laad Voorschoten verdaagt )lan voor Natuurgebied" w. uS Vuu&oót. „Leiden hofstadfilm over hofjes Middeleeuwse dag Rijnlands Lyceum levende van Beethoven flportreffelijk uitgevoerd TON MENKEN IJSBAAN PTT KOMPLETEERT „LANGE VOORT" huisbroei in bollenbad De Meijegaard vierde jubileum Actie voor restauratie kerkorgel Herensingel de Gi AVRO. Willem Barentszstraat 35 Industrieterrein "de Waard' Leiden. (071) 14 90 44* ADVERTENTIE .TïTGOOCHELING voor gemeentebestuur ja vont trijden Org rt ge^)RSCHOTEN De gemeenteraad is 22.500ravond njet toegekomen aan de vast- nav0l^ing van het bestemmingsplan „Buiten- naed en Natuurgebied". De verdeeldheid liften de gemeenteraad was zo groot, dat ®^*en langdurige onderbreking de vergade- /atertf ^>esloten werd de vaststelling voor A |u£ maanden te verdagen. Wethouder Eve- i op 4S (PPV) noemde het een ontgoocheling conr het college van b. en w. dat dit plan, ^.OOjrvoor de aanzet werd gegeven in 1973 3pr£?ps na uitvoerige besprekingen nog niet {^genomen kon worden, t de CDA en de WD kwamen met afwijzing ieber. enige onderdelen uit het plan. Zij wilden Klaassen aan de Kniplaan een gelijkheid geven tot verdubbeling van de ns aanwezige drie botenbergplaatsten. eieruendien wilden beide fracties de manege test: i Veen de kans geven om indien geen andere plaats gevonden kon worden in de Kon. Landgoederen langs de Veurseweg een binnenmanege te bouwen. Het bestemmingsplan omvat het natuurge bied tussen de bebouwde kom van Voor schoten en de grens van Leidschendam. De WD-fractie kwam met het voorstel om het plan in twee stukken te verdelen te weten oostelijk van de Veurseweg tot aan de Vliet en westelijk van de Veurseweg tot aan de grens met Wassenaar. Het westelijk gedeelte zou dan volgens de WD direkt aangenomen kunnen worden en voor het reeds „verprut ste" natuurgebied aan de oostelijke kant kon dan te zijner tijd een oplossing gevonden worden. De PPV-fractie en de heer Iestra steunden het voorstel van b. en w. De heer Iestra meende dat niet aannemen van het voorstel gelijk zou staan met een vorm van onbehoorlijk bestuur. Wethouder Eveleens betoogde dat het huidi ge plan de goedkeuring heeft van de provin- I cie en dat ook volgens het thans vigerende plan „Streekplan West 1966" ook de uitbrei ding van de jachtwerf onmogelijk is en in strijd met alle voorschriften evenals de ma nege langs de Veurseweg. De wethouder betreurde dat WD en CDA het plan afwij zen omdat niet tegemoet gekomen kan wor den aan incidentele wensen. Soms moet het privé-belang wijken voor het algemeen be lang. De overvolle publieke tribune hoorde ten slotte dat de vaststelling voor twee maanden verdaagd wordt en dat getracht zal worden de verdeelde meningen bij elkaar te krijgen. De overige voorstellen werden zonder dis cussie aangenomen. Het belangrijke voorstel over de statuten van de schoolbegeleidings dienst was al van de agenda geschrapt. U vergeet de tijd als u rondkijkt in de showroom van CIEBA! Begrijpelijk, want op 750 m2 vindt u zóveel interes sant nieuws op 't gebied van kantoorinrichting, meubilair voor directiekamers, enz Daarom krijgt iedere bezoeker onze kleurige ClEBA-cata- logus mee. Om alles nóg eens op z'n gemak te bekijken en dan een weloverwogen keus te doen. Ook u bent van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren welkom LzV ■JUBILEUMFEEST ADEST MUSICA stig I ja-o<}e Sassenheimse drum- voband Adest Musica vier- 'llfofe gisteravond het zil- )r hoeren jubileum met de ).30 hgebruikname van de lie nieuwe uniformen. de Sassenheimse gezel- vieren. Dit gebeurde gis- wege hun 25-jarig lid schap in de afgelopen teravond in de grote hal maatschap en kregen maanden heeft niet min- van Mollenaar Zonen, door burgemeester Kret der dan dertig mille op- De bestuursleden H. de zilveren A.M.