Alphense scholieren krijgen geen schoolmelk Moeilijkheden bij verkoop woningen in Leidsehendam Zoeterwoude 700 in volle gang Hardlopen op water GOEDE VANGST POLITIE ALPHEN Zilker poezevrouwtje verliest rechtzaak tegen Noordwijkerhout Nieuw zonnebad bij „Huis ter Duin" STAD/REGIO -LEIDSE COURANT DINSDAG 31 MEI 1977 'PAGINA 4^j KORTWEG ALPHEN AAN DEN RIJN Het college van B. en W. zal na 1 augustus geen medewerking meer verlenen aan de school- melkvoorziening. Met ingang van die datum zal het plaatse lijk schoolmelkcomité worden opgeheven. In een schrijven aan de diverse instanties laten B. en W. weten dat de werkelijke belangstelling voor schoolmelk „slechts in ge ringe mate aanwezig is". Dat blijkt aldus het college onder meer uit een bespreking die de verantwoordelijke wethouder mevrouw H. Donker in februari heeft gehad met vertegenwoor digers van de openbare en bij zondere scholen over de wijze waarop de schoolmelk na 1 au gustus zou kunnen worden be vorderd. Naar aanleiding van deze bespreking zijn slechts en kele reacties binnengekomen. Namens de openbare scholen is, aldus het college, alleen mede gedeeld dat het hoofd van de openbare school „Oudshoorn" de heer Schoenmaker bereid was plaats te nemen in een com missie voor een eventueel her nieuwde schoolmelkvoorziening: „Suggesties over de wijze waar op dit eventueel gedaan zou kunnen worden, zijn niet gege ven", aldus het college dat ver der constateert dat de gemeen schappelijke schoolraad voor het openbaar onderwijs hele maal niet heeft gereageerd. Bij het Protestant Christelijke On derwijs bestaat volgens het col lege vrijwel geen belangstelling. Het Rooms Katholieke Onder wijs ziet als beste oplossing het verstrekken van koelboxen om de melkvoorzieningen zelf ter hand te nemen. Pauze-hap Twee onderwijskrachten waren bereid zitting te nemen in een commissie voor de „pauze-hap", merkt het college in haar schrij ven verder op: De hoofdleidster van de kleuterschool „De Springplank" mej. H. Verkley en het hoofd van de Roncalli- school de heer J. Clemens. Geen reactie is gekomen van de scho len in Aarlanderveen en Zwam- merdam, de Nutskleuterscholen, de Montessorischolen, de LOM- scholen, de Koningin Wilhelmi- naschool, de Zonnebloemschool, de Koningin Emmaschool en Marnixhove. Hieruit mag wor den geconcludeerd, aldus het college, dat ook deze scholen geen belangstelling hebben voor een gewijzigde vorm van melk- verstrekking. Het college vindt verder dat „het beeld dat hieruit naar voren komt, de uitslag van de vorig jaar op de scholen gehouden enquête bevestigt". Het college is bereid medewerk ing te verlenen bij de aanschaf van koelboxen als de scholen „zekere garanties" kunnen ge ven, „zodat er zekerheid verkre gen wordt dat de distributie van de schoolmelk op verantwoorde wijze geregeld is", stelt het col-' lege verder in haar schrijven. Het college verzoekt tot slot de schoolbesturen het onderwij zend personeel van het besluit van B. en W. in kennis te stellen zodat in de nog dit schooljaar verschijnende schoolkrant me dedeling hiervan kan worden gedaan aan de ouders. Gebroken been tijdens „spel" NOORD WUK Bij een ge vaarlijk spel liep een 17-jarige inwoner van Vogelenzang gis teravond een gebroken been op. De jongeman amuseerde zich met enkele vrienden door vlak voor naderende auto's weg te springen. Dit gebeurde nadat het stel eerst een uitgebreid be zoek had gebracht aan Noord- wijkse etablissementen. Op het Kerkplein