Leen Pfrommer pleit voor kunstijsbanen -ÏDERLAAG VOOR HYS INTERVAM Karei Muys moet kanotop weer op hoger plan brengen -ugner titel Pijnen leidt in Zesdaagse ns; J Van der Bol 3 wedstrijden si Wilt Van Heumen scheurt achillespees Nederlandse trainers zijn in trek LARVIK De internationale schaatswe reld wordt nog steeds beheerst door Ne derland en Noorwegen. Op prestatieni veau zijn de verschillen tussen beide schaatsnaties niet erg groot, maar op trai nersniveau staat Nederland op de hoogste trede van het podium. Elf landen nemen dit weekend deel aan het Europees schaatskampioenschap in Larvik en vijf daarvan hebben een trainer uit de Nederlandse school in dienst De Nederlandse trainers in buitenlandse dienst zijn: Kees Verkerk (Zweden), Jeen v.d. Berg (Engeland), Cees Smouter (Italië) en Henk van Dijk (West-Duitsland). In Davos waar op 5 en 6 februari het wereldkampioenschap zal worden gehou den voegen zich nog Peter Schotting (Ca nada), Henk Bisterveld (België) en moge lijk ook Jorrit Jorritsma daarbij. Pasman naar Davos DEN HAAG De technische commissie van de KNSB heeft definitief besloten Joop Pasman met de kernploeg naar Da vos te sturen. Pasman, die met de nationa le B-ploeg deelnam aan de interlandwed strijd tegen Zweden en niet met de A-selec tie naar Larvik in Noorwegen vertrok voor het toernoc om het Europees kampioen schap, was d*. al toegezegd na de Neder landse kampioen. -happen Voordat in Davos de strijd om het wereld kampioenschap losbrandt zullen nog selec tiewedstrijden worden gehouden in de Zwitserse plaats. Joop Pasman kan in principe ook deelnemen aan de wedstrij den om de Gouden Schaats, die na het WK in Davos worden georganiseerd. Toernooi rond DEN HAAG - De KNSB heeft het pro gramma voor het eind januari en februari te houden zesbanentoernooi rond. Per twee banen zal er telkens een kleine meerkamp voor dames en heren allrounders worden gehouden. De sprinters rijden telkens op de tweede dag een 500 en 1000 meter. In principe staat het toernooi ook voor bui tenlanders open. De KNSB heeft echter geen uitnodigingen gestuurd, maar buiten landers, die in Nederland zijn en willen deelnemen zijn welkom. Het programma ziet er als volgt uit: 24 januari: Assen ('s morgens) heren en da mes allround. 25 januari: Groningen Cs - morgens) heren, dames allround en sprin ters. 1 februari: Deventer ('s morgens) he ren en dames allround. 4 februari: Utrecht ('s morgens) heren, dames aüround en sprinters. 7 februari: Den Haag ('s mor gens) heren en dames allround. 13 februa ri: Amsterdam ('s avonds) heren, dames allround en sprinters. de Italiaanse schaatsploeg schrok toch wel, toen hij samen met zijn talent Marchetto de kunstijsbaan van Larvik betrad. „Het lijkt wel schuurpapier", riep hij veront-, waardigd uit „Deze baan is geschikt voor recreatierijders en marathonschaatsers, maar zeker niet voor een internationaal kampioenschap." Leen Pfrommer deelde deze mening eigen lijk toch wel, ondanks zijn uitspraak dat de Noren uitstekend water hadden ge bruikt om deze kunstijsbaan nog een goea' aanzien te geven. Hij zei: „Het is een PAGINA 9 HtERDAG 22 JANUARI 1977 LEIDSE COURANT 1 schande, dat de I.S.U. gebruik maakt van natuurijsbanen. Door de lage temperatu ren in Larvik is deze kunstijsbaan toch voorzien van een laag natuurijs. Ook in Davos zijn de risico's groot dat het wereld kampioenschap beïnvloed zal worden door de weersomstandigheden." „Ik zou graag willen zien dat alle interna tionale kampioenschappen op kunstijsba nen worden gehouden. De omstandigheden zijn dan zoveel mogelijk gelijk. In Davos loop je de kans om in de laatste paren een uitgetrapte baan te moeten rijden. En ook in Larvik lijken mij de