verval op kraakpand Vestestraat 'oenenrestauratie aan Pieterskerkgracht a Hoge Rijndijk zal nog gevaarlijker worden" lemeente dekt anbeheer "ligrantencentra WIL SPORTSCHOOL UIT MONUMENT ■.MORSSINGELBEWONERS BEDREIGD MET STAVEN EN BIJLEN GOUDEN TROUW Honden aan de ketting Plantsoen Atjehstraat JDAG 27 SEPTEMBER 1977 LEIDSE COURANTPAGINA 3 Roeiers van Asopos in actie. De algemene Leidse studenten roeiverengiging Asopos de Vliet" houdt bet komende weekeinde een fuifroeievenement. Roeiers en roeisters uit geheel Nederland zullen een bezoek brengen aan de Leidse roeivereniging. Op bet programma van zaterdag staat onder meer een grote puxzelroeitocbt door het polder- en plassengebied ten noord-oosten van Leiden, een hutspotmaaltijd, film en een groot feest. Zondag 2 oktober wordt er een roeitocht door de Leidse singels gemaakt. Onderweg wordt gelunched bij roeivereniging „Die Leythe". Kursussen 't Breehuys 't Breehuys biedt de komende weken de volgende kursussen: Op dinsdagmiddag is er een cursus voor de jonge deelnemers van 11 tot 15 jaar. Van vier tot zes uur kunnen kinderen allerlei dingen leren maken uit klei. De kosten van deze jongeren-club zijn f 3,50 per middag. Woensdag 28 september gaat de „Kreatieve Werkavond" weer van start Het is een wekelijkse „doe"-avond, waarvan het programma bepaald wordt in overleg met de deelnemers en de begeleidster Annemarie van Alkemade. Voor de eerste vier weken is gepland: maskers maken van verband en gips. De cursus is nu iedere woensdagavond van acht tot tien uur. De leeftijd van de deelnemers moet tussen de 15 en de 20 jaar zijn. De kosten zijn f 16,- per maand; op vertoon van het C.J.P. f 12,50. Voor het maken van affiches heeft 't Breehuys op zeer korte termijn enkele enthousiaste vrijwilligers nodig. Het is de bedoeling dat er opvallende, kleurige affiches gemaakt worden, die de optredens en activiteiten in en rond 't Breehuys aankondigen. Aanmelden kan men zich aan 't Breehuys, Breestraat 19, telefoon 130983. Verkiezingen Rijnland In het artikel „Rijnland gaat woensdag naar stembusin de Leidse Courant van saterdag is een storende fout geslo pen. In de opsomming van de verkiesbare kandidaten staan onder het kopje „kiesdistrict Ia" de kandidaten van bet kiesdistrict Ib" (Duin- en Bollenstreek) vermeld. De kandi daten van bet district Ia (Haarlem e.o.) komen in het gehele artikel niet voor. Sportblessures Het sportmedisch Adviescentrum, Leiden en omstreken houdt maandagavond 3 oktober geen spreekuur in het Elisa beth ziekenhuis. Daarna is er weer zoals gewoonlijk 's maan dagsavonds van half acht tot half negen spreekuur voor sportblessures. bedreigd door enkele Indiërs die zeiden eigenaar van het pand, dat al drie maanden leeg zou staan, te zijn. Kort nadat het viertal zijn intrek in het pand had genomen, was ook al een makelaar ten tonele verschenen die een dreigende houding zou hebben aangenomen. Of hij namens de in Den Haag wonende eigenaar van het pand eigenaar volgens het kadaster handelde is onduidelijk. De 20 man die zich gisteravond voor het pand aandienden zouden volgens de krakers Hagenaars zijn geweest. Dankzij het feit dat een van de krakers nog net kans zag door de omsingeling heen te breken kon de politie worden gealarmeerd. Daardoor is een ergere vechtparij voorkomen. De politie nam ze ven overvallers mee naar het bureau. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt wegens vernieling. Daarna zijn ze heengezonden. Vermoedelijk heb ben ze zich vervolgens opnieuw naar de Veste straat begeven, want enkele uren later stonden de krakers opnieuw oog in oog met de overvallers. De tweede keer kwam het echter niet tot een gevecht. De krakers hebben de nacht min of meer wakend doorgebracht. De gesneuvelde deur en ramen hebben ze provisorisch dicht getimmerd. De Hagenaar die volgens het kadaster eigenaar is van het pand heeft van de krakers een brief gekregen waarin zij aanbieden huur te betalen, maar tot op heden is daarop niet gereageerd. C.Q. Ja hoor, hij deed het weer. Jo van der Horst, sinds jaar en dag PvdA-raadslid in de Leidse gemeenteraad. Sinds jaar en dag ook purist op bet gebied van taalgebruik met een