f axi-tarieven morgen omhoog Gemeente gaat zich inspannen voor uit huis gezette Singh VERBETERING [REESTRAAT [ET VOOR SINTERKLAAS" VERHOGING ONGEVEER TWINTIG PROCENT .,Dit is pure woningroof' Fontein verhuisd Impasse Sumatrabrug duurt nog voort ■fRIJDAG 30 SEPTEMBER 1977 LEIDSE COURANT PAGINA 3 ir e (Van een onzer verslaggevers) 5IDEN De tarieven van de Leidse taxi's gaan jrgen omhoog met gemiddeld 20%. Het ministe- van Economische Zaken in Den Haag heeft re verhoging gisteren goedgekeurd. Verwacht >rdt dat de gemeente vandaag zijn fiat zal n aan de verhoging. Daarmee komt een einde een maand van uitzonderlijk lage tarieven, waren het gevolg van de tariefsverlaging de bedrijven in augustus toe besloten, tariefsverhoging is overigens aanzienlijk lager n wat de verschillende taxi-ondernemers had ji gevraagd. Zoals bekend hadden vier van de |f al vorig jaar eigenmachtig een verhoging van de tarieven doorgevoerd, zonder daartoe de vereis te goedkeuringen te hebben gekregen. Deze verho ging werd na publikaties in deze krant en het ten lange leste in actie komen van het gemeentebe stuur in augustus teruggedraaid tot het niveau waarop de tarieven in maart 1975 waren vastge steld. Direct daarna vroegen de gezamenlijke taxi ondernemers langs de voorgeschreven kanalen een verhoging van hun tarieven te mogen doorvoeren van 40%, zijnde de daarvoor gehanteerde 30% met een extra verhoging door de gestegen kosten met 10%. Voor het ministerie van Economische Zaken is deze vlieger echter niet opgegaan. Van deze kant werd de taxi-ondernemers en het Leidse gemeen tebestuur voorgehouden, dat zij door eigenmach tig optreden en laksheid zelf een reële aanpassing van hun tarieven onmogelijk hebben gemaakt. De rijksoverheid wil een tariefsverhoging van 40% waarbij alle perikelen van de laatste maanden zouden zijn weggewerkt, niet sanctioneren, en wilde niet verder gaan dan een verhoging met 20%. Achterlopen De taxi-ondernemers in Leiden zijn niet zo tevre den met dit resultaat. Woordvoerder Blonk van de gezamenlijke taxibedrijven stelde vanochtend desgevraagd dat Leiden nu blijft achterlopen met j zijn tarieven vergeleken bij soortgelijke steden in den lande. „Wij zien in de beslissing van het ministerie dan ook een duidelijke fasering en verwachten dat in de toekomst deze achterstand alsnog weggewerkt kan worden", aldus de heer Blonk. Daartegenover staat de mededeling van het minis terie, dat de tariefsverhoging zeker niet in hef kader van een dergelijke fasering mag worden gezien. Wat het ministerie betreft hadden zowel gemeente als taxi-ondernemers beter op hun tellen moeten passen, waardoor alle problemen voorko men hadden kunnen worden. (Van een onzer verslaggevers) •EIDEN „Hier moet onmid dellijk iets aan gedaan worden. 9)it is pure woningroof', stelde emeentewoordvoerder Lek volkshuisvesting) toen hij ioorde van de tragische situa tie, waarin de Indiase heer Singh is komen te verkeren. Di Singh (24), wettig eigenaar van het pand Vestestraat 11, is de dupe geworden van een kraa- kaktie, die afgelopen zaterdag ten koste van zijn woning is 'litgevoerd. (Hierover heeft de jLC gisteren uitvoerig verslag gedaan). Twee advocaten hebben de zaak <0i Singh inmiddels in onder teek genomen. Verwacht wordt lat zo snel mogelijk een Kort Beding tegen de krakers wordt langespannen. „Directe ontrui- 'hing van het pand door de poli ce is wettelijk niet haalbaar", feelt het stadhuis mede. De ge beente betreurt nu, dat de „An- i-Kraakwet", die de positie van Je huiseigenaar dient te verster- ten, door de Tweede Kamer [iet is goedgekeurd. Er zal ge- >rocedeerd moeten worden. 