weekjjuzzel door dr. Pluizer m ISsi 1 i I I ES I 1 1 I I i R C* 4 0 I N 1 N I 1 i 1 IMUMU1 kWA dierenportret postzegels oplossing vorige puzzel fc ft h ft ft ft fi h ft ft ft ft ft ft ft ft ft ■ft mt ft ft ft Tm t ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft W* ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft fSH M 0 d c* c* Q 0 M PAGINA 18 LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 JANUARI 19{ 'A T !s L 12 m u. t t Ri E 7 Pi E T A N E M O R. E T U 1 2A E T E E L U LH s A E G E| O M u 30 hl E R 1! K o O L A O X o a 31 A R U s u K A F A i u L E a. i 1 «n M A N t A p U M A M E B A V 1 M 1 K 5è E 'J e E T Ej i t A e u N E i O R '5 O s l F 11 A M R fh H- 1 A N 1 ftl E S ■F S E E K b A T E T R O R O L O N E L t 0 0 R M '1 N E E af 0 R E N E N T 1 E L E. p F A T E K 1 N E E S De prijswinnaars van de puzzel van vorige week zijn: Twaalf gulden vijftig: Mevrouw A. M. Bisschop. Apollolaan 582, Leiden. Zeven gulden vijftig: Jan Oirk Lugtigheid, Mercuriusstraat 101, Sassenheim. Vijf gulden: R. Bax v.d. Berg. Jacoba van Beierenweg 61. Voorhout. De prijzen worden binnen drie weken per cheque toegezonden. Oplossingen vóór woensdagmiddag 12 uur onder vermelding van „Puzzel. 3" opsturen naar: Leidse Courant, Postbus 11, Leiden. NR. 3 DOORLOPER Horizontaal: 1 fijnste schilpad - puntig werktuig - middel lijn van de ziel v.e. vuurwapen; 2 reusachti ge tropische boom voorzetsel persoon lijk vnw. soort onderwijs (afk.); 3 soort papegaai bijwoord water in Utrecht drietal insekteneter; 4 sterk verdovend geneesmiddel eilandengroep; 5 nationali- teitsletters van vliegtuigen afkomstig uit Ne derland soort zuil lokspijs aanwij zend vnw.; 6 mohammedaans rechts- en schriftgeleerde rivier in Frankrijk voor zetsel nummer (afk.) voorzetsel; 7 plaats op de Veluwe Ned. dichter flink landbouwwerktuig; 8 voorzetsel plaats in Friesland beweegbare laterale klep aan een vliegtuigvleugel stuurboord (afk.); 9 stad in Zwitserland leer dat ervaring de enige bron is van alle kennis rivier in Rusland; 10 grondsoort plotseling uiting van kou extremist; 11 zijrivier van de Donau zijdekapok afgesneden schijf persoonlijk vnw. muzieknoot ankertouw; 12 plechtige verklaring guir lande schijngestalte van de maan (afk.) reeks; 13 naam van concertgebouwen en bioscopen vettig aanvoelende delfstof in oprichting (afk.) titel (afk.); 14 vorm van mij wandtapijt met ingewerkte figu ren beletsel voor succes; 15 bladgroente symbool voor radium trekdier bruinachtige verfstof dikvloeibare toespijs droge plaats die alleen bij vloed onder staat; 16 plaats in N.-Holland belangrijke lichaamsslagader vrijgevig uitroep watervlakte; 17 klein vertrek oude Franse dans geheel van veel wanluidende klan ken. Verticaal: 1 lichtgroene oliesoort voorzetsel wijnsoort; 2 Indiaan van zekere stam deel van Europa wars van laagheid lid woord; 3 elasticiteit attent gelijkmatig, effen; 4 hard gevulcaniseerd caoutchouc stellage met seinen aan de kust 0.001 gram (afk.); 5 soort sleepnet weefsel; 6 grote deurnis aan de ingang v.e. gebouw telwoord kleine wolk als voorbode van wind; 7 metalen staaf het alleen staan vergelijkend voegwoord symbool voor ruthenium; 8 geheel overeenkomend met elkaar Argentijnse munt brander v.e. gasstel voorzetsel; 9 laagtij vogel voorzetsel voorzetsel reclamelicht vaartuig; 10 insekt vlaktemaat vreemde titel Japanse munt windrichting (afk.) Turkse titel; 11 trechtervormig sleepnet het doel treffend insekt voorzetsel gril; 12 vriendschappelijk boom windvlaag landbouwwerktuig insekt; 13 plaats aan de Maas in N.