voor een nog hechter buurtle- ven. Directeur Van Velderen van het confectiebedrijf Engelstein stelt, dat deze oude wijk nog een intens buurt verkeer kent. „We zijn nooit te be roerd elkaar te helpen. Het is fijn om te weten, dat al het mogelijke door de buurtbewoners wordt ge daan, als iemand, zoals Singh, wer kelijk hulp nodig heeft". Initiatiefneemster mevrouw C. van Empel van de „actie Singh" heeft zich afgelopen dagen met veel ener gie ingezet om de actie, voor wat de buurt betreft, te doen slagen. „Er zijn al door een heleboel mensen prachtige dingen aangeboden. Ik ben er werkelijk van ondersteboven hoe veel aardige mensen er toch nog in Leiden wonen. Sommigen moet ik nog terug bellen, omdat ik eerst met de heer Singh wil overleggen hoe hij zijn huisje opnieuw denkt in te rich ten. Hij is met de actie wel een beetje verlegen geworden. Zoiets had hij van de Nederlanders niet gedacht Buurtvereniging Pancras- Oost heeft aangeboden om het schil der- en behangwerk voor Di Singh op te gaan knappen". Di Singh deelde desgevraagd mede, dat zijn vrouw wellicht een dezer dagen naar Holland komt. Het tele gram om over te komen is gisteren verstuurd. Singh: „Mijn vrouw zal voorlopig nog bij een neef van mij moeten blijven logeren. Als het huis je helemaal klaar is, dan kan ze er komen wonen. Nu is het er nog zo'n rommel, dat er nog niet geslapen kan worden. Het dak is kapot ge maakt en het lekt behoorlijk". Iedereen die de heer Singh wenst te steunen, kan zijn of haar bijdrage storten op gironummer 103003 van de Leidse Courant, ten bate van de fictie Singh". ■4 Ira; Van een onzer verslaggevers) J EIDEN De consument van q et kemwinkelapparaat in de flse binnenstad velt een ver- ligend oordeel over de be- ikbaarheid van deze winkels de parkeergelegenheid in het itrum. Maar naast deze sub- lieve beoordeling van de ;ituatie blijkt de par keergelegenheid in Leiden ook (j® bjectief gemeten ver onder de ,2paat te zijn, zowel in omvang Is in ligging van de parkeer plaatsen. 'ot deze opzienbarende conclu de komt de Stichting Leidse Binnenstad, het overkoepelend orgaan van alle belanghebben den uit de economische sector het terrein van de binnen in een van- faag gepubliceerde nota. De (ionclusies zijn des te meer op- daar tot nog toe met tu|iame uit de progressieve hoek was betoogd dat het Stadscentrum over voldoende parkeergelegenheid zou be- ■chikken om zijn regionale functie naar behoren te vervul- '-ten. tolgens berekeningen van de tichting, die daarbij de lande- li ijk gebruikelijke normen heeft K\ ehanteerd, zou een parkeerca- 1 laciteit van rond de 4500 plaat- Ij! en als voldoende kunnen wor den aangemerkt. Leiden telt in de binnenstad 4.870 leerplaatsen. Op het eerste icht is er dus niet van een »rt sprake. Maar in dit aan zijn begrepen 2450 plaatsen ir bewoners van de birmen- (de helft van de totale ca- iteit), die van dit aantal moet len afgetrokken. Daar moe- dan ook nog eens de plaat- in vanaf die door de werkne- •s van de diverse bedrijven irden gebruikt. Zou men uit- van de meest gunstige be- iningswijze, dan nog zouden er voor de consument van het kemwinkelapparaat maar 1200 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dat betekent globaal 'een tekort van ongeveer 2000 par keerplaatsen in de binnenstad. Parkeermogelijkheden: volstrekt onvoldoende. Gaat men uit van een wat on gunstiger berekeningswijze, dan komt er een tekort van 3000 plaatsen uit de bus. Bij deze aantallen is weliswaar geen rekening gehouden met een scheiding tussen lang- en kortparkeerders, maar blijkens de nota van de Stichting zou het verdubbelen van de bestaande parkeercapaciteit