ging het spel mis. Bij de sprong kwam de jongeman ernstig te vallen. Tegenover de politie lieten de jongelui in eer ste instantie voorkomen alsof hun kameraad zou zijn aangere den. Het slachtoffer is opgeno men in het Academisch Zieken huis in Leiden. SASSENHEIM Leerlingen van de Muziekschool Bollen streek geven vanavond hun jaarlijkse uitvoering in de Gere formeerde Kerk aan de Sassen- heimse Julianalaan. Het pro- bramma draagt een gevarieerd karakter. Er zijn vele ensembles te beluisteren waaronder accor deonisten, violisten, koperkwar tet, dwarsfluiten, etc. Aanvang half acht; toegang is gratis. LISSE Sportclub Lisse hield dit weekeinde een damesvoet bal toernooi waaraan ook de twee eigen teams deelnamen. De eerste prijs in de eerste poule ging naar DSC'74, poule B. werd gewonnen door SJZ. KATWUK De sinds een jaar bestaande atletiekclub in Rijn soever organiseert op zaterdag 11 juni een loopdag voor jong en oud. Over de hele dag ver deeld starten de verschillende groepen bij de sporthal „Rijn soever". Inkrhrijfgeld voor kin deren van 8, 9 en 10 jaar be draagt 1,50; ouderen betalen 2,50. Inschrijving is mogelijk bij Uwe Vos, Mui 2, tel. 21693; Els Schaap, Burgersdijkstraat 19, tel. 14188; Ineke de Ruiter, Kievitlaan 4, tel. 15282. KATWIJK - Op dinsdag 31 mei houdt K en O Katwijk van af 20.00 uur open huis in Tripo dia. Iedereen kan binnenlopen in het gebouw, waar een onge dwongen sfeer zal hangen: geen rijen stoelen, maar hier en daar zitjes, kraampjes langs de mu ren en achtergrondmuziek. Af en toe zal een bestuurslid iets vertellen over de op stapel staande activiteiten van K en O, declameert Pieter C. van den Bos een korte vertelling of speelt Jacques Timmers piano. AARLANDERVEEN - De plaatselijke K.PJ. hield op het Altior-sportterrein een voetbal en volleybaltoernooi. Aan het voetbaltoernooi deden de volgende K.P.J.-afdelingen mee: Alphen, Woerden, Haa strecht, Zoeterwoude, Reeuwijk, Kwintsheul, Aarlanderveen en een oud ledenteam van Aarlan derveen. Na vele wedstrijden werd door Aarlanderveen en Woerden be slist wie de winnaar van dit toernooi zou worden. De win naar werd Woerden, gevolgd door Aarlanderveen 1, op de derde plaats kwam Alphen 1, de winnaar van de vierde plaats was het oud ledenteam van Aar landerveen. Op hetzelfde sportterrein werd ook een volleybaltoernooi ge houden. Daaraan deden de vol gende K.P.J.-afdelingen mee: Alphen, Woerden, Haastrecht, Reeuwijk, Kwintsheul en Aar landerveen. Dit toernooi werd gewonnen door Reeuwijk, gevolgd door Aarlanderveen 1, op de derde plaats kwam Alphen 1. De prijzen werden tijdens een groot dansfestijn in de Roer domp uitgereikt, waar de mu ziek verzorgd werd door de dis cotheek fools Paradise. Op hel water lopen blijft voor veel mensen een moeilijke opgave. De deel nemers aan de waterhard loopwedstrijd van Wete- ringse Boys in Alkemade hadden er Tweede Pink sterdag tenminste erg veel moeite mee. Alleen enkele junioren wisten op handen en voeten (zie foto) hun route zonder een plons in het vieze water te beëindi gen. Peter Muller werd met ruim een halve minuut voorsprong op John Ver- meer juniorenkampioen. Bij de meisjes won Lucie Straathof. Peter v. d. Veer werd met slechts 4 meter lopen toch seniorenkam pioen en bij de dames LEIDSCHENDAM Op de ledenvergadering van de Algemene Woningbouwvereniging Leidsehendam is toegezegd dat huurders van woningwetwoningen in zuid die hun huis willen kopen formulieren zuilen krijgen om