„Di Singh moet eigen boontjes doppen" Leidse advertentiebladen vliegen elkaar in de haren Alphen raamt tekort 1978 op 4 miljoen SPLIEN NEEMT GEEN HOGE VLUCHT BEWONERS DREIGEN LANGEBRUG OP TE BREKEN Hoogste punt -il 1 Gemeente Leiden in kraak-affaire: STAD/GEWEST I.EIDSF. COURANT ZATERDAG 1 OKTOBER 1977 PAGINA 3 ALPHEN AAN DEN RUN De voorlopige begroting voor het jaar 1978 van de gemeente Alphen aan de Rijn vertoont een tekort van ruim 3,5 miljoen gulden. Ten opzichte van de „onge- Sluitend schoonde" begroting van dit jaar betekent dat een stijging van ruim 200 duizend gulden. De uitga ven in 1978 zullen volgens de begroting stijgen naar 97 miljoen. In 1977 was dat 10 miljoen minder. Alphen zal in 1978 11 miljoen meer aan inkomsten gaan derven. Uit het gemeentefonds zal naar raming een kleine 37 miljoen ontvangen worden, tegenover dit jaar ruim 32 miljoen. Het tekort van 3,5 miljoen zal nog oplopen met 500 duizend gulden door een verplichte reservering Ondanks het grote tekort op de „ongeschoonde" begroting heeft de wethouder Goedhart van finan ciën goede hoop deze uiteindelijk sluitend te krij gen. Om te beginnen zal hij voor ongeveer 1 miljoen de saidireserves aanspreken. De resteren de 3 miljoen zullen zijn collega wethouders moeten inleveren. Deze zijn al een week geleden begonnen om hun huiswerk opnieuw te maken. Wat niet strikt noodzakelijk is zal van hun wensenpakket afgestreept moeten worden. Volgens wethouder Goedhart zal hierdoor het „verzorgingspeil" niet aangetast worden. Mocht het de wethouders niet lukken om voldoen de in te leveren, dan staat Alphen onvermijdelijke belastingverhogingen te wachten. Met name in de onroerend goed belasting is dit jaar met 15% gestegen. Wethouder Goedhart zal volgens zijn. zeggen geen genoegen nemen met een niet-sluiten- de begroting. „Dan lopen we vooruit op de extra 4,5 miljoen die we uit het gemeentefonds ontvan gen als de 50.000e inwoner er is. En dat is nou net niet de bedoeling", aldus de wethouder die voorts stelt dat er het komende jaar financieel weinig ruimte zal zijn voor zaken van de prioritei tenlijst. Volgens de wethouder is dat niet zo'n ramp omdat bovenaan de lijst projecten prijken met een lange looptijd. „Daardoor is het mogelijk", zo stelt hij verder, „om de lasten naar de toekomst te verschuiven". Haalbaar is volgens de wethouder wel om wat kleinere projecten uit te voeren die lager op de lijst staan. „Maar het is natuurlijk aan de gemeenteraad om daar over te beslissen", merkt wethouder Goedhart tot slot op. Rond half oktober hoopt hij de definitieve begroting met de nota van wijziging te kunnen aanbieden aan de raadsleden die zoals gebruikelijk precies kunnen volgen waar op beknibbeld gaat worden. Volgens de wijkvereniging wordt thans in een uiterst traag tempo een herbestrating van het Rapenburg-Oost uitgevoerd, waardoor het niet mogelijk is vanaf de Steenschuur van het Rapenburg gebruik te maken. Het verkeer zoekt daarom een alternatieve doorgaande route en gebruikt hiervoor de Langebrug. „De bewo ners van deze straat mogen dagelijks genieten van een toename van de verkeersdruk die de grenzen van het toelaatbare en de normeh van het tolerante geduld overschrijdt", aldus het bestuur van de Pieters en Academiewijk. Het dringt er bij de gemeente met klem op aan maatregelen tegen dit sluipverkeer tenemen. „Wij zien niet in waarom de bewoners van de binnenstad gedwongen moeten worden om niet dan na harde acties die maatregelen gerealiseerd te krijgen die zij middels onderhandelingen pogen te bereiken", schrijft de wijk. De plannen uiteindelijk de langebrug maar op te gaan breken berusten volgens de wijkvereniging niet op zo maar een kreet, maar op „een reëel gevoelen van mensen die het na hetafrijden van raamkozijnen langzamerhand welletjes vinden." Daarnaast dringt het Leiderdorp gemeentebestuur er bij Leiden op aan de bouw van de Admiraalsbrug, die het industriegebied de Waard in noordelijke richting moet ontsluiten, met spoed ter hand te nemen. Deze brug is echter al lang uit de gemeentelijke planning verdwenen, en zal vermoedelijk nimmer worden gebouwd. LEIDEN „Theoretisch gezien kan de gemeente Leiden het pand aan de Ves test raat 11, dat aan de heer Singh toebehoort, ontruimen. Maar de gemeente wil het niet". Dit is de conclusie van burgerraadsman Mr. Quadekker. „Het standpunt dat men op het stadhuis inneemt is van „politie ke" aard. De krakers-affaire rond het pand van Di Singh is inmiddels door mij aan alle gemeente fracties voorgelegd", deelde de jurist desgevraagd mede. Wethouder Verboom (volkshuisvesting) blijkt niet genegen te zijn de kwestie Di Singh aan te pakken. B en W. stellen, dat een particulie re huiseigenaar zijn eigen boontjes moet doppen. Mr. Quadekker van de gemeente vindt dit een kwalijke opvatting. „Het gaat hier niet om grote huizen bonzen, maar om de kleine wan Intussen heeft advocaat mr. M. Teekens de zaak Di Singh in handen genomen. Mr. Teekens staat bekend als de juridische verdediger van de ex- Morssingelbewoners. De advocaat wenst zich eerst gedegen te oriënteren over de kraak-affaire, alvo rens hij zijn te nemen beslissingen bekend maakt. Over de krakers van het pand van Di Singh kan hij niets zeggen voordat hij hen ontmoet heeft Als zij dezelfden zouden zijn als de door hem ontmoet te ex-Morssingelbewoners, dan gaat het om redelij ke mensen. „Ik heb altijd goede contacten met hen gehad", zegt de advocaat. De kans, dat er een kort geding komt, acht Teekens echter niet uitgesloten. „Het hangt er van af wie de krakers precies zijn. Als zij zonder recht of titel in het huis ingetrokken zijn, dan komt de zaak wellicht voor de rechter". Vogelvrij Een gesprek met een der krakers van het huis in de Vestestraat leerde, dat hij zijn eigen woonsi tuatie ernstiger achtte dan dat van „lotgenoot" Di Singh. Hij stelde, dat als Singh in staat is een huis te kopen, hij ook wel mans genoeg zou zijn om zijn eigen rechten te verdedigen. „Singh kan toch tegen zijn makelaar zeggen, dat hij het huis niet meer wil hebben. Volgens mij is zijn koop nog wel ongedaan te maken. Ik vind mijzelf veel zieliger dan Singh. Ik ga binnenkort als verpleger werken. Van bevoegde instanties heb ik tot nu toe geen huis toegewezen gekregen. Hoewel ik een woonurgentie-A bezit. Hoe naar het ook voor Di Singh kan zijn, ik weiger het pand te verlaten, want dan ben ik weer een vogelvrijverklaar de Op de vraag of de kraker met zijn actie andere krakers in het land zou schaden, antwoordde hij ontkennend. Eveneens kon hij de opvatting niet delen, dat een kraakactie persé niet ten koste van de zwakken in de maatschappij mag gaan. Volgende week woensdag 5 oktober zal Mr. Tee kens het tweede onderhoud met Sing hebben. De dinsdag hiervoor verloopt het huurcontract van Singhs kamer in de Boerhaavelaan. Op dezelfde dag verwacht Di Singh zijn vrouw op Schiphol af te halen. Burgerraadsman Quadekker heeft collega Teekens daarom verzocht de privaatrechte lijke kant van de zaak in een versneld tempo voort te zetten. Tegen toename verkeersdruk I LEIDEN Bewoners van de Langebrug dreigen hun straat op te breken, wanneer niet wordt opgetreden tegen de steeds toene mende verkeersdrukte die deze straat te verwerken heeft In een brief aan de gemeenteraad heeft het bestuur van de Vereniging Pieters- en Academiewijk het gemeentebestuur hiervoor gewaar schuwd. Leidenaar onderscheiden Het hoogste punt van de in aanbouw zijnde bioscoop in Alphen werd gisteren bereikt. Hoewel de vlag in de top ging werd de feestvreugde enigszins getemperd door de mededeling dat de bioscoop zo goed als zeker dit jaar niet geopend zal kunnen worden. Volgens initiatiefnemer De Grauw sr., is het zelfs praktisch uitge sloten. De Grauw: „We hebben noodgedwongen als nieuw uitgangs punt begin 1978 genomen". De winkelruimten waarop de bioscoop gesitueerd zal worden zijn op een na verhuurd. Aan de kant van V&D komt ECN, een zaak in elektrische apparaten en witgoed, die twee winkelruimten heeft gehuurd. De ruimte rechts van de entree van de bioscoop neemt De Grauw voor zijn rekening. Naast zijn slijterij zal hij een „echte espresso-bar" gaan exploiteren. Met één adspirant-huurder is De Grauw nog in onderhandeling. De heer J. de Bruin, Leidenaar in Haagse loondienst ontving gistermiddag uit handen van burgemeester Vis de koninklij ke onderscheiding behorend bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De gebeurtenis voltrok zich in de vergaderzaal van het Hoofd bedrijfschap Ambachten aan de Badhuisweg 108 in Den Haag, waar de heer De Bruin sinds 1963 werkzaam is. De heer De Bruin is nu op 65-jarige leeftijd gepensioneerd. Bij het Hoofdbe drijfschap heeft de heer De Bruin achtereenvolgens bij de afdeling Contabiliteit gewerkt, is chef de bureau geworden en tenslotte adjunct-secretaris. De heer De Bruin dankt zijn onder scheiding onder meer aan zijn aandeel als lid van het Kerke- raadswerk in de overdracht van de Pieterskerk aan het Rijk. Huis ter Duin onder de hamer Waar eens de gro ten der aarde va kantie hielden lo pen nu gegadig den voor de inven taris: het befaam de Huis ter Duin in Noordwijk gaat voor een groot deel tegen de vlakte om plaats te maken voor ap partementen. Kooplustigen in specteren hier het meubilair dat nog altijd de luxe van weleer uitstraalt. Opbouwfonds Hutspotten Hutspotten, Leiden, onder ver melding „Opbouwfonds". De medewerking van de Hut- j spotten aan de taptoe gaat over igens gewoon door. LEIDEN De Leidse Carna vals Vereniging De Hutspotten heeft een „opbouwfonds" in het leven geroepen om üit de finan ciële strop van de beschadigde attributen te geraken. Zoals be kend hebben de attributen (op tochtstukken etc.) van De Hut- spotten ernstig geleden onder recent vandalisme. Omdat veel mensen bereid waren de Vereni ging met geld uit de nood te helpen is er nu een girorekening geopend voor eventuele bijdra gen uit de bevolking. Het num mer is 3369438 ten name van de Marinefregat niet in Haven LEIDEN Het marinefregat „Hadda", dat zoals was aange kondigd ter bezichtiging op zon dag en maandag van 14.00 tot 17.00 uur in de Leidse Haven zou liggen, is verplaatst De diepgang van het marinevaar tuig was zodanig dat het niet mogelijk bleek om in de Haven aan de walkant te komen. Het schip zal nu op dezelfde dagen en dezelfde tijd te bezichtigen zijn aan de Zijlsingel ter hoogte van de Meelfabriek. LEIDEN Het was een druile rige herfstavond voor de nogal exotische poëzie die Theater- werkgroep Splien uit Zoeter- meer gisteren in 'Paard met vleugels' presenteerde. Dat ver klaart misschien de bescheiden heid van het aantal toeschou wers in de Schouwburg. Dit had men kunnen zien: een aantal acteurs, die gedichten voordragen uit achtereenvol gens Amerika, China en Spanje. Ze bewegen daarbij ritmisch, onder begeleiding van muziek uit luidsprekers of van geluiden, geproduceerd door de lijfelijk aanwezige percussionist Ze zijn doorgaans uitgedost in veelkleu rige gewaden en op de achter grond worden, ter ondersteu ning, velerhande dia's vertoond. Voor wie meent dat poëzie ei genlijk gedeclameerd moet wor den een heerlijk avondje dus. Maar voor een geïnteresseerd lezer, die een gedicht niet wil horen, maar veeleer wil lezen en hèrlezen een afknapper. Want via een eenmalige kennismaking en bovendien afgeleid door al het 'toneelmatige' krijgt hij niet de kans dóór te dringen tot de 'idee' achter de woorden. Toneel en poëzie zijn kennelijk wezenlijk verschillend. Gedich ten, zou men kunnen zeggen, zijn eilandjes in een zee van verlangen en berusting. Toneel leeft van het conflict en daagt het publiek voortdurend uit par tij te trekken. Dèt maakt goed toneel juist zo boeiend. Wie deze twee wil verenigen moet dan ook een duizendkunstenaar zijn: hij moet in staat zijn ongeveer een nieuw literair genre te creëren. Regisseur Cor Stedeling heeft bewezen in dit opzicht ver te kunnen gaan; in 1969 bracht hij met de Nieuwe Komedie 'Dag stoel naast de tafel', een pro gramma met gedichten van Paul van Ostaijen. Daar werd destijds zeer lovend óver ge schreven. Men kan zich natuur lijk ook afvragen of dergelijke poëzie, die zeer muzikaal en be weeglijk is, zich niet beter leent voor een toneelbewerking. Hoe dan ook: op zijn gevleugelde paard en in gezelschap van Splien neemt Stedeling geen ho ge vlucht Het lijkt een mode poëzie van stal te halen en op de planken te zetten: men denke slechts aan de „Poëzie Hardop"-voorstellin- gen. Gisteravond werd evenwel eens te meer duidelijk dat de meeste gedichten het schijnwer- perslicht niet verdragen. JOS NUHOF) ADVERTENTIE Sociëteit-Leiden 3 oktober geopend! van 13.30 tot 18.00 uur. Voor leden met gezin en introducees. d.o.n.s. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN/DEN HAAG - De Leidse Pos- t/Zuid-Holland Post eist van de Noord- wijkse uitgeverij Buijze het onmiddel lijk schrappen van de naam van het sinds vorige week door deze firma uitge geven „Leids Nieuwsblad". Dit op straf fe van een dwangsom van 25.000 gulden. Volgens de uitgever van de Leidse Post heeft Buijze opzettelijk de naam „Leids Nieuwsblad" gekozen omdat hij zou heb ben vernomen dat ook de Leidse Post onder een dergelijke naam een huis-aan- huis blad op vrijdagen wilde gaan uitge ven. Buijze stelt daar tegenover juist, dat de Leidse Post opzettelijk de naam van hem heeft gestolen, om hem in de wielen te rijden. Gisteren verschenen beide advertentie bladen voor de vice-president van de Haagse rechtbank in een kort geding dat de uitgever van de Leidse Post had aan gespannen tegen Buijze Pers BV, uitge ver van een groot aantal huis-aan-huis- bladen in de Bollenstreek. Deze heeft sinds 23 september zijn arsenaal bladen uitgebreid met het „Leids Nieuwsblad", een advertentieblad dat wekelijks op vrij dagen in Groot-Leiden wordt bezorgd Enkele weken voordat het eerste nummer van dit blad verscheen en de plannen van Buijze goeddeels bekend waren gewor den, deponeerde de Leidse Post in het merkenregister de naam „Leids Nieuws blad". Sinds medio september verschijnt de Leidse Post op woensdagen met de toevoeging „Leids Nieuwsblad-Nieuws blad voor Leiden". Sinds 23 september is daarnaast een weekendeditie van dit blad op de markt gebracht dat eveneens huis-aan-huis wordt bezorgd. Ook dit ver schijnt onder de naam Leidse Post met daaronder de toevoeging „Leids Nieuws blad-Nieuwsblad voor Leiden". Diefstal Volgens de Leidse Post heeft Buijze op zettelijk misbruik gemaakt van de loslip pigheid van lieden die met de plannen van de Leidse Post op de hoogte waren. De raadsman van dit blad, mr. Van der Niet, verklaarde gisteren voor de recht bank, dat zijn cliënt al maanden geleden had besloten tot het uitbrengen van een huis-aan-huisblad onder de naam Leids Nieuwsblad. Dienovereenkomstig had hij ook deze naam in augustus als merk gedeponeerd. Naar het oordeel van mr. Van der Niet had Buijze hierop met diefstal van de naam inbreuk gemaakt, hetgeen tot grote verwarring onder de Leidse adverteerders aanleiding heeft ge geven. Namens de uitgeverij Buijze voerde mr. Kloppenberg aan, dat de Leidse Post de benaming Leids Nieuwsblad slechts han teert als een omschrijving en niet als een werkelijke naam. Naar zijn oordeel had de uitgever van de Leidse Post ook te kwader trouw de naam Leids Nieuws blad laten registreren om Buijze in de wielen te rijden en zijn kostbare reclame campagne te doorkruisen. Dit alles om dat de Leidse Post haar alleen-heerschap pij als advertentieblad in Leiden op het spel gezet ziet. Het verwijt dat Buijze de naam Leids Nieuwsblad van de Leidse Post gestolen zou hebben, kreeg de eiser in kort geding dan ook linea recta weer op eigen brood terug. Daaraan gekoppeld werd geëist dat de Leidse Post zich niet langer van deze naam zal bedienen. De Haagse rechtbank zal over 14 dagen uitspraak in deze controverse doen. De onlangs gereedgekomen uitbreiding van het psychiatrisch zie kenhuis voor bejaarden „Overduin" in Katwijk is gistermiddag officieel in gebruik genomen. Na een ontvangst door geneesheer-di recteur J. van Duyvendijk en een lezing door dr. J. Ringelberg over het wel en wee van de geriatrische bewoners van „Overduin", opende burgemeestersvrouw Bos-Beernink in het nieuwbouwge- deelte een tentoonstelling van kunstwerken, die door de bewoners zelf waren vervaardigd. De kunstwerken konden getuige de foto ruimschoots de waardering van de burgemeesterseega wegdragen. Tentoonstelling in Overduin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3