toch een mini mum voorwaarde zijn voor een goed productiemilieu in de bin nenstad. Als andere knelpunten in de verkeersafwikkeling noemt de Stichting de vele verkeerslichte ninstallaties die niet optimaal functioneren op het verkeers aanbod en de ondanks stimule rende maatregelen toch nog zeer fluctuerende rijtijden van de bussen op de route Station- Korevaarstraat. Niet alleen de capaciteit, ook de ligging van de parkeerplaatsen pakt blijkens de conclusie van de Stichting Leidse Binnenstad volstrekt negatief uit. De alge meen aanvaardbare loopafstand tussen de parkeerplaatsen en de winkels wordt gesteld op maxi maal 300 meter. In Leiden be draagt de werkelijke loopaf stand echter gemiddeld 780 me ter. Wanneer men de gangbare opvatting van 300 meter han teert zou nog geen 15% van het totaal aantal parkeerplaatsen in Leiden op een aanvaardbare loopafstand liggen van de win kels, constateert de Stichting Leidse Binnenstad. Daar kan dan ook nog eens bij aangete kend worden dat een aantal plaatsen waar geconcentreerd parkeren mogelijk is (Molen de Valk, Ir. Driessenstraat) ook nog eens buiten de cityring lig gen, dat wil zeggen dat het win kelgebied pas bereikbaar is na dat deze drukke verkeersweg is overgestoken. Consument Het negatieve objectieve oordeel over de parkeersituatie loopt overigens analoog aan het beeld dat de consument van de ver keerssituatie in Leiden heeft. Dit subjectieve oordeel is af komstig van de eerste resultaten van het Regionaal Distributie Planologisch Onderzoek. Daruit blijkt dat de algehele verkeerssi tuatie voor de consument een groot probleem is. Daarmee wordt zowel op de parkeergele genheid als op de bereikbaar heid met de auto gedoeld. Wat de parkeergelegenheid be treft was de mening van de consumenten, ongeacht of zij nu in Leiden wonen of daarbuiten in het algemeen zeer negatief. De ondernemers zelf denken er overigens niet anders over. Maar liefst 70% van hen acht de parkeergelegenheid voor de klant ongunstig. Over de be voorrading van de winkels zijn de ondernemers even somber gestemd: 52% beoordeelt de si tuatie voor hun bedrijf als on gunstig. Over de bereikbaarheid per bus zijn de ondernemers redelijk tevreden, maar met de auto constateert 58% weer een slechte bereikbaarheid. Alleen de gezellige sfeer in de Leidse binnenstad blijkt het image van het stadscentrum nog wat te kunnen opvijzelen. Maar de totale beoordeling van het beeld van Leiden als een stad met een regionaal gerichte bin nenstad is zonder meer vernieti gend te noemen. Naast de ver keersproblemen draagt hiertoe ook het gemeentelijk beleid in belangrijke mate toe bij. Er be staat volgens de Stichting Leidse Binnenstad in haar jong ste nota, nog altijd een slechte vertrouwensbasis tussen be drijfsleven en de gemeentelijke overheid „Voor nieuwe, poten tiële bedrijfsvestigingen levert Leiden veelal een aantal desillu sies op, waarbij de verkeers- en parkeersituatie in de stad vaak een belangrijke oorzaak is". De opvang door het ambtelijk apparaat wordt als „volstrekt ongecoördineerd" aangeduid. Bovendien is het tempo, waar mee aanvragen worden behan deld „ontmoedigend traag en de procedure volkomen duister". De Stichting noemt als verdere oorzaken van het slechte image van Leiden de geringe besluit vaardigheid en het ontbreken van een duidelijk beleid op mid dellange termijn. Naast de verkeersperikelen en het gemeentelijk beleid speelt ook de enorme gerektheid van het Leids kemwinkelapparaat de economische sector parten. Hoewel veel consumenten het winkelen in Leiden nog steeds erg gezellig vinden is het win kelpatroon niet erg geconcen treerd. Bij de aanbieding van