4oor de heer Di Singh betekent Jit oponthoud. Hoe langer de (jrakers m het pand aan de Ves- ürestraat blijven zitten, des te °{roter worden Singhs proble- nen. Dinsdag komt zijn vrouw Kit India over; hij heeft per 3 |ktober zijn kamer aan de Boer- havelaan opgezegd; hij rent van hot naar her om zijn zaak te verdedigen, maar overdag moet hij werken in de fabriek van Fasson; er zijn taalproblemen, de man is radeloos Op het stadhuis wordt ingezien dat het gekraakte pand van Singh niet meer met „kraak" te betitelen is, maar met „wonin groof. Men betreurt het, dat de zaak Di Singh niet eerder is onderzocht. Wellicht had de po litie eerder kunnen ingrijpen. Het feit, dat Di Singh eigenaar v^jq het pand is, en hij er regel matig in gewerkt heeft, al grote delen van de inboedel naar het pand verhuisd heeft doet de mening postvatten, dat er door de politie ingegrepen had kun nen worden. Ook door hen is dit te laat beseft. Een politie-woordvoerder stelt: „Het is een onverkwikkelijke af faire. Deze zaken komen wel meer voor. We staan helaas machteloos. In Nederland geldt, dat het huisrecht het hoogste recht is. Dit betreft nu in feite ook de krakers. Ook hun rech ten moeten gewaarborgd blij ven. De politie kan pas optreden als er sprake is van een „heter- daad-fase". We moeten dan de krakers erop betrappen, dat ze pogingen doen een huis binnen te dringen. Formeel moeten we dan ook nog twee kwesties van elkaar scheiden. Men kan de „juridische" of de „feitelijke" bewoner van het pand zijn. Een juridische bewoner is in naam eigenaar, maar hoeft niet in zijn huis te wonen. Een feitelijke bewoner woont wel in zijn huis. We kunnen dus vóór of vlak na een kraakaktie nog wel optre den, maar dan moeten we eerst onderzoek plegen of er een juri dische of feitelijke bewoner van het pand bestaat. Vaak komt het erop neer, dat er andere stappen moeten worden onder nomen om het kraakpand aan de wederrechtelijke bewoner toe te wijzen. Nu moet de zaak Di Singh voor de rechter bevochten worden. Hier gaat vooronderzoek aan vooraf. Zuiver justitiële argu menten zullen hard gemaakt moeten worden. Gaat de ge meente zich op het juridische front via de burgerraadsman Mr. Quadekker voor Di Singh inspannen of wordt de zaak in handen gegeven van een civiele advocaat? De naam van advo caat Mr. Teekens junior is ge noemd. .Moeilijk is het," stelt het stad huis, „of de krakers vervolgd kunnen worden op grond van het feit, dat men zonder huur contract intrek heeft genomen in het huis van Di Singh. Als dit vermoeden gerechtvaardigd wordt, dan kan Mr. Teekens junior een strafvervolging in stellen." Anderzijds is het on duidelijk of de krakers terecht gewezen moeten worden, omdat zij geen woonvergunning heb ben aangevraagd. Indien dit klopt, dan hebben de krakers de „woonruimtewet" overtreden. De gemeente kan dan stappen tegen hen gaan ondernemen. Een volgend probleem is vol gens een jurist, dat er van de krakers minstens één geïdenti ficeerd moet worden. „We heb ben namen nodig. Er kan niet tegen onbekenden geprocedeerd worden. Wie meldt zich als hoofdbewoner? Dit is een nare zaak, want de krakers hanteren wellicht een rouleersysteem. Het pand wisselt dan steeds van bewoner We dienen zo spoedig mogelijk te weten wie zich als hoofdbewoner opgeeft. Als we dat weten moeten we zo snel mogelijk een „Ontrui- mings Kort Geding" tegen de krakers aanspannen." De zaak Di Singh is vanochtend door Mr. Teekens junior in be handeling genomen. Vanmiddag is de heer Singh naar het stad huis gegaan om een „acte" van onvermogen te ondertekenen. Hij krijgt nu „pro deo" juridi sche bijstand. De krakers vinden het allemaal best. Ze betreuren het blijkbaar niet dat Di