de aanvraag bij bet ministerie, via het gemeentebestuur, te kunnen indienen. Het bestuur wees wel op de vele moeilijkbeden die met de verkoop samenhangen. Zo zal het de vraag zijn of het gemeentebestuur wel zo gelukkig is met een vermindering van bet bestand aan woningwetwoningen. Ook de minister komt, volgens bestuursleden van de woningbouw vereniging, om deze reden wat terug op zijn eerder gedane toezegging alle medewerking te zullen verlenen. Het gemeentebestuur blijkt vol gens verkregen inlichtingen niet enthousiast en ook de twee overige woningbouwverenigin gen, de rooms-katholieke en de prot. christelijke voelen weinig voor verkoop. Als de leden het willen zal het uiteraard toch moeten gebeuren. In de overigens slechts door on geveer zestig van de ruim acht honderd leden bezochte verga dering werd er verder op gewe zen dat bij een eventueel ver trek van de nieuwe eigenaar naar elders de woning door de woningbouwvereniging moet worden teruggekocht Belang hebbenden zijn op de vergade ring bovendien nogal geschrok ken van de veel hogere kosten die voor de woning zullen wor den berekend dan oorspronke lijk door de woningbouwvereni ging is betaald. De grondprijs wordt berekend naar de huidige prijs en ook de aankoopsprijs is hoger. Verder zullen er onget wijfeld moeilijkheden ontstaan over het onderhoud. Het bestuur van de bouwvereni ging acht het niet mogelijk dat van bijvoorbeeld een blok met twaalf woningen er zes verschil lende worden gekocht. Het ar gument van een van de aanwezi gen dat voor de laagst-betaalden voldoende woningwetwoningen beschikbaar moeten blijven werd overigens enigszins ont kracht door de mededeling dat belastingtechnici hadden uitge rekend dat de huurprijs van zo'n woning toch altijd nog meer bedraagt dan de som van aflossing en rente. De slechte opkomst van aspirant-kopers kan voor het bestuur tesnlotte een aanwijzing rijn dat de be langstelling voor aankoop niet zo groot is als werd gedacht De begeleider van de wedstrijden Feenstra probeert de onwillige pony „Quickly" bi] een van de hindemissen in het gareel te brengen. i ALPHEN AAN DEN RUN Drie Alphenaren zijn het afgelopen I weekend door de politie aangehouden. De drie mannen, 23, 22 en 21 jaar oud werden op heterdaad betrapt bij een inbraak bij fotohandel annex drogisterij van Laros in de Van Mandersloo- straat. De drie werden door twee surveillerende agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag om kwart over een opgemerkt in de donkere winkel. De twee agenten vroegen dire kt om assistentie aan het hoofdbureau. Met behulp van zes collega's omsingelden rij het j pand. De daders hielden zich schuil op een plat dak aan de I achterzijde, waar ze ook naar binnen waren gekomen door een j ruit stuk te slaan. Op het platdak stonden vier plastic tassen gereed I voor transport met daarin voor ruim 17.000,= aan foto- en filmapparatuur. Het inbrekerstrio had zich in eerste instantie vergist in het pand en was door een verkeerde ruit in te slaan terecht gekomen in de slagerij van Teekens. Het aanwezige kasgeld groot 147,= werd meegenomen. Na dit niet geplande bezoek aan' de slagerij braken ze in bij de fotohandel. De 23-jarige man en zijn 21-jarige collega bekenden verder nog een reeks inbraken die ze het afgelopen half jaar hadden gepleegd. Zo bleek dit duo onder meer verantwoordelijk te zijn voor de serie inbraken in het winkelcentrum De Ridderhof, in het noodcentrum Concertweg, bij twee scholen