de nieu we nota van de Stichting aan de pers en aan het gemeentebe stuur gaf voorzitter prof. dr. A. Kraal gisteren opnieuw van de bezorgdheid van de Stichting blijk over de toekomst van de Leidse binnenstad. De heer Kraal wees erop dat de noodzaak van tal van verbete- ringswerken die de gemeente wil gaan uitvoeren ten volle door de Stichting wordt onder schreven, maar dat de conse quenties van een gelijktijdig uit voeren hiervan desastreuze ge volgen kan hebben, waardoor de toch al slechte bereikbaar heid nog minder wordt er klanten Leiden massaal de rug kunnen gaan toekeren. „De taak van de Stichting is dan ook zo veel mogelijk op deze kant van de zaak te wijzen, opdat er geen korte termijn visie gaat over heersen", aldus de Stichtings voorzitter. Hij kondigde aan dat nog dit jaar een derde nota van de Stichting zal verschijnen, waarin na de analyse van de binnenstadsbedrijven en het productiemilieu, door de Stich ting mogelijke oplossingen en beleidsaanbevelingen naar het gemeentebestuur toe zullen wor den gesuggereerd. LEIDEN De Stichting Leidse Binnenstad staat bijzonder po sitief tegenover het voornemen van de gemeente de Valkbrug voor verkeer in twee richtingen open te stellen, waardoor de city-ring aan de noordzijde be ter ontsloten zal worden. In een brief aan het gemeentebestuur heeft de Stichting dit gisteren laten weten. Een aantekening maakt de Stichting bij de verkeersafwik keling rond het stationsplein, waar de verkeerslichteninstalla tie zal moeten worden aange past. Ook vraagt de Stichting een duidelijke bewegwijzering naar een doorgaande route en naar het eigenlijke winkelcen trum in de binnenstad. Tevens vraagt zij een garantie dat het aantal parkeerplaatsen rond de Molen dat door aanpassing van de situatie daar verloren zal gaan, in voldoende mate wordt gecompenseerd. De Stichting is tenslotte van mening dat het niet mogelijk moet zijn de Rijns- burgersingel als sluiproute te gebruiken om op de cityring te komen. LEIDEN Buurtbewoners van de Jacob Catslaan hebben er in een verzoekbrief aan b. en w. voor gepleit dat maatregelen genomen worden tegen de fir ma Noort, die haar vrachtwa gens op een hinderlijke plek in de laan geparkeerd heeft. Eer der heeft de buurt haar onge noegen over deze situatie be kend gemaakt door middel van een aan het stadhuis overhan digde petitie. De buurtbewo ners dragen in hun herhaald verzoek een oplossing naar vo ren om de bedoelde vrachtau to's elders te parkeren. Genoemde directeur van het be drijf wijst deze oplossing van de hand. De buurt had hem voor gesteld de trekkers met opleg ger in het niet bewoonde deel naast de Bedrijfs Technische School van de Jac. Catslaan te parkeren. Buiten de nodeloze ruimte die de vrachtauto's op de laan innemen, maakt de buurt eveneens bezwaar tegen het feit, dat de auto's het uitzicht van enkele bewoners ontnemen. Voorts zouden de motoren van de vrachtauto'(s) reeds om half zes gestart worden om warm te draaien. Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Michiel O., zn. v. A. A. van Zeeland-D. M. M. Berkhout, Sandy, dr. v. A. C. Duivenvoorden-H. G. M. van der Putten, Catheliine, dr. v. J. Pronk-E. B. S. de Klerk, Mirella S., dr. v. G. C. A. Volwater-L. S. .Haamke, Jasper, zn. v. C. Bierman-C. van Steeg, Christien G. W.. zn. v. C. J. de Jong-M. C. C. Verschoor. Patricia M. A., dr. v. H. Roest-H. J. van Meel. André. zn. v. A. de Jager-M. C. van Beelen. Rutger D.. zn. v. H. Ouwehand-G. C. Parlevliet, Philippus F.. zn. v. P. F. Stouten-J. Schouten. Bojoura E. D.. dr. v. D. J. W. van Holstein-E. J. M. van Merode, Yamina, dr. v. M. Daghbach-R. N'Hari, Carla