Singh het heeft moe ten ontgelden. Van krakerszijde wordt medegedeeld: „Wij had- Di Singh klopt aan bij z'n advocaat den ook geen huisvesting. Singh heeft tenminste nog een kamer (2—21/2 meter, red.). Daar moet hij dan maar met zijn vrouw gaan wonen. Een Kort Geding maakt ons niets. Singh is zo stom geweest om tegen de deur te schoppen van zijn eigen wo ning. We vatten dit op als een dreigement. In feite is hij eigen machtig gaan zitten op de stoel van de rechter. Volgens de be palingen van de huidige „kraa- kwet" kan hem dit ten laste worden gelegd. Ook wij zijn da kloos geweest. Niemand doet hier iets aan. Al jaren lang trachten we goede huisvesting te vinden, maar tevergeefs. Laat Singh maar naar het bureau huisvesting gaan, dan heeft hij zo een nieuw huis. We gaan dit huis niet uit. Intussen hebben we al een verzoek voor een huurcontract bij de gemeente ingediend. Als Singh wil, dan kan hij zijn wasmachine en zijn kasten van ons terugkrijgen." Het is duidelijk, dat, hoewel er nu van alle kanten aan zijn zaak gewerkt wordt, Di Singh wel erg zwaar beproefd is. Al dagen heeft hij van de spanningen niet meer kunnen eten. Overdag is hij aan zijn werk bij Fasson gebonden. Mentaal raakt hij in moeilijkheden. Hij kan amper tijd vrijmaken om zijn belangen te verdedigen. Moet een man die dagen achtereen in zijn huisje geknutseld heeft, de woning al gedeeltelijk ingericht heeft, nu horen dat de vraag erom spant, of hij nu juridisch gezien eige naar is of feitelijk Groet aan zieke Op maandag 3 oktober aanstaande gaat de op die dag zeven jaar bestaande radio-omroep van bet St Elisabeth zieken huis in Leiderdorp, Radio 0-3-4), weer een dagvullend pro gramma uitzenden om zodoende degenen die door bun ziekte verhinderd zijn toch wat van de sfeer van de viering van Leidens ontzet mee te laten beleven. Zij doen dit door reportages en interviews rond de diverse festiviteiten en derden kunnen aan dit programma meewerken door een groet met een plaatje over te bengen aan een ziek familielid of een kennis. Men kan hiervoor op zondag 2 oktober bellen tussen 12.00 en 14.00 uur telefoon (0711-899250 em naar de studio vragen. Deze telefoongesprekken worden op de band opgenomen en op 3 oktober tussen 20.00 en 22.00 uur samen met de gevraagde grammofoonplaat uitgezonden. LAK-theater Het Leidse LAK-theater heeft voor de volgende week ver schillende voorstellingen in het theater aan het Levendaal op het programma staan. Zondagmiddag om 15.00 uur speelt het Kindertheater het stuk .Weneer Frederik en de Karren," een marionettenspel over fantasie door Lucas Goudzwaard Op dinsdag 3 oktober draait de LAK-cinema „Les fleurs de miel" van Claude Faraldo om 19.00, 21.00 en 23.00 uur. Toegang voor LAK en CJP-leden f3 en f2 en voor Cinemale den gratis. Op vrijdag 7 oktober vinden er in het LAK-theater twee moderne Noh-spelen van Yukio Mishima plaats. Noh is een Japanse theatervorm die vooral uitgaat van symbolen, taalgebruik en uiterlijke schoonheden. De verhalen „De fluwelen trom" en ,JJet betoverde kussen" zijn echter op de westerse manier als sprookje aangepakt Het geheel begint om 20.15 uur. Fons Jansen Fons Jansen brengt op dinsdag 4 oktober zijn vijfde pro gramma in de Leidse Schouwburg, dat eenvoudigweg „5" is getiteld. Fons Jansen zal sterker dan in bet voorgaande programma „Kwartetten" alle vroegere vastomlijnde the ma's verschuiven. In bet veelzijdige programma zullen echter ook nostalgisch getinte herinneringen een rol spelen. Met vaste begeleider Frans Oudhoff op vleugel en electro- nisch orgel zal bet muzikale aandeel een vooraanstaande plaats in bet programma innemen. Aanvang 20.15 uur. Verkeersmaa