-Brabant knevel inhoudsmaat tweetal, paar voegwoord; 14 onderscheidingsteken visuil staat in de V.S.; 15 deel v.e. auto gewonden bundel aanhankelijkheid zoon (afk.); 16 drietenige struisvogel ranonkelachtig plantengeslacht muziek noot vogelprodukt; 17 opgerolde stokvis warboel (fig.) rivier in Engeland. i De topscorerslijst van de ereklasse vermeldt een respectabel aantal namen. De lijst wordt aangevoerd door wereldkampioen Harm Wiers- ma en ex-jeugdwereldkampioen Gert van Aalten die beiden 16 uit 9 scoorden, een punt meer dan Sijbrands. Van de andere toppers bleef Hermelink op 14 steken. Schotanus en Roozenburg op 13. Jansen. Van der Wal en Frank Drost op 12. Men zoekt op deze lijst tevergeefs naar Ben van Harten uit Benne- kom. En toch heeft deze „onopval lende" speler twee knappe presta ties op z'n naam staan. Hij won namelijk van Piet Roozenburg en Hans Jansen. En dat zijn toch resultaten waarop weinigen zich kunnen beroemen. Het eerste diagram is uit de partij Van Harten—Jansen en geeft de stand aan na de 27ste zet van wit 42-38. Jansen, liefhebber van de PIET ROOZENBURG tfJBji X i ET BXv 'BEN VAN HARTEN kortevleugelopsluiting heeft zich in een onmogelijke positie gewerkt. Op 4-9 of 4-10 volgt dam door 34-29 23x34 39x30 25x34 27-22 17x39 26x17 11x22 38-33 39x28 en 32x3 of 32x5. Op 12-18 volgt de zelfde damzet, nu naar 1 BEN VAN HARTEN Jansen koos daarom voor 8-13 waarna het spel als volgt verliep: 28. 27-22 17x28 29. 26x8 13x2 30. 33x22 16-21 31. 34-30 25x34 32. 39x30 21-26 33. 32-27 2-8 34. 48-42 8-13 35. 43-39 7-12 36. 45-40 11-17 37. 22x11 6x17 38. 30-25 13-18 39. 27-21 17-22 40. 21-16 12-17 41. 40-34 4-10 42. 38-33 22-27 43. 34-30 27-31 44. 37-32 en nu was het tijd om op te geven. Meer voldoening gaf de winst te gen Roozenburg. zie tweede dia gram. De laatste zet van Van Har ten was 44-40 en daarmee brengt hij Roozenburg in grote moeilijk heden. Op 11-17 komt nl. 27-22 18x27 28-23 19x28 33x11 16x7 34- 30 25x34 39x10 dus moet 38. 18-23 39. 15-101 23x21 40. 10-5 25-30 (moet wel door de dreiging 34-30 enz.) 41. 34x25 11-17 42. 40-34 21-26 43. 35-30 24x35 44. 25-20 14x25 45. 5x6 13-19 46. 43- 38 26-31 47. 6-28 31-36 48. 28x3 36-41 49. 3-26 4-10 (damhalen mag niet) 50. 26-48 16-21 51. 48-31 10-14 52. 31-4 21-26 53. 4-27 25-30 54. 34x25 41-46 55. 39-34 35-40 en Roozenburg geeft zich gewonnen. Er komt immers 38-32! 46x30 25x34 40x29 27-38 29-34 38-43. We gaan verder met de Bols Brid ge Tip van Benito Garozzo. zoals in de vorige rubriek werd beloofd. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat die inhield, dat tegen een slemcontract een aanvallende uit komst werd geadviseerd, omdat „later" meestal „te laat" zou blij ken te zijn. In het volgende spel is het niet zo erg duidelijk hoe dat moet gebeuren, na de volgende bieding: zuid noord 1* 1 2* 3o 3 SA 4 4. 