President Carter: amnestie voor Vietnam-weigeraars Climax in Iers geweld WD Geen wet wordt zo vaak vertreden als die op de itoefening geneeskunst CcidocSouoant Oplossing loonconflict is niet eenvoudig wil in regering VIERDE PROCES MOET BOMAANSLAG MILAAN EINDELIJK OPHELDEREN 'SER ml erbod op mgewenste usies Regering kan in nood oliestroom herverdelen Klacht tegen Nieuwe Revu 97 ATERDAG 22 JANUARI 1977 LEIDSE COURANT PAGINA 7 EN HAAG (ANP) De so- aal Economische Raad vindt, it de overheid een vinger in pap moet krijgen wat betreft t fusiegebeuren. In een ad- es aan de regering heeft de ad gisteren uitgesproken, dat overheid fusieplannen van kere omvang moet toetsen en uitvoering ervan moet ver eden als het algemeen belang dreigd wordt. de wettelijke voorziening, die ervoor nodig is, moet even- ns worden opgenomen, dat de siegedragsregels van de SER, e tot nu toe een vrijwillige isis hebben, een wettelijke on- irgrond krijgen. De bedoeling dat de speciale SER-commis- op de naleving van de code jft toezien en foute gedragin- n van ondernemers tijdens de lorbereiding van fusies aan de lak kan blijven stellen. Maar het verlengde daarvan kan n berisping van de commissie aks de overheid aanleiding ven de fusie te verbieden. Dit rbod, aldus het advies, is dan n beperkte aard: de onderne er kan dan een nieuwe, maar n juiste fusieprocedure inzet- Washington (Rtr/AP) President Jim my Carter heeft gisteren een algemene amnestie afgekondigd voor alle Ameri kanen die de dienstplicht ontdoken heb ben omdat ze weigerden in Vietnam te vechten. Uitgezonderd van de amnestie zijn alleen deserteurs en diegenen die bij hun verzet tegen de dienstplicht geweld hebben gebruikt. Met deze maatregel vervult Carter een van zijn verkiezingsbeloften. Hij zal nog met het ministerie van defensie overleggen om te bezien of de amnes tie uitgebreid kan worden tot deserteurs. Michael Powers, woordvoerder van een duizendtal Amerikanen die na 1967 naar Zweden uitweken om aan legering in Vietnam te ontkomen heeft de wat hij noemde „selectieve gratie" afgewezen als een belediging. Powers zei dat hij en de zijnen een „onvoorwaardelijke algemene amnestie" eisen voor alle deserteurs en dienstplichtweigeraars en ook voor de veteranen die oneervol uit de krijgs macht werden ontslagen. Een woordvoerder van een groep naar Frankrijk gevluchte Amerikanen noemde de maatregel „een positieve stap voor waarts". Premier Den Uyl heeft president Carter inmiddels telegrafisch gelukgewenst met zijn ambtsaanvaar ding. In Moskou heeft de voornaamste Sovjet-des kundige op het gebied van Amerikaanse zaken, directeur Georgy Arbatov van het Amerika-insti- tuut als zijn mening uitgesproken dat de betrek kingen tussen zijn land en de Verenigde Staten zullen verbeteren nu de regering Carter aan de macht is gekomen. ALTERNATIEVE GENEZERS OP WEG NAAR ïRKENNING Acupunctuur: eigenlijk verboden. DEN HAAG Een 50-jarige man kampt al jaren met ernstige rugklachten; de doktoren kunnen de oorzaak echter niet vaststellen en de man besluit op aanraden van een collega contact op te nemen met een beoefenaar van de acupunctuur, de oeroude Chinese naalden geneeskunst. Na vijftien behandelingen waar bij middels de naalden bepaalde zenuwbanen worden gestimuleerd, zijn de klachten voor goed verdwenen. Een ander geval. Een jonge vrouw lijdt aan langdurige en hevige migraine-aanvallen die met grote regelmaat terugkeren. De (chemi sche) medicijnen, verstrekt door de huisarts, helpen niet. Na verloop van tijd bezoekt ze een iriscopist, een kruidengenezer, die aan tekens in het regenboogvlies rond de oogpupil len kan aflezen wat men mankeert. Deze geeft haar plantaardige geneesmiddelen die welis waar langzaam, maar nochtans doeltreffend blijken te werken. Een half jaar later is ze van haar. klachten verlost. De twee mensen uit de genoemde voorbeelden hebben de kosten, verbonden aan de behande ling door hun alternatieve genezers, geheel zelf moeten betalen omdat hun ziekenfonds en ziek- da^tekostenverzekering de bovenstaande genees wijzen (nog) niet erkennen. Waarschijnlijk zijn de patiënten zich er ook niet van bewust ge weest dat ze zich hebben laten behandelen