Duitsers worden beschermd tegen misbruik van computers BEURS VAN AMSTERDAM Hilton Amsterdam blijft in Nederlandse handen ASB doet bod op W oninmaatschappi j FINANCIËN LEIDSE COURANT VRIJDAG 18 FEBRUARI 1977 PAGINA 15 Persoonlijke gegevens beveiligd BONN (RTR) In West-Duitsland is begin deze maand een wet uitgevaardigd die de burger beschermt tegen misbruik van persoonlijke gegevens die in com puters zijn opgeslagen De Westduitsers maakten zich zorgen om de groeiende invloed van computers, waar in de persoonlijke gegevens van twee van de drie ingezetenen staan vermeld. De wet beperkt de hoe veelheid gegevens die regeringsinstellingen en parti culiere firma's van personen mogen opslaan. De wet verbiedt het verlenen van gegevens aan derden zonder toestemming wanneer daardoor het gevaar bestaat dat „wettige belangen" worden geschaad en bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk waren ver gaard. Ieder heeft het recht te weten welke gegevens over hem zijn opgeslagen en die te laten vernietigen wanneer zij onjuist of illegaal zijn. Voorzien wordt in het aanstellen van een commissaris voor gegevensbe scherming, die ervoor moet zorgen dat de wet wordt nageleegd. Hij moet een register samenstellen van instellingen die zich met het verwerken van gegevens bezig houden en klachten van het publiek behandelen. West-Duitsland heeft meer gegevensverwerkende com puters dan elk ander land behalve de V.S., naar schatting ongeveer 25.000. Deskundigen hebben bere kend dat van ongeveer 43 miljoen van de 62 miljoen Westduitsers minstens enkele gegevens in een compu tergeheugen zitten. Drie jaar geleden is met het opstellen van de wet begonnen, toen de angst begon te groeien dat de computers zouden gaan leiden tot een toestand zoals Georbe Orwell in zijn boek „1984" heeft beschreven. Orwell beschijft hierin hoe burgers voortdurend door de heersende totalitaire partij in het oog worden gehouden. De roep om bescherming werd nog groter nadat het nieuws was uitgelekt dat de regering van plan was alle Westduitsers een persoonlijk getal van 12 cijfers te geven waaronder zij in het ambtelijke apparaat zouden worden geboekstaafd. De opwinding was zo groot dat de regering het plan snel liet varen. Zweden werd in 1974 het eerste land met een wet ter bescherming van persoonlijke gegevens en in hetzelfde jaar werd in de V.S". een wet van kracht inzake vrijheid van informatie, die elke burger toegang verleent tot regeringsdocumentatie. De Westduitse regering vindt echter dat haar wet tot dusver het grondigst beschermt tegen misbruik. Per soonlijke gegevens van Westduitsers berusten voorna melijk bij regeringsinstellingen zoals belastingen, bij banken, verzekeringsmaatschappijen en kredietinstel lingen die de solvabiliteit van de cliënt in het oog willen houden. De commissaris voor gegevensbescherming gaat 90.000 gulden per jaar verdienen. Hij wordt door de president benoemd voor een termijn van vijf jaren en moet jaarlijks bij het parlement verslag uitbregen. Hij komt aan het