PvdA wil huidig beleid voortzetten Buurt ontketent actie voor echtpaar Singh fieidoeSoma/nt Winkeliers Turfmarkt wensen verschuiving van noodbrug Veel beloven, weinig geven ,HET VERTROUWEN IN DE LEIDSE BEVOLKING TERUGGEVEN' GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1978 CARING )VER CRNIEUWEVG 1RUG DENSDAG 12 OKTOBER 1977 LEIDSE COURANT Van een onzer verslaggevers) umjjBIDEN „We moeten Di ingh het vertrouwen in de weidse bevolking weer terug even. Wat hier gebeurd is, ind ik een schande voor de «Leidse stad. Het had t zover mogen komen", is het commentaar van leriourtbewoonster C. van Em- el op de door krakers aange- ichte vernielingen in de wo- ing van de heer Singh aan e Vestestraat 11. Mevrouw r K 'an Em pel heeft gistermor en de Leidse Courant opge- eld met het voorstel om zo nel mogelijk een geldactie or Singh te gaan voeren, vens maakt zij bekend, dat de zijde van de buurt eggingen zijn gedaan om ingh de helpende hand te eiken met het herstel van ijn huis. De Leidse Courant leeft haar girorekening open- gesteld ten bate van de „actie Singh". Toen de Indiase werknemer Singh gisterochtend na de ont ruiming van zijn pand voet over de drempel van zijn huis had gezet, bleek het interieur tot een zwijnenstal te zijn her schapen. De krakers hadden de voorgaande nacht uitbun dig feest gevierd in het kraak pand. De luidruchtigheid van dit festijn, waardoor de buurt uit haar slaap werd gehouden, was alarmerend. De door buurtbewoners gewaarschuw de politie was echter niet bij machte in te grijpen. Men liet het bij een vermaning. Achter af bleek dat tijdens dit af scheidsfeest van de krakers in het pand grote vernielingen waren aangericht. De kosten van deze sloopactiviteiten wor den goeddeels vergoed door de voormalige Haagse eigenaar Schuylenburch. Niettemin vindt het initiatief van mevrouw Van Empel van de Herengracht 22 bijval van de buurt, want Singh zal nog voor veel extra uitgaven ko men te staan. Velen hebben zich al bereid verklaard, waar onder buurtvereniging Pan- cras-Oost, om Singh bij het herstel van zijn huis te helpen. Buurvrouw J. Bronsgeest (73) heeft afgelopen dagen samen met haar zuster de ergste rom mel in het pand opgeruimd. „Ik vind het een uitstekend plan om de heer Sing met deze actie te steunen", aldus de buurvrouw. De buurt stelt voorts, dat zij er zorg voor zal dragen, dat Di Singh en zijn vrouw hier een gelukkig bestaan kunnen op bouwen. „Singh mag niet de indruk krijgen, dat de Leide- naars hem kwaad gezind zou den zijn. Ik vind wel dat we een en ander met Singh goed te maken hebben. Het zou mooi zijn als ook en kele Leidse winkeliers Singh met de inrichting van zijn huisje zouden willen helpen", aldus mevrouw Van Empel. Iedereen die Di Singh wil steunen, kan zijn bijdrage storten op gironummer 103003 van de Leidse Courant, ten bate van de.actie Singh". n één onzer verslaggevers) IDEN Voortzetting van de hui- beleidslijn, zo mogelijk met de- ploeg mensen. Dat is de centra- jelstelling waarmee de Leidse tij van de Arbeid de gemeente- dsverkiezingen van mei 1978 tege- 5ri®et gaat. In de verkiezingsstrijd zal gevoerde beleid uit de periode 4—1978 door de huidige wethou- Eiloeg tot inzet worden gemaakt, werd gisteravond door de pro- commissie van de Leidse PvdA ld bij de presentatie van het twerp-verkiezingsprogramma van Leidse socialisten. Op tal van pun- i ademt dit programma inderdaad v geest van het tot nog toe gevoerde leid. Dat komt bijvoorbeeld sterk uitdrukking in de paragrafen over t woonklimaat en de stadsvernieu- ng, twee zaken die in het ontwerp»- rkiezingsprogramma