door genezers die volgens de „wet op de uitoefening delii van de geneeskunst" 'strafbaar zijn. Die straf- va baarheid geldt eveneens voor homeopathische artsen (die uitsluitend gebruik maken van ge- jeiin neesmiddelen van plantaardige, minerale of va] dierlijke oorsprong, welke bij gezonde mensen juist ziekteverwekkend zouden zijn, maar die bij zieke mensen genezend werken), voor chi- ropraktoren of „krakers" (dié de gewrichten op een speciale manier masseren, waardoor bij voorbeeld beklemde zenuwen bevrijd kunnen worden), vóór magnetiseurs, natuurgenezers van allerlei slag en artsen die uitgaan van de sterk filosofisch getinte en op de natuur gerich te geneeswijze van Rudolf Steiner. Dit zijn nog maar enkele van de meer dan 20 alternatieve geneeswijzen die in Nederland worden toege past Nu valt het met de strafbaarheid van die d alternatieve genezers, waarvan ons land er in totaal ongeveer 1250 telt, in de praktijk erg mee. Alleen als overtuigend kan worden bewe zen, dat een zich genezer noemend persoon een pure kwakzalver is, treden de justitiële autori teiten straffend op. Maar intussen staat nog steeds in de wet op de „uitoefening van de Elll| geneeskunst", die in 1865 door Thorbecke werd opgesteld, uitdrukkelijk beschreven dat alleen e< die een „normale" artsenopleiding aan een Nee universiteit hebben gevolgd, bevoegd zijn om 15.3] mensen te genezen. Maar geheel rechtvaardig is de wet niet. Tien tallen niet-officiële genezers, die wel degelijk kundig genoemd mochten worden en die, mees- end tal in het buitenland, een vakopleiding tot „alternatieve genezer" hadden gevolgd, vielen na de invoering van de wet namelijk tussen' de wal en het schip. Zij waren weliswaar geen artsen die de geijkte medische leerstof van de Universiteiten toepasten (enkelen hadden wel de "3universitaire opleiding genoten, maar waren daarna verder gaan studeren voor homeopaat of natuurgenezer). Zij waren echter beslist geen kwakzalvers. Toch liepen zij de kans een flinke' boete of zelfs gevangenisstraf op te lopen als zij hun afwijkende geneeswijzen in praktijk brachten. Het gevolg is duidelijk: er ontstonden tal van illegale genezerspraktijken, veelal ge huld in een waas van geheimzinnigheid. Nie mand mocht immers merken dat je naar zo'n alternatieve genezer toe ging? Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat tot op de dag van vandaag nog steeds duizenden mensen behept zijn met door argwaan gevoede vooroordelen ten aan zien van de niet-officiële geneeskunst. Gelukkig is het tij- aan het keren. Zowel bij de overheid als bij het grote publiek ontmoeten de niet-officiële genezers steeds meer interesse, begrip en tolerantie. Ook in de „gewone" medi sche wereld neemt de vrees tegenover de niet- officiële geneeskunst steeds meer af. De Ut rechtse huisarts Paul van Dijk, die zich heeft ontwikkeld tot een kundig acupuncturist, schrijft in zijn onlangs verschenen boek „Ge neeswijzen in Nederland", dat de alternatieve genezers in ons land al zoveel bekendheid en vertrouwen hebben gekregen, dat ze te zamen al meer dan 7 miljoen consulten per jaar geven. Een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid zei onlangs dat er, behalve de wegenverkeerswet waarschijnlijk geen andere wet is die zoveel keer per jaar straffeloos wordt overtreden als de wet op de uitoefening van de geneeskunst. Paul van Dijk: „Steeds meer huisartsen' en specialisten gaan er vandaag de dag toe over om in bepaalde gevallen patiënten door te verwijzen naar een alternatieve genezer. Vooral bij jonge artsen en artsen op het platte land groeit het vertrouwen in de niet-officiële geneeskunst". Op dit moment wordt op het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hard ge werkt aan een herziening van de bewuste wet. Waarschijnlijk in het najaar zal het nieuwe wetsontwerp bij de Kamer worden ingediend. Bij de voorbereiding bestaan momenteel nog wel enkele problemen rond de vraag w^ar bij de erkenning van de alternatieve geneeskunst de grens moet worden getrokken. Met andere woorden: moet bij voorbeeld ook de op astrolo gie gebaseerde kruidengeneeskunst erkend worden? Drs. A. D. V. Tilanus, CDA-Kamerlid en huis arts