KRAKERSAFFAIRE VEKT GROTE VERONTWAARDIGING Kritiek SGP/GPV op onderwijsnota Bezwaren tegen bowling in plannen Morssingel hHtoiS'-y®1 Commissieleden: ,,Ze moeten er onmiddellijk worden uitgegooid" Huren Sophiastraat gemiddeld 380, Strenge toewijzingsnormen voor nieuwbouw in Boekhorst en Koppelstein MilJKM LEIDEN Het college van b en w neemt mogelijk toch stappen tegen de krakers van het pand Veste- straat 11 eigendom van de Indiase werknemer Singh. Wethouder A. Verboom zegde gisteravond in de vergadering van de raadscommissie voor volkshuisvesting toe, dat hij op de eerstvolgende vergadering van het college een beslissing in de zaak zal forceren. Alle commissieleden uitten gisteravond hun veront waardiging over de handel wijze van de krakers en de weinig actieve houding van zowel gemeente als politie in de hele affaire. Hiervan is de buitenlandse werkne mer Di Singh het slachtof fer geworden. Zoals be kend heeft de laatste de woning onlangs gekocht. De huur van zijn huidige onderkomen aan de Boer- haavelaan heeft de heer Singh die overigens giste ren jarig was per 3 oktober opgezegd. Hij staat nu op straat, omdat de krakers weigeren het huis te ontrui men. „Die krakers moeten er on middellijk worden uitge gooid", aldus de heer J. Duyvestein (PvdA). „Dan moet degene die zich hoofdbewoner noemt maar een aanklacht tegen de ge meente indienen". De heer Ham (CDA) vroeg zich af waar het eind was. „In fei te betekent dit dat de ge meente ook niet zal optre den wanneer krakers bezit nemen van een huis, wan neer de bewoners op va kantie zijn". Het CDA- raadslid verweet de politie dat zij niet adequaat op de krakers-affaire had gerea geerd. De WD'er N. Lan- gerak drong er bij wethou der Verboom op aan een kort geding tegen de kra kers aan te spannen. „Er moet een voorbeeld wor-* den gesteld. Die krakers proberen op deze manier de gemeente te dwingen hen een huis aan te bieden over de rug van een buiten landse werknemer". De wethouder van volks huisvesting gaf toe dat de hele zaak de schijn had van rechtsongelijkheid. Hij stelde evenwel huiverig te zijn zich in een „juridisch wespennest" te steken. „Het beleid is er altijd op gericht geweest dat parti culiere eigenaren hun ei gen boontjes moesten dop pen via een civielrechtelij ke procedure. We hebben' hier weliswaar met een uit zonderlijk geval te doen, maar ik kan de juridische consequenties op dit mo ment toch nog niet goed overzien", aldus de wet houder. Van de burgerraadsman, de heer F. Quadekker had den alle commissieleden een notitie ontvangen, waarin hij erop wees dat op grond van artikel 1 van de woonruimte-wet het col lege van B en W gemach tigd is de krakers uit de woning te zetten. De heer Singh had van het bureau huisvesting een woonver gunning in principe toege zegd gekregen, terwijl de krakers het pand betrok ken zonder een dergelijk papier. Tot nog toe heeft het college zijn bevoegd heid woningen te ontrui men alleen toegepast wan neer het woningen van wo ningcorporaties betrof. De heer Quadekker stelt in zijn notie dat in dit bijzon dere geval van een kleine particuliere huiseigenaar, die dit is geworden na ja renlang sparen, het college zijn bevoegdheid tot ont ruimen eveneens kan han teren. Hij doet dan ook een ernstig beroep op b en w het tot nog toe gevolg-, de beleid te wijzigen, te neinde de heer Singh „de juridische en finan ciële onzekerheid van een kort geding of ande re juridische maatrege len te besDaren". De gedupeerde Di Singh betreedt het gemeentehuis. Bij de leden van de commissie Volkshuisvesting vond hij begrip voor zijn noodsituatie. LEIDEN De huur van de nieuwbouwwoningen in de Sophiastraat-noord gaat gemiddeld ƒ380,— per maand bedragen. Dit deelde wethouder A. Verboom gisteravond mee tijdens de vergadering van de raads commissie voor volkshuisvesting. De huur is vastgesteld op basis van oplevering in 1980. Dit betekent dat de toekomstige bewoners pas in 1981 de eerste huurverhoging krijgen. Tevens betekent dit dat de eerste bewoners