E. M., dr. v. R. T. Alkemade-E. M. M. Prins. Juliana H. D.. dr. v. C. F. J. M. Peltenburg-W. H. L. Valk, Marieke, dr. v. G. J. van Helden-M. E. C. Fit, Robert L. H., zn. v. K. Duindam - E. C. van Dongen. Gehuwd: G. Brizee en M. S. Molen kamp. A. -f Hooft en Y. H. H. Strijbos, A Breekland en A. C. van Turenhout. Overleden: M. J. Saddal geb. 1939 man. J. M. van der Helm geb. 1966 zn. v. J. M. van der Helm en M. D. A. Duives- teijn. E. S. de Feij geb. 1896 geh. gew. met P. H. Werk, I. A. G. Rasenberg geb. 1970 dr. v. M. G. A. Rasenberg en A. C. M. Dumoulin. Loco-burgemeester M. van Aken (rechts) reikte gister middag om vijf uur aan twee werknemers van Vroom en Dreesmann te Leiden een ere-medaille uit ter gelegenheid van hun 40-jarig ambtsjubileum. Een zilveren onderscheiding ging uit naar de heer Th. M. Gijbeis (58) en het bronzen ere-metaal werd de heer G. Vuurpijl (63) (links) opgespeld. Beide onderschei dingen zijn verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heren Gijbeis en Vuurpijl behoren tot de oudste collega's binnen de werkkring van V D te Leiden. Zij werken beiden op de tweede étage van het warenhuis. De heer Gijbeis is, naast zijn dagelijkse activiteiten op de meubelafdeling, penningmeester van de dienstenbond NKV. Collega Vuurpijl werkt thans sedert vijf jaar, na eerst op de stoffeerderij actief te zijn geweest, op de hobby-afdeling. L. C. schendt embargo... Morgen zal in deze kolommen de Leidse begroting voor 1978 worden gepubliceerd. Omdat de gemeentelijke voorlich tingsdienst een verbod beeft uitgevaardigd om de talrijke interessante en serieuze plannen van de gemeente eerder dan morgen te publiceren, kunnen onze lezers vandaag hier nog niet van op de hoogte worden gesteld. Uiteraard wil de redactie van de Leidse Courant zich aan dergelijke embargo's houden, als het gaat om dit soort ernstige zaken. Toch beeft de redactie na rijp beraad besloten in beperkte mate op deze ongeschreven wet een inbreuk te maken. In de lijvige boekwerken, waaruit de Leidse begroting ook dit keer weer bestaat, en die al enkele dagen ter voorbereiding van het persgesprek met het college op de redactie van onze krant liggen, trof ons een hoofdstukje onder de paragraaf Stadsvernieuwing, zoals bekend de afdeling van wethouder Waal. Omdat onze redactie vindt dat deze paragraaf abso luut niet thuis hoort in een serieus stuk als een gemeentelij ke begroting acht zij zich op dit punt niet aan het opgelegde embargo gebonden en publiceert zij bieronder deze alinea integraal en doelbewust los van datgene wat morgen in deze kolommen over de plannen van het gemeentebestuur over eenkomstig het embargo zal worden bekend gemaakt. Het stukje spreekt voorzicb: alsof ambtenaren niets anders te doen hebben... 2.2.6. Varia Wij hebben goede hoop, dat nog voor 1979 wordt begonnen met de aanleg van een eerste metrolijn. Voor wat de naamge ving betreft, zal een keuze worden gemaakt uit het (d)Waal- spoor of de Akelei(n). Retour binnenstad met vrije overstap naar elk gewenst winkelcentrum. Parkeren gaat met ingang van heden helemaal op de bon. Voorts is als gevolg van een fikse mee„valler" in het onder houd van het fietspadennet budgettaire ruimte ontstaan voor de aanschaf van een grote partij waterfietsen met terugtra prem. In verband met de hoogte van de bruggen komen uitsluitend Jan Modaal en de rest van z'n in deze gemeente wonende en daaraan sociaal of economisch gebonden familie leden in aanmerking. Ook naar de mogelijkheden voor het terugbrengen van de paardentram wordt een onderzoek ingesteld. Met de aangegeven maatregelen en voorzieningen hopen wij alle soorten verkeer op hun juiste waarde