zei deze week: „Natuurlijk levert het op stellen van zo'n nieuwe wet problemen op. Maar ik ben in ieder geval al erg blij dat de regering nu eindelijk inziet, dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen maar de gewone medische wetenschap. Het alleenverto ningsrecht van universitair opgeleide genezers is in deze tijd absoluut niet meer acceptabel. Kijk eens naar de goede resultaten die vele alternatieve génezers hebben geboekt en nog steeds boeken. Daar kun je toch niet meer omheen. Ik geef toe dat we er met de opheffing van de strafbaarheid van de gekwalificeerde alternatieve genezers nog lang niet zijn. In principe zou iedereen in Nederland het recht moeten krijgen om de genezer op te zoeken die hij zelf wil. Maar zover is het nog niet. Want dat zou betekenen dat alle ziekenfondsen en ziektekostenverzekeringen ook de kosten van alternatieve geneeskundige behandelingen gaan vergoeden. Incidenteel gebeurt dat al hier en daar, maar daar blijft het dan ook bij. Een staatsrechtelijke erkenning van de alternatieve geneeswijzen middels de nieuwe wet is echter al een stap in de goede richting". Over die totale erkenning wordt vandaag in het Amsterdamse Krasnapolsky druk gediscus sieerd. Daar heeft de vorig jaar door verschil lende organisaties van alternatieve genezers opgerichte commissie „Gelijke rechten voor alle geneeswijzen" een manifestatie georganiseerd voor en met allen die zich beroepsmatig bewe gen aan de randgebieden der officiële genees kunst. DICK VAN RIETSCHOTEN Vervoersverbod varkens verlengd DEN HAAG Bij de zeven gevallen van varkenspest die tussen 4 en 14 januari in de Randstad zijn geconstateerd zijn na 14 januari geen nieuwe meer gekomen. Niettemin heeft minister mr. A. van der Stee van landbouw en visserij beslo ten, het vervoersverbod voor' varkens in dit gebied in leder geval nog een week te handha ven. Aanvankelijk was het de bedoe ling, het verbod met ingang van maandag 24 januari op te hef fen als de toestand zich na 14 januari niet ongunstig zou heb ben gewijzigd. Een beeld van de ravage, gisteren in Belfast. BELFAST (DPI) - Naar schat ting 700 rooms-katholieke jon geren hebben gisteren Belfast in een slagveld veranderd. Zon der waarschuwing stroomden zij vanuit de katholieke wijken de stad in, staken bussen in brand, gooiden brandbommen en richtten barricades op. Onderwijl ontplofte bij een bus garage in de buurt een bom die ernstige schade toebracht. In al le delen van de stad werden bommeldingen ontvangen die het openbare leven zo goed als verlamden. Britse soldaten leverden enekel malen strijd met sluipschutters die vanuit welhaast onzichtbare plaatsen alles en iederéén onder vuur namen. In Noord-Ierland kwam gisteren een vrachtwagenchauffeur om het leven bij een aanslag door een groep protestantse terroris ten. De chauffeur zou een be langrijke leider zijn geweest van de provisionele vleugel van het verboden Ierse Republikeinse leger. In een paatsje nabij Lon donderry schoten onbekenden een katholieke bosarbeider dood op de oprijlaan naar zijn woning. ViOOR de gewone man valt er nog nauwelijks een touw aan vast te knopen. Op hetzelfde moment waarop we worden bedolven onder berichten over ontslagen en werk tijdverkorting van duizenden werknemers en de minister van Economische Zaken erg somber doet over de economi sche ontwikkelingen voor 1977, vertelt de minister van Sociale Zaken, dat de ondernemers vorig jaar ondanks hun klaagzangen over lege bankrekeningen en ondanks twee loonmaatregelen heel wat meer loonsverhogingen,hebben betaald dan kon respectievelijk mocht. Hoe slecht gaat 'iet ons eigenlijk? HET is begrijpelijk, dat de werkgevers zich in veler ogei. ongeloofwaardig hebben gemaakt en dat de vakbewe ging nu ook geen geloof meer hecht aan identieke klaagzan gen van de werkgevers betreffende dit jaar. In zoverre mag men dan ook niet veel soelaas verwachten van de in het uitzicht gestelde verlaging van de sociale verzekeringspre mies voor de in een impasse geraakte loononderhandelin gen. Toch is het „overbetalen" door de werkgevers in 1976 wel verklaarbaar. Begin vorig jaar was de algemene ver wachting, dat de conjunctuur weer zou