grenzeloze antipathie tegen een overmatig gebruik van de Latijnse afkorting c.q. (casu quo, of te wel „dan wel", of „of"). Al maanden geleden kondigde het raadslid aan in het vervolg tegen elk voorstel te stemmen waarin deze letters voorkomen. Ongeacht de inhoud en desnoods met een doorslaggevende stem zijn bloedeigen rode college om zeep helpend. En gisteren was bet weer raak. Drie voorstellen tot bet restaureren c.q. vernieuwen van bruggen kregen de aantekening dat de heer Van der Horst geacht wil worden te hebben tegen gestemd. Hij blijft voorlopig nog de enige. Zijn collega-raadsleden hebben kennelijk een onder i.q„ als het om c.q. gaat Curatoren Het Stedelijk Gymnasium telt sinds gisteren weer nieuwe curatoren. De heren Feldbrugge en Lamping zijn op 1 oktober aan de beurt om af te treden. De laatste werd gisteren door de gemeenteraad herkozen. Prof. Feldbrugge had zich niet herkiesbaar gesteld en in zijn plaats hadden zich twee andere vertegenwoordigers van de juridische facul teit gemeld: mr. C. P. C. M Oomen, dekaan van deze faculteit en mr. J. A. Nota, lector in het jeugdrecht. De laatste won met 21 tegen 13 stemmen van zijn collega, lector in het strafrecht Kattebeet De dierenshow Beestenspul, die bet afgelopen weekeinde in de Groenoordhallen werd gehouden, mag dan voor de bezoekers een pretje zijn, de tentoongestelde dieren blijken daar bepaald anders over te denken. Vele dieren liggen ongeïnteresseerd in bun respectievelijke kooien al dan niet met al eerder gekregen trofees, te slapen. Af en toe uit een van de natten zijn agressie door te blazen en een dikke staart naar zijn toeschouwers op te zetten. Een tentoonge stelde Perzische kat had zaterdagmiddag rond half drie blijkbaar al schoon genoeg van alle belangstelling voor zijn persoon. Toen een 25-jarige Tilburger, een van de verzorgers op de show hem te na kwam, beet bij de nietsvermoedende man in de linkerhand. Het slachtoffer van deze katte-agres- sie moest in bet Academisch Ziekenhuis worden behandeld. Baarmoederhalskankeronderzoek Het uitstrijkteam van het Leids Cytologisch Laboratorium sluit vanavond het onderzoek naar baarmoederhalskanker af in het gebouw van de GG en GD aan de Roodenburgerstraat. Het onderzoek wordt voorrgezet in Zuid-West. Van donder dag 29 september tot en met vrijdag 14 oktober onderzoekt het team vrouwen vanaf 35 jaar in het gezondheidscentrum aan het Bevrijdingsplein. Op 3 oktober is het centrum gesloten. Op 24 oktober gaat het baarmoederhalskankeron derzoek van start in het Morskwartier. Het team is vanaf 31 oktober te vinden in het gezondheidscentrum aan de Bernhardkade. Fuitroeien ze raadsverslaggever) Voor het lieve be- 4,8 miljoen gulden zal het pand Pie- 9 worden geres- Om dit monument, is van de gemeen- wind- en waterdicht zal voor 313.000 gul- worden ge- gemeenteraad is mee akkoord ge- nummer 9 zal ook Pieterskerkgracht 11 een opknapbeurt ondergaan. Daarmee is nog eens zo'n grove 1.7 miljoen gulden gemoeid. Het merendeel van dit geld wordt via allerlei subsidieregelingen door de rijksoverheid vergoed. Verwacht wordt dat uiteinde lijk niet meer dan 4 ton voor rekening van de gemeente zal komen. In het pand Pieterskerkgracht 9 is thans onder meer de sport school Luiten gevestigd en over deze school ontspon zich gister avond in de raad een levendige diskussie. Deze werd aange zwengeld door Beijen (PPR). Hij maakte allereerst bezwaar tegen het enorme bedrag dat met de restauratie van de panden ge moeid is. Beijen pleitte in dit verband voor soberheid. De hoge kosten die met de op knapbeurt gemoeid zijn vond het radikale raadslid kennelijk een van de huurders, in casu de sportschool, niet waard, want deze zou volgens Beijen een gro tere slijtage van het gebouw veroorzaken dan andere gebrui kers. „Moet zo'n commerciële instelling nou wel gebruik ma ken van zo'n duur pand van de gemeente, vroeg Beijen zich niet geheel zonder afgunst af. In een motie, ondertekend door een lid van de PvdA en een van de WD-fractie vroeg Beijen het college om naar alternatieve huisvesting van de school om te zien. Met zijn wens en de motivering haalde Beijen zich de kritiek van menige collega op de