omstandigheden niet helemaal gelijk. Daarom hebben we Piet Kleine in de tweede groep ingedeeld. Door het werkijs zijn de Noren, die het van de kracht moeten hebben, in het voor deel. Een technisch begaafde rijder is op dit ijs in het nadeel. En de Nederlanders trainen altijd op techniek." Op de 5000 meter komt Van Helden uit tegen de Rus Martspek en heeft het voor deel dat Sten Stensen in de allereerste rit tegen Koezmenko de „tijd moet zitten". Jan Derksen rijdt tegen de Zweed Malm- ström, die vorige week in de interland in Deventer zijn klasse op deze afstand be wees. Wereldkampioen Piet Kleine zal op de 5000 meter tegen zichzelf moeten rijden, want van de Fin Nittijle kan hij geen tegenstand verwachten. Leen Pfrommer was toch te vreden over de loting. „Ik heb Piet Kleine in de tweede groep geplaatst omdat hij over voldoende kracht beschikt zelf een race te maken. Plaats ik Kleine in de eerste groep, dan loopt hij de kans tegen een van de Noren te loten. Nu kan Piet, als de achterstand op de sprint niet veel meer dan een seconde is, op de 5000 meter het kampioenschap toch nog een gunstige wen ding geven. Bovendien zal hij ook op de 5000 meter geen Noor tegen zich kunnen krijgen. Piet Kleine rijdt liever zijn eigen race en wil geen pakker achter zich. Piet is een werkpaard en geen trekpaard". Al dus Leen Pfrommer, die met deze tactische zet het beste paard van stal heeft gehaald om alsnog te proberen de Noorse suprema tie te doorbreken. WIL VAN DER PLAS 73, 28,! J 53.1 Joe Bugner, die in 69,! van het vorig jaar door 318,loverwinning op Richard 86,tiropees kampioen in het 1397,lwicht werd, is van zijn M,jrvallen verklaard. Fer- eclerc, de voorzitter van ïpese boks unie (EBU), rde in Parijs dat de EBU Jlff had Bugner de titel te Jj~en omdat de Engelsman }^®<eid was zijn titel binnen 124Voor gestelde termijn te cccgen tegen zijn Spaanse José Manuel Ibar (Ur- - i22|lner werd vervallen ver- 11 san zijn titel Europees kam- 514faargewicht, omdat hij niet 72fe vastgestelde termijn zijn 623I verdedigd. „Ik vind het i 94!", verklaarde Bugner bij 70n van dat nieuws, „ik heb 124dblessure gehad waardoor 7Un boksen". AMSTERDAM Karei Muys werkt weer met de Nederlandse kanovaarders. De 44-ja- rige Amsterdammer heeft Duisburg en Duitsland verlaten om na een afwezigheid van zeven jaar weer trainer te worden van de kleine sportbond (2500 leden, 800 echte wedstrijdvaarders) die in de periode van zijn eerste trainersschap relatief en abso luut zulke opvallende internationale resul taten bereikte. De „thuiskomst" van Muys is zowel einde als begin. Het slot van een periode ode van trainerswisselingen, een snel dalende presta tiecurve en een duidelijk aanwijsbare ver mindering van de motivatie bij de Neder landse top. Het begin van zonder twijfel een periode waarin de bond in rustiger vaarwa ter terecht komt. Montreal was een dieptepunt voor de Neder landse kanowereld. Zelfs een finaleplaats werd niet bereikt. Nederland moest worden geschrapt van de lijst van landen die nog enigszins partij konden geven aan de naties uit Oost-Europa. Die zekerheid heerste ook binnen de nationale top, waar de neiging om ,door' te gaan nauwelijks nog aanwezig was. Het simpele bekend maken dat Karei Muys weer zou terugkomen, heeft echter een ge weldige verandering tot gevolg gehad. De twijfelaars zetten hun aarzelingen op zij. Allemaal op één na onderwierpen zij zich aan het strakke en zware werkschema dat Muys voor ogen stond. En zelfs die ene uitzondering, Tilkema, zegde niet af omdat hij geen belangstelling meer had, maar sim pelweg omdat hij de tijd niet kan vrijmaken voor de steeds weer terugkerende trainingen op de weekeinden en de daarnaast verplich