-speld gebracht. Reden voor de Hoogervorst. L. v.d. overhandigd. Op de foto drumband om het zilver- Hulst en C. v. Velzen de trotse drumband. i actie voor het beken- en jubileum uitgebreid te werden gehuldigd van- (S) ij Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft ons jteravond in de Stadsgehoorzaal in kennis gebracht met een Pleiifigent die tot grote dingen in staat is. Vanaf het begin was ws. |t hoorbaar: zijn interpretatie van Mozarts Eine Kleine Nacht- tigehsik klonk doortrokken van spanningwekkende geladenheid die fit in het minst de tere momenten aantastte, art werk wordt eigenlijk bijzonder weinig op het podium gespeeld sq we kennen het dan ook slechts van grammofoonopnamen, larom was dit optreden erg boeiend en verhelderend wat betreft structuur en de specifieke moeilijkheden van het stuk. Het ;est kwam in ieder geval dicht in de buurt van het ideaalbeeld Lawrence e Foster voor ogen stond. Leeèn amusant intermezzo kregen we voorgeschoteld met het Concert •®nlor vier hoorns en orkest van Schumann. De virtuositeit die •eflTïrvoor gevergd wordt zal zelden opgebracht zijn, maar de vier iste hoornblazers van het Rotterdams Philharmonisch maakten ayj wel een adembenemende jachtpartij van waarbij we soms iJfleens de indruk kregen dat ze niet alleen elkaar maar ook ■fthzelf achtervolgden. Het stuk op zich heeft een tamelijk hybri- oteilsch karakter met veel verrassende momenten, bijvoorbeeld wan- '®- ber boven het geweld van de hoorns het heldere geluid van een [jg'^iit uitstijgt. 2.oJe Symfonie nr. 7 van Ludwig van Beethoven was het absolute diojoogtepunt van de avond. De muziek is geniaal, dat lijdt geen issflvijfel, maar wanneer hoor je een vertolking die zo ongeremd de itm» nde kracht ervan de zaal inslingert. In een woord voortreffe- (jjk en voorbeeldig; dirigent en orkestleden vonden elkaar volko- len in idee en uitvoering, die trilde van intensiteit. M PAULA KONING fjFlora veilt eerste duizendschonen ;CV$IJNSBURG Bij de Rijns- voer drie vier weken later. De Beiugse bloemenveiling „Flora" kweker C. de Loof uit Koude- fttijn gistermorgen de eerste dui- kerke bracht de eerste partij geveild. Dat is voor de Rijnsburgse veilingklok- jolgens de bloemenveiling voor ken. Het waren welgeteld 120 luf£e Nederlandse bloemenwereld bossen, die een prijs opbrachten n i«een primeur. van 2,80 gulden per bos. Deze 10 e eerste duizendschonen waren osch de regel valt de eerste aan- van een zeer goede kwaliteit. tot en met 15 mei geopend voor alle soorten schaatsen, ook Noren VONDELLAAN 41 LEIDEN TEL. 769344 mstijdenj OEGSTGEEST Het winkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest is sinds gisteren „kompleet". Het laatste pand in de winkelgalerij werd geopend. Dit was het nieuwe postkantoor voor Oegstgeest. De opening werd verricht door mevr. Münninghof, voorzitster van de stichting winkelcentrum Lange Voort In gezelschap van burge meester Van Eysinga en vele PTT-functionarissen verrichtte zij de openingshandeling door een aangetekend stuk in ontvangst te nemen. Directeur van de PTT Leiden Van Maurik schetste daarna de totstandkoming van het kantoor. Van het „open huis" werd l&SSSSFÏÏ de „pening van het laatste pand in het - - 6 tteeft het winkelcentrum werd door de winkeliers een „Kompleet-feest" gehouden met een modeshow en een optreden van de Bierkauwers gedurende de koopavond. Het feest werd ook vandaag nog voortge- OpeniH »2.00 uur 07.00 V7.00 uur 13.30 -97-00 uur 19.00 Bollenbad in de bloemen gezet. Het is voor de tvfeede maal in dit seizoen, dat de club een huisbroeiwedstrijd organiseert. Ook deze show munt weer uit in geur en fleur en de kwaliteit overtreft die van de kerstten toonstelling. Behalve de zwemclub, doen ook de meeste Noordwijkse scholen mee. Zij wedijveren om de wis selbeker van de Bondsspaar bank voor Noordwijk en Om streken. Mevrouw Zonneveld won de beker met 30 punten, gevolgd door de dames Smit (De Zilk) en Van der Voorn. Een eervolle vermelding werd toegekend aan mevrouw De