hals. „Wat een onzin", betoogde de liberaal Zonnevylle, „in de Pie terskerk hebben wel eens kip pen gelopen en wordt nu een antiekmarkt gehouden, en dat is ook een monument". „En dan het Gravensteen", voegde Dries- sen (CDA) er aan toe, „daar lopen nu studenten en dat deed vroeger als gevangenis dienst". Maar ook wethouder Tesselaar zelf zag de gedachte van Beijen niet zitten. Hij zag geen enkele aanleiding Luitens sportschool de wacht aan te zeggen en ver klaarde zich tegenstander van de wens van Beijen. Een en twintig raadsleden waren het met de wethouder eens, acht steunden Beijen en vijf hielden hun mond dicht toen het op stemmen aan kwam, zodat de sportschool voorlopig kan blij ven waar hij zit. i onzer verslaggevers) iade! Ongeveer 20 man heeft gisteravond acht uur een overval uitgevoerd op een nd aan de Vestestraat (Pancras-Oost), rgnds vorige week dinsdag 4 voormalige D&elbewoners hun intrek hebben. Gewa- fPSt bijlen en ijzeren staven dienden zij zich Afeisten dat de krakers onmiddellijk het jfl. gilden verlaten. Toen dit niet meteen ge- hakten zij op de gevel in. Twee ruiten deur sneuvelden daarbij. Niemand werd De ijlings gealarmeerde politie heeft lannen mee naar het bureau genomen. Na zijn zij heen gezonden, pr het weekend waren de vier jongelui al ïgs Vijf andere voormalige Morssingelbewoners heb ben vorige week een pand aan de Papengracht gekraakt. Met de eigenaar, de Rijksgebouwen dienst in Den Haag, is overeengekomen dat ze voorlopig in het pand kunnen blijven zitten. Nog ongeveer vijf anderen leiden sinds de sloop van hun voormalig onderkomen nog steeds een zwer vend bestaan. Vorige week hebben zij nog een gesprek met wethouder Tesselaar gehad over de mogelijkheid het eerder door hen gekraakte pand aan de Uitersgracht te mogen blijven bewonen. Dit onderhoud is echter vruchteloos gebleven. Het pand zal binnenkort worden betrokken door enke le kunstenaarsgezinnen, voor wie de gemeente het gebouw heeft aangekocht. BEWONERS PROTESTEREN TEGEN NIEUW PLAN GEMEENTE: h De heer D. Bergman (84) en «mevrouw C. Bergman—Plat- a teel uit de Vivaldistraat vieren deze maand hun „diamanten bruiloft". Ter gelegenheid van dit feest kwam gistermid- dag het burgemeestersecht- >aar Vis de jarige echtelieden feliciteren. Burgemeester Vis overhandigde namens de ge meente Leiden een schitte- rend opgemaakte fruitmand aan het bruidspaar. Het dia manten paar is twee doch ters, een zoon, zeven klein kinderen en vijf achterklein kinderen rijk. Hoewel de heer Bergman en zijn vrouw op 3 oktober 1917 in het huwelijk zijn getreden, is er in de maand september al op be scheiden schaal feest ge vierd. Aanstaande maandag kan de familie dan in intieme sfeer bij elkaar zijn om het feest op rustige wijze voort te zetten. LEIDEN Bewoners van de Hoge Rijndijk, Rhijnvreugd en Bruggestraat hebben een be zwaarschrift bij de gemeenteraad van Leiden ingediend, waarin zij protesteren tegen delen van door het gemeentebestuur ontworpen bestem mingsplan voor de Hoge Rijndijk en omgeving. De verkeerssituatie op de Hoge Rijndijk tart, aldus de buurt, elk principe van verkeersveilig heid en maakt daarom het gemeenteplan onaan vaardbaar om het automobielbedrijf Reys en Zn., Hoge Rijndijk 352 op forse schaal te laten uit breiden. „Een zo omvangrijke uitbreiding van werkplaats èn showroom heeft ontegenzeggelijk een zeer verkeer-aanzuigende werking en lijkt ons op dit punt absoluut onaanvaardbaar", aldus de indieners van het bezwaarschrift. De Hoge Rijndijk is een uiterst verkeersintensieve weg waarvan volgens de laatste tellingen alleen al overdag zo'n 35.000 voertuigen gebruik maken. De huidige situatie biedt volgens het rapport van de buurt nu al weinig mogelijkheden om de verkeerschaos voor de bedoelde garage in goede banen te leiden. „Parkeren is overdag over een lengte van 150 meter nagenoeg onmogelijk", stelt de buurt. „En als dat toch lukt is wegrijden en invoegen in de verkeersstroom een hachelijke en vaak zeer gevaarlijke zaak. Overigens liggen op een afstand van nauwelijks 100 meter van elkaar twee forse garagebedrijven annex benzinestations aan deze toch al met dit soort van bedrijven royaal „gezegende" verkeersweg. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur in zijn ontwerpplan opgenomen heeft dat de huidige showroom zo ongeveer verdrie- of ver viervoudigd wordt. Waardoor uiteraard dagelijks tientallen kijkers/kopers stoppen en parkeerplaat sen zoeken langs een stuk weg waar die toch al nauwelijks zijn of continu bezet zijn door te repareren wagens van de bedrijven". Voorts komt het volgens de buurtbewoners voor, dat op het smalle trottoir door gebrek aan beter, geparkeerd wordt, wat vooral voor kinderen le vensgevaarlijke situaties kan opleveren. Onduide lijk is het voor de buurt eveneens, of de gemeente met haar plan ook voor heeft, dat met de uitbrei ding benzinepompen geplaatst zullen worden. Mocht dit zo zijn, dan acht de buurt dit onaan vaardbaar met het oog op explosie- of brandge vaar. Tot slot wijst men erop, dat ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding kennelijk één van de woonhuizen van een blok of vier afgebro ken dient te worden. „Waardoor een gevel-aanblik van totaal ander karakter ontstaat dan nu het geval is", protesteren de bewoners. De Hoge Rijndijkers verzoeken de gemeente een en ander nog eens kritisch te willen bezien, alvorens men het bestemmingsplan ten uitvoer brengt. !en i Mon 1 Het plantsoen aan de Atjehstraat krijgt in de loop van volgend jaar een opknapbeurt. De afdeling stedebouw en de afdeling plantsoenen van de gemeente hebben een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inde ling. Dit plan zal vanavond vanaf acht uur met de bewoners van de Atjehstraat en omgeving worden besproken in het Dienst encentrum aan de Driftstraat 49. Op de tekening het plantsoen van de voorgestel de herindeling. (Van onze raadsverslaggever) LEIDEN Honden krijgen in Leiden een minder vrij leventje dan ze tot nog toe genoten. De gemeenteraad is gisteravond met algemene stemmen ak koord gegaan met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze houdt in dat in de hele stad een aanlijngebod van kracht wordt tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Tussen 19.00 uur en 7.00 mogen de honden wel los lopen, tenzij het college anders heeft bepaald. Burgemeester en wethouders zullen voorts gebie den kunnen aanwijzen waar voor de verplichting honden aan de lijn te houden tussen 7.00 en 19.00 uur niet geldt Daarbij valt te denken aan bepaalde parken. Nadere beslissingen hierover moet het college nog nemen. Naast een publicatie in een van de vrijdagse advertenties van het gemeentebestuur zullen deze j maatregelen te zijner tijd ook duidelijk middels borden wor den aangegeven. Doel van een en ander is de overlast van het steeds toenemend aantal hon den zoveel mogelijk te beper ken: in enkele jaren tijd heeft een verdubbeling van het aantal honden plaatsgehad. hze raadsverslaggever) JN Met de stemmen van de WD-fractie en de heren An Driessen (CDA) tegen heeft de gemeenteraad gisteren 5n het tekort van 80.000 gulden van de Stichting Migranten- te dekken. Daarmee komt een einde aan een geheimzinnige lure die al sinds 1975 speelt. ;ek door een wanbeheer Stichting een groot te- ontstaan. De Stich- zich bezig met de van verkrotte pan- als onderkomen voor ndse werknemers dienst )e Stichting is inmiddels en wanneer de gemeen- niet zou hebben zouden de ex-be daar hoofdelijk aan- voor kunnen worden bleek enige niet zo- te hebben. De Van zei bevreesd te zijn voor precendentwerking. Hij het college maatregelen te die soortgelijke dingen toekomst moeten voorko men. Daartoe zou volgens een door Van Duyn ingediende en aangenomen motie voor alle stichtingen waarin de gemeente participeert de terugkoppeling en verantwoording naar het ge meentebestuur moeten worden geregeld. Wethouder Oosterman zegde toe voor het nieuwe jaar met zo'n regeling te zullen komen. De wethouder erkende dat de ge meente leergeld heeft betaald met het falende beleid van het Stichtingsbestuur. Verwijten aan het adres van het college bestreed de wethouder door er op te wijzen dat Leiden tot op heden geen ervaringen met dit soort clubs had gehad. Herha lingen moeten echter worden voorkomen, meende Oosterman.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3