Met minister is VARA voor ontkoppeling in de omroep Nieuwe show van André van Duin X'r „I'll see you in my dreams" met Doris Day Willen kijken naar lokale tv betekent niet ervoor willen betalen TERUGBLIK Titelrol voor Aart Staartjes in Pinkeltje-film RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1977 pagin] Eind deze maand komt de TROS andermaal met een André van Duin-show op de buis. Hiervoor werden o.m. opnamen gemaakt op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt, waar André zijn oordeel gaf over de aangeboden waar en er ook mondreclame voor maakte. Guus Verstraete doet de regie van deze show. In de serie films met Doris Day krijgt men vanavond op bet scherm de uit 1952 daterende musical „I'll see you in my dreams" te zien. Eigenlijk is niet Doris de hoofdfiguur, maar de door Danny Thomas gespeel de liedjesschrijver Gus Kahn, wiens sterk geromantiseerde biografie dit is. Vanzelfsprekend zijn vrijwel al le door Kahn geschreven hits op een of andere manier in de film verwerkt, zoals „Pretty baby", „Making whoopee" en de titel song. Kahn's leven en carrière kenden eigenlijk weinig echt dramatische hoogte- en diepte punten, zodat een vriendelijk voortkabbelend familiefilmpje ontstond over een ploeterende songwriter, met een lieve vrouw die hem in al zijn moeilijkheden braaf ter zijde staat. Patrice Wy- more dreigt even het huiselijk geluk te verstoren, maar tegen Doris kan zij niet op. De regie was in handen van Michael Curtiz, een all-rounder, die met evenveel gemak een avonturenfilm met Errol Flynn maakte als een wat sentimenteel Als de wind in zee is Strandjutten is een bezigheid die nog dagelijks door een aan tal mensen beoefend wordt Vandaar dat de KRO er van avond aandacht aan besteedt zoals eerder uitvoerig gemeld. Joost Tholens, Maarten Schmidt en Kees Rijninks filmden deze documentaire langs de kust van Noord-Holland en Texel en te kenden verhalen op van strand jutters en - vonders, vol roman tiek, spanning en ook een vleug je jutterslatijn. Ned. 1,21.50 uur. J Angels Of Charlie's Angels de waanzin nige populariteit die ze in de Ver. Staten hadden, in Neder land ook zullen beleven is nog maar de vraag. De drie goed uitziende vrouwen, die van Charlie, de nimmer zichtbare Doris Day in de film nog actief als actrice en zange res baas, gevaarlijke opdrachten krijgen, benaderen de werke lijkheid niet: na elke vechtpartij zien ze er nog even mooi uit. In de aflevering „Mag ik deze dans" worden de Angels aktief wanneer een rijke bejaarde da me, weduwe van een beroemde sportheld, dansles neemt en kennis maakt met een jonge man, die bijzonder aantrekke lijk blijkt te zijn. Ze krijgt een affaire met deze gigolo. Als op een moment fo to's worden gemaakt en deze verkocht kunnen worden wordt de relatie onhoudbaar en komen j^abrine Duncan als erfgename, Jill Munroe als beat-lerares en Kelly Garret als fotografe in actie. Ned. H, 20.25 uur. Taptoe Edinburgh In het kader van de feestelijkhe den rond de jubilerende Engelse koningin maakte de BBC een reportage van een grootse mili taire taptoe. In het Schotse Edinburgh droeg een groot aantal kleurrijke spe ciale korpsen hun steentje bij om van dit taptoe een bijzonde re avond te maken. Te TROS zendt deze show uit met daarin korpsen uit Engeland, Schot land, Ierland en Wales. Bijzon dere gast is de Batterie-Fanfare van de Garde Republicaine uit Frankrijk. Ned. II, 22.00 uur. Lokale tv bewijst de democratie een dienst. (Foto Milan Konvalinka) (Van onze radio- en tv-redactie) NIJMEGEN