hoofd van een bureau met een jaarbudget van 3 miljoen gulden en moet het parlement inlichten wanneer verbeteringen in de computertechniek de wet doen verouderen. De betrokken maatschappijen boven een zekere mini mumgrootte, ongeveer 15.000 in totaal, zullen experts in dienst moeten nemen die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de wet. Wanneer zij dat niet doen kunnen zij 50.000 gulden boete krijgen. De voorzitter van de commissie voor binnenlandse zaken van de bondsdag, dr. Axel Wernitz, die de wet heeft opgesteld, noemt het een belangrijke mijlpaal, maar toch slechts een compromis-oplossing. Wat de gevolgen zullen zijn moet nog worden afge wacht. Vermoed wordt dat bepaalde maatschappijen hun gegevensadministratie naar een ander land gaan overbrengen om de wet te kunnen ontduiken. Van een maatschappij is al bekend dat zij haar computers naar Luxemburg heeft gebracht. Omzet steeg bij Martinair SCHIPHOL De charter lucht vaartmaatschappij Marinair heeft in 1976 een omzet behaald van 213 miljoen gulden. In 1975 behaalde deze maatschappij een omzet van 186.379.000 gul den. De in 1976 behaalde omzet betekent een verdubbeling van de omzet van 1973, die toen 101.941.000 gulden bedroeg. Martinair vervoerde in het afge lopen jaar 38.000 ton vracht, hetgeen een verdubbeling bete kent van het vrachtvervoer in 1975. Toen werd 18.500 ton vracht met Martinair-machines vervoerd. Deze stijging van het vrachtvervoer is het gevolg van een verschuiving van het passa giersvervoer naar het vrachtver voer en het in gebruik nemen van de tweede DC-10. In decem ber van het vorige jaar heeft Martinair de derde DC-10 aan de vloot toegevoegd. Internationals vrij zwak INCOURANTE FONDSEN Edicom 110 117 Viba '300 310 Enraf-Nonius 175 175 B.F. inc. W. 1470 1470 Eriks 410 400 Immofund 1325 1350 Van Melle 270 270 Fr.-Gr. H. 20% 4500. 4500 De Merwede 90 92 Nat. Borg. Mij 50% 290 300 Nat. Gr. B 110 112 Nat. Gr. B. 100 330 340 Prins Dokkum 70 80 Ruys' Bel 460 440 BOG 1260 1300 Twijnstra 36 36 Mijnmij Curacao 45 45 Buitenlands geld (Prijs in guldens) Verk. Amerikaanse dollar 2,46—2,56 Engelse pond 4|lS—4,46 Belgische fr. (100) 6^666,96 Duitse mark (100) 102,75—105,75 'raI. lire (10.000) 25,75—29.75 Portugese esc. (100) 6,70—8,45 Canadese dollar 2 382,48 Franse fr. (100) 49,00—52ioO Zwitserse fr. (100) 98,50—101,50 Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr. sch (100) Spaanse pes. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegosl. dinar (100) 57.25-60.25 46,00—49,00 40,75—43.74 14,59—14,89 3,43-3,73 5.65—7,10 64,00—76,00 12,00-14,25 BEURS VAN NEW YORK ACF Ind. All. Chem. Am. Brands Am. Can. Am. Motors ATT Anaconda Asarco Bethl. Steel Boeing Can. Pac. Chrysler Citicorp Cons. Edison Du Pont Eastm. Kodak Exxon Ford Gen. Electric Gen. Motors Goodyear III. Central IBM 65 18 3/4 37 1/4 42 1/4 16 3/8 20 3/4 30 7/8 22 132 72 3/8 52 56 7/8 51 1/4 71 3/4 22 1/4 24 3/8 271 1/8 31 3/4 31 1/2 34 1/8 27 3/8 36 19 36 7/8 41 3/4 161/4 20 5/8 30 3/8 21 7/8 130 1/2 72 