4 SA 60 5ü pas U heeft: *H 7 6 2 o9 75 OH 10 8 3 6 2 Het klinkt alsof de tegenstanders een niet zo opgelegd slem hebben bereikt, dat aan de andere tafel wellicht niet geboden zal worden. Des te belangrijker is het, het contract door de uitkomst down te spelen. Wat weten we allemaal? Noord is zeker kort in harten en de leider heeft weinig schoppens, dus een troefstart lijkt veelbelo vend. Maar wacht even. Geen van beide tegenstanders hebben grote lengte in troef aangegeven en bei den schijnen lengte in klaveren te hebben. Bij dat soort spellen is het maar zelden nodig een cross-ruff tegen te gaan, omdat de tegenpar tij niet in staat is voldoende slagen in de bijkleur, in dit geval klaveren, te incasseren. Als de leider echter ergens een twaalfde slag vandaag moet zien te halen, weet u dat een, schoppensnit succes heeft. Hoe houdt u hem daarvan af? Wat kan uw partner tot de verdediging bij dragen? Het feit dat zuid geen 5 SA heeft geboden opent de moge lijkheid dat hij een aas mist en ais dat zo is, is dat vermoedelijk harte naas. Zo niet. dan moet u hopen op hartenvrouw omdat, jawel, u gaat uitkomen met hartenheer. O H B 4 2 A1074 H 7 6 2 M B 9 4 3 H 10 8 3 - <?A5 4 2 0 9 7 5 w,° o 10 6 +62 z' +B53 5 CVB96 o A V 8 3 H V 9 8 Als hartenheer de eerste slag. houdt, speelt u schoppen na. De leider kan veronderstellen dat uw start de schoppehsnit overbodig heeft gemaakt, omdat hij uw „ze kere" hartenaas eruit kan troeven. Hij kan dan twee schoppens troe ven en de derde afgooien op de vrijgespeelde hartenhonneur. Maar als hij de tweede schoppen troeft en vervolgens hartenvrouw speelt en die door laat lopen als u niet dekt, komt partner met het aas op de proppen en is het contract een down. Bij elke andere uitkomst heeft de leider geen enkele anders kans dan het nemen van een winnende snit op schoppenheer. Bepaald geen eenvoudige zaak, maar de moeite van het overden ken zeker waard. We moeten maar afwachten wat er nog meer aan tips binnenkomt, maar voorlopig maakt Garozzo m.i. een beste kans de hoofdprijs in deze competitie in de wacht te slepen. De hond in de stad Steeds vaker zien we ze in de ingezonden brieven-rubrieken van diverse kranten de boze brieven, handelend over een jammerge- noeg toenemend verschijnsel: hon- depoep op de stoep. Alsof het een nationale ramp is. Het zou er bijna de oorzaak van zijn dat je een hekel aan honden kreeg, die steeds op de meest onmogelijke plekken hun hopen neerleggen. Dat is jammer, want als we even doordenken.- ontdekken we dat niet de hond. maar zijn baas de schuldige is. Hij is tenslotte dege ne. die de hond even vlug naar buiten laat en zich geen tijd gunt om even een geschikte plaats te zoeken, waar de hond zijn behoef te kan doen. Hoe vaak moppert de hondenbezitter niet dat „die hond alweer naar buiten moet?" Er zijn natuurlijk ook vele echte hondenliefhebbers, die zich daar wel de moeite voor gunnen en daar willen we beslist geen kwaad over spreken, maar jammergenoeg laat het grootste deel van de hon denbezitters de hond even vlug zijn behoefte doen en gaat dan meteen weer naar huis terug. Dit wijst erop dat men vaak niet vol doende nadenkt, over de gevolgen, wanneer men een hond in huis neemt. Vaak wordt vergeten dat we verantwoordelijk zijn voor deze hond, niet alleen in huis, maar juist ook buitenshuis. Binnenshuis is deze verantwoordelijkheid ge makkelijk te overzien: we zorgen ervoor dat de hond het bankstel niet vernielt, niet tegen de televisie plast en niet onze mooie boeken afkluift. Buiten wordt het wat moeilijker. Daar zijn we wettelijk en moreel verplicht ervoor te zor- Hondentoiletten zijn jammergenoeg gedeeltelijk verwijderd. gen, dat onze hond de buren en de wijk waarin wij wonen geen overlast bezorgt. Anderen hoeven er geen nadeel van te ondervinden dat wij een hond bezitten. Zorg ervoor dat hij niet net naast het huis, op de stoep van de buurman zijn behoefte doet. Kies de trottoir band, maar niet de muren van huizen of de tuinen en oprijlanen. Laat uw hond zijn behoefte doen op plaatsen waar andere mensen er geen last van hebben. Het aantal honden is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Er lopen nu ruim 1 miljoen honden rond en dat aantal stijgt nog steeds. Het is een statussymbool geworden. Vroeger zag men men sen lopen met een hond aan de lijn. tegenwoordig ziet men steeds meer mensen met meerdere hon den aan een lijn. En in de stad neemt het aantal sneller toe dan op het platteland, wat eigenlijk beter andersom had kunnen zijn. Reden voor ons om eens te gaan praten met de heer Osse, chef buiten dienst van de Haagse gemeenterei niging. „In de stad." zegt hij. „is er sprake van een verontrustende toename en als dit zo door gaat zal de populariteit van honden bij de niet-hondenbezitter steeds meer dalen. De honden zelf kun nen daar natuurlijk weinig aan doen. Nee, de hondebezitter is de grote schuldige. Die toont immers de geringe bereidheid om vele an deren de ongemakken te bespra- ren? Natuurlijk zijn hierop geluk kig vele gunstige uitzonderingen, maar het merendeel van de hon denbezitters past zijn hond niet genoeg aan bij ce omgeving waar hij leeft." ,Er zijn ook verscheidene acties geweest om de stad vrij te houden van hondenpoep. Enkele jaren ge leden waren er de hondentoiletten. Deze zijn alweer gedeeltelijk ver wijderd, omdat de winkeliers in de binnenstad ertegen protesteerden. Die wilden liever geen stinkend toilet voor hun deur. Nu zijn er de acties van „hond in de goot". Daar wordt flink wat publiciteit aan ge geven via posters, beschilderde straattegels en stikkers op de vuiil- nisauto's. Het is nu nog een stede lijk georganiseerde actie, maar er wordt hard aan gewerkt om hem •landelijk te maken. Het wachten is alleen nog op de minister van volksgezondheid en milieuhygiëne, die daar zijn toestemming voor geven moet". U ziet dat er genoeg gedaan wordt om de medewerking van de hon denbezitter te stimuleren. Want de oplossing voor dit probleem ligt toch bij ons zelf. Uit de vele brie ven en die men aan de krant schrijft, blijkt dat het ons in elk geval wel bezighoudt. Een van de ze brieven willen wij u echter niet onthouden. Het was een ingezon- de brief van J. K. uit Den Haag die het volgende schreef: „Ook ik was nooit zo nadenkend bij het uitlaten van mijn hond en het gebeurde ook vaak dat hij zijn hoop midden op het trottoir depo neerde. Tot ik op een regenachtige avond zelf uitgleed over een hoop en in mijn val nog een vuilnisem mer meenam, zodat ik even later met poep en gedeeltelijk bedekt met etensresten en koffiedik op de stoep lag. Sindsdien pas ik goed op en zorg ervoor dat mijn hond zijn behoefte in de goot doet". door C. J. de Feijter Wereldkampioen Karpov heeft het kampioenschap van de Sovjet-Unie in de tweede helft van de laatste maand van het vorige jaar op zijn naam gebracht. Hij begon echter slecht door in de eerste partij van Geiler te verliezen. En daarna ging het langs de rand van de afgrond tegen Petrosian In een Engelse opening beging hij op de elfde zet een onnauwkeurigheid, die hem een afgebroken stand bezorgde met een pion minder in een tore- neindspel. Bij de 51e zet was de volgende stand ontstaan: Diagram 1: Wit: Kf8, Tc6; pionnen: f6. h5 Zwart: Kh7, Tc1; pion: c2. Petrosian vervolgde met: 51. Tc6- c7+,... en toen kwam Lasker! de zwartspeler te hulp. Wereldkam pioenen en grootmeesters moeten een heleboel kennen en kunnen, en ik zou haast zeggen "natuur lijk" kent de wereldkampioen de "Lasker-studie". En deze zou hier. indien Karpov het schaak had ont weken door naar h6 te gaan met zijn koning, weer eens rente heb ben opgebracht en dan voor de witspeler! Na. 51.... Kh6(?) 52. f7. Kh7 53. h6!, Kh6: Op: 53 Kh8 54. Tc8, Kh7 55. Tc6. Kh8 56. Ke7. Te1 57 Te6, Tf1 58. Te1+,... loopt de witte koning over de d- en de e-lijn naar de c-pion (via e4!) en wint. 54. Kg8, Tg1+ 55. Kh8. Tf1 56. Tc6+, Kh5 57. Kg7, Tg1+ 58. Kh7, Tf1 59. Tc5+. Kh4 60. Kg6. Tg1+ 61. Kh6, Tf1 62 Tc4+. Kh3 63. Kg6, Tg1+ 64 Kh5, Tf1 65 Tc3+. Kh2 66 Tc2:+.... en wit wint. Evenals bij Lasser wordt hier de zwarte koning tot vier maal toe teruggedreven. De oorspronkelijke studie van Lasker wordt sinds ja ren verkeerd afgedrukt. Het moet zijn: Dr. Em. Lasker. Deutsches Wo- chenschach 1890. Wit: Kc8, Tf7; pion: c7-Zwart: Ka6, Tc2; pion: f2. Men plaatst de koningen verkeerd of de witte toren en de zwarte pion op de f-lijn zijn verhuisd naar de g- of de h-jijn. In het voor kort Diagram nr. 1 verschenen boek van Bouwmees ter en Spinhoven is de stand ook verkeerd overgekomen! De partij ging als volgt verder: 51. Kh7-h8! 52. f6-f7, Tc1-a1l 53 Tc7xc2,... Op zijn beurt heeft Pe trosian hier wel gezien dat: 53 Ke7, Te1+ 54 Kf6. Tf1+ 55 Kg6. Tg1 56 Kh6. c1D+ (met schaak!) 57 Tel:, tc!:. Tg6+! 58 Kg6: (hg6:)... zwart een fraaie patstand bezorgt. Na het slaan van de laatste zwarte pion kon wit niet meer winnen. Zwart dreef de witte koning terug tot het veld g2 en verhinderde het oprukken van de h-pion. voordat de f-pion van het bord was: 53.... Ta8+ 54 Ke7, Ta7+ 55 Kf6, Ta6+ 56 Kg5, Ta5+ 57 Kg4, Ta4+ 58 Kg3, Ta3+ 59 Kg2, Kg7 60 Tf2, Kf8 61 Tf5, Ta6 62 Kg3, Th6 63 Kg4, Th7; remise daar de witte net een veld te ver weg staat. Men kan zich nu afvragen of wit niet nog beter zijn toren op de 61e zet naar het veld f6 had kunnen brengen. Nu. behalve de zet: 61.... Ta6 (die overigens de snelste weg naar remise is) kan zwart ook nog wel op een andere wijze remise ren. Bezien we eens: 61 Tf6, Ta2+ 62 Kg3. Ta1 63 Kg4, Tg1+ 64 Kh4, Th1+ (En hier niet: 64.... Tg7 65. h6. Tf7:? 66 h7!,... en wit wint daar de zwarte toren gepend staat!) 65 Kg5, Tg1+ 66 Kh6,... en nu kan wél: 66...,Tg7 met remise. diagram nr. 2 Een andere variant: 61 Tf6, Ta2+ 62 Kg3, Ta1 63 h6, Tg1+ 64 Kh4, Th1 65 Kg5. Tg1 66 Kh5. Th1 67 Kg6. Tg1+ en indien de witte koning vóór zijn pion gaat staan is er van winst geen sprake, dus... 'Halt", zou Weenink gezegd heb ben. de laatste kardoes en hij zou nog geprobeerd hebben: 68 Kf5, Tf1+ 69 Kg5,... zwart een lekkere beet voorhoudende. Als zwart nu de toren neemt, met de gedachte aan pat (69.... Tf6. 