meteen al 380,— per maand moeten gaan betalen. Wethouder Verboom stelde bijzonder verheugd te zijn over deze lage huurprijs, die is overeengekomen na harde onderhandeling tussen het ministerie van volkshuisvesting enerzijds en de gemeente Leiden en een afvaardiging van de bewoners van de Sophiastraat- noord anderzijds. „De huurprijs is echt een koopje geworden. Daar kun je gerust mee naar buiten komen", aldus de wethouder. Of de bewoners van de Sophiastraat er ook zo over denken zal volgende week donderdag blijken in de vergadering, die wordt uitgeschreven door de bewonerscommissie. LEIDEN De gemeenteraadsfractie van SGP/GPV heeft kritiek geuit op de begin dit jaar uitgebracht onderwijsnota „Maakt Leiden school?" Met name heeft de fractie bezwaren tegen het bepleiten van een nauwe interactie tussen school- en wijkgebeuren in de nota. Het totstandbrengen hiervan acht de SGP/GPV geen taak van de gemeentelijke overheid, aangezien hieraan levensbeschouwelijke aspecten kleven. „Wanneer van overheidswege de bevolking moet worden ingepraat over politieke interesse, verruiming van de horizon van het beleven, dogmatisch en autoritair denken, dan is het wel van zeer grote belang vanuit welke levensopvatting deze zaken benadrukt wor den", aldus de fractie. Ook ten aanzien van de in de nota bepleitte schoolgrootte heeft de SGP/GPV-fractie enkele kanttekeningen. Zij acht een aantal van 350—400 leerlingen veel te hoog. Een en ander zou leiden tot een vergroting van de gemiddelde afstand van school naar huis. Tenslotte stelt de fractie verbaasd te zijn over de wijze waarop in de nota worden gesproken over het lager beroepsonderwijs. De nota wekt volgens de SGP/GPV de indruk dat het LBO iets van lagere orde is. „Is het niet veel beter om de eigen aard van het LBO als een volwaardige beroepsopleiding te benadrukken", aldus vraagt de SGP/GPV zich af. LEIDEN Het gemeen telijk bureau huisvesting heeft een aantal strenge criteria ontworpen waar aan de toekomstige be woners van de nieuw bouwwoningcomplexen in Boekhorst en Koppel- stein dienen te voldoen. De adviescommissie in zake het huisvestings- vraagstuk boog zich gis teravond over deze toe wijzingsnormen. Zoals bekend zullen in deze twee gebieden in het Morskwar- tier driehonderd premiekoopwo ningen en vijftig woningen in de beschutte sfeer worden ge bouwd. De belangstelling voor deze woningen is overweldi gend: twaalfhonderd gegadig den meldden zich voor een pre miekoopwoning in Koppelstein en naar schatting vijftienhon derd personen schreven zich in op een van de honderdvijftig woningen in Boekhorst. De in schrijving is nog open tot 15 oktober. Gegadigden die een huurwoning beneden de huurprijsgrens in Leiden leeg achterlaten, genie ten prioriteit Gelijke voorkeur krijgen gegadigden die een par ticuliere huurwoning beneden de huurprijsgrens in Leiden leeg achterlaten, indien vast staat dat deze woning zal wor den verhuurd en degenen die in het bezit zijn van een urgentie- bewijs van het bureau huisves ting. Zij dienen dan wel hun huidige woning aan een geregi streerde woningzoekende of daarmee gelijkgestelde te verko pen. Het PvdA-raadslid J. Duyves tein achtte het uitgangspunt van waaruit de normen zijn opge steld onaanvaardbaar. Hij merkte op dat het doel van de bouw van deze woningcomple xen niet het lenigen van de wo ningnood van de Leidse bevol king was, maar eerder het leni gen van de behoefte aan pre miekoopwoningen en woningen in de beschutte sfeer. Hij vrees de dat wanneer de normen va- n het bureau huisvesting zou den worden gehanteerd, de jon ge gezinnen, die enkele jaren geleden genoodzaakt waren op een dure flat in de Meren wijk Het bouwterrein Boekhorst en Koppelstein tages te hanteren. Naar de me ning van de heer Duyvestein zou vijftig procent van de wo ningen kunnen worden toegewe zen aan gegadigden die een goedkope huurwoning achterla ten, veertig procent aan toekom stige bewoners die een dure huurwoning achterlaten en tien procent aan aanstaande echtpa ren. „Voor mij komt op de eerste plaats de mogelijkheid tot door stroming", aldus wethouder Verboom, die de toewijzingsnor men hartstochtelijk verdedigde. „Voor het oplossen van de Leidse woningnood heb ik veel meer aan goedkope corporatie woningen dan aan dure huur woningen. De bouw van de pre miekoopwoningen hebben wij juist aangegrepen als middel om andere woningzoekenden aan goedkope en goede woningen te helpen." Het CDA-raadslid M. Ham was het met de wethouder eens dat via het toepassen van strenge toelatingscriteria het mogelijk moest zijn de verdere woningnood op te lossen. De heer N. Langerak (WD) maakte bezwaar tegen de voor waarde die gesteld wordt aan gegadigden die een particuliere woning achterlaten, dat vast moet staan dat deze woning weer verhuurd zal worden. Hij noemde deze voorwaarde „on democratisch". Dat betekent dat' de huurder de dupe is van de handelingen van de huiseige naar, waarop hij helemaal geen greep heeft. De heer Ham achtte een dergelijke voorwaarde niet zo slecht, aangezien de doorstro ming hiermee beter gediend zou worden. „De huurders van par ticuliere woningen komen heus wel aan de beurt", was zijn stellige overtuiging. LEIDEN De kans is groot dat het college van b. en w. in zijn voorstel op 10 oktober aan de gemeenteraad met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan Morssingel het ge deelte dat handelt over de vestiging van een bowling zal moeten schrappen. De commissie voor Economische Aan gelegenheden heeft wethouder Van Aken gisteren verzocht om dat punt uit het bestemmingsplan te lichten, omdat het na de inspraakprocedure aan het plan werd toegevoegd. De commissie liet voor het college verder nog de mogelijkheid open om de vaststelling van het bestemmingsplan nog even uit te stellen en voor de bowling de inspraakprocedure alsnog in te schakelen. Naast het voorzien in een bowling in het bestemmingsplan Morssingel werd in de com missie gisteravond het feit bekritiseerd dat er geen argumentatie in het bestemmingsplan te vinden is voor het aantal café's en de grondoppervlakte van de winkels in het Morssingelgebied. Dit in verband met de mogelijke concurrentie van deze bedrijven straks met het bestaande-nabije horeca- en winke lapparaat. De bowling wordt als een versterking van de horecafunctie gezien. De heer Bleijie (CDA) vreesde zelfs dat datgene dat in het bestemmingsplan wordt aangegeven later in strijd zal komen met de ontwikkelings- schetsen over de binnenstad. "Nu de structuur schetsen van de Binnenstad in hun behandeling een climax gaan bereiken moet je niet een onder deel van dat plan - de Morssingel - gaan vaststellen als dat onderdeel na een maand al strijdig met die schetsen, zou kunnen zijn", verklaarde de heer Blijie. De heer van Baaren (PvdA) hekelde de genegeerde inspraakprocedure bij de toevoeging van de bowling aan het bestemmingsplan. "Het is verkrachting .van de inspraak om na de in spraakprocedure nieuwe elementen in een bestem mingsplan te gaan aanbrengen", vond hij. De heer Blijie wees nog op de concurrentie die de bowling baan zal gaan betekenen voor banen in Holiday Inn en Zuid-West Wethouder Van Aken stelde zelf ook wel wat bedenkingen te hebben tegen de bowling, met name tegen de in het bestemmingsplan genoemde ruimte van 700 vierkante meter die de ondergrondse baan straks zal gaan innemen. "Ik heb ook nogal wat moeite met de omvang van de door de bowling versterk te horeca-functie alhier bijvoorbeeld door de aanwezigheid van "De Vergulde Turk", ver klaarde de wethouder. Open renovatiebuis De familie Ligtvoet houdt morgen, 6 oktober open huis in haar gerenoveerde woning aan de Sieboldstraat in de Kooi. Tussen vijf en acht uur kunnen belangstellenden een kijkje komen nemen in de woning. Een projectleider van Geo-pro- ject is dan aanwezig om ieder die dat wil voor te lichten over woningverbetering, subsidie, financiering en gemeente garantie. Het renovatiewerk, dat wordt verricht door de aannemer is op een oortje na gevild. De heer Ligtvoet zal daama nog aan de slag gaan om de woning een persoonlijk tintje te geven door muren en plafonds te schilderen. De rehabilitatie van de wijk „De Kooi" maakt overigens goede voortgang. In het oog springen vooral de nieuwbouw aan de Driftstraat en de sloop van de school aan de Medusastraat Sommige straten hebben inmiddels een nieuwe indeling gekregen. Tevens is er al een behoorlijk aantal opgeknapte gevels te zien. Emigranten De vereniging voor ouders van emigranten OVE houdt zaterdag 8 oktober een contactbijeenkomst in motel .Holi day Inn" in het kader van bet 20-jarig bestaan van de Leidse afdeling. De vereniging stelt zich ten doel bet helpen in standhouden, het hernieuwen of versterken van de band tussen emigranten en hun familieleden. Dit geschiedt onder meer door bet organiseren van vliegreizen naar de emigra tie landen voor zowel ouders en andere familieleden als voor vrienden van emigranten. In Nederland geeft de OVE in diverse gemeenten cursussen Engels. Hiermee worden de familieleden en vrienden van de emigranten in staat gesteld zich ook zonder bun gastheer in het emigratieland verstaan baar te maken. De contact-bijeenkomst van volgende week zaterdag begint om half twee. Regelmatig zijn familieleden van emigranten te vin den op Schiphol om zich te laten vliegen naar het andere eindje van de wereld. Zij worden begeleid door vrijwilligers van de OVE. Turf marktbrug Begin november zal worden begonnen met de sloop van de oude en de bouw van een nieuwe Turfmarktbrug. Voordat de aanbesteding van bet werk op donderdag 20 oktober geschiedt, wil de dienst gemeentewerken met de belangheb benden eerst nog overleg plegen. Dat overleg beeft dinsdag 11 oktober om acht uur plaats in de koffiekamer van het Stadhuis. Bewoners en neringdoenden in de buurt van de brug kunnen hier informatie krijgen over de wijze waarop de bevoorrading van de winkels kan geschieden gedurende de werkzaamheden en over de eventuele verkeersproblemen die zich zuilen voordoen. Tevens wil men komen tot het vormen van een overleggroep, bestaande uit enkele winke liers en bewoners, die tijdens de uitvoering van bet werk voortdurend en op gemakkelijke manier contact kan onder houden met de uitvoerders. Morsweg Het gedeelte van de Morsweg tussen Rijnzichtbrug en Lage Morsweg wordt binnenkort aangepakt De gemeente heeft in samenspraak met bewoners en neringdoenden van de Morsweg een plan gemaakt tot herinrichting van de weg. Door bewoners en winkeliers zijn de volgende wensen op tafel gelegd: „Parkeren niet meer aan een zijde van de straat maar afwisselend aan twee zijden, 2. een beter zichtbare oversteekplaats bij de school, 3. verbreding van de stoep aan de „oneven kant" van de straat en 4. laad- en loszones voor de bedrijven. In het plan worden mogelijkheden geschapen het doorgaand verkeer op de weg te weren. Daartoe zullen de kruispunten Morsweg/Rijnzich tbrug en Morsweg/Lage Morsweg zodanig worden gewijzigd, dat het gebruik van het betreffende weggedeelte onaantrekkelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer. Tevens voorziet het plan in een perma nente rijbaan-versmalling ter hoogte van de Pretoriusstraat Dit om het gemotoriseerd verkeer te dwingen langzaam te rijden. Parkeerhavens B en w overwegen twee parkeerhavens aan te leggen aan de zuidwestzijde van de Rijnsburgerweg, ter hoogte van de percelen 18/20 en 30/32. Bij de reconstructie van de weg zijn in dit deel enkele parkeerplaatsen komen te vervallen. Gebleken is dat met name het bedienend verkeer hier grote hinder van ondervindt. Deze twee parkeerhavens dienen te worden aangewezen als laad- en loshaven, dit teneinde te voorkomen dat deze havens voor parkeren worden gebruikt Mien Rijnsburger De kunstenares Mien Rijnsburger heeft de redactie van Allerleids laten wetenerg ingenomen te zijn met de respons die zij ontving op haar „Open Huis Sparrenrode 4". Zij bedankt alle bezoekers voor de stimulerende reacties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3