tregelen Binnenkort zal het college van b en w enkele ingrijpende verkeersmaatregelen vaststellen. De Nieuwe Rijn zal tussen de Harte steeg en de Brugsteeg in de richting van de Hartes- teeg voor motorvoertuigen gesloten worden. Een zelfde maat regel wordt getroffen voor de Nieuwstraat tussen de Hooi gracht cn de Middelweg in de richting van de Hooigracht. De Hartesteeg wordt voor motorvoertuigen afgesloten in de richting van de Nieuwstraat. De Middelweg krijgt eveneens eenrichtingverkeer in de richting van de Nieuwstraat De kruising Lammenschansweg-Zoeterwoudsesingel wordt een voorrangkruising voor het verkeer op de Lammenschansweg. De rotonde voor het belastingkantoor zal als verkeersplein worden aangemerkt Nabij de rotonde komt een voetgangers oversteekplaats. Aan de waterzijde van de Oude Singel wordt een parkeerverbod ingesteld tegenover perceel 66 over een lengte van twaalf meter. Werkende jongeren De Werkende Jeugd-CNV, district Zuid-Holland geeft voor alle jongeren tot en met 26 jaar weer een drie-daagse cursus in bet centrum „De Korte Vliet" in Leiden. Het thema van de cursus is „Wij en het milieu" Door middel van inleidin gen, rollenspel, films, excursies en dergelijke wordt de rol van het milieu in de huidige maatschappij nader bekeken. De cursus is op 9, 10 en 11 novermber. Deelnemers kunnen zich opgeven bij Werkende Jeugd-CNV, Huygensstraat 5, Den Haag, tel. 883503 of 884702. Harsten Notaris mr. J. Karstens, bij Koninklijk Besluit benoemd tot notaris te Leiden als opvolger van W. F. Karstens heeft op 28 september zijn werkzaamheden aangevangen en heeft de akten, repertoria en archieven van zijn ambtsvoorganger onder zijn berusting genomen. Het kantoor blijft gevestigd aan de Apothekersdijk 34 in Leiden, tel. 126446. W. F. Karstens en J. Karstens zullen ter gelegenheid van de ambtsoverdracht een receptie geven op 14 oktober in restau rant De Beukenhof, Terweeweg 2 in Oegstgeest van 15.30 tot 17.30 uur. (Van één onzer verslaggevers) REIDEN Het moet niet uitgesloten worden geacht dat de jherbestrating van de Breestraat tussen Stadhuis en Gangetje niet plroor het losbarsten van de Sinterklaasdrukte gereed zal zijn. Dat Sombere geluid kwam gisteravond van de adjunct-directeur van pde dienst Gemeentewerken, ir. Barendregt De reden voor deze [Pessimistische voorspelling is gelegen in het feit dat de raadscom- Jnissie voor Ruimtelijke Ordening gisteren in navolging van de [ideeën van de verkeersdeskundige van de gemeente koos voor een wtrekkelijker profilering van dit Breestraatdeel, waardoor de erkzaamheden langer zullen duren. Barendregt verzette zich gisteren openlijk tegen de ideeën van jn collega-ambtenaar. „Klets maar an, ik pieker er niet over. Vóór 5 november kan dit nooit gereed zijn", was de eerste reactie van de heer Barendregt. Desondanks koos de commissie in overgrote Meerderheid voor het compromis-voorstel inzake de herbestrating. ,Dat betekent, dat in een deel van dit tweede Breestraatstuk 'odgekleurd grof asfalt komt te liggen, terwijl in het andere deel [op een laag slakken de normale klinkers zullen worden gelegd, baarbij zullen tevens de trottoirs worden verbreed en gedeeltelijk 'orden verfraaid met een motief van klinkers en tegels, éen zaak die naar het oordeel van ir. Barendregt bijzonder remmend zal '"verken op de voortgang van de herbestrating. „Ik kan u dan ook [eenszins garanderen, dat ik deze zaak voor Sinterklaas rond heb", 'telde hij. De fontein, die voor heen in de Oude Rijn tegenover het Waagge bouw aan de Aalmarkt stond, is verplaatst. Sinds enige dagen spuit zij haar stralen in het water van de Rijns- burgersingel, achter het