veel aandacht iïen. 2 merkelijk is ook de belangrijke po- iei ie die het werkgelegenheidsbeleid in •101 programma inneemt. „Een actief H onomisch beleid gericht op de in en waar mogelijk uit- ig van werkgelegenheid" vormt i van de sleutelpunten uit het pro- Vier uitvoerige paragrafen wor- i gewijd aan werkgelegenheid, ves- j van bedrijven, de arbeidsmarkt f de middenstand. Bestrijding van de 2.7rkloosheid staat hoog in het vaan- 1 en er worden tal van suggesties laan hiertoe als gemeente een we- ilijke bijdrage te leveren. Met name rdt gesproken van een actief en sitief gericht acquisitiebeleid van bedrijven die aansluiten op het aan bod van de Leidse arbeidsmarkt Een en ander zou moeten gebeuren aan de hand van een economisch plan waar ieder jaar weer door de gemeenteraad om wordt gevraagd, maar wat er over igens nog steeds niet is. De gemeente moet zich volgens het PvdA-program gaan opwerpen als tus senpersoon tussen bedrijven en rijks instellingen, en op alle mogelijke ma nieren steun verlenen om bedrijven naar Leiden toe te trekken. Uiteraard zouden dan ook nieuwe bedrijfsterrei nen moeten worden aangewezen. Con creet worden er geen terreinen ge noemd. Desgevraagd wees wethouder Waal er gisteren op dat Roomburg hiervoor in aanmerking kan komen en dat overigens deze zaak in regionaal verband aan de orde moet worden gesteld: „Leiden heeft ook op dit punt te enge grenzen", aldus de wethouder. die lid is van de programcommissie die het ontwerp heeft opgesteld. Omdat Leiden ook kampt met een grote woningnood zouden nieuwe be drijven zo min mogelijk nieuwe wo ningzoekenden met zich mee mogen brengen. Dat woningprobleem is trou wens ook een zaak die de PvdA in regionaal verband wil zien aangepakt. Het feit dat Leiden zulke enge grenzen heeft doet de Leidse socialisten de wens uiten dat de randgemeenten (Leiderdorp, Voorschoten en Oegst- geest) bij de gemeente Leiden zouden worden gevoegd. Daarbij wordt niet in de eerste plaats gedacht aan anne xatie, maar aan het onaangetast laten van de bevoegdheden, terwijl toch een overkoepelend beleidsorgaan in het leven wordt geroepen, dat zaken als woningnood en werkloosheid in bre der verband kan aanpaken. Verkeer Ook op het gebied van het verkeer wil de PvdA de tot nog toe gevolgde beleidslijnen doortrekken. Dat bete kent dat het verkeer zich aan de bin nenstad zal dienen aan te passen en niet omgekeerd. De auto vervult hierin een duidelijk ondergeschikte positie: fiets, voetganger en bus staan duide lijk bovenaan het prioriteitenlijstje van de Leidse socialisten. Gemeen schapsgeld voor parkeergarages zal er als het aan de PvdA ligt dan ook de komende vier jaar niet worden be steed. Het aantal parkeerplaatsen dient wat capaciteit betreft bevroren* te worden op het peil van 1976. Selec tief autogebruik zal verder bevorderd moeten worden door het scheppen van parkeergelegenheid bij werkgelegen- heidsobjecten zo veel mogelijk te be- Wethouder Waal: Leiden heeft te enge grenzen. perken, aldus het ontwerp-PvdA-pro gram. Concrete straten worden in de beleids voornemens voor 1978-1982 niet ge noemd, met uitzondering van de Marktenroute, waarbij gepleit wordt voor „versterking van de positie van de voetganger". Wethouder Waal licht te desgevraagd toe dat hierbij het doorgaand verkeer op deze route ge weerd zou gaan worden. De komende maanden krijgt de leden vergadering van de PvdA de gelegen heid het program aan te passen of te wijzigen. De uiteindelijke vaststelling zal in december-januari plaatsvinden. Medio december zal ook de concept kandidatenlijst klaar zijn. Nu