De experimenten met lokale kabel-uitzendingen zijn geslaagd. De kijkers laten zich echter niet klakkeloos voor de buis scharen. Lokale omroep is niet de grote concurrent van de plaatselijke pers geble ken. Verenigingen en organisaties hadden weinig voordeel, maar ook weinig last van de lokale omroep. In de vrij nieuwe vestigin gen Dronten en Zoetermeer moest meer worden voorgelicht dan in Goirle en in Melick en Herkenbosch waar vooral proble men werden toegelicht en discussie werd gevoerd. De democratie functioneert beter door kabelomroep. Gebleken is voorts, dat „willen kijken naar" nog niet hetzelfde is als „willen betalen voor" lokale omroep. In Goirle en Melick wil meer dan de helft van de ondervraagden bijdragen, in Dronten en Zoetermeer onge veer eenderde. Dit hebben de onderzoekers van het insti tuut voor massa-communicatie aan de Kath olieke Universiteit in Nijmegen neergelegd in hun tweede interim-rapport. Ze zijn nog niet klaar met de analyse van de gegevens. Een nadere uitwerking kan nog wel een wat ander beeld opleveren dan dat thans in het rapport is ontstaan. Het onderzoek wordt in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerd. Er wordt een over zicht geboden van de ontwikkeling van de experimenten, vooral waar het de houding van het publiek tegenover lokale kabelom roep betreft. De onderzoekers komen ook tot de bevinding dat er in voldoende mate gekeken en/of geluisterd wordt naar de loka le omroep. Daartoe hanteren ze verschillende kriteria. Ze stellen vast, dat afgezien van schom melingen „verondersteld mag worden, dat een programma door ongeveer twintig tot dertig procent van de inwoners wordt beke ken en soms door aanzienlijk meer dan dat". Van de Nederlandse experimenten kan niet gezegd worden, wat wel van Amerikaanse werd vastgesteld: eigenlijk wordt er niet naar programma's gekeken die amateurs hebben gemaakt. In de experimenteerplaatsen in ons land vergelijkt men de programma's van de loka le omroep met actualiteitenprogramma's: in formatief, soms met amusement versierd. De kijkdichtheidscijfers voor de lokale uit zendingen komen nagenoeg overeen met of zijn hoger dan voor de landelijke. Program ma's voor speciale groepen van de bevolking bereikten deze groepen ook meer, aldus de onderzoekers. Hoe het precies komt, dat niet klakkeloos wordt gekeken is nog niet na te gaan, volgens de onderzoekers. Zij vonden wel, dat in Melick, in Goirle en in Dronten de hoogste kijkdichtheden werden behaald door de programma's die de makers zelf in verhouding ook belangrijker vonden dan andere programma's. Via de kabel werden ook radio-programma's uitgezonden. In Goirle is de luisterdichtheid tien procent. Dronten en Zoetermeer haal den lagere cijfers, maar daar was men ook zeer laat met radio begonnen. Over deze mogelijkheden valt daarom nog niet veel te zeggen. In Melick en Herkenbosch heeft men niet regelmatig radioprogramma's uitgezon den. De radioprogramma's worden door de luis teraars over het algemeen gunstig beoor deeld. Er zijn geen aanwijzingen dat de afzonderlijke radioprogramma's niet het zelfde zou gelden als voor de televisiepro gramma's, aldus de onderzoekers. Van de bevolking blijkt een groot deel meer of minder naar de lokale omroep te kijken. Voor Dronten-kern is dat 87 procent, voor Goirle 80 procent, voor Melick en Herken bosch 73 procent en voor Zoetermeer 54 procent. Naar de lokale radio in Goirle luistert 73 procent van de bevolking. In de verhouding 2 3 kan het publiek van Melick en van Goirle worden verdeeld in mensen die veel, dan wel weinig kijken. In Dronten i& die verhouding bijna 1 2 en in Zoeter iger 1 3. Prijs voor VARA van slechthorenden (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Ter gelegen heid van het 35-jarig bestaan van de Slechthorende Jongeren Organisatie (SHJO) aal op 17 september as. de jaarlijkse wis seltrofee worden uitgereikt aan de VARA. Daarmee spreekt de SHJC haar waardering uit voor bet initiatief van de VARA om bij de televisieserie „Tussen wal en schip" die kort geleden in acht afleveringen op het scherm verscheen, aan doven en slechthorenden in Nederland tevoren samenvattende teksten van de serie te zenden. Het projekt „Tussen wal en schip" is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Dovenraad en de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie. Te vens is er onder de gebruikers van de teksten een onderzoek gehouden naar de werkelijke behoefte aan dit soort aktivitei- ten. Men heeft op dit gebied verdergaande plannen. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM De plannen van minister Van Doorn tot wijziging van de Omroepwet hebben op veel punten de instemming van de VARA. Voorzitter André Kloos zei, dat de VARA de door de minister voorgestelde „eerste ontkoppeling", waarbij in principe iedereen boven de 18 jaar zich als geldig lid van een omroepver eniging kan laten inschrijven, een goede gedachte vindt. „Daarbij wordt vooral een einde gemaakt aan een voor jongeren en vrouwen discriminerende situatie". Ook de door de minister gewenste „tweede ontkoppeling", waarbij het abonnement op een omroepblad niet meer als norm voor het lidmaatschap zou gelden, maar men abonnees wel in staat zou stellen om zich via een „wilsverklaring" als lid van een organisatie te doen gelden, wordt door de VARA ondersteund. „Deze uitwerk ing doet recht aan de op zichzelf juiste gedachte, dat verwantschap met programmabeleid de basis moet zijn voor de aanhang van een omroeporganisatie. Tevens houdt zij een erkenning in dat een abonnement op een omroepblad toch ook een aanduiding kan vormen voor de relatie, die men met een bepaalde omroep wil onderhouden". De door de minister toegevoegde bepaling, dat de programmabla den alom verkrijgbaar moeten zijn tegen een lagere prijs dan die van het abonnement-met-lidmaatschap wordt door de VARA als ongewenst beschouwd. „Want de omroeporganisaties zullen te kampen krijgen met een dreigend verloop onder hun leden-abon- nee's ten gunste van het enkele abonnement, dat dan pakweg vijf tot tien gulden goedkoper zal zijn". Tenslotte is de VARA van mening, dat tussen twee tellingen van het ledenbestand een aantal jaren van rust zou moeten zitten. „Daardoor zouden de omroeporganisaties een programmabeleid op lange termijn kunnen voeren zonder de angst te hebben elk ogenblik hun status en daarmee zendtijd te verliezen". (Van onze radio- en tv-redac tie) HILVERSUM - De acteur Aart Staartjes zal zoals we eerder meldden de rol van Pinkeltje vertolken in een nieuwe speelfilm over de avonturen van deze kabouter in de wereld van grote men sen. De opnamen van deze door Concorde-film in Den Haag uit te brengen speelfilm zijn in de buurt van Nijkerk begonnen waar het huis van Pinkeltje zou staan. Na de buitenopnamen begint men in oktober in de studio's van Cinecentrum te werken. De film, die ongeveer ander half uur lang gaat worden, zal in de eerste helft van 1978 in première gaan. Verdere hoofdrollen in de film zullen worden vertolkt door Bob de Lange als Dick Laan, de inmiddels overleden schrij ver die Pinkeltje heeft be dacht, en Wieteke van Dort als Pinkelotje. Ook Lex Gouds mit, Ab Hofstee, Ferd Hugas, Emmy Lopez Dias, Sacco'van der Made, Paul Meyer, Wil van Seist en Jorriet Stellema zul len rollen in de film spelen. Het scenario voor de film is op basis van de Pinkeltje-boe ken geschreven door Harrie Aart Staartjes maakt zich vertrouwd met Pinkeltje Geelen, die ook de regie voert. Bij de opnamen zal men ge bruik maken van het chroma- key-systeem in videotechniek, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt de door Aart Staartjes gespeelde Pinkeltje over de rand van een hoed te laten lopen. NEDERLAND I Teleac 16.30 Eenheid In eenheden NOS 18.45 Fabeltjeskrant 18.55 Journaal KRO 19.05 Tom Jerry, tekenfilm 19.20 De stuntelaars van Chicago, TV-eerle 19.45 I'll see you In my dreams, Amerikaanse speelfilm (1951) NOS 21.35 Journaal KRO 21.50 Strandjutters, documentaire 22.25 Willem Ruys bij de Zonne bloem NOS 22J0 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Fabeltjeskrant 18.55 Journaal TROS 19.04 Hunters goud, TV-eerle NOS 20.00 Journaal TROS 20.25 Charlie's Angels, TV-serie 21.15 Aktua TV 22.00 Taptoe Edlngburgh NOS 22.50 Journaal DUITSLAND I 18.10 Teamwork 18.55 Journaal 19.00 Nieuws uit Noordrijnland- Westfalen 19.05 Intermezzo 19.40 In de nieuwe wereld 20.15 Hier und Heute 20.45 Okko Lonzo zingt 21.00 Journaal 21.15 Jlmmy en de kraaien, spel 22.50 Het zevende zintuig 22.55 Actualiteiten uit Bonn 23.20 Journaal 23.35 Die AtiantlkechwImJ Westdultse speelfilm (1975) j 0.55 Journaal DUITSLAND II 18.00 Journaal 18.10 Waarom wijst u ons ns? 5 18.40 DraslschIJf 19.20 Laurel Hardy 20.00 Journaal 20.30 Bultenlandjournaal 21.15 Aktenzelchen: XY... ungi 22.15 Journaal 22.30 Dit Is uw leven 23.30 Sport 24.00 Aktenzelchen: XY... ungi 0.10 Johnny Cash 0.55 Journaal BELGIE NEDERLANDS 18.00 Beort|e Colargol 18.15 Open school 18.55 Ierse beelden 19.25 Zomeragenda 19.45 Journaal 20.15 Allemaal beestjes 20.45 Le Voyou, Franse speo (1970) 22.40 Journaal NOS 15.30 Journaal NCRV 15.32 Kijkdoos 15.45 Tony de fantast, TV-fllm 17.10 De reizen van Kim, TV-serle DUITSLAND I 11.00 Journaal 11.05 Draaischijf 11.25 Actualiteiten uit Bonn 12.35 Bultenlandjournaal 13.20 Rondblik 13.50 Persoverzicht 14.00 Journaal 14.55 Programma-overzicht 15.25 Journaal 15.30 Programma met de muls 16.00 Mode nieuws 14.00 Programmaweekoverz 14.30 Vóór Joegoslavische g beiders 15.15 Voor Spaanse gastarbeid ge 15.58 Journaal <ip 16.00 Lassie, TV-serle j 16.20 De boefjes, TV-serie B 16.35 Robi Robl Robin Hood.l serie te 17.00 Drlelandenspel, quiz re 17.59 De grote prijs hc BELGIE NEDERLANDS 17.45 Open school SI HILVERSUM I HILVERSUM II KRO: 18.00 Vervolg Echo magaz. 18.19 Politieke uitz.: BP. 18.30 Nws. 18.41 Marktberichten i.s.m. KNBTB. 18.44 (S) FilmklaRper. 19.30 (S) Edwin, praten en zingen. 20.00 (S) In antwoord op uw schrijven: verzoek platenprogr. 21.00 (S) Van Dijk en Schoonderwalt b.v. 21.15 (S) Dr. rol en de internationale lol. 21.45 (S) Jazz 298. 22.25 Overwe ging. 22.40 (S) Goal. 23.55 Nws. VPRO: 18.00 Nws. 18.11 Embargo.l 20.00 Nws. 20.05 (S) Open Huis certgebouw: Optreden van diversl sembles. ca. 0.30 Aansl.: Nws. HILVERSUM III NOS: 18.03 De vacaturebank. NOS-maal. VOO: 19.00 (S) Neder top-40. VPRO: 20.02 (S) VPRO-\ op-drie. 23.02 (S) Amigos de ft AVRO: 1.02 (S) Radio Pandora. 7.00 (S) 'n Nachtje AVRO. HILVERSUM I VARA: 7.00 Nws. 7 02 (S) Z.O. VARA s Zaterdagochtendshow. (7.30 Nws. 7.41 Dingen van de dag. 8.30 Nws. 8.36 Gym voor de huisvrouw). 10.30 Nws. 10.33 (S) Z.I. 12.26 Meded. t.b.v. Land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan. 14.30 (S) NAR: Nederl. Artiesten Revue. 15.30 Nws. 15.33 (S) De rode Loper: gasten verhalen en muziek. 17.30 Nws. 17.32 Dingen van de dag. HILVERSUM II TROS: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym. 7.20 Ontbijt-soos. (8.00 Nws. 8.11 Aktua-och- tendeditie. 9.35 Waters!.). 10.00 De tien om kindershow cp herhaling. 10.30 Ak- tua-sportcafé. (11.00 Nws.). 11.30 Weg wezen; gevar. progr. Overt», voor!.: vast en zeker. 13.00 Nws. TROS: 13.11 Aktua II. 13.30 Bing Crosby Story. 14.30 Caba- retcetera 15.00 Voorzichtig.... baar; oude gramm.platen. 15.40 muziek. 16.00 Nws. 16.03 De Eur< de (vanaf 17.00) (S) 17.55 Meded. HILVERSUM III NCRV: 7 02 (S) Pop Station. 8.0 Happy Sound. 8.54 Eerlijk gezegd (S) IN. 10.03 (S) Muziek bij de I 12.03 (S) Los Vast. 14.03 (S) Bij Ba 16.03 (S) Sportshow. AVRO: 7.00 Nws. 7.02 (S) Reveille Nws 9.02 (S) Aldeburgh Festival en 1976. 9.40 (S) AVRO-thema. 10.( Debussy programma 12.00 (S) che. (14.00 Nws.). 14.30 (S) De acht 16.00 "t Is historisch. 15.21 Intern. Koorfestival 1977. 16.45 R Wat over China gaat, schijnt, bij wijze van spreken, dan ook eeu wenlang te moeten duren. Ik bedoel: de NOS startte zondag jongstleden de film van Joris Ivens over China na de Kulture- le Revolutie, die in totaal twaalf uren in beslag zal nemen en de VPRO vertoonde gisteravond „Het China van Mao' van 1893 tot 1976", een Franse documen taire van Roger Pic, die oor spronkelijk vier uur duurde, maar door Theo Uittenbogaard terug was gebracht tot een toch ook nog altijd respectabele leng te van bijna twee uur. Wat men in dat tijdsverloop te zien kreeg was overigens interessant ge noeg. De film bleek namelijk een bijzonder aanschouwelijke, in authentieke beelden uitge drukte, geschiedenisles te zijn. Over een periode en een land waarvan men nu eenmaal niet zo heel veel weet of ook maar kan weten. En Roger Pic bleek in zoverre ook een zeer begaafd en doortastend documentalist te zijn, dat hij erin geslaagd was tal van filmfragmenten bij el kaar te schrapen, waarvan wij het bestaan nooit vermoed kon den hebben. Bij voorbeeld die van de in 1946 begonnen burge roorlog, waren bepaald zeer ont hullend en soms ook gruwelijk. Leerzaam was de documentaire ongetwijfeld eveneens. Al was het maar omdat men er (weer eens) uit kon afleiden, dat aanzien van „grote politieke ders" maar vergankelijk is,' al worden zij „roergangers' noemd. Ton Schuurmans was 1 „Brandpunt" in Assen on wat te doen aan het proce gen de Zuid-Molukkers. Hij er een nogal chaotisch aand de reportage van gemaakt, van de hak op de tak spron zeker van man tot man. Der strerende jongeren wilden J commentaar" geven en de haalde vraag waarom zij commentaar" wilden gi deed daarna ietwat overb aan. Ir. Manusama hoopte nieuw „dat het allemaal in zou komen" en blitz-gespre met de raadslieden van de rechtstaande Zuid-Molukker verden ook al niet veel op. Charles Schwietert was erbi weest toen de heren Kok en van het FNV een bezoek bi ten aan de Utrechtse Malieb dat wil zeggen aan kardi Willebrands en nog drie schoppen. Een schokkende beurtenis misschien voor weinigen die het manden van 1954 dat door Ad La bent voor deze gelegen! werd geciteerd nog in dachten hadden. Maar goed dereen had het gesprek kej lijk nuttig gevonden en dus| voor herhaling vatbaar. Herman Hofbo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 2