aantrekken en toen gingen de ondernemers ervoor zorgen, dat hun apparaat weer soepel kon gaan draaien, wat betekende een beetje „sjoemelen" met de loonvoorschriften bij het vasthouden, respectievelijk, aantrekken van personeel. HET is daarna allemaal wat tegengevallen. Het herstel ging langzamer dan verwacht, zo er al van herstel sprake is. En ondanks al onze tegenslagen is de gulden hard in het buitenland en dus duur, wat onze export belemmert. Daar staat dan tegenover, dat dezelfde hardheid de import van grondstoffen e.d. goedkoper maakt, wat gunstiger inwerkt op de binnenlandse prijzen en dus op de inflatie. En een lage inflatiegraad bevordert weer de werkgelegen heid. Als de nieuwe Amerikaanse regering haar voorgeno men toenadering tot de Euromarkt waar maakt, komen er ook nog mogelijkheden voor verbetering van de tegenvallen de wereldhandel. ONZE economie is dus niet geheel zonder perspectief, maar verbetering erin is wel een kwestie van lange adem. Gevreesd moet dan ook worden, dat het laatste bericht over collectieve ontslagen nog niet is verschenen. En dit zeker niet als het loonconflict zich blijft toespitsen. De oplossing ervan is er deze week niet eenvoudiger op geworden. Al is behoedzaam manoeuvreren meer dan ooit geboden, toch zal het kabinet al zijn inventiviteit moeten aanwenden om de gesprekskar weer in het spoor te brengen en daarbij zelf ook iets moeten „meebrengen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering, meer in het bijzonder de minister van economische zaken, krijgt binnenkort de bevoegdheid om ingeval van een oliecrisis bepaalde oliestromen te herverdelen en van het oliebedrijfsleven gegevens op te vragen. Deze bevoegdheid wordt vastgelegd in een uitvoeringswet internationaal ener gieprogram ((IEP), die gisteren door het kabinet is besproken. Dit program, waaraan de meeste OESO-- landen sinds eind 1974, zijn gebonden, bevat afspraken op het gebied van het verdelen van olie in crisisgevallen, het opzetten van een informatiesysteem over de internationale oliemarkt en het schep pen van kaders voor de energiesamen- werking op lange termijn en het overleg met de olie-producenten. Wat de eerste twee onderdelen betreft hebben de deel nemende landen een aantal verplichtin gen op zich genomen. Deze verplichtin gen kunnen wat Nederland betreft nage komen worden via het ontwerp uitvoe ringswet IEP. Premier Den Uyl heeft een en ander gisteren uit de doeken gedaan na afloop van de ministerraadsvergadering. Andere bekendmakingen van de minister-presi dent: Nederland zal op 27 januari in Straat- burg de Europese conventie tot bestrij ding van terrosrisme ondertekenen. Het Internationaal Fonds voor Agrari sche Ontwikkeling, tot de oprichting waarvan tijdens wereldvoedselconferen- tie van 1974 in Rome is besloten, kan binnenkort van start gaan. Het benodigde aanvangskapitaal is binnen. Nederland neemt daarvan relatief het grootste deel voor zijn rekening. De ministerraad heeft zijn instemming betuigd met de remigratieregeling voor Surinamers, zoals die eind vorig jaar tijdens een bezoek van minister Pronk aan Suriname*in een protocol is vastge legd. DEN HAAG (ANP) Na de verkiezingen wil de WD meer- egeren in een normaal parle mentair kabinet, gebaseerd op een program waar ieder van de deelnemende partijen zich in kan herkennen. Deze wens sprak WD-fractie- voorzitter Wiegel vanmorgen uit bij zijn aanvaarding van het lijstaanvoerder schap van de VVD voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij werd daartoe aangewezen door een buitengewone algemene leden vergadering die in Den Haag bijeen was. Wiegel verwacht een goede uit slag te kunnen boeken om te verwezenlijken, dat, anders dan in 1972, er een werkbare meer derheid in de volksvertegen woordiging tot stand komt voor een coalitie waaraan de WD deelneemt. „Een van de véle argumenten die de ARP-fractie- leider Aantjes in 1973 heeft ver-' zonnen om niet met de WD in zee te hoeven gaan is hem dan ontvallen. Het is overigens inte ressant dat de heer Aantjes de deur naar ons al heeft openge zet", zo meende Wiegel. Maar kruipend op de knieën zal de WD niet over de drempel naar het tot stand komen