al staat vast dat alle PvdA wethouders tot herverkiezing in de nieuwe gemeente raad bereid zijn. VEEL beloven, weinig geven doet de dwaas in vreugde leven. Dat merkte een liberaal raadslid tijdens de laatste begrotingsbehandelingen op na de stortvloed van toezeggin gen en beloftes die bij dit soort gebeurtenissen over de raadsleden wordt uitgestort. Een dergelijke stortvloed wordt vandaag weer over het kiezersvolk uitgestort, want de Leidse PvdA presenteerde gisteren haar ontwerp-verkie- zingsprogramma voor de periode 19781982, vol beloften en goede voornemens. Overigens niet minder vol met de inmiddels al overbekende stokpaardjes: volop aandacht voor fietser, voetganger en openbaar vervoer, maar de auto wordt nauwelijks genoemd. OPVALLEND in het socialistisch gemeenteprogram is de aandacht voor het economisch beleid, de werkgelegenheid. De PvdA toont zich op het eerste gezicht roomser dan de j paus als men de vier pagina's leest, die dit facet in het programma in beslag neemt. Wie de afgelopen vier jaar j de daden op dit gebied van de Leidse socialisten onder aanvoering van de wethouders Van Aken en Waal heeft gevolgd, en in aanmerking neemt dat vele van nu in het verkiezingsprogramma geuite wensen al door CDA en WD werden voorgesteld, maar dankzij de linkse meerderheid werden verworpen, kan tot geen andere conclusie komen dat de PvdA zich ontpopt als een wolf in schaapskleren. WANNEER de economische paragraaf uit het PvdA-pro gram zou worden uitgevoerd kan het Leids bedrijfsleven zijn sombere opvattingen over het gemeentelijk werkgele genheidsbeleid eindelijk laten varen. Gezien de daden van de Leidse socialisten in de afgelopen vier jaar moet echter het ergste worden gevreesd. Vier jaar lang hebben zij in de positie verkeerd de beloften, die zij nu aan de kiezers voor leggen op voorhand te realiseren. Vier jaar lang hebben zij echter vaak om politieke redenen de voorstellen van de oppositie weggestemd. En dat is iets dat de kiezers toch ook moeten weten. (Van een onzer verslaggevers) f EIDEN „Deze hele hearing heeft geen enkele zin. kunt ze allemaal net zo goed een lolly geven in laar huis sturen. Alles staat toch al op papier, er ïferandert toch helemaal niets. Die Turfmarktbrug oeft helemaal niet vernieuwd te worden. Ik zeg u: r had nog elke dag gemakkelijk een tank van 80 over kunnen gaan zonder dat er iets was ge- urd". in .an het woord is Jac. van Slin- e, gelandt, eigenaar van het gelijk- D; amige rondvaartenbedrijf dat ermet zijn boten in het water van itejde Oude Rijn ligt tegenover de Turfmarkt. Van Slingelandt liet deze pessimistische woorden ho op een gisteravond gehou- n! den hearing over de vernieu- e, wing van de Turfmarktbrug, aarmee volgende maand een ïgin zal worden gemaakt. Alle ïlanghebbenden uit de omge- ng waren gisteren in de gele informatie te krijgen uit de mond van ambtenaren van de Dienst Gemeentewerken over het op handen zijnde werk. Velen dachten, blijkens de woorden van de Leidse reder, nog een-wezenlijke invloed op ne de besluitvorming te kunnen aj uitoefenen, maar dat was een duidelijk misverstand. Drs. E. van der Pol (verkeerszaken) deed hen herhaaldelijk uit de doeken dat daar de gemeente raad voor is, en dat die intussen besluiten genomen heeft waar geen mens wat aan veranderd. Helemaal ongelijk had Van Slin gelandt dan ook niet. De avond had slechts het karak- tf ter van „voorlichten hoe ellen dig de toestand rond de Turf markt wel wordt en proberen in goed overleg deze ellende tot een minimum te beperken", zoals Van der Pol het kernach tig formuleerde. En dat die el- lende voor de rond de Turf. of deze wens worden geho- markt gevestigde bedrijf groot noreerd is zeer de vraag, omdat wordt staat wel vast. Sombere van beleidszijde in feite al an- Kezichten van de hier gevestigde ders is Desondanks de- Winkeliers, die ook wel beseffen den de aanwezige ambtenaren at negen maanden verstoken de toezegging een en ander met zyn van de meest elementaire de verantwoordelijke wethouder Klandizie een gezond bedrijf (Waal) op te zullen nemen. snel de das om kan doen. Van daar dat in alle openheid al werd gevraagd of de gemeente wil meewerken aan het ontslaan van arbeidskrachten, dan wel doorvoeren van arbeidstijdver korting, gedurende de werk zaamheden, nu vast staat dat de gemeentelijke overheid voor omzetderving niet aansprakelijk gesteld kan worden. Om alle ellende zo veel mogelijk te beperken en nog enige be reikbaarheid mogelijk te maken pleitten de vertegenwoordigers van de bedrijven rond de Turf markt er voor de noodbrug die over de Rijn gelegd zal worden te verschuiven. De gemeente heeft deze gepland in het ver lengde van de Lijsbethsteeg naar de Lange Scheistraat bij de Lakenhal. Deze noodbrug zou als fietsverbinding moeten dienen ter vervanging van de Turfmarktbrug als deze wordt vernieuwd. De winkeliers von den de brug een lachertje, om dat geen fietser zo'n eind zal omrijden als hij door het simpel negeren van één verbodsbord gemakkelijk via de Blauw- poortsbrug en Beestenmarkt/- Steenstraat zijn doel kan berei ken. Wil deze brug nog gebruikt gaan worden, dan zal hij vol gens de winkeliers direct langs de oude bestaande brug gelegd moeten worden en zal er voor gewaakt moeten worden dat er een stukje fietspad overblijft. De Turfmarktbrug toen er nog auto's overheen mochten rijden. Volgens omwonende neringdoenenden zou de brug nog steeds stevig genoeg zijn. FLEUR OP Onenigheid aan de knikker? Maak 't goed mei een Fleurop bloemengroet. Vandaag besterd, morgen w bezorgd. Fleurop Interfloras voor in. Koninginnegracht 135, Den Haag. LEIDEN Geboren: Marcel, zn v W. A van Leeuwen - J. H. Dolders, Paul C. zn v J. C. Harmsen - H. S. Brinkers, Diederick J. zn v T. S. J. van der Sar - A. D. van der Bend. Michel A. zn v. A. J. van Bakkum - C. M. Riethoven, Peter A. zn v C. Schaap - N. van Duijn, Hesli zn v J. H. Pepplinkhuizen - I. Jansen, Ramona P. dr v R. H. Eduard - Y van Manen, Lodewijk J. zn v J. J. E. Schutte - W. D. ter Horst, Joshua J. zn v P. J. D. Valkenier - S. Molenaar, Johanna P. dr v J. J. van Nijendaal - A. M. Terol, Theodora M. dr v J. J. van Dijk - J. M. F. Kortekaas, Cornelis H. M. zn v H. J. L M. I. Vester - E. T. Aanhaanen. Dirk zn v A. P. van Dijk - M. van Duijvenvoorde. Dirk P. zn v D. J. A. van Egmond - A. A. Ooms, BURGERLIJKE STAND Micha J. zn v G. J. van de Giessen - J. van der Goot, Sabina L dr v C. J. van der Blom - G. van Duijl, Esther dr v W. van Beek - F. Kroon. Femke dr v R. Schouten - C. van der Reiiden. Simon C. zn v J. A. A. van der wolk - E. M. van den Berg, Marleen dr v A. de Visser - N. van Leeuwen, Kaj zn v P. H. Macquoy - L N. M. de Groof, Eduard L. H. zn v A. A. Verlinden - W. A. H. Rietberg. Marloes dr v C. J. van Maanen - M. S. CaJkhoven. Gehuwd: K. C. Koet en S. C. de Graaf. Overteden: A. W. van Veldhuizen, geb 1913, man. A. Grebel, geb 1900 geh gew met G. A. Bijkerk; H. Ouwehand. geb 19C2, man; J. Kranenburg, geb 1904, man; J. de Roode. geb 1901, man; M. van der Kaaij. geb 1893, geh gew met J. van Iterson; P. Lievense. geb 1918, geh gew met H. P. Wouwenaar; G. Reizevoort, geb 1886. geh gew met A. van Uden; mevr. H. J. A. van der Spek. geb 1902; P. C. M. van der Voorn, geb 1906, man; G. N. van Santen, geb 1893, geh gew met C. van Dorp; C. J. S. Aardenburg, geb 1953, geh met G. A. Lohman; P. C. Mondt, geb 1901, geh met J. C. van Hemert; J. Glasbergen, geb 1917, man; D. van der Plas, geb 1887, man; J. van Rijn. geb 1925. man. de neutronenbom De Leidse werkgroep tegen de ontwikkeling en produktie van de neutronenbom houdt donderdag 13 oktober om acht uur een bijeenkomst in het Trefpunt van de Leidse Studente- nekklesia aan het Rapenburg 100. De groep wil in Leiden een brede discussie over de neutronenbom losmaken. Belang stellenden worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat tel. 134520. De werkgroep wil begin november een forum tegen de N-bom organiseren. In de voorbereiding op het forumgesprek zullen in Leiden handtekeningen wor den opgehaald in het kader van een landelijke actie. Inlichtin gen over deze handtekeningenactie zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Bejaarden biljarten De Leidse Biljartbond organiseert in bet kader van de sportieve recreatie in samenwerking met de Nederlandse Biljartbond een biljartmiddag voor bejaarden in café Leue- ring aan de Lange Rijndijk. Acbt Leidse bejaarden binden donderdagmiddag de strijd op bet groene laken aan tegen acbt bejaarden van bet district „Bollenstreek" van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. De biljartwedstrijden worden gehouden in bet kader van de actie „Sportreal", die vorig jaar vooral voor jongeren werd gevoerd. De biljartbonden vinden dat ook bejaarden, invaliden en gehandicapten bij deze actie voor sportieve recreatie betrokken moeten worden. De eerste aanzet wordt donderdagmiddag vanaf half twee gegeven. Het ligt in de bedoeling van de biljartbonden een bejaarden biljartcompe titie van de grond te krijgen. Pistoolschieten De Leidenaar A. P. Wagemaker is Nederlands kampioen militair pistoolschieten geworden. Hij scoorde op de kam pioenschappen, die in Gilze Rijen werden gebonden 231 van de 240 te behalen punten. Hij kwam twee punten te kort om een nieuw nationaal record te vestigen. Margrietstraat De afdeling bestratingen van de dienst Gemeentewerken is gisteren begonnen met de herbestrating van de Margriet straat De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren. Gedurende het werk is de hele straat voor het verkeer afgesloten, behalve voor voetgangers. Hoge Veluwe bij V& D Op de meubelafdeling van Vroom en Dreesman in Leiden is de komende weken een tentoonstelling van foto's, gemaakt in het Nationale park ,De Hoge Veluwe ingericht. De ten toonstelling bevat bijna vijftig grote en zeer grote kleurenfo to's van landschappen en detailstudies van plant en dier in het landschapspark. De mobiele tentoonstelling werd inge richt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van „De Hoge Veluwe". Zij is tot 24 oktober in Leiden te bezichtigen. Een pasgeboren reekalf op de gevoelige plaat vastgelegd door A v.d Berg uit Loenen. Planten als geneesmiddelen Aan de Leidse universiteit wordt donderdag 13 en vrijdag 14 oktober een symposium gehouden over de mogelijkheden van het gebruik van inheemse natuurprodukten als genees middelen in de 'Derde Wereld. Op de eerste dag van het symposium zullen drie deskundigen uit ontwikkelingslanden en zes Nederlandse specialisten op het gebied van het gebruik van natuurprodukten voor geneesmiddelen inleidingen hou den. Vrijdag 14 oktober worden er twee workshops ingericht- Het symposium wordt 's middags afgesloten met een plenaire vergadering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3