en de Rijnstreekhal. De Alphense politie sprak van een goede vangst gezien het grote bedrag 30.000,=) dat met al deze inbraken gemoeid was. Verder richtte het trio nog voor duizenden guldens schade aan aan de panden. Van het geld is niets meer over.. De rondrit van de Haflo-manege Zoeterwoude „Zoeterwoude 700" is in volle g&ng. Behou dens le Pinksterdag heeft het afgelopen weekend bol ge staan van de aktiviteiten. Een greep hieruit leert dat één' van de hoogtepunten een voor Zoeterwoude nogal ongebrui kelijk gebeuren betrof, n.l. Afrikaans dansen. De uit Afrika afkomstige groep Afro-Ilanga heeft een groot publiek in 5 kwartier doodmoe weten te maken. Van de 3 Afrikanen speelden er 2 op de tam-tam, terwijl de der de in een waanzinnig hoog tempo allerlei dansbewegingen uitvoerde. De man draaide met zijn heupen en zijn schou ders. Zijn hele lichaam was één brok energie. Binnen een mum van tijd gutste het zweet dan ook over zijn lichaam. In iets mindere mate was dit ook het geval bij de toeschouwers. Zij moesten n.l. zijn bewegin gen imiteren. In het begin deed iedereen geestdriftig mee. Op het eind waren er echter alleen nog maar rode hoofden en uitgeputte licha men van inspanning. Iedereen haalde dan ook opgelucht adem toen het werkelijke einde daar was en de Afrika nen hartstochtelijk konden worden toejuicht. Op 2e Pinksterdag deed een delegatie van de Haflo-manege van de Rijndijk het dorp aan. Een door 1 paard getrokken huifkar met daarachter 15 rui ters te paard, vormden een optocht, die via de Noordbuurt en de Ambachtsherenweg naar het trainingsveld van S.J.Z. trok. Aldaar werden dier en ruiter aan het publiek voorgesteld. Vervolgens kon een ieder het carrousel-rijden aanschouwen. Van verschillen de hoeken uit werd het terrein door de 14 ruiters over gesto ken, waarbij in z.gn. kruis- en acht-vorm gelopen werd. De demonstratie werd beslo ten met gecombineerd sprin gen over hindernissen. loop op klompen een behoor lijke publieke belangstelling. Zo'n 60 deelnemers, waaron der junioren, dames en heren betwistten elkaar de eer. Veelal in Klederdacht in Boe renkiel of in overall, kwam men uiteraard op klompen aan de start. Er werd begonnen in de Kerk- laan, waarna de deelnemers via de van Swietenstraat, Am bachtsherenweg, Burg. Brand straat, Klaverwij destraat en weer de Kerklaan bij de finish arriveerden. Het was komisch om te zien, hoe velen zich op hun houten schoeisel voortbewogen. De één had bijvoorbeeld twee rechter klompen aan, terwijl de ander zich verkeken had op de maat. Tenslotte kwamen toch alle gestarte deelnemers over de finish, zei het de één wat snel ler dan de ander. Bij de jeugdigen ging de eer naar Robert Verstegen, terwijl Johan Biekart en Theo de Boer op de 2e en 3e plaats beslag wisten te leggen. Bernadette van Diemen finish te bij de dames voor Magdalen van Rijn en Nel Verstegen, die 2e en 3e werden. Bij de heren, moest Theo van Leeuwen het onderspit delven tegen Peter Berg. Sjaak Veld- huijzen werd verdienstelijk derde. Dag van de pony bij „Liethorp" De Leiderdorpse ruiterver- eniging „Laethorp" heeft op de Tweede Pinksterdag de jaarlijkse „dag van de pony" gehouden. Het jeugdbestuin en de wedstrijdcommissie hadden ter gelegenheid hier van onderlinge wedstrijden georganiseerd. Aan het eind van deze succesvolle wed strijddag maakte instructeur Spruit de winnaars bekend en reikte de secretaresse van de rui tervereniging mevr. Roodenburg de prijzen uit. De uitslagen waren als volgt: Hindemisrace: 1. Agnes Dijkstra, 2. Annemarieke Si- mones, 3. Lidian van Doom; Vossejacht: Mona Meyer, 2. Wilma Spelt, 3. Jolanda Stroeven; Springen: Eskil Hulstra, 2. Edwin Hooge- raad, 3. Saskia van Haaren. De hindemiswedstrijd voor groeven werd gewonnen door de equipe bestaande uit Edwin Hoogeraad, Carolien Peters, Ilse Jansen en Mona Meyer. DEN HAAG/NOORDWUKER- HOUT Pleuntje van Poel geest, het Zilker honde- en poe zevrouwtje, heeft het proces dat zij had aangespannen tegen de gemeente Noordwijkerhout verloren. De thans 69-jarige alleenstaande vrouw is door de Haagse rech ter tevens veroordeeld tot de proceskosten. Het tot voor kort* aan het Noordeinde in Leiden wonende vrouwtje wilde via de Haagse rechtbank een schade loosstelling van de gemeente Noordwijkerhout voor een to taalbedrag van ongeveer 100.000 gulden. Een bedrag waarvan voor haar een nieuw pand zou moeten worden gerealiseerd op de plaats waar haar oude huisje heeft gestaan. Een ander gedeel te van het bedrag (40.000 gul den) eiste zij als schadeloosstel ling wegens leed, haar aange daan door de gemeente Noord wijkerhout. Na de uitspraak van de rechter lijkt nu een einde te komen aan een jarenlang slepende kwestie tussen Pleuntje van Poelgeest en de gemeente Noordwijker hout. Het Zilker vrouwtje is overigens nog steeds van me ning dat de gemeente Noordwij kerhout aansprakelijk is voor het feit dat haar huisje in 1974 afbrandde tijdens haar verblijf in het ziekenhuis. Sinds die pe riode bereidde zij via de Leidse rechtswinkel een proces tegen de gemeente Noordwijkerhout 1 NOORD WUK Burgemeester mr. Bonnike heeft onder grote belangstelling het geheel vernieuwde zonnebad van grandhotel „Huis ter Duin" dit weekeinde geopend. Het verrukkelijk in de I zee reep gesitueerde solarium biedt plaats aan ongeveer honderd- twintig personen. Het beeft een eigen restaurant, een eiken I paviljoen en cabines, alles smaakvol ingericht. I Directeur Eberharter van „Huis ter Duin" noemde het een fijn I terrein, dat niet alleen open staat voor de hotelgasten, maar ook I voor andere badplaatsbezoekers. Na het gereedkomen van de geheel nieuwe zuidvleugel van „Huis ter Duin", is de ingebruikneming van het gerenoveerde zonnebad een volgende stap in de voorgenomen algehele vernieuwing van het internationaal befaamde Noordwijkse hotelbedrijf. Medio juni hoopt men aan het complex weer een belangrijk element toe te voegen. Dan komt aan de Grent-zijde van het terrein de 1 ondergrondse parkeergarage gereed met daar bovenop een tennis- I banen complex en diverse voorzieningen. Een dakterras zal gele- genheid bieden om het sportgebeuren van bovenaf te bekijken. Burgemeester mr. Bonnike maakte in zijn anecdotische openings speech gewag van een nieuwe fase in de vernieuwing van de badplaats, waar niet de wolken, maar de bouwkranen de hemelver- duisteren. Voor een strand met palmen behoeft men niet meer naar Frankrijk, stelde Noordwijks eerste burger vast. Na de perebomen aan de boulevard, kan men zich in het solarium van „Huis ter Duin" onder de palmen koesteren in de zon. Een kwartet, geformeerd uit het orkest Count-Basey, luisterde het openingsgebeuren feestelijk op. werd dat Oorien Schami- né. De waterloopkam pioenschappen waren een onderdeel van de evene mentenreeks die Wet. Boys dit pinksterweekend organiseerde om aan geld te komen voor de verbouw van het clubgebouw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 4