Winter voor haar fraaie assorti ment miniatuur-narcissen. M. H. Rijnbeek (68) blonk uit met zijn decoratieve collectie Noordwijk se schelpen, welke door hem tot levende stukken waren ver werkt. Dit leverde hem lof van de jury op. In dé afdeling „rijpere jeugd" ging mevrouw Lindhout aan de kop met 33 punten. Mevrouw Roeleveld volgde haar op de voet met 32 punten en mevrouw Van Schie kwam op de derde plaats met 31 punten. Bij de scholen legde de Mariaschool met 30 1/2 punt beslag op de trofee van de Spaarbank. Dins dagmorgen om kwart voor elf vindt in het Bollenbad de prijs uitreiking plaats. /airconditioning Mensen die het deze zomer beslist minder warm willen hebben doen er verstandig aan contact op te nemen met VOORN en KONING AIRCONDITIONING BV Twaalf mille voor ziekenomroep Alphen ALPHEN AAN DEN RIJN - De ziekenomroep „Alpheo" is voor de eerstkomende jaren uit de financiële problemen. Een wijnaktie, startprojekt van de Alphense Juniorkamer ten be hoeve van de ziekenomroep, heeft geresulteerd in een op brengst van 12.000. Dit bedrag werd gisteravond tij dens de voor dit doel georgani seerde „charity-avond" in Avi fauna, door burgemeester mr. R. M. Gallas aan medewerkers van Alpheo overhandigd. Naast het aanschaffen van nieuwe ap paratuur is het voor de zieke nomroep nu ook mogelijk nieu we banden en platen aan te schaffen. Verder kunnen de te rugkerende kosten (reparaties, stencils etc.) er mee betaald worden. Projektleider Wim Kos ter van de Juniorkamer noemde de aktie „volledig geslaagd". Volgens hem heeft de Juniorka mer zich hiermee in korte tijd „bewezen". Reden waarom de Juniorkamer zich bij de lande lijke Federatie als zodanig heeft gepresenteerd. Als het bestuur van de Federatie hierop gunstig reageert, zal de Alphense Ju niorkamer op 3 september een installatiefeest organiseren on der het motto: „Alphen op de Rijn". De viering van het 12 1/2-jarig jubileum van de r.k. basisschool „De Meijegaard" in Leiderdorp en de daaraan verbonden kleuter school „Op 't Meijeweitje" werd gisteravond in het gezellig versier de schoolgebouw aan de Vronkenlaan besloten met een feestelijke bijeenkomst van ouders, schoolbestuur en leerkrachten. De voorzit ter van de Stichting Kathohek Onderwijs Leiderdorp/Zoeterwoude Meerburg de heer A. Verdel Qinks) noemde in zijn toespraak tot de talrijke aanwezigen als kenmerken van de school enthousiasme gepaard gaande aan een kritische instelling en het bezit van een energiek oudercomité. De voorzitter daarvan de heer W. v.d. Groen overhandigde als geschenk van de ouders aan de hoofdleidster van de kleuterschool mej. I. Sweis een bedrag voor de aanschaf van constructie- en ontwikkelingsmateriaal. Het hoofd van de basis school de heer G. F. van Dijk werd verrast met enkele cassettere corders. Onder de aanwezigen waren ook de oud-pastoor van de Menswordingparochie A. Hammerstein en diens opvolger J. Olst- hoorn. LEIDEN Het kerkbestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en Sint Jo seph gaat actie voeren om de restauratie van het orgel in de kerk aan de Herensingel te kun nen bekostigen. Het orgel in de kerk moet drin gend gerestaureerd worden. De geen ook het goedkoopst is) mo gelijk te maken. Door middel van een loterij, een muziekuit voering en dergelijke zal de Kerk proberen aan geld te ko men, maar gevreesd wordt dat dat ook niet voldoende zal zijn. Daarom doet het Kerkbestuur een éénmalig beroep op de le- kosten van deze restauratie be- zers om middels een bijdrage dragen 24.000 gulden. De paro- het orgel van de kerk te redden. chianen van de kerk proberen het bedrag via een wekelijkse collecte bijeen te brengen, maar Het gironummer: 60.23.34, ten name van R.K. Kerkbestuur Pa rochie Onze Lieve Vrouw He- dat is bij lange na niet genoeg meivaart en Sint Joseph, Heren- om een snelle restauratie (het- singel 2c in Leiden. 