{Wfe Grens tussen Duitslanden kostbaar en provocerend Assen „open stad" n als nood aan de man komt OP DE GRILLIGE GRENS VAN VREDE HET LEGER IS OP ALLES VOORBEREID, ZELFS OP BEVALLINGEN »r i«K- V f? „Als u niet op DDR-grondgebied komt, ge beurt er niets. Dan schieten de Vopo's heus niet." Pastoor Jozef Jileck uit Rasdorf - een „Heimatsvertriebene" - demonstreert een grenzeloos lijkend vertrouwen in het beheer- singsviermogen van de Oostduitse grenswach ten. Onafgebroken patrouilleren die te voet, per auto of per zijspan (maar altijd met meer dan één man) langs de „Vredesgrens", zich daarbij verzekerd wetend van rugdekking vanuit de overal opduikende wachttorens en uitkijkposten, die bemand zijn met scherp schutters. We staan aan de zonegrens in de omgeving van het gehucht Grusselbach, in het Rhön-dal Het metalen hekwerk dat de grens aangeeft met daarachter de strook braakliggende grond zig-zagt op deze plaats door het golven de landschap. Betonnen grenspalen, uitgevoerd in de kleu ren zwart, rood en geel en voorzien van het DDR-embleem (hamer en passer) zijn op be paalde plaatsen de grond ingedreven. Ze staan op ongeveer 40 meter afstand van het hek-dat-kan-schieten. „Denk niet dat de grens met de DDR pas bij dat hek begint", zegt pastoor Jileck. „Zodra u een stap achter die betonpaal zet, bevindt u zich op Oostduits grondgebied." „Wat gebeurt er dan?" „Als een Westduitse patrouille u betrapt, kost het u DM. 40, als het een Oostduitse is...." Jileck zwijgt. Oppert dan de veronderstelling dat het wel eens een of twee dagen celstraf in een Oostduitse grensstad kan worden. „Als u dan nog niet vrij bent, kan het ook wel eens een jaar gevangenisstraf worden", voegt hij er aan toe. De Oostduitse aanklacht zal dan ongetwijfeld het woord „grensprovocatie" bevatten, want dat begrip ligt de DDR voorin de mond bestorven. Attractie Mannen als Honnecker en Stoph zijn de me ning toegedaan dat hun grens met de bondsre publiek herhaaldelijk geprovoceerd wordt. „De bondsrepubliek moet er zich bij neerleg gen dat met haar oprichting op 23 mei 1949 tegelijkertijd haar oostgrens volkenrechter lijk werd vastgelegd", heet het in een officieel commentaar van het orgaan van de Socialisti sche Eenheidspartij (SED) „Neues Deutsch- land". In Bonn wordt daar anders over gedacht, maar het is onmiskenbaar dat de „Vredes grens" van prikkeldraad die de Oostduitsers hebben opgericht, veel aanleiding geeft tot frustraties en provocaties. Daarnaast is de zonegrens een soort toeristische attractie ge worden - vooral in Berlijn - waar jaarlijks tienduizenden naar toe gaan om zich te verga pen aan de onophoudelijk patrouillerende Vo po's. Provocaties zijn - in Oostduitse ogen - ook de fakkeloptochten in de Bondsrepubliek en de op 17 juni (dag van de eenwording) overal brandende kaarsen. Om maar te zwij gen van de over de grens heen geschreeuwde groeten, al dan niet versterkt met behulp van luidsprekers of megafoons. De DDR rang schikt deze activiteiten gemakshalve allemaal onder de „Heim -ins- Reich"-campagne. De animo hiervoor is echter duidelijk aan het wegebben. Toch zegt Hans PauÜtz van de Bundesgrenzschutz in Fulda, die jaarlijks 5.000 Westduitsers variërend van ouden van dagen tot schoolkinderen, langs de zonegrens leidt, dat de meesten „ontzet" zijn wanneer ze het prikkeldraad, de afvuurinrichtingen en andere obstakels zien, waarmee de Oostduit sers de scheidslijn tussen Bonn en Berlijn hebben gemarkeerd. Daarnaast vraagt hij zich af hoe de DDR in hemelsnaam in staat is zo'n uiterst kostbare grensbewaking al jaar en dag te realiseren. Wanstaltig Overal wordt de grens met de DDR aangegeven als „zonegrens" zoals hier in de buurt van Rasdorf. Op de achtergrond, achter het zigzaggende hek, een Oostduitse wachttoren. Het is inderdaad niet kinderachtig wat de Oostduitsers in de loop der jaren hebben gedaan om de wereld duidelijk te maken dat er op dit ogenblik twee Duitslanden bestaan. Eerst zijn er de onschuldig witte grensstenen, die op sommige plaatsen hetzelfde verloop aangeven als vroegere Landesgrenzen. Dan volgen de betonpalen met het DDR-embleem met een 40 meter brede strook grond. Vervol gens twee rijen prikkeldraad, op sommige plaatsen gevolgd door een gestanst hekwerk, (de strook tussen deze twee versperringen is voorzien van mijnen.) Daar achter bevindt zich over de gehele lengte van 1.342 km. een ondiepe betonnen gracht, waardoor het bij voorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs onmo gelijk is in een wanhoopspoging grensobsta- kels weg te rameien en op deze manier de Bondsrepubliek binnen te vluchten. Achter deze gracht een zes meter brede strook grond, die voortdurend geëgd en geploegd wordt, waardoor elke voetstap zichtbaar is. Achter die strook een betonnen rijbaan, waardoor de mogelijkheid van gemotoriseerde patrouilles werd geschapen. Verderop in het veld staan uitkijktorens, bunkers, wachttorens, kennels met bewakingshonden, zoeklichtinstallaties en een hekwerk met akoestische apparatuur. In Berlijn is de grens nog „beveiligd" door mid del van een 3.30 meter hoge muur, die vijftien jaar geleden werd opgericht Dit alles op een rij zettend, vraag je je onwillekeurig af wie hier wie provoceert. Desondanks is de jonge Westduitser genegen Een van Amerika's meest vooruitgeschoven kijk- en luisterposten in Europa, van waaruit de bewegingen van de patrouillerende Oostduitse grenswachten nauwlettend gevolgd worden en doorgegeven naar de centrale meldpost in Fulda. Daar staan ook enkele helikopters gestationeerd, waarmee de Amerikanen in een oogwenk elk willekeurig punt bij de zonegrens kunnen bereiken. de grens met de DDR - zelfs in deze wanstalti ge vorm - te accepteren. Alleen het „Schiessbefehl" van de Vopo's - het bevel om direkt raak te schieten wanneer iemand probeert van oost naar west te vluch ten - zit hen dwars, frusteert hen soms. Toch wond een televisie-commentator als Hans- Werner Schwartze van het ZDF er in een uitzending rond het vijftienjarig bestaan van de Berlijnse muur geen doekjes om toen hij over de scheiding van Oost- en West-Duitsland sprak. „Fakkeloptochten en het uitgeven van specia le postzegels helpen niet", zei hij. „Slechts geduld is de aangewezen weg voor normalise ring van de betrekkingen tussen de Bondsre publiek en de DDR." Een geluid dat opvalt Vooral gemeten naar de lichtelijk naar hyste rie riekende redevoeringen van Kohl en Strauss over dit punt tijdens de laatste verkie zingscampagne. Kohl gewaagde zelfs van eco nomische sancties jegens de DDR wanneer de Oostduiters, verschanst in de Comecon, niet een meer tegemoetkomende houding tegen over. de Bondsrepubliek zouden aannemen. „Het zou voor de DDR niets uitmaken", aldus de SED in een reactie. „Daarentegen zou het de Bondsrepubliek tienduizenden arbeids plaatsen kosten." andere huizen weg te halen om de grenspa- trouilles een goed schootsveld te bieden. Dat gebeurde in Langwinden, in Kohlbach, in Birxmühle, in Seelershof, in Schlehmühle, in Weidorf en in Anzenhof. Alles in een tijdbe stek van rond twee jaar. „Vluchten is hier nagenoeg onmogelijk", zegt pastoor Jileck terwijl hij op het hek met de automatische afvuurinrichting wijst. Zes jaar geleden hing aan de prikkeldraadversperrin gen op deze plek een krans. Hij was afkomstig van mensen uit de Bondsrepubliek, wie een inreisvisum was geweigerd om de begrafenis van een familielid bij te wonen. Een gebeurte nis uit het leven van alledag, die de onaan doenlijkheid illustreert waarmee de DDR soms reageert. Zoals ook een pater uit Afrika moest ervaren, die de begrafenis van een collega in Oost-Duitsland wilde bijwonen. Ook zijn visumaanvraag werd afgewezen, waar door hij vanuit Setzelbach in de Bondsrepu bliek met behulp van een verrekijker naar de begrafenis in Spahl in de DDR moest kijken. Vuurgevecht Tijd werkt Het is een argument dat gespeend is van elke economische werkelijkheid, net zoals het Oostduitse geloof dat de Oostmark even veel waard zou zijn als de (harde) Westmark. Maar in Bonn houdt men er rekening mee, doodsbe nauwd als de regering is dat Oost-Berlijn de familiale banden tussen inwoners van de bei de Duitslanden zal doorsnijden. Weliswaar gelooft de meest verstokte aanhanger van de „Wiedervereinigung" niet (meer) dat zijn gene ratie ooit nog het fenomeen van een groot, verenigd Duitsland zal meemaken, dat wü niet zeggen dat de DDR als puur buitenland wordt gezien. „De tijd werkt voor ons", zei een oude boer in Simmerhausen. „De tijd werkt in ons voor deel. Het is een onbewezen stelling en voorlo pig blijven de grenswegen naar de DDR op een negental officiële doorlaatposten na dood lopen. Daarbij ontzien de Oostduitsers zich niet om „in de weg staande" boerderijen en We staan met de rug naar Setzelbach en kijken richting Wiesenfeld (DDR). In de zon blinkt een witte kerkgevel. Er vóór ligt een Oostduitse legerkapitein begraven. Hij werd enkele jaren geleden door een Westduitse grenswacht doodgeschoten. Het gebeurde toen van DDR-zijde de nieuwe grensmarkering in de vorm van een hekwerk werd opgericht. De Bundesgrenzschutz volgde de werkzaamheden nauwlettend en op een gegeven ogenblik ont stond er verwarring. Een Oostduitse Vopo-ka pitein trok daarop zijn pistool en beval een Westduitse officier naar hem toe te lopen, omdat deze reeds op Oostduits grpndgebied zou zijn. De Westduitser liet zich echter op de grond vallen en kroop achterwaarts naar zijn manschappen toe. Een van de Westduitse soldaten, die meende dat de kapitein in le vensgevaar verkeerde, vuurde daarop vanaf zijn heup en trof de Vopo-kapitein tussen de ogen. De man was op slag dood. „Hij ligt begraven voor het kerkje in Wiesenfeld", zegt pastoor Jileck." Maar wat er op de grafsteen staat, weten we niet". Ondanks dat beide dorpjes maar een half uur gaans van elkaar verwijderd liggen... KLAAS GOïNGA Assen Er is een goede kans dat Assen de hoofdstad van Drente, bij een eventuele oorlog tot "open stad" wordt uitgeroe pen. Dat betekent dat de stad volgens de Conventie van Ge- nève dan niet gebombardeerd of aangevallen mag worden. Assen neemt deze bijzondere positie in dankzij de aanwezig heid van de Johan Willem Fri- sokazerne binnen de gemeente- grenzen. Niet dat een eventuele aanvaller een legerplaats zou ontzien, maar wel een legerplaats, die ogenblikkelijk na een mobilisa tie ontruimd wordt en ingericht tot een enorm noodhospitaal met een capaciteit van 1500 bed den. Het project "752 Alg. Hosp.", zoals het in militaire termen heet - dat binnen enkele weken wordt omgebouwd bin nen de huidige Johan Willem Fisokazerne heeft wel wat weg van de televisieserie M a s h. Er is één verschil. Bij M a s h kan er gelachen worden om de soms dolkomische gebeurtenissen van chirurg Hawkey; als "752 Alg. Hosp." ingericht wordt is het bittere ernst. De wereld zal dan in brand staan. De argeloze bezoeker valt het helemaal niet op. Een wandeling door de kazerne in Assen en een bezoek aan tal van gebouwen op dit militaire complex doen be slist niet vermoeden dat men rondwandelt in een enorm zie kenhuis. Althans een ruimte, die binnen zeer korte tijd tot een compleet ziekenhuis ingericht kan worden. Een noodhospitaal met zes operatieblokken, ver- pleegafdelingen ontsmettings ruimte voor nucleaire, bacterio logische en chemische besmet ting. Maar als men goed kijkt, zijn overal de nodige voorzienin gen getroffen om al deze gebou wen in zeer korte tijd te veran deren in een immens medisch centrum. In soldatenkamers zijn - vernuf tig weggestopt achter metalen plaatjes - aansluitingen voor elektrische leidingen, ventilatie- kokers, röntgensluizen. De ge bouwen waarin nu soldaten zijn ondergebracht, moeten in het plan voor het noodhospitaal dienst doen als behandelafde ling. Daar