7%%rem met 't nieuwi Spaar-extra-Premie boekje. Herinneringen zijn ex- SS'er Loyen teveel Rabobank Topberaad Justitie in stamcafé Menten ANWB in aktie voor gehandicapten Sreuk in katholieke centrale van bonden overheidspersoneel Extra uitkering ook voor inkomens via sociale wetten Kamer wil alle gewetensbezwaren dienst erkennen ar lioNDERDAG 25 NOVEMBER 1976 LEIDSE COURANT/7 PAGINA 13 ter-reclame aarschijnlijk p later uur j! onze parlementaire redak- tie) ;N HAAG Minister Van iorn (CRM) heeft toegezegd motie-Scholten, waarin ge- iagd wordt de Ster naar een er tijdstip te verschuiven, t het NOS-bestuur, de Recla- raad en het bestuur van de r te bespreken, lgens de minister kan er niet ^eel bezwaar worden gemaakt idat de verschuiving maar jnig financiële gevolgen voor Ster zal hebben. De inkom- n zullen waarschijnlijk een ar miljoen dalen, maar dit zal ter niet tot gevolg hebben dat kijkgelden omhoog gaan. De e reclame zal echter niet voor !8 uit te voeren zijn. minister deelde tevens mee i er binnenkort geen reