Bedrijven kriigen verbod tot gebruik uitzendkrachten Huis Amerikaanse Consul beschoten Vakantiebungalows 5duurder VANDAAG WELLICHT TWEE FORMATEURS Zes Turken op overweg verongelukt p FNV legt eisenpakket op tafel Krakers vernielen huisje Di Singh Vrolijk (PvdA) en Verdam (CDA)? Bonn wijzigt koers zaak Schleyer niet Kosmonauten geland fabdte (2cma/nt <n Rapenburg 2. Leiden, postbus 11, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Haltewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. «rtenties (excl. BTW) 0,46 per mm. Telefoontjes I 4,16 - Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) onnementen: kwartaal 40,45; Jaar 150,30; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 11 oktober 1977, 68e jaargang no. 20860 Hitboulevard Willeke Alberti presenteert Hit boulevard, een programma met Nederlandstalige muziek op Ned. II om 20.25 uur. Om 22.20 uur Aktua-tv met reportage over de joodse nederzettingen in de bezette gebieden. Ned. I om 22.05 uur NOS kunst over Amsterdamse metro. Zonnige perioden Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Maximum temp om streeks 16 graden. Mogen zon: 6.5917.53. Maan 6.1417.37. Scheveningen hoog water 2.23, 14.43. Laag water 10.24, 22.42. SBMK'aÉ.i sul. Overvloed aan brandstof Geen brandstofproblemen voor de bewoners van dit flatgebouw in Gelsenkirchen in het Roergebied. West-Duitsland heeft de kolenproduktie weer opgevoerd om mogelijke energieproblemen de baas te kunnen. De voorlopige voorraad is 30 miljoen ton steenkolen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Federatie Nederlandse Vakbe weging wil de particuliere uitzendbureaus gaan aanpakken. Met ingang van volgend jaar mogen Nederlandse bedrijven geen gebruik meer maken van uitzendkrachten, want aan arbeidsbemiddeling mag niet worden verdiend. De ondernemingsraad van een bedrijf kan zo nodig uitzonderingen ma ken. Dit is een van de opmerkelijke eisen uit het gisteren gepubliceerde ontwerp-eisenpakket van de FNV voor de verbetering van de arbeidsvoorwaar den in 1978. Het ontwerp wordt de komende weken met de leden van de aangesloten bonden bespro ken. Op 14 november wordt de definitieve tekst vastgesteld, aan de hand waarvan met de werkge vers zal worden onderhandeld. Handhaving van de koopkracht en voorzieningen op het gebied van de werkgelegenheid staan centraal in het eisenpakket. Teruggebracht tot enkele kern punten wil de FNV over de volgende zaken overeen stemming zien te bereiken met de werkgevers: De koopkracht van de modaie werknemer (inko men net onder de 30.000 gulden) moet worden gehandhaafd, waarvoor nodig is, handhaving van het bestaande systeem van prijscompensatie met een maximumcompensatie van ƒ500,- per procent prijsstijging en een aantal lastenverlichtende maat regelen van de overheid zoals verlaging van de sociale werknemerspremies, een belastingverlaging van 200,- voor iedere belastingplichtige en het niet door laten gaan van de voorgenomen verhoging van de brandstoffenprijzen. De inflatiecorrectie op de belasting mag niet doorgaan. Deze operatie heeft een nivellerende werking: de koopkracht van de laagste inkomens gaat er duidelijk op vooruit, de hogere inkomens moeten een extra veer laten. Ge beurd een en ander niet, of in onvoldoende mate, dan zullen aanvullende looneisen worden gesteld; Het minimumloon moet een jaar eerder ingaan, op 22-jarige leeftijd; Per bedrijfstak of onderneming moeten regelin gen tot stand komen met betrekking tot de werkge legenheid en de ontwikkeling daarvan. Ondernemin gen moeten tijdig informatie verstrekken over be slissingen die gevolgen hebben voor de werkgele genheid, ook investeringsbeslissingen; Er moeten afspraken worden gemaakt over het opvullen van vacatures, bijvoorbeeld als gevolg van eerder penionering; pensionering— Er moet een stelsel komen van vrijwillige vervroegde pensione ring voor 63- en 64-jarigen. Met de realisering ervan moet in 1978 worden begonnen en het jaar daarop moet ze zijn voltooid; De basisvakantie moet in de periode 1978-1981 geleidelijk worden uitgebreid van 20 naar 25 dagen per jaar, elk jaar één dag erbij; In 1978 moet begonnen worden met de invoering van vormen van educatief verlof; Bepalingen in cao's die discriminerend zijn naar sexe moeten verdwijnen; Er moeten speciale regelingen komen voor de plaatsing van zwakke groeringen, zoals oudere, jongere en gehandicapte werknemers; Loondeskundige F. Drabbe van de FNV zei, dat zijn orgenisatie door haar bereidheid tot matiging onge veer één procent van de produktiviteitsstijging laat zitten ten behoeve van de continuiteit van hetbe- drijfsleven. „Laten de werkgevers dat goed beseffen en ons pakket met beide handen accepteren". NA VRIJWILLIGE ONTRUIMING (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Krakers hebben van de woning van de Indiase Di Singh een puinhoop ge maakt. Toen de Indiase fabriek sarbeider gisteren voor het eerst na twee weken Wraakac tie" zijn woning aan de Leidse Vestestraat binnenstapte, bleek dat de jeugdige bewoners zich als vandalen hadden gedragen. De zolderverdieping is ge sloopt, de vloerdelen staan als brandhout bij de voordeur op gestapeld. De betimmering langs de trap is verwijderd, het behang is gescheurd en beklad. De krakers hebben gistermor gen na een periode van twee weken vrijwillig het pandje ont ruimd. Een uur na de ontrui ming begon voor de Haagse rechtbank een kort geding, waarmee de bewoners uit het huisje gezet zouden kunnen worden. Om een eventuele vol gende kraakactie te voorkomen, werd het geding toch voortgezet. Vanmorgen besliste de vice-pre sident van de rechtbank mr. Lycklama, dat de krakers (die al niet meer aanwezig waren) binnen zes uur het huis moesten verlaten. Daarbij kon de hulp vnan de politie worden ingeroe- Pen- (Zie verder pag. 3). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Kort na de schietpartij bij het Duitse consulaat in Rotterdam is ook het huis van de Amerikaanse consul in de Maasstad beschoten. Er zijn tien kogels op de voorruit van de wo ning afgevuurd. Uit het politie-onderzoek is gebleken dat de schietpartij afgelopen vrijdag moet hebben plaatsgevonden. De consul was niet thuis en zag pas gisteren de tien gaten in zijn voorruit. De kogels zijn afgevuurd uit een 22.kaliber vuurwapen. Hierdoor wordt verband gelegd met de schietpartij bij het Duitse consulaat, dat vorige week woensdag met zeven kogels van hetzelfde kaliber werd beschoten. Bij de twee „aanvallen" vielen geen slachtof fers. De politie zegt in beide zaken voor alsnog voor een raadsel te staan. Harry James en Frank Sinatra jr. Bandleider en trompetist Harry James treedt in Lake Havasu (Arizona) op voor duizenden toeristen teza men met Frank Sinatra jr. Negenendertig jaar gele den trad Harry James voor het eerst op met Frank Sinatra sr. en hij is thans zeer te spreken over deze reünie met de familie Si natra. DEN HAAG (ANP) Vakantiebun galows worden met ingang van 1 januari 1978 duurder. De minister van Economische Zaken heeft via een beschikking toestemming ver leend de huurprijs van deze bunga lows met vijf procent te verhogen. Dit geldt ook voor het huren van plaatsen op kampeerterreinen. Van deze prijsverhoging zijn uitge sloten de hotels, de pensions en der gelijke en de maaltijdverstrekking. Ook boeken worden duurder. De verkoopprijs hiervan mag met 3,5 procent verhoogd worden, aldus een prijsbeschikking van gisteren. Marokkaans jongetje in gracht gegooid (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Amster damse politie zoekt twee belha mels die zondag het 5-jarige Marokkaanse jongetje Moham med Belhay uit baldadigheid hebben gejonast en in de Zout keetgracht hebben gegooid. Het kind dat niet kon zwemmen, zou ongetwijfeld verdronken zijn als het niet was nagespron gen door de 47-jarige mevrouw E. Pronk die toevallig in de buurt was. Ze leverde Moham med af bij zijn ouders* maar kon verder niets vertellen over de toedracht. De politie is zeer geïnteresseerd in de zaak omdat het de derde maal in korte tijd is dat in Amsterdam iemand van buiten landse afkomst uit baldadighed in het water is gegooid. Voor de Turkse gastarbeider Ibrahim Usai had dit een maand geleden fatale gevolgen. Voor zijn nabe staanden heeft de verontwaar digde bevolking inmiddels ruim 200.000 gulden bijeen gebracht Nog reclame in stadion Belfast (Van onze radio- en tv-redactie) BELFAST Vanwege extra aangebrachte reclame in het stadion van Belfast is het nog steeds onzeker of de NOS de daar morgenmiddag om drie uur te spelen WK-voetbalwed- strijd Noord-Ierland Neder land rechtstreeks zal uitzenden. De BBC-tv heeft 21 firma's ge vraagd hun reclame weg te ha len. Zes Nederlandse firma's hebben hieraan al gehoor gege ven. De BBC praat momenteel met de overige Britse firma's. PEN HAAG Politieke kringen ver wachten dat de Koningin vandaag twee formateurs zal aanwijzen. Aan bet Binnenhof circuleren daarvoor de namen van mr. M. Vrolijk en mr. P. J. Verdam, Commissaris der Konin gin in resp. Zuid-Holland en Utrecht, van c.rm in het kabinet Cals van Vrolijk is lid van de PvdA en Ver- april 1965 tot november 1966. Verdam dam is CDAJAJL was minister van Binnenlandse Zaken De beide commissarissen der Konin- in dat kabinet. Ook in het interim-ka- gin hebben ook in een vorige functie binet-Zijlstra is hij minister van Bin- samengewerkt Vrolijk was minister nenlandse Zaken geweest Het liberale oud-Eerste Kamerlid mr. Mr. van Riel doelde hierbij op de aansturen op een kabinet van PvdA H. van Riel heeft zich gisteravond mogelijkheid, dat de koningin zou en CDA," aldus mr. Van Riel. Hij kritisch uitgelaten over wat hij in aansturen op een kabinet van PvdA, noemde het voor de VVD bijzonder Capelle a.d. LJssel noemde „het ver- CDA en D'66. onprettig dat deze partij bij de kabi- moedelijli staatsrechtelijk minder „Er zijn sterke krachten en vermoe- netsformatie bij voorbaat was uitge- wenselijk optreden van de koningin", delijk is daar Soestdijk bij die schakeld. IJSSELMUIDEN (ANP) Twee mannen, twee vrouwen en twee kinderen, allen afkomstig uit Turkije, zijn gistermiddag dodelijk verongelukt op een spoorwegovergang in IJsselmuiden. De zes Turken werden in hun auto op de onbeveiligde overweg aangereden door de trein Zwolle-Kam- pen. Volgens de rijkspolitie heeft de bestuurder de trein niet zien aankomen. Het wrak werd honderden meters meegesleurd. In het verkeer kwamen nog zes mensen om het leven. Een tweede dodelijk ongeval op een onbe waakte overweg gebeurde in Wezep. Daar werd een inwoner van die plaats door de stoptrein Utrecht-Zwolle gegrepen toen hij liep te wanelen. Het wrak van de auto waarin de zes Turken om het leven kwamen. Geen krant ontvangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122244 en per speciale koe-, rier wordt de krant alsnog ge bracht. BONN (DPA) Ondanks de toenemende druk om tot een beslissing in de zaak-Sch- leyer te komen - ook Schleyer zelf en zijn vrouw drongen in hun jongste brieven op een snelle beslissing aan - zal de Westduitse regering haar huidige voorzichtige koers in deze zaak niet wijzigen. Gisteren heeft de Westduitse regering de als bemiddelaar optredende Geneefse advocaat Denis Payot een nieuwe „belangrijke mede deling" gestuurd bestemd voor het comman do-Siegfried Hausner dat de Westduitse werkgeversvoorzitter Hanns Martin Schleyer al vijf weken op een onbekende plaats vast houdt. Met hun bericht voor de ontvoerders reageerden de organen van de Westduitse veiligheidsdienst op de brief van Schleyer aan zijn vrouw, waarin de ontvoerde werkge versvoorzitter bij de bondsregering op een spoedige beslissing aandringt over uitwisse ling voor 11 RAF-gevangenen. MOSKOU (AP) De twee Rus sische kosmonauten van de af- ;elopen zondag gelanceerde So- oez-25 staan weer met hun bei de benen op de grond. Lt. koL Kovalenok en ir. Rijoe- min maakten vanmorgen een zachte landing in het doelge bied, 176 kilometer ten noord westen van Tselinograd. Diverse Opel Rekord modellen van het type 1977 nü met kortingen tot 2.500,- Uw voordelige Opel-dealer Het Motorhuis Dames-en herentruien je met col Prachtig kinder- skijack 39.50 Playtex bit's 19.95 nu speciale prijs14.95 voor nieuwe najaarsmode naar ■U.üan\/mt Noordelnde 17 Roelof are ndsveen Vrijdagavond koopavond Voor het aanbrengen van een nieuw kwartaal abonnement op de Leidse Courant, ontvangt u als dank een zeer handige „alles-opener". ...als nieuw kwartaalabonnee van'de naam: adres: woonplaats: Stuur als dank voor de moeite de alles-opener naar: naam: adres woonplaats:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 1