komen ondermeer de operatiekamers. Alles is er op berekend. Er zijn in de gebou wen geen drempels. De deuren zijn op ziekenhuisbreedte ge maakt, zodat patiënten in bed den naar de operatiekamer ge reden kunnen worden. In pane len achter de muren wegge werkt zijn aansluitmogelijkhe den voor enorme elektrische ap paratuur. De medische appara tuur zelf ligt op een verborgen plaats ergens in het noorden opgeslagen. In grote hallen lig gen daar de operatietafels, ope ratielampen, kostbare Röntgen toestellen, maar ook dekens, verband, ondersteken, rolstoe len en thermometers. Bij de staf Geneeskundig Com mando Koninklijke Landmacht in Deventer verzorgt kapitein Bos de voorbereiding van het projekt "752 Alg. Hosp.". Hij vertelt er over: "Het hospitaal in Assen moet gezien worden als een "reserveketel". Mocht het onverhoopt tot een oorlog ko men dan worden ook de militai re gewonden opgenomen in de burgerziekenhuizen en in de be staande militaire hospitalen in Utrecht voor de landmacht en Overveen (marine). Vroeger zorgde defensie helemaal voor zichzelf: ook in de gezondheids zorg. Sinds 1965 bestaat Zobo (ziekenhuis organisatie in bij zondere omstandigheden). In In lange rijen zullen de militaire ambulances de Johan Willem Frisokazerne binnen rijden als in oorlogstijd de kazerne omgebouwd is tot hospitaal. het kader van deze organisatie structuur is gekozen voor een zo groot mogelijke samenwerking met de burgerziekenhuizen." Defensie heeft bewust voor As sen gekozen. In een vroeger plan waren drie van dergelijke noodhospitalen gesitueerd in het land. De kazerne in Assen is voor dit doel geselecteerd omdat het ten eerste vrij dichtbij een eventueel front in het oosten is gelegen en ten tweede omdat er in het westen voldoende burger- ziekenhuizen zijn op korte af stand van elkaar. Het noodhospitaal heeft een be roepsmilitair als geneesheer-di recteur. De adjunct-directeur is nu al bekend en werkt ook mee aan de organisatie-opzet van '752 Alg. Hosp.". Regelmatig zijn er besprekingen over appa ratuur en wordt materiaal ge test. Het ligt in de bedoeling dit jaar een deel van het ziekenhuis in Assen in te richten en de daarbij benodigde sleutelfunc tionarissen ook op te roepen voor herha'ing. Op een kaart in Deventer staan de bestemmingen van de huidi ge gebouwen exact aangegeven. Waar nu de genie verblijft ko men straks verpleegsterska mers, de garages van nu vor men het mortuarium van de toe komst en in de drie oudste sol- datengebouwen (binnenkort be gint de verbouwing van deze panden) zijn straks de ver- pleegafdelingen. Aan alles is ge dacht. Hoewel het hospitaal een categoraal ziekenhuis zal zijn, is er ook ruimte voor andere spe cialisten. Op papier is het complex "752 Alg. Hosp.." compleet. Volgens de militaire geneeskundige top is het hospitaal beslist geen zaak, die uitsluitend op papier werkt. Daarvoor is het te door dacht en zijn er al te veel oefe ningen 'geweest, waarbij de werkzaamheid beproefd is. In hoeverre Assen voordeel heeft bij de situering van het hospitaal kan bij defensie niet helemaal ingeschat worden. "De ervaring leert dat een vijand zich houdt aan het niet aanval len van ziekenhuiscomplexen. Daarvan uitgaande mag men aannemen dat de burgers van Assen er op vooruit gaan als de nood aan de man komt. In plaats van een kazerne (militair object) krijgt men er dan een hospitaal voor in de plaats". Daar komt nog bij, dat, hoewel dat in beginsel niet de bedoeling is, in noodgevallen de burgerij ook op het ziekenhuis kan te rugvallen. Het is dan ook niet voor niets dat in de opslagruim te voor het complex "752 Alg. Hosp." ook een verlostafel staat En niet in de kleur legergroen, maar even blinkend wit als op de gynaecologische afdeling van een burgerziekenhuis. Het leger is op alles voorbereid. Zelfs op verlossingen in oor- SJOERD POST

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1977 | | pagina 17