verzetsmonument. De reden dat de fontein werd verplaatst is dat marktlieden en bezoe kers in de Hoogstraat er last van hadden. De weinig krachtige straal liet zich namelijk ge makkelijk buigen bij een zuchtje wind. Civie le werken van de ge meente heeft de fontein eerst een opknapbeur- tje gegeven voordat de dienst haar in de Rijns- burgersingel plaatste. De fontein levert een fraaie bijdrage aan het stadsbeeld rond molen „De Valk". In de toe komst zal zij een verle vendiging betekenen voor de door het ge meentebestuur geplan de wandelroute langs de singel van Warmon derburg tot Morspoort (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Ondanks een tijdrovende discussie in de raadscommissie voor ruimtelijke orde ning gisteravond, over de openstelling van de Sumatrabrug voor bet verkeer ziet bet er niet naar uit dat deze ontsluiting van het industrie gebied De Waard voor januari gebruikt zal kunnen gaan worden. Een voorstel van de heer Ham (CDA) om de verkeersellende die nu de Zeeheldenbuurt in volle omvang moet verwer ken te spreiden over zowel deze buurt als de Kooi kreeg van het publiek bijval, maar nau welijks van zijn collega raadsleden. Veel zou deze suggestie ook niet oplossen. Het grote probleem bij het openstellen van de brug is immers het feit dat de afrit naar de Lage Rijndijk niet eerder dan eind december klaar zal zijn. De reconstructie van de Sumatrastraat is dan nog in volle gang en de discussie spitste zich gisteravond dan ook toe op de vraag wat er vanaf januari moet gebeuren tot het moment dat de Sumatrastraat weer opengesteld wordt. Formeel gezien moet de brug ongebruikt blij ven liggen totdat deze reconstructie is voltooid. Een WD-amendement van deze strekking werd destijds door de raad aangenomen. Als hier van afgeweken zou worden, door bijvoor beeld de brug eerder te laten zakken is hiertoe een nieuw raadsbesluit nodig. CDA-vertegenwoordiger Ham zei het van de dolle te vinden dat hier een brug van enkele miljoenen ongebruikt blijft liggen: „Destijds is besloten dat de brug niet eerder open zou gaan dan nadat de reconstructie van de Sumatra straat een feit zou zijn. Maar er is toen ook vanuit gegaan dat de reconstructie gelijktijdig met de bouw zou worden uitgevoerd. Dat is echter niet gebeurd", aldus Ham die het gezien deze toestand raadzaam vond de verkeersover last dan gedurende enkele maanden maar over beide wijken te spreiden. Hij pleitte er ook voor het industriegebied De Waard bereikbaar te houden vanaf de Zijlsingel via de Zeehelden buurt als de Sumatrabrug eenmaal gebruikt kan worden. Volgens Ham zou deze route niet gebruikt kunnen worden voor doorgaand ver keer richting binnenstad als er eenrichtingver keer zou worden ingesteld. Maar ook deze suggestie wees de commissie van de hand. Wanneer de Sumatrabrug eenmaal gebruikt kan worden moet de Zeeheldenbuurt autoluw worden en met paaltjes worden afgesloten, vfas het gevoelen van de meerderheid. Lage Rijndijk Discussiepunt was gisteren ook de positie van de Lage Rijndijk bij de komende verkeersaf wikkeling. Aanvankelijk was de gemeente met Leiderdorp overeengekomen dat deze straat in de richting van deze gemeente eenrichtingver keer zou krijgen. De aan de Lage Rijndijk gevestigde middenstand was daar echter tegen in het geweer gekomen. Woordvoerder Buis van de hier gevestigde winkeliers wees erop dat men het juist van het verkeer dat van de Lage Rijndijk gebruik maakt moet hebben, en vrees de een teruggang in de omzetten van de winkels wanneer enige vorm van eenrichtingverkeer zou worden ingevoerd. De commissie stapte dan ook van dit idee af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3