3/8 51 3/8 57 50 5/8 71 3/4 221/8 241/8 270 3/4 31 3/4 31 33 3/4 271/2 35 1/2 b Mc.D. Douglas Mobil Penn Central RCA Rep. Steel Royal Dutch S. Fé Sears R. Shell Oil South. Pac. St. Brands Stud. Worth Texaco Unilever Uniroyal Un. Brands Un. Corp. Un. Techn. U.S. Steel Westinghouse Woolworth 27 1/2 26 5/8 34 1/2 34 5/8 54 3/4 541/4 37 1/8 371/8 63 5/8 631/2 75 3/4 751/4 34 3/4 34 7/8 28 1/4 281/4 44 1/4 43 3/4 27 3/4 27 5/8 49 481/2 10 1/8 101/8 9 91/8 11 10 7/8 35 7/8 35 3/8 exd 47 1/2 47 3/8 16 3/4 16 3/4 25 7/8 26 Oow Jones Index Industrie Sporen Nutsbedr. Omzet: 943.73 —4.57 225.21 -0.69 106.82 -0.13 309.11 —1.17 POP OM AGRESSIE KWIJT TE RAKEN Op de onlangs in Neurenberg geopende internationale speelgoedbeurs tonen 1542 fabrikanten uit 37 landen hun nieuwste produkten. Met deze pop „Stretch Armstrong" genaamd, kunnen jong en oud heel wat agressie kwijt Autoproduktie in EG steeg met 17% BRUSSEL (ANP) - Op grond van de meest recente gegevens mag aangenomen worden dat de Europese Gemeenschap vo rig jaar 17 pet meer personen auto's en bedrijfswagens gepro duceerd heeft dan in 1975. Een in Brussel verspreide publica tie van de Europese commissie, het dagelijks bestuur van de EG, zegt dat zal blijken dat de uitvoer van personen- en be drijfsauto's uit de EG, vorig jaar gestegen is met 13 pet. De produktieverhoging van het afgelopen jaar zal in Italië uit komen op 6 tot 8 pet. Datzelfde geldt voor de produktie in het Verenigd Koninkrijk. In Fran krijk, zo zal blijken, zal de pro duktie met 15 tot 17 pet toegeno men zijn en in Duitsland met 20 tot 22 pet Het ziet er naar uit dat in 1976 ongeveer net zoveel auto's geproduceerd zullen zijn als in 1971 en dat betekent onge veer 10,1 miljoen stuks. AMSTERDAM De effecten beurs heeft donderdag voor veel actieve fondsen een tame lijk zwakke stemming te zien gegeven. Unilever opende 1 lager op 122,20 en Kon. Olie was 0,80 lager op 136,30. Hoogovens verloor 0,80 op 35,50 terwijl Philips 0,20 te rug moest naar 26,10. Akzo zakte 0,30 tot 31,90 en KLM was op de iets lagere beladings- graadcijfers 1,20 in reactie op 89,80. Heineken verloor op nieuw ruim 1 op 119,90. Ook de scheepvaart-aandelen wa ren in mineur. HAL verloor 1,20 op 90,80 en Scheep vaart Unie was eveneens 1,20 lager op 119,80. KNSM en Van Ommeren waren elk 1 lager. In de cultuur sector ver loor Deli 1,30 op 114,20. De bankaandelen waren nauwe lijks prijshoudend. De obligatiemarkt was licht ver deeld. Donderdagmorgen is be kend geworden dat op de 9 pet lening ten laste van de Stolpe groot 10 min voor een zoda nig bedrag is ingeschreven dat de toewijzingen ten volle zullen geschieden. De beurs trekt hie ruit de conclusie dat deze le ning is mislukt. Op de lokale markt overheerste een ongeanimeerde en kleurlo ze stemming. Als men in aan merking neemt dat veel haven bedrijven door stakingen zijn getroffen viel de stemming on der de fondsen met havenbe- langen mee. RSV waar flink wordt gestaakt zakte een gril den tot 59. Andere fondsen in deze sector zoals