70 Kf6:) dan komt hij bedrogen uit. want er zou volgen: 70 h7M Kg7 71 h8D+! Kh8: 72 Kf6:. Kh7 73 f8T!.... en mat op de volgende zet. De torenpromotie is hier niet afgedwongen, maar is wel de kortste weg tot winst. Wie zei daar ook weer: "Die Turmend- spiele haben es in sich!" Het Jeugdtoernooi in Groningen, geëindigd met de overwinning van de Amerikaan Diesen. heeft heel wat mooie partijen gebracht. De Rus Wladimirov scheen vanaf de start rechtstreeks op het wereld kampioenschap af te stevenen maar liet in de tweede helft een paar lelijke steken vallen. Diesen werd dus jeugdwereldkampioen. Ftacnic. de Tsiech behaalde de meestertitel en de titel Europees Jeugdkampioen, terwijl de Israëli Grinsberg de derde plaats behaal de. Hier volgt een van de moois! partijen, die werd geselecteef voor de uitgeloofde schoonhei^ sprijs. Wit: Wong, Jamaica Zwap Grinsberg. Israj Grünfeld Indisch 1 d4, Pf6 2 c4, g6 3 Pc3, d5(LMS' Pf3, Lg7 5 cd5:, Pd5: 6 e4, Pcfcion 7 c3. Nu is de kenm&evei kende stand ontstaan waarmede hi Bronstein een kwart eeuw tert£jet vele grote suksessen heeft bpriel haald In de glorietijd (mode-tijdUboi van deze variant zijn er vele pradMens tige partijen mee gewonnen, tutjj< Simagin in 1951 in een essay fani Sjachmaty 1951 een verdediginMnjti aan de hand deed waarmede zwaf uitstekend spel verwierf. L. 7 .0-0 8 Le2, c5 9 04), b6 10 LeP™ cd4: 11 cd4:, Lb7 12 Dc2, Pc6 l£P°e Tad1, Tc8 14 Da4, Pa5 15 d5, Dd*ed 16 Ld2,.Wit dreigt een pion a^e 1 winnen en zwart vindt niet belet dan zijn zwarte loper te ruilen orj dit te verhinderen. Hij dacht daa| waarschijnlijk ook bij aan d© Ae-',. heersing van de c-lijn door zi^Si6 beide torens, maar zo ver komt hf?uv met. want wit schakelt ineens ov^ c op een koningsaanval, offert e£ra< paar pionnen en een toren en stj en. zeven zetten later een stuk vo ?n 16... Lc3 17Lc3:Tc3: (Zie diagram 2) v. Wit: Kg1. Da4, Td1. Tf1, Le2. PfSjf.n( pionnen: a2. d5, e4. f2. g2, hjvie Zwart Kg8, Dd6. Tc3. Tf8. LbP%e: Pa5; pionnen: a7, b6, e7, f7, g6™a£ h7. Ëf 18 e5, Dc5 19 Dh4, Ld5: 20 Pg,^ h5 21 Lh5:l Kg7 22 Td5:l Dd5: 2^e Lf3, De5: 24 Dh7+ Kf6 25 Pe4+de- Ke6 26 Dh3+, f5 27 Pc3:,. En hiéaan( kon zwart reeds rustig opgeven™3! daar hij het paard niet kan nem#?3' wegens de batterij Dh3, Lf3! N<^k 27...Dc3: 28 Ld5+,... gaat zijn d^0 me verloren. Er volgde nog: 27 Th8 28 Dg3, Dg3: 29 hg3:, Tc8 3IP01/ Tel+, Kf7 31 Pd5, Te8 32 Pc7, Td°™ 33 Ld5+,... en zwart gaf op. mooie partij. Spaar energie en verkiezingszegel Op 25 januari brengt de PTT twee bijzondere zegels in de verkoop. Het gaat hier om twee langlopende zegels zonder toeslag in het druk werktarief. Een zegel van 40 cent vestigt de aandacht op de landelij ke voorlichtingscampagne „Ver standig met energie". Dit onder werp wordt op de zegel tot uit drukking gebracht in de vorm van straling door warmte en licht, zijn de twee vormen waarin energie zich kan openbaren. Deze door Otto Treumann uit Amsterdam ont worpen zegel werd gedrukt in de kleuren geel, rood, blauw en zilver. De tweede zegel vestigt de aan dacht op de aanstaande verkiezin gen van de tweede kamer der Staten-Generaal en heeft een waarde van 45 cent. Deze „verkie zingszege!" toont een deel van een stembiljet met een rood ingevuld vakje en een deel van een roodge- punt potlood. Verdere kleuren van deze zegel zijn geel. rood, grijs en zwart. De zegel heeft als bijzonde re tekst: „Tweede Kamer der Sta ten-Generaal". Het ontwerp werd verzorgd door het bureau Grata- ma. de Vries en v.d. Toorn. Het is de bedoeling dat deze zegels voor onbepaalde tijd als drukwerk zegel verkrijgbaar zullen zijn. ze zijn gedrukt in vellen van 100 stuks en rollen van 500 stuks. Zoals gebruikelijk werden de zegels ge-, drukt door Joh.. Enschede en Zo nen te Haarlem, in rasterdiepdruk, in een oplaag van 100.000 vel en 10.000 rollen van ieder. Een com plete serie van vier zegels komt op 1.70. In Zwitserland wordt op 27 januari een serie van vier „portretzegels" uitgegeven. Vooral voor de verza melaars van vliegtuigen op postze gels vormen deze zegels een bui tenkansje, daar de keus viel op Zwitserse luchtvaartpioniers met hun vaak sprinkhaanachtige toe stellen. Op een zegel van 40 rp. ziet men Oskar Bider met zijn 'Bleriot-een- dekker afgebeeld. Bider (1891—1919) vloog op 24 januari 1913 met zijn Blériot als eerste over de Pyreneeën van Pau naar Madrid. Op 13 juli 1913 gelukte het hem de Alpen over te vliegen van Bern naar Milaan. Hiermee werden zijn naam en vliegtuig symbolen voor de Zwitserse aviatiek. Hij overleed op 7 juli 1919 na een hem overkomen vliegtuigongeval. El- ward Spelterini (18521931) is af gebeeld op een zegel van 80 rp. met op de achtergrond de mand van een luchtballon. Spelterini ver ruilde het conservatorium voor de luchtvaartacademie en liet zich op leiden tot ballonvaarder als „ballo- nartist" trok hij door vrijwel alle landen van Europa en Afrika en trok overal veel belangstelling. De opkomst van het vliegtuig deed hem in het vergeetboek raken en hij stierf eenzaam en vergeten op 16 juni 1931 in Zipf in Oostenrijk. Een zegel van 100 rp. toont Ar- mand Dufaux (1883—1941) met zijn Dufaux-tweedekker. Na ettelij ke mislukkingen lukte het Dufaux in 1910 samen met zijn broer het eerste werkelijk luchtwaardige en meest succesvolle vliegtuig van Zwitsers fabrikaat te bouwen. Om de betrouwbaarheid van zijn ma chines te bewijzen vloog hij over het Meer van Genève over een afstand van 66 km Hij stierf op 17 juli 1941 te Genève. De laatste zegel in deze serie heeft een waar de van 150 rp. en toont Walter Mittelholzer (1894—1937) met op de achtergrond zijn Dornier—Mer- kur watervliegtuig. Mittelholzer be gon zijn carrière in de luchtvaart in 1915 als waarnemer bij de mili taire luchtvaart. Hij ontplooide zich tot directeur en chef-piloot van de „Ad Astrd Aero". Mittelholzer ver ongelukte bij een bergbeklimming in Oostenrijk op 9 mei 1937. De zegels zijn ontworpen door de gra ficus Kurt Wirth uit Bern en ge drukt door de waardepapierdruk kerij van de Zwitserse PTT te Bern Naast deze serie van vier verschijnt in Zwitserlandop 27 januari een rol spri serie van drie bijzondere zegels stul Een zegel van 20 rp. vraagt aanpaj dacht voor „Het blauwe kruis' Deze drankbestrijdings-organisati wordt uitgebeeld door enkele styleerde mensenfiguren die o| symbolische wijze hulp van blauwe kruis" ontvangen. De twee de zegel heeft als onderwerp hej^( wijnbouwersfeest, „Féte des vigne rons" te Vevey Afgebeeld is eei gestyleerde bacchuskop tegen d achtergrond van een stralend zon. Deze zegel heeft een waardi van 40 rp. Als laatste een zege van 80 rp. die de aandacht vestig op de jeugdfilatelie-tentoonstellin Juphilex '77 die van 7 tot 11 apr 1977 in Bern gehouden zal wof den. Vier ballonnen met daaraai gefrankeerde en geadresseerd! enveloppen zijn het zinnebeeld va' het jeugdig aspect van deze expo sitie. In China is een serie van zegels verschenen ter herdenkinj van de vorig jaar overleden pre mier Tsjoe En-lai. Naast twee por tretten zijn het afbeeldingen van Tsjoe terwijl deze de hander schudt van Wang, een arbeider op een olieveld, en tijdens een ont moeting met boeren in Tachai sta] opl Or tje Cl] J It

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 18