Driemanschap moet breuk in kabeltelevisie-o ver leg lij men I Bewoners Julianastraat verlost van geluidshinder Nog geen duidelijkheid inzake firma Bleys in ,Oude Morsch' GEMEENTE ZIT MET BODRU IN DE MAAG VOORSTEL VAN AKEN SCHOORVOETEND AANVAARD H" Molentocht Medailles voor beschermers van bedrijven VOSKUIL TREKT AANVRAAG HINDERWET IN Volksuniversiteit in beroep tegen vermindering subsidie Sociale gids van Leiden ^WOENSDAG 8 DECEMBER 1976 LEIDSE COURANT PAGINA 3 (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN - De Stichting Ka belnet Merenwijk (SKM) en de Federatie van Woningbouw verenigingen in Leiden zijn in zekere zin weer betrokken bij het overleg in de gemeentelij ke werkgroep kabeltelevisie, die de gemeenteraad over de aanleg, exploitatie en beheers vorm hiervan een advies moet uitbrengen. Een drieman schap, bestaande uit leden van de Stichting en de Fede ratie enerzijds en een verte genwoordiger van de gemeen te anderzijds, moet de komen de weken gaan kijken in hoe verre er resultaten kunnen worden geboekt die een her stel van het overleg binnen de werkgroep kunnen bewerk stelligen. Zoals bekend stapte de SKM enkele weken geleden uit het overleg over kabel-tv. De Stichting wilde niet langer met' wethouder Van Aken om de tafel zitten: hij zou afspraken en toezeggingen niet zijn nage komen en bovendien vasthou den aan een gemeentelijk be heer van de Leidse kabeltele visie, waar de SKM juist een grote invloed van de bevolking en de afnemers van de kabel- tv bepleitte. Het demonstratief uittreden van de SK werd ge volgd door de Federatie van Woningbouwverenigingen. Gisteren werd op uitnodiging van wethouder Aken, voorzit ter van de Leidse werkgroep, met de SKM en de Federatie alsnog bekeken of er nog iets van het volkomen gestrande overleg te redden viel. Daarbij De Merenwijk waar de aansluiting op kabeltelvisie nog immer ontbreekt. De Stichting Kabeltelevisie Merenwijk is inmiddels weer schoorvoetend toegetreden tot het overleg in de gemeentelijke werkgroep. verweet de heer van Aken daarin gesteund door het CDA-raadslid Bleijie de SKM en Federatie te vroeg uit het overleg te zijn gestapt. Vol gens Van Aken was er geen enkele aanleiding uit het over leg weg te lopen omdat er nog helemaal geen officieel stand punt was ingenomen. Pas als het zover al was gekomen en de beide groeperingen hadden zich daarin niet kunnen vin den was het tijd genoeg ge weest actie te ondernemen. Beheersvorm toogd, dat de werkgroep in feite was verzand in allerlei discussies die nauwelijks met de beheersvorm te maken had den. Voorzover dit wel was gebeurd, was volgens beide groepen voldoende aange toond dat hier heel verschil lend over werd gedacht en wa ren de kaarten in feite al ge schud. De angst van de Fede ratie werd met name nog eens onder woorden gebracht door het lid van het dagelijks be stuur, de heer Stikkelorum: „Als inderdaad de vorm van een gemeentelijke commissie wordt gehanteerd zoals die wordt voorgestaan door wet houder Van Aken, dan kan de gemeenteraad daaraan de be voegdheden desgewenst ontne men." Van Aken betoogde op zijn beurt dat van het „winstge vend maken van de kabeltele visie om gemeentelijke tekor ten te dekken absoluut geen sprake was. Hij kwam daarop met een voorstel een drieman schap in het leven te roepen dat een stuk moet opstellen waarin de randvoorwaarden waaraan de beheersvorm zal moeten worden voldoen zullen moeten worden omschreven. Dit stuk zal dan uitgangspunt van beraad in de werkgroep moeten zijn en op grond daar van leiden tot een advies aan de raad. Omdat zowel de Fe deratie als de SKM een verte genwoordiger aan dit drietal zou leveren konden deze moei lijk anders doen dan met Van Akens voorstel instemmen. De SKM-penningmeester Lepe laar verklaarde na afloop van de vergadering er toch een zekere overwinning in te zien. „Nu zullen onze suggesties ten aanzien van de beheersvorm eindelijk op een rijtje worden gezet, mogelijk met succes. Tot nog toe is alleen maar om de hete pudding heen ge draaid". Uitreiking van eerste universitaire Almanak De Rector Magnificus van de Leidse Universiteit, prof. Meter, Ineke van den Bergh, Wim van de Hulst en dr. D. J. Kuenen ontving gistermiddag het eerste Jan Vollaard. exemplaar van de Leidse Universitaire Almanak. De De °Pla?e van de Almanak bedraagt 10.000 exempla- stichting Leidse Universitaire Almanak is hiervoor 'en. De A manakis gratis voor iedere student en bevat- j i-i r» j ai„i, een creatief gedeelte, een informatief gedeelte en verantwoordelijk. De redactie van de Almanak bestaat adres|]jsten va» studenten wetenschappen personeel uit Hans Maarten Van den Brink, Allard Zweers, Joke en wetenschappelijke instellingen. llllllllllllllllllllllllllUtUUlUIUIItllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll LEIDEN De onderhandelingen tussen de ge meente en de plantenhandelaar Bodrij bevinden zich opnieuw in een patstelling. Al anderhalf jaar heeft Bodrij een illegale standplaats ingericht op de hoek van de IJsselmeerlaan en de Willem de Zwijgerlaan. Vele malen is de plantenhandelaar gesommeerd te vertrekken. Tegen de weigering van een standplaats-vergunning is de heer Bodrij in beroep gegaan. Het beroep werd ongegrond verklaard. Tijdens de vergadering van de raadscommissie voor economische aangelegenheden deelde secre taris De Raat gisteravond mee dat de plantenhan delaar een nieuwe standplaats toegewezen heeft gekregen. „Hij wil echter geld van de gemeente om de verhuizing te kunnen betalen. Dat is hem geweigerd". De heer Van Overmeire, de directeur van de dienst reiniging, havens en warenmarkten verzekerde de commissie dat er door de ambtena ren alles aan gedaan is om de plantenhandelaar weg te krijgen. „Het is nu de beurt aan het gemeentebestuur om de politie handelend te laten optreden". Kiosken Een en ander kwam ter sprake bij de behandeling van het rapport van de werkgroep kiosken. Twee jaar is de werkgroep bezig geweest met het formu leren van aanbevelingen met betrekking tot stand plaatsuitgifte in de stad. Een van de belangrijkste aanbevelingen is die waarin wordt gesteld dat het aantal kiosken in de binnenstad niet mag worden uitgebreid. Bij het verlenen van vergunningen zal er nauwkeuriger op moeten worden gelet dat de houder van de vergunning niet op meerdere plaat sen in de stad kiosken vestigt y lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Buurtvereniging j maredorp: - De „Valk wordt S malle molen" "1 LEIDEN „De Valk wordt een malle molen", stelt de buurt vereniging Maredorp in een schriftelijke reactie op de plan- ainen.om de Valkbrug open te a stellen voor verkeer in twee ii richtingen aan de gemeente- 03 raad en college van Leiden. 3a| „Doorgaan met dit idee is een catastrofale stap terug op de weg naar een leefbare binnen- itad. De Pelikaanstraat zal een onneembare barrière worden en de straten van Maredorp zullen een troosteloze aan„blik" bie- den. Het lijkt wel op de verte- ui genwoordigers van Kamer en Koophandel, Leids Citycentrum, groot winkelbedrijf e.a. blind zijn voor het werkelijk toch een voudige principe: hoe meer au to's in de binnenstad, hoe meer faciliteiten je daarvoor moet maken ten koste van de binnen stad", vervolgt de buurtvereni ging in zijn brief aan college en gemeenteraad. De buurtvereniging meent dat rondom de enig overgebleven stadsmolen eenzelfde chaos en j onherbergzaamheid zal ontstaan als op andere knelpunten langs de City-ring. De Leidse middenstand wordt' geadviseerd „zicht zorgen te ma ken over zaken waar ze werke lijk invloed op kunnen uitoefe nen". „De toeloop van kooplusti gen zal alleen verzekerd blijven wanneer de middenstanders de kwaliteit en het assortiment van hun product verbeteren", aldus de buurtvereniging. De buurt vereniging besluit zijn brief met de opmerking dat „de auto in de korte tijd van zijn bestaan zich hèeft gedragen als een ge vaarlijke kever, die de steden en landschappen opvreet". „De ke ver vaart er wel bij en plant zich in zorgwekkende aantallen voort. In tegenstelling tot ander ongedierte zijn wij niet in staat z'n soort tot normale aantallen terug te brengen, omdat wij zijn mate van schadelijkheid (nog) niet durven te erkennen". LEIDEN Het IW houdt za terdag 11 december weer een molentocht door Leiden. Gestart wordt bij het VW-kantoor aan het Stationsplein tussen negen en twee uur. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ2,- per persoon per tocht. De afstanden, die kunnen worden gewandeld zijn tien en vijftien kilometer. Inlichtingen over de tocht zijn te krijgen bij het WV-kantoor, tel. 071- Burgemeester A Vis reikte gistermiddag vrijwilligersme- dailles en jaartekens aan de leden van bedrijfszelfbescher- mingsorganisaties, in dit geval 28 PTT-ambtenaren uit. De vrijwilligersmedaille werd uitgereikt aan de heren G. de Romijn, J. Jagel, gel, A. J. Houtman, C. Van de Leek, G. F. C. Blonk, T. Kramer, M. Overdijk, L. Kramer en H. G. M. Thom. Het jaarteken 15 ging naar de heren F. van Daalen, J. J. Kop, P. J. van Luttervelt, J. F. W. Truyers, G. M. de Mooij. Het jaarteken 20 werd tenslotte uitgereikt aan de heren L. de Boer, J. T. Fuchs, D. van Rijn, D. van de Wetering, A. A. Waegemakers, I. Verhoeven, C. F. Verschoor, J. Kalkman, C. van de Graaf, T. A. Lamboo, P. J. Lankhuizen, A. S. Scheffer, H. D. Stiphout en M. J. de Vos. De medailles en jaartekens vallen personen-die een bepaald aantal jaren in een bedrijf werkzaam zijn als vrijwilliger in bijvoorbeeld Brandbeveiliging of E.H.B.O. ten deel. LEIDEN De bewoners van de Julianastraat en omgeving zul len in de toekomst niet meer gekweld worden door het geluid van de elektrische cirkelzaag die op een binnenterreintje on der de schaduw van de Heren singelkerk werd gebrukt. Tij dens de behandeling van de aanvraag voor een hinderwet vergunning, trok de heer Vos kuil zijn aanvraag voor het han teren van de cirkelzaag gister middag in. Zoals wij reeds eerder in onze kolommen meldden, hebben de bewoners vele malen bezwaren gemaakt tegen de geluidshinder, die de werkzaamheden met de cirkelzaag met zich meebren gen. Tijdens de zitting op het gemeentehuis deelde de heer Voskuil mee dat het gebruik van de zaag niet direct noodza kelijk was voor het uitoefenen van zijn bedrijf. Kerkbestuur De heer Voskuil huurt een ge deelte van het binnenterrein van de Herensingelkerk. Ook het kerkbestuur maakt ernstig be zwaar tegen de door de zaag veroorzaakte geluidshinder. Een deel van het terrein werd aan de heer Voskuil verhuurd als houtopslag, aldus de verklaring van een vertegenwoordiger van de Herensingelkerk. Van de zijde van de gemeente werd benadrukt dat het hier in eerste instantie om een aangele genheid tussen het kerkbestuur en het houtopslagbedrijf gaat. De heer Kettenis, van de ge meente bestreed het verwijt van de heer Voskuil dat de ambtena ren druk op hem zouden hebben uitgeoefend om een hinderwet vergunning aan te vragen. „Naar aanleiding van klachten van de bewoners over geluids overlast zijn we eens gaan kij ken. Wanneer de