56 kandidaten voor raad universiteit LEIDEN Voor de 33 door teit binnenkort weer een voltal- leden van de universitaire ge- üge universiteitsraad zal heb- meenschap te bezetten zetels in ben- 1° <*e huidige raad zijn de Leidse universiteitsraad sinds een jaar twee zetels bij hebben zich volgens vooralsnog gebrek aan kandidaten onbezet niet op geldigheid gecontroleer de opgaven 56 kandidaten ge meld, aldus een mededeling van de Leidse universiteit De verdeling over de diverse kiesdistricten is zodanig, dat in dien aan de verkiezingen in mei tenminste het wettelijk voorge schreven percentage kiezers deelneemt, de Leidse universi- LEIDEN De jongerengroep „De overbrugging" zal morgen 27 maart in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat een jongerenmis verzorgen. Het the ma van de dienst is „Kruisweg". Celebrant is pater J. van Sasse van IJsselt ofm die tevens een vastenconferentie over hetzelfde thema zal verzorgen. De viering begint om 10.45 uur. LEIDEN - Gisteren werden op de Breestraat bij het Pens- halpoortje de laatste opnamen gemaakt van de twintig minu ten durende film „Leiden hof stad". Voor de betiteling van deze film onthulde burge meester Vis van Leiden een bord met de naam van de film. De film wordt vervaar digd door Re inhoud van Gu- lick en Bernardo en Virginia Guillen en zal vertoond wor den tijdens de tentoonstelling „Leiden buiten de vesten", die op 18 april in het Gemeen tearchief van Leiden aan de Boisotkade wordt geopend. Met deze tentoonstelling van prenten, foto's en tekeningen proberen medewerkers van de archiefdienst de verschillen te laten zien in de stedebouwkun- dige opzet van uitbreidingen van de stad Leiden in de pe riode na 1900. Met name op het verschil in karakter van de diverse wijken wordt de na druk gelegd. Voor de Leidse stadsuitbreidingen heeft men onderscheid gemaakt in drie perioden: 1900-1920, 1920-1930 en 1945-1977. Reinhoud van Gulick heeft ge probeerd in zijn film aan te geven hoe ook in de moderne woonwijken het hofjeskarak ter nog steeds aanwezig is. Hofjes in de buitenwijken is de rode draad van zijn film. „Elke buitenwijk kent zijn hof je", stelt Van Gulick, „ook al komen de specifieke eigen schappen van de hofjes in Lei den binnen de singels minder duideijk naar voren. De carre- vormige bouwwijze is op vele plaatsen buiten de singels te rug te vinden. Opvallend is natuurlijk, dat de sociale rela ties tussen de bewoners sterk afnemen wanneer de gebou wen hoger zijn". Voor zijn film, die is vervaardigd in op dracht van het Gemeentear chief, heeft Van Gulick een groot aantal gesprekken ge voerd met bewoners van „hof jes buiten de singels". De laatste opnamen van de film „Leiden Hofstad". LEIDSE COURANT ZATERDAG 26 MAART 1977 PAGINA 3 tafrelen op het Rijnlands OEGSTGEEST/LEIDEN Wie gistermiddag per ongeluk het Rijn lands Lyceum zou zijn binnengestapt zou zich ogenblikkelijk in de Middeleeuwen hebben gewaand. Kraampjes op een Middeleeuwse markt, groepen middeleeuwers, riddergevechten, monniken, trouba dours en wat dies meer zij. Het is echter niet zo dat ze op het Rijnlands lyceum de klok voorgoed hebben teruggezet; dat was maar voor één middag in het kader van een feest van de vierde klassen van het lyceum. De leerlingen hadden zich speciaal voor dit feest beijverd om een zo natuurgetrouw mogelijk beeld van de Middeleeuwen te geven; de kostuums werden aan de hand van boeken vervaardigd, evenals de verdere attributen van het feest. Naast de jaarmarkt verlevendigden volksdansgroepen en een grote middeleeuwse maaltijd het geheel. Rembrandt Lyceum Het beëindigen van het schooljaar en daarmee de start van de eindexamenperiode werd op het Rembrandt Lyceum gevierd met de inmiddels traditionele schoolbezetting. De leraren waren zoals gebrui kelijk het slachtoffer. Hen werd onder meer een Juistertoets" afgeno- De Juistertoets" voor het lerarencorps

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 3