te schatten en in goede banen te leiden. Tenslotte willen wij u niet onthou den, dat wij vanmorgen een brief hebben ontvangen van onze vaste bezoeker en premie-astronaut, oud-staatssecretaris Schaefer, waarin hij ons verzoekt u de hartelijke groeten over te brengen. Hij schrijft voorts, dat de spanning hem teveel is geworden en hij met ingang van de derde dinsdag in september in dienst is getreden bij een bekende gloeilam penfabriek in het zuiden des lands, als Philischaefer. Laag basisloon maar interessante premiemogelijkheden zijn hem in het vooruitzicht gesteld. Voor de eerste jaren is een gewenningsbijdrage toegezegd. Desgevraagd deelde zijn vrouw, Lady-schaeffer, mede er wel brood in te zien. Overbrugging De jongerengroep van de Harebrugkerk „De Overbrugging"- verzorgt zaterdag 15 oktober een jongerenmis met als thema „Zitten de ouderen in het verdomhoekje?". De jongerengroep wordt geleid door Ben Juffermans. Celebrant van de viering is pater B. Demmers. De viering begint om zeven uur. Volksdansen Volksdansers kunnen zaterdag 15 oktober weer terecht in het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66. Dan houdt het Leids Volksdans Overleg- daar weer een volksdansin- stuif. Gedanst wordt op muziek uit Oost-Europa, Israël en Amerika. De toegangsprijs is twee gulden. Tijdens de pauze wordt een film over Roemenië vertoond. Herbestratingen Nog voor het einde van dit jaar wordt in Leiden begonnen met de herbestrating van enkele straten. Dit zijn de'Marien- poelstraat (tussen Rijnsburgerweg en Eymerpoelstraat), de Houtlaan, de Van Swietenstraat, de Eymerpoelstraat, de Merelstraat, de Robijnstraat (gedeeltelijk), de Ververstraat en het Verversplein, de Paramaribostraat en de Corantijnstraat. Herman Brood Herman Brood and his wild Romance" treedt vrijdag 14 oktober op in het Leids Vrij etijdscentrum. Het optreden begint om aebt uur. De toe gangsprijs is zes gulden en voor K O-inschrijvers en houders van een CJP vijf gulden. Enkele jaren beeft Herman Brood deel uitge maakt van de groep Cuby and te Blizzards. In 1975 richtte Brood met Herman van Boeijen de groep „Vites se" op. De start was veelbe lovend. Er werd een uitste kende langspeelplaat uitge bracht, maar na een half jaar werd de groep weer op geheven. „Herman Brood and his wild Romance" bestaat nu een klein jaar. Brood wordt bijgestaan door bassist Gerrit Veen, Kees Meerman, drums, Ferdie Karme, gitaar en Ellen en Ria, zang. Zaterdag 15 oktober treedt de groep op in het parochiehuis „De Engel", Beekbrug. Dit optreden begint eveneens om acht uur. JOVD De jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie heeft on langs een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tot voorzitter is Robert de Hazewinkelman gekozen. Vice-voorzitter is Leo nard Verburg, secretaris Fons van Beukering, penningmees ter Rob Oosthout en gewoon bestuurslid Ingeborg Koelma. Herindeling straten „De Kooi" De straten rondom bet nieuwbouwcomplex van woning bouwvereniging de „Eensgezindheid" in De Kooi krijgen een nieuwe indeling. Voor de woningen Lombokstraat 1, la, lb en 3 worden aan de overkant parkeerplaatsen gemaakt. Op bet trottoir voor de woningen komen paaltjes. In de Ja va- straat komen op verzoek van de bewoners weer stoepranden. De Driftstraat krijgt op drie plaatsen verkeersdrempels ten einde bet verkeer af te remmen verder wordt de Driftstraat aan de onevenkant afgesloten voor autoverkeer. Het plant soen nabij bet complex wordt pas aangelegd wanneer de renovatie van de woningen een feit is. De werkzaamheden zuilen vermoedelijk in december beginnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3