te drie avonden in de week. De harde hand van Muys, die op het gebied van de te verrichten trainingsarbeid nie mand in een uitzonderingspositie plaatst, ook niet oude sterren als Ans Stormink, Arend Bloem of Lo Jacobs, wordt aanvaard. Het is immers de hand van de meester, zeker voor de jongeren en de jongsten bij wie de laatste zeven magere jaren bijgedra gen hebben tot een zekere legendevorming rond de man die het wél maakte. Zal Karei Muys het opnieuw doen? Hij belooft niets aan zijn mensen. Voorlopig eist hij voornamelijk en stelt nadrukkelijk dat wat gisteren teleurstellend was, morgen niet sensationeel goed kan zijn. „In zeven jaar", constateerde hij zonder ijdelheid, „is het prestatiepeil omlaag ge gaan. Wij zijn er duidelijk niet meer bij. De zaken liggen niet anders. Ik geloof overigens dat die terugval in meer sporten merkbaar is. Zo je al niet kunt spreken van een werkelijke achteruitgang, dan is er toch in ieder geval een stilstand en wat is dat anders dan achteruit gaan. Ik ben vertrok ken uit Nederland omdat het mij voor een sportleider een geweldige belevenis leek te werken in een land dat Olympische Spelen organiseert. Zo is het ook geweest. Ik had die ervaring voor geen goud willen missen. Maar na München bood de Duitse bond mij weer een contract voor twee jaar aan en toen nog eens om door te werken tot Mont real. Nederland was ook weer in de markt, maar de stap terug die ik zou moeten doen was toen, niet alleen financieel, te groot. Het aanbod dit keer was aantrekkelijker. Het geldt in ieder geval voor 1977, in principe tot na de Spelen van Moskou, maar je weet nooit hoe een nieuwe regering tegenover de subsidiëring van de sport staat. Toch moest ik weer een veer laten, een stukje maat schappelijke zekerheid prijs geven, een gok nemen. Ik heb het gedaan omdat in ons vak, bij mij in ieder geval, patriotisme voor materialisme komt. Ik heb in Duitsland ontdekt dat het mij meer doet met en voor Nederlanders te werken, dan voor anderen, vreemden in zekere zin. Wanpeer je werkelijk voor je vak staat, vraag je je niet in de eerste plaats af hoeveel kan ik verdienen. Ik werk nu eenmaal liever in eigen land; daar kun je je hele wezen meer in je werk leggen. Dat gevoegd bij het betere aanbod, mede door de medewerking van het NOC waar ik van Kerdel en Leeuwenhoek veel steun heb ge had, ben ik weer naar Nederland teruggeko-, men". Karei Muys verliet een organisatie waarvan de toppers zich internationaal konden me ten. Hij keert terug om te beginnen aan een handicap-race waarbij niet de sterksten met een achterstand moeten beginnen, maar de zwaksten van dit moment. De trainer van de NKB: „op de 500 meter liggen wij vijf tot zes seconden achter. Op de kilometer is dat verschil acht tot tien seconden voor onze toppers. En niet eens ten opzichte van de werkelijk internationaal groten, maar tegenover mensen die bij een belangrijk kampioenschap ook keihard moe ten vechten voor een finaleplaats. Daar heb ik echter geen angst voor. Ook niet voor het feit dat in deze welvaartsmaatschappij onge looflijk veel van kanovaarders wordt ge vraagd. Onderzoekingen van Biersteker heb ben aangetoond dat kanovaren een van de zwaarste sporten is. Om in wedstrijden aan de top mee te doen, moet je je dus kwellen in de trainingen. Afzien, lijden, niet meer en niet minder. De bereidheid daartoe is aanwezig". „Ikvraag mij echter wel af of je de benodig de inzet ook kunt effectueren. Prestaties- port, topsport namelijk is in Nederland niet werkelijk populair bij diegenen die het mo gelijk moeten maken. Hier is men voor breedtesport, ludieke sport. Dat valt niet buiten mijn straatje, maar ik ben er toeval lig van overtuigd dat niets meer en beter stimuleert tot beoefening van een sport dan successen aan de top. Topsport is het trek paard van de sport in zijn algemeenheid." „Zeven jaar geleden ging ik weg en juist in die tijdwerd het rapport van de commis sie-topsport zeer positief ontvangen. Deson danks hebben regering en NSF veel te wei nig gedaan op dat gebied. In landen als Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk staat de regering veel meer achter de topsport dan hier. Daarom is het voor ons zo moei lijk". (Van onze sportredactie) lAAG In een matige vriend- divide^ke wedstrijd verloor HYS In-' xdividL*lsteravond voor n°8 geen vijf- toeschouwers op de Uithof met Brussel. De tussenstanden wa- 2-2 en 1-1. De grote uitblinker bij de Belgen was Arnouz met vier treffers. Bij HYS was doelman André Lockhorst matig op dreef. De winnende treffer verdween zelfs door zijn benen in het doel. De Haagse doelpunten kwamen op naam van: Harry Wielheesen (2), Brian de Bruyn, Harrie Turk en Robin Saraber. Vanavond moet HYS Intervam voor de Nederlandse competitie aantreden tegen Feenstra Verwarming in Heervenveen. Het staan thans vast dat Jiri Anton het Haagse team niet komt versterken. Hij kreeg geen toestemming van zijn vereni ging Zuid Limburg. In het nieuwe seizoen komt hij echter in ieder geval bij HYS spelen volgens voorzitter Han van der Heijden. De uitslagen van de voor de eerste divisie van de nationale ijshockey competitie ge speelde wedstrijden zijn: Nijmegen - Am sterdam 5-3 (1-2 3-0 1-1), Tilburg - Utrecht 11-1 (2-0 7-1 2-0), Groningen - Heerenveen 4-8 (1-5 2-1 1-2). Zeist Rob van der Bol van FC Vlaardingen kreeg tijdens de mondelinge behandeling van zijn strafzaak in Zeist door de tuchtcommissie van de KNVB drie wedstrijden onvoorwaar delijke schorsing opgelegd. Bo vendien kreeg hij een duel voorwaardelijk met een proef tijd van een jaar, honderd gul den boete en zullen de kosten van de behandeling moeten worden betaald. Van der Bol werd afgelopen zondag tijdens de competitiewedstrijd voor de eerste divisie tegen SVV door scheidsrechter Van Dijken uit het veld gestuurd. Feteris van FC Dordrecht, die zondag een gele kaart van scheidsrechter Van Ooyen ont ving in het duel met Excelsior, kreeg één wedstrijd voorwaar delijk met een proeftijd van een jaar, honderd gulden boete en de kosten van de behandeling. Sport- samenwerking Voorzitter Feith van de NSF en vice-voorzitter Iwonin van het Russische comité voor li chamelijke opvoeding teken den gisteren een protocol voor samenwerking op sport gebied tussen Nederland en Rusland. DEN BOSCH De coach van het Nederlands ongeveer zes weken in het gips moeten houden, herenhockeyteam Wim van Heumen is met een gescheurde achillespees in een ziekenhuis te Den De bondscoach kwam tijdens het lesgeven aan Bosch opgenomen. Hij is inmiddels geopereerd en leerlingen van de academie voor lichamelijke op- zal een tiental dagen in het ziekenhuis moeten voeding verkeerd terecht nadat hij een sprong bij blijven. Daarna zal Van Heumen zijn voet nog het volleyballen had voorgedaan. ROTTERDAM René Pijnen en zijn Australische partner Danny Clark hadden vannacht om 12.00 uur de leiding in de Rotterdamse Zesdaagse. Zij verzamelden 133 punten. Twee de waren Haritz en Thurau. De stand was: 1. Pijnen/Clark 133 punten, 2. Harit- z/Thurau 114, Op één ronde: 3 Gil more/De Vlaeminck 79. 4. Peffgen/- Fritz 70, 5. Sercu/Maertens 60. Op twee ronden: 6. Knetemann/Hempel 81, 7. Bracke/Debosscher 70, 8. Alla- n/Ritter 58. Op vier ronden: 9. De Meyer/Schulze 10, Op zeven ronden. 10. Venix/Stevens 69, 11. De Geest/- De Witte 31. Op acht ronden: 12. In de Rotterdamse Zesdaagse hadden René Pijnen en Danny Clark Priem/Raas 73. Op dertien ronden: vannacht om 12.00 uur de leiding. 