van een CDA/WD-kabinet gaan. Voor het vervullen van een bij- wagenrol past de WD nadruk kelijk. AMSTERDAM (ANP) - Hoofd commissaris Th. C. J. Sanders van de Amsterdamse politie heeft de hoofdofficier van justi tie te Amsterdam verzocht een strafvervolging in te stellen te gen de redactie van het week blad Nieuwe Revu, naar aanlei ding van een artikel dat in het jongste nummer van dit tijd schrift is verschenen onder de titel „Politie bezwijkt voor geld". In dit artikel laat Nieuwe Revu o.a. een ex-politieman van het bureau Warmoesstraat aan het woord. Deze vroegere agent, Martin Ettenes, beschuldigt een aantal oud-collega's van corrup tie, onder meer in de sfeer van de Chinese gokwereld en heroï nehandel. De geweldige ravage, die de bomaanslag in december 1969 aan heeft gericht in het gebouw van de Nationale Landbouwbank in Milaan. (Van onze correspondent Frans Wijnands) ROME In december van het jaar 1969 ontplofte in een bankgebouw in Milaan een zware bom. Zeventien personen werden bij die explosie gedood. Bijna negentig mensen raakten min of meer ernstig, en sommigen blijvend, gewond en verminkt. Ruim zeven jaar na deze terreuractie heropent de Ita liaanse justitie het proces tegen de meer dan dertig verdachten. Het is de vierde keer, sinds 1972, dat dé justitie een proces begint tegen de hoofdver dachten en ditmaal is er een sprankje hoop* dat het niet opnieuw vroegtijdig zal worden afgebroken zoals de drie voorgaande keren. Het proces „Piazza Fontana", zo genoemd omdat de bank waar de explosie plaatshad op het op het Fontana-plein staat, is nauwe lijks minder dan een schande voor de toch al niet altijd vlekkeloos opererende rechter lijke macht in Italië. In het proces „Piazza Fontana" is alles dooreen gemengd wat een normale procedure maar kan bemoeilijken. Er zijn drie groepen verdachten: een groep linkse anarchisten, een groep neo-fascisti- sche extremisten eiv'een groep personen die in nauw verband stond of staat met de S.I.D., de Italiaanse Geheime Inlichtingen dienst. Rode en zwarte terreurgroepen beschuldi gen elkaar, en samen geven ze de schuld van de bloedige aanslag aan de inlichtingen dienst die de regie in handen zou hebben gehad. Daarnaast is er een reeks van extra moei lijkheden: kroongetuigen zijn overleden of hebben zelfmoord gepleegd, militaire getui gen verschuilen zich achter kreten als „mili tair geheim" en „vertrouwelijk", officieren van justitie hebben elkaar in de loop der jaren tegengesproken en zelfs tegengewerkt, magistraten werd het onderzoek uit handen genomen en er ontstond slaande ruzie tussen gerechtshoven over de competentie om het proces te voeren. Het proces wordt gevoerd in Catanzaro (Zuid-Italië). Het overgrote deel van de verdachten be vindt zich op vrije voeten, voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Sommigen hebben al gezegd niet te komen. Twee verdachten zijn in hechtenis en twee zijn voortvluchtig. Jarenlang hebben politie en justitie in de overtuiging geleefd dat de bomaanslag het werk was van linkse anarchisten onder lei ding van de balletdanser Pietro Valpreda. Hij zat ruim twee jaar in voorarrest. Pas in 1972 werd het onderzoek serieus verlegd naar rechts, en werden kort na elkaar een aantal fascistisch georiënteerde verdachten opgepakt, onder wie het huidige neo-fascisti- sche parlementslid Rauti, een van de figuren die momenteel een harde, Chileense koers in Italië propageert Van dat moment af werd ook de geheime dienst in het onderzoek betrokken, waarna en waardoor de zaken onontwarbaar door elkaar geraakten. Het vierde, deze week be onnen proce: .moet dan eindelijk duidelijkheid brengen: of Valpreda en zijn aanhangers zijn bij de bomaanslag betrokken geweest, óf de ultra rechtse kopstukken Freda en Ventura zijn schuldig. Overigens zijn deze twee in af wachting van de definitieve uitspraak „ver bannen" naar een eilandje voor de Italiaan se kust vlakbij het toeristenparadijs van Porte Ercole. Er zullen enkele honderden getuigen worden opgeroepen onder wie een groot aantal mi nisters en ex-ministers, generaals, andere hoge officieren en hoge ambtenaren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 7