elektrische zaag op deze plaats gebruikt blijft worden, moet een hinder wetvergunning worden aange vraagd". Een bewoner uit de Anna Pau- lownastraat bracht het bezwaar van de vervoersproblemen aan de orde. De heer Voskuil stelde dat het hout, dat hij bewerkte met een personenauto kan wor den vervoerd. Hij stelde dat op het binnenterreintje alleen maar voorgefabriceerde dakkapellen in elkaar worden gezet. „De cir kelzaag staat er voor opslag. We gebruiken hem doorgaans op de bouw", zo verzekerde hij wet houder Verboom van volkshuis vesting. lan De heer J. Vervoorn van het wijkcomité plan Noord stelde dat met het intrekken van de aanvraag tot een hinderwetver gunning, de bewoners en de ge meente er nog niet waren. „In het rehabilitatieplan is aan dit terreintje een multifunctionele bestemming gegeven. Wanneer Voskuil er met zijn houtopslag blijft zitten, kan er nog niets met het terrein gebeuren". De heer Vervoorn sneed hier blijk baar een ook bij de gemeente niet al te bekend onderwerp aan. Wethouder Verboom be loofde in ieder geval „de zaak te laten onderzoeken". De wet houder wees er evenwel wel op dat het verlenen van een multi functionele bestemming aan het terrein in de eerste plaats af hankelijk is van de medewerk ing van het Herensingelkerkbe stuur, omdat dat eigenaar is van de grond. Overigens zijn de bewoners voorlopig nog niet helemaal uit de moeilijkheden. Naast het be drijf van Voskuil is een andere houtzagerij ingericht. Hiertegen kunnen de bewoners over twee weken hun bezwaren bij de ge meente indienen. LEIDEN „Ik kan er nog geen zinnig In de brief wordt erop gewezen dat bij een meulen, aldus het wijkcomité „D'Oude Mor- woord over zeggen", aldus reageerde de verhuizing van de firma Bleys naar een sch"- De vergunning is sinds 1960 verouderd wethouder van volkshuisvesting A. Ver- plaats buiten de stad de gemeente boom op de uitlatingen van de leden van cent van de verhuiskosten, die zij moet het buurtcomité. „D'Oude Morsch" ten aan- betalen, vergoed kan krijgen van het minis- zien van de firma Bleys, zoals bekend een terie van Volkshuisvesting. Zelfs wordt er bedrijf in chemische produkten aan de gesproken van een vergoeding van 100 pro- Narmstraat waar volgens het comité diver- cent bij het in werking treden van de zoge- se brandgevaarlijke stoffen opgeslagen zou- naamde „saldo-rekening", (per 1 januari), den liggen. Volgens de Leidse brandweer dat wil zeggen het overnemen van het tekort zou het bij Bleys niet brandveilig zijn. Het van de stadsvernieuwing door het Rijk. De buurtcomité bezocht gisteravond de verga- „Oude Morsch" zou aangewezen kunnen dering van de raadscommissie voor de worden als gebied waarop de regeling van volkshuisvesting en bood de wethouder en toepassing is. de andere commissieleden een brief aan gegevens over de situatie rond het Hinderwetvergunning bedrijf, ontleend aan een gesprek van het comité met mr. Vermeulen, secretaris van De gemeente kan op grond van het overtra de coördinatiecommissie stadsvernieuwing den van de hinderwetvergunning het bedrijf van het ministerie van Volkshuisvesting. sluiten, dat is de mening van de heer Ver en wordt duidelijk overtraden, aldus luidt de verklaring van het comité. Het verlenen van een nieuwe vergunning, door het bedrijf aangevraagd nadat de technische dienst van de afdeling Hinderwet de overtreding van de wet constateerde, verhindert volgens het buurtcomité de mogelijkheid om het bedrijf te doen verhuizen. Het wijkcomité wijst Verder in de brief op de mogelijkheid om de firma Bleys te doen verhuizen door een bestemmingsplan te maken dat het bedrijf sterrein de bestemming woningbouw geeft Tenslotte stelt het buurtcomité in de brief dat het bedrijf er niet op achteruitgaat als het naar een plaats buiten de stad verhuist, gezien de betere bereikbaarheid aldaar en de mogelijkheid tot vernieuwing van het bedrijf. LEIDEN De Leidse Volksuniversiteit/K&O is bij de gemeente raad in beroep gegaan tegen de vermindering van subsidie, die voor het lopende jaar door het gemeentebestuur van Leiden is aangebracht Zoals bekend kreeg de Volksu- schrijft het college van burge- niversiteit/K&O dit jaar een be- meester en wethouders van Lei- drag van 450.000 gulden aan den van oordeel te zijn dat het subsidie toegekend. Er was om bezwaarschrift van Volksuni- 85.363,50 gulden meer gevraagd versiteit/K&O niet ontvankelijk maar het college weigerde meer 231 moeten worden verklaard, subsidie toe te kennen en werd Het is volgens het college een- daarin gevolgd door de gemeen teraad. De begroting over 1976 is intussen door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland goedgekeurd. voudig onmogelijk bezwaar in te dienen tegen een beschikking (van G.S.) die goedkeuring van een andere beschikking (van de gemeenteraad) inhoudt Daar voor moet men volgens b. en w. In hun bezwaarschrift tegen de- van Leiden bij de Raad van ze subsidievermindering voeren State in Den Haag zijn. de Leidse Volksuniversiteit en Overigens betwijfelt het college K&O aan dat de korting van de of men hier succes zal hebben, subsidie te onverwacht is geko- Pas sinds 1 juli van dit jaar kan men, zodat daarop niet redelij- men krachtens een nieuwe wet kerwijs de gewenste maatrege- na een beroep op de gemeente- len genomen konden worden, raad verder procederen tot aan De verplichtingen voor het sei- de Raad van State, maar de zoen 19761977 waren toen al vaststelling van de begroting aangegaan op basis van het ge- had eerder plaats en deze wet vraagde - veel hogere- bedrag, heeft geen terugwerkende Hierbij wordt opgemerkt dat de- kracht Om de weg naar de ze gang vn zaken tot op heden Raad van State echter niet af steeds is gevolgd. Uiteraard te snijden stelt het college voor kwamen er ook m het verleden de gemeentelijke commissie wel eens afwijkingen van het voor de beroepsschriften te ver- gevraagde bedrag voor, maar zoeken een snelle beslissing te die zijn volgens K&O van gerin- nemen, opdat de termijnen voor gere omvang ea niet zo princi- hoger beroep nog niet verstre ken zullen zijn. Het college vraagt daarbij het bezwaar schrift van de Volksuniversitei t/K&O niet ontvankelijk te ver klaren. pieel van aard. Niet ontvankelijk In een reactie aan de raad LEIDEN De nieuwe sociale gids van de Welzijnsraad is ver schenen. In deze bijgewerkte uitgave zijn onder meer opge nomen: instellingen op het ge bied van lichamelijke en gees telijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle ning, wijk- en buurtcomités, vrouwenorganisaties, actiegroe pen enozvoort De Culturele Raad had een be langrijk aandeel in de samen stelling van deze derde sociale gids van Leiden door het volle dige culturele supplement voor zijn rekening te nemen. De gids kost vier gulden en is verkrijgbaar op navolgende adressen: Welzijnsraad, Sta tionsweg 28, telefoon 121314; Bureau Voorlichting Stadhuis, telefoon 145344; STAG-drukke- rij, Caeciliastraat 11-15, telefoon 125636. Magische avond LEIDEN De magiër John El- ferinck uit Haarlem komt vrij dag 10 december naar het Leids Vrijetijdscentrum. Op het pro gramma staat een telepatisch nummer, een massa-suggestie- act en een hypnose-nummer. De toegansprijs is 2,50 voor leden van het Vrijetijdscentrum en 3,50 voor met-leden. De magi sche bijeenkomst begint om acht uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 3