13. Van den Hoek/Peelman 6. (Van onze speciale verslaggever) Krienhïihl valt nn -SARVIK Wereldkampioen Piet Kleine heeft aan de JVrieilDUni Valt Op —ooravond van het Europees schaatskampioenschap de inddoek al in de ring gegooid. Na afloop van de loting, aarin Kleine door Leen Pfrommer in de tweede groep as geplaatst, zei de lange flegmatieke Drent: „Ik heb !t seizoen nog geen topprestaties kunnen behalen. De 100 meter die ik afgelopen weekend in Davos beneden twee minuten reed, is geen afspiegeling van mijn vorm. et was een incidentele prestatie. Bovendien heb ik nog ien zelfvertrouwen op de 500 meter. De sprint is en blijft ijn zwakste afstand", aldus Piet Kleine, die toch nog srrassend tot de kanshebbers kan behoren, omdat de ting in het Grand Hotel erg gunstig voor hem verliep. Van onze verslaggever LARVIK Franz Krienbühl is er weer. De Zwitserse veteraan, hij is dit jaar 48 jaar geworden, heeft gisteren de voorpagi na's van de Noorse kranten gehaald door te verklaren dat hij met een nieuw soort schaatsen „De wereld zal veroveren". En kele jaren geleden verraste hij de schaats wereld met de introductie van het aërody namische schaatspak. Nog geen jaar later hadden vrijwel alle topschaatsers een der gelijk pak, want het was toch een vondst. Met spanning wacht het internationale schaatswereldje in Larvik af met welke verrassing Franz Krienbühl nu weer op het ijs komt. en Pfrommer onderstreepte de woorden n wereldkampioen Piet Kleine door te Hen dat zijn pupil het erg moeilijk zou ijgen. Niet alleen in Larvik, maar ook Davos. Wanneer hij de wereldtitel zou ►eten verdedigen. Leen Pfrommer: „Piet i geen titel meer halen als het verschil de 500 meter meer dan 1.2 seconden draagt met de winnaarstijd. De onderlin- verschillen op de overige afstanden zijn gering om daarmee het verlies op de rint goed te maken." t topschaatsen is een spel van bereke- igen geworden. De schaatstrainers moe- i als het ware computertjes in het hoofd bben om hun rijders te programmeren, en Pfrommer probeert vrijwel elke 9nd door gesprekken zijn jongens te jgrammeren en te motiveren. De lance- g en de start zijn beslissend voor het lultaat. Op de sprint ligt de eerste tak h de erepalm voor het oprapen. verwachtingen zijn in het Nederlandse imp niet al te hoog gespannen. De ge- M^iiedenis van Oslo, waar vier Noren de [ijd beslisten, zal zich waarschijnlijk ook Larvik herhalen. Stensjhemmet, Sjo- :nd, Storholt en Stensen zullen ook dit waarschijnlijk te sterk zijn. Vorig kwam Hans van Helden op de vijfde its. Voor dit kampioenschap zijn de [nsen op een betere klassering beslist niet ig. Toch blijft Leen Pfrommer optimist: lit verschil met de Noren is kleiner irden. Ik zie Hans van Helden niet :kt als Europees kampioen, maar een aats op het erepodium zit er toch wel Hans heeft meer zelfvertrouwen gekre- •n, omdat zijn sprint is verbeterd." e ijspiste van Larvik, die voorzien is van Leen Pfrommer rijdt een rondje met Piet K echt werkijs, is volgens Leen Pfrommer wel in het voordeel van de Noorse equipe. De Nederlandse rijders hebben zich name lijk voorbereid op de „spiegel van Davos", waar een gave techniek en een goede conditie de garanties zijn van wereldtijden. Misschien dat de organisatoren in Larvik het plattelandsbaantje nog kunnen omtove ren in een ijsbaan, die geschikt is voor een titeltoernooi. Zoals de baan er gisteren bij lag, zullen wereldtijden en topprestaties een utopie blijven, alhoewel Leen Pfrom mer zei: „De baan kan toch nog erg snel zijn, want zij hebben er goed water voor gebruikt." Kees Smouter, de Nederlandse coach van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 9