bijvoorbeeld Internatio-Muller bleven geheel onveranderd. Ook de stakingen in de bouw hadden geen in vloed op het koersverloop. Vraag bleef uit maar groot aan bod kwam ook niet opzetten zodat de handel zeer beperkt was. De koers van de in de laatste dagen als een komeet omhoog geschoten Tricobest was nu ge voelig lager. Op 110 bedroeg het verlies 20. Leidsche Wol was 5 lager op 305 en Kiene daalde 7 tot 193. Ahold moest 2 terug op 74. Uitgeverij VNU was 2 beter op 76 en voor Duiker werd de biedkoers 10 hoger vastge steld op 100. Crane Neder land zette de opmars met 40 voort tot 1.100. Op de incou rante markt werd voor de parti- cipatiebewijzen Immofund 1962 een prijs opgegeven van 1.450 of 75 hoger. Op de actieve markt ging een aantal noteringen nog lang zaam verder naar beneden, maar voor Unilever en Kon. Olie kwam lichte vraag opzet ten zodat deze fondsen zich een kleinigheid konden herstellen van het bij de opening opgelo pen verlies. WEER LENING MISLUKT AMSTERDAM Voor de twee de maal deze week is een lening mislukt. Na het fiasco van de 8,25 pet. staatslening waarop maar 200 min werd ingeschre ven, is woensdag de inschrijving op de 9 pet. lening 1977 per 1978-1997 groot nominaal 10 min ten laste van Stichting de Stolpe tegengevallen. De toewij zing zal volledig geschieden. Hoger dividend OGEM ROTTERDAM - OGEM NV wil over 1976 een dividend betalen van 2 (v.j. 1,70) per aandeel van 10. De resultaten over 1976 bedragen 20,5 min. (v.j. 15,2 min.). AMSTERDAM Amsterdam de maatschappij. Arabisch kapitaal zou zitten. De KLM is met ongeveer 35 Hilton Maatschappij NV blijft In de mededeling wordt nog pct van het kapitaal (totaal Nederlands bezit. Het op 25 steeds met geen woord gerept oe directie van Hilton ontken- geplaats kapitaal 8,5 min) januari uitgebrachte bod op over de naam van de bieder, de deze geruchten desge- groot-aandeelhouder, de ande de aandelen van 160 pet vraagd en zei dat de bieder re aandeelhouders zitten ver wordt gestand gedaan. Zo In beurskringen curculeerde een Nederlander is, die echter spreid bij een groot aantal Ne- blijkt uit een mededeling van geruchten dat achter het bod onbekend wil blijven. derlandse bedrijven. Werk bij Curacaose Dokmaatschappij ligt stil WILLEMSTAD, Curasao Een groot aantal werknemers van de Curagaose Dokmaatschappij zijn gisteren niet aan het werk gegaan. De toegang tot het dok werd gistermorgen versperd door een aantal van de tachtig man die enkele weken geleden ontslag is aangezegd. Deze ont slagen zouden volgens de direc tie noodzakelijk zijn geworden door de huidige slapte in de scheepvaartwereld. De vak bond is niet bij de actie betrok ken. Bestuursleden van de vakbond „Cadmu" spraken gisteren met de minister van sociale zaken over de ontslagen. De bond had gevraagd om gegevens over de winsten en het verlies van de maatschappij, de prijzen die door de maatschappij worden berekend en de reden waarom de laatste tijd minder schepen naar het dok komen voor repa ratie. De directie van de Curagaose Dokmaatschappij zegt deze ge gevens niet te kunnen verstrek ken zonder toestemming van de Raad van commissarissen. In deze raad zit ook de Antilliaan se overheid. AMSTERDAM ASB Beleggings- en Handelsmaatschappij BV in Den Haag is bereid een hoger openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van Woningmaatschappij NV in Amsterdam (onroerend goed). Voor elk aandeel van 500 biedt ASB 3125 in contanten (625 pet), zo heeft ASB bekendgemaakt. ASB overtreft hiermee het eerder uitgebrachte bod van 600 pet door Verlinden Beheer BV in Amsterdam op de Woningmaatschap pij, dat openstaat tot 1 maart. ASB doet haar bod, evenals Verlinden, onder meer onder de voorwaarde dat tenminste 90 pet van de uitstaande aandelen wordt aangemeld, onverminderd de bevoegdheid om bij een lager percentage het bod gestand te doen. Het ligt in de bedoeling het biedingsbericht over een week te laten verschijnen, aldus ASB llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Goudmarkt Goud: 10770/11170 vor. 10750/11150 Zilver: 355,00/382,50 vor. 353,00/380,50 Opg. Drijfhout llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ANP-CBS gemiddelde (1970 100) Int Conc. 80,4 Industrie 81,8 Sch.-en I vrt. 106,4 Banken 204,7 Verzekering 108,2 Handel enz. 98,2 Algemeen 19.0 79,9 81.7 105,5 204.4 107,9 97,6 DONDERDAG 17 FEBRUARI 1977 Actieve aandelen 1 VK EK AKZO/ 20 32,20e 32 ABN 100 316.00 315 AmRo 20 73,20f 73,20 Deli-Mij 75 115,50 114,20 Dordtsche 20 171,20 170 Dordtsche Pr 170,20 169,30 Heineken 25 121,00e 120.20 Heineken H 20 113.20 112 HAL. Hold ƒ100 92.00 90,80 Hoogov 20 36.30 35.50 HVA-Mijen eert 50.60 50,50 KNSM eert/ 100 111.50 111 KLM ƒ100 91.00 89,80 Kon. Olie 20 137.10 136.20 Nat Ned 10 93.50 93.50 Ommeren Cert 163.00 162 Philips 10 26.30 26.20 Philips div. 77. 25.60 184,10 Robeca 50 183.50 Rolinco 50 134.50 135 Scheepv II 50 120.50 120 Unilever 20 123.20 122,20 Binnenlandse Obligaties SL KOERS 31,90 315,00 73,30f 114,20 170,40 169,00 121.00 113.001 90,80 35,50 50,70 111,00 90,00 136,20 93,20 162,00 26,201 25,40 184,00 135,00 119,50 122.70 5.25 id 641-89 87.60 87.40 5.25 id 64II 87.80 87.20 5.00 id 64-94 82,50 82.60 4.50 id 56-83 92,90 92,90 4 50 id 59-89 84.90 84,90 4.50 id 601-85 89,20 89,10 4.50 id 60II 84,00 84,20 4.50 id 63-93 80.80 80,80 4.25 id 59-84 90,60 90,80 4.25 id 60-90 81,70 81,90 4.25 id 61-91 81.00 81,30 4.25 id 63I 79,10 79,30 4.25 id 63II 79.80 80,20 4.00 id 61-86 88,20 87,90 4 00 id 62-92 79,50 79,80 3.75 id 53-93 78,50 78,50 3.50 id st.47 71,50 71,70 3.50 id 53-83 91.00 91,00 10.50 Ned. 74 9.75 id 74 9.50 id 76-1 9.50 id 76-2 9.00 id 75 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8.75 id 76-97 8.50 id 75 8.50 id 75-2 8.25 Ned. 76 8.00 id 69 8.00 id 70-95 8.00 id 71-96 8.00 id 70i 8.00 id 70II 8.00 id 70III 8.00 id 76-91 8.00 id 70-77 7.75 id 71-96 108,80 107,70 104,40 105,60 102,90 102,70 102,70 101,80 101,00 100,60 99,50 98,50 98,20 97.70 100,50 100,40 100,30 98,80 95,90 108,90 107,90 104,40 105,60 103,10 102,50 102,70 102,00 101,00 100,80 99,60 98,50 98,20 97,70 100,50 100,40 100,20 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 66-91 7.00 id 66II 7.00 id 69-94 6.50 id 681-93 6.50 id 68II 6.50 id 68III 6.50 id 681V 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 65II 95,60 100,90 94,90 94,20 93,60 100,70 91,60 94,70 94.10 91,80 89,70 89,10 88,80 89,00 91,00 88,70 87.50 88,60 88,20 95,50 100,90 94,80 94,10 93,50 100,70 91,60 94,80 94,00 91,70 89,40 89,00 88,80 88,70 91,00 88,60 87.50 88,60 3.25 id 50-90 I 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb. 3.00 id 37-81 3.00 id Grb 46 i 11.00 BNG 74-81 11.00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.50 BNG 76-01 9.00 id 75-00 8.75 id 70-90 8 75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 BNG 77-02 8 50 id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 id 73-98 78,40 73,80 73,10 88,40 94,10 92,60 106,80 111,80 107,10 104,70 106,00 105.30 108,10 102,90 103,50 101,70 101,10 101,10 101,00 99,90 99,80 78,70 74,00 73,10 88,50 94.10 92,50 106,90 111,80 107,40 104,80 106,30 105,50 108,10 103,10 103,50 102,00 101,50 101,50 101,20 100,00 100.10 Binnenlandse aandelen ACF 202,00 202,00 Begemann 93,50 93,50 Ahog-BOB 35,50 35,50 Bergoss 89,OOf 85,50 Ahold 76,00 74.00 Berkel P 117,00 117,00 AMAS 8,00 8,10 Blydenst C 226,00 226,00 55,80 55,60 Boer Druk 160,00 160,00 Amfas 87,50 87,00 Bols 69,20 69,00 Asd Droogd. 66,50 66,50 Borsumij W 109,80 109,00 Asd Rijtuig 182,00 183,00 Bos Kalis 116.00 115,50 Aniem Nat. 19,00b 19,00b Ant. Brouw. 201,80 201,00b Ant. Verf 140,00 140,00 12 Arnh. Schbw 70,00 71,00 Asselberg 550,00 552,00 Braat Bouw 188,00 188,00 Ass.St. R'dam 93,50 93,00 Bredero VG AUDET 301,00 300,OOf ld cert 1440.00 1430,00 Aut. Ind. Rt. 1290,00 1290,00 Bredero VR 265.00 265,00 Ballast-N 78.90 77,30 id cert 255,00 255,00 BAM 69,00 70,20 Buhrm. Tett. C 66,70 67,00 Batenburg 248,00 248,00 Calvè D cert 172,00 172,00 Beek, van 64,00e 64,50 id 6 pet cert 1290,00 1281,00 Beers 69.90 69.70 Centr. Suik. 85.70 85,50 id cert 80,50 80,00 Internatio M 38,70 38,60 15 Ceteco 191,40 190,90 Inventum 558,00 559,00 Oving-D-S id cert 191,40 190,90 Kappa cert 162,50 161,00 Pakhoed H Chamotte 23,60 23,70 Kempen Beg 76,50 76,00 id cert Cindu-Key 44,00 44,40 Key Houth. 1930,00 Palembang Crane Ned 1060,00b 1100,00 Kiene S 200,00 193,00 Palthe Desseaux 58,10 58,00 Kloos 148,00 148,50 Philips Dikkers 61.80 66,00 KI uwer 80,10e 80,00e Pont Hout Van Dorp en Cc 116,00 116,00 KBB 74,50 72,70 Porcel. Fles Dr. Ov. Hout 243,00 242,00 id cert 74,50 72,70 Proost Br Droge 1260,00 1260,00 id 6 cum 14.50e Rademakers Duiker App 90,00b Kon. Ned. Pap. 46.70 46,00 Reesink Econosto 37,60 38,00 Krasnapolsky 130,00e 130,00 Reeuwijk Elsevier 220,00 216,00 KSH 27,50e 27,00 Reiss en Co id cert 219,50 215,50 Kwatta 14.30 14,30 RIVA EMBA 141.00 140.00 id cert Ennia 114.00 114,00 Rohte disk Fokker 28,10 28,90 14 Rommenholl. Ford Auto 375.00 372,00 Rijn-Schelde Fr. Gr. Hyp. 101.00e 101,00 Landré Gl 158.00 159,50 Sanders Furness 64.30 66,00 Leids. Wol 311.00 305,00 Sarakreek Macintosh 62.50 62,50 Scheepshyp 13 Maxwell Petr. 158.50 157.70 Schev. Expl. Gamma 44,40 44.00e Meneba 73.20 72,50 Schlumberger id 5 pet PW 18.90 18,80 Metaverpa 1910.00e 1910,00e Schokbeton Gel. Delft c 247,00 246,00 MHV Adam 49.00 Schuitema Gelder cert 33,00 33,30 Moeara Fn 290.50 290,00 Schuppen Geld. Tram 440,00a id 1 -10 3520.00 3500,00 Schuttersv. Gerofabr 30,50 30,50 idem 1-4 740,00 5740,00 Slavenb. Bank Giessen 141,00 138,00 Mijnb. W. 730,00 730,00a id cert Gist Broc. 51,50 51,70 Naarden 36.10 36,00 Stevin Gr id cert 51,50 52,00 Naeff 64.00 64,00 Stoomsp Tw. Goudsmit 103,50 104,00 Nat. Grondb. 47.10 47,50 Tablnd. Phil. Grasso 98,00 97,00 NBM-Bouw 25.00 24,00 Grinten 168,00e 168,00 Nedap 270,00 272,00e Grofsmed. 85,00 85,50 Ned. Rontw. 178,00b 178,50 16 Hagemeijer 86,00 85,70 Ned. Crediet 48,10 48.10 Telegraaf Hero Cons 100,50 100,00e Ned. Dagbl 173,50 173,30 THV Intern Heybroek 166,00 166,00 id cert 432,50 432,50 Tilb. Hyp. bk. Hoek 's Mach 72,50 72,60 NMB 145,90 145,00 Tilb. Waterl. Holec 115,00 113,50 Nelle 215.00 214,00 Tw Ka belf. Holl. Beton 80.00 80,00 Netam 52,50e 54,00 Ubbink Holl. Beton c 79,00 77,50 Nierstrasz 970,00 975,00 Unikap Hunteren D 29,50 29,20f Norit 90,00 89,50 Unil cert ICU 91,00 90,00 Nutricia GB 47,10 47,00 id 7 pet IHC Holland 14,50 14,60 Nutricia VB 46,50 46,50 id 6 pet Ind. Maatsch. 198,00 198,50 Niiverdal OGEM Hold. 34,50 34,00 v.d. Vliet-W IBB Kondor 67,50 67,80 26,10 26,20 Veneta Interlas 55,00 54,00 Orenstein 242,50 240,00 Ver Glasf 120,10 74,00 73,50 72,00 51,00 232,00 110,50 129,00 358,00 144,50 50,50 150,50 314,50 312,50 46,20e 120,00 73.00 72,50 72,00 51,00 232,00 111,00 129,00 358,00 145,00 150,60 312,00 310,00 46,20 770.00 775.00 985,00 980,00 139,50 139.80 362,00 360.00b 64.00e 64.50 2510,00 2510,00 250,00 251.00 97.00 97.00 48.40 48,00 62,00b 63.00 85,60 122,10 162,50 400,00 275,00 158,50 150,50 81,70 71.20 68.90 39,50 88,00 85,90 122,00 164,00 395,50 277,00 154,00 81,70 71,20 68,50 39.50 87.00 VMF Ver. Uitgmij. Ver. Touw c Verzelverw. Vihamij Butt VRG Papier Vulc.oord Wegener C id cert Wessanen c West.Utr:Hyp Wyers Wijk en Her Zaalberg 17 Alg. Fondsenb America Fnd Asd Belegg Binn. Belf VG Breevast Converto Dutch Int Goldmines Holland F IKA-belegg Interbonds Leveraged Ned. Vastgoed Nefo Obam Rorento Tokyo Ph Tokyo Ph Uni-lnvest Wereldhaven 78,00 74,00 20,20 140,00 45,50 60,00 36,50 48,50 48,50 74,60 324.00 83,00 1550,00f 84,90 108,50 130,00 132,00 137.00 129,50e 550.00 108.40 375.00 123.10 115.00 512.00 73.00 605.00 94,50e 68.50 123.90 71.50 99.00 71,30 95.70 79.00e 75.20 20,30 143,00 45.90 59.00 37,10 49,00 49.00 74.50 324.90e 83,50 1550.00 84.50 108.00 132,00 132.00 136,30 129,00 550,00 107.50 376.00 122.80 115.00 513.00 73.00 610,00 94.50e 68,50 124,00 73,50 99,00 71.50 95,00 a laten b bieden d exdividend e gedaarvbieden f gedaan-laten g bieden en exdividend h laten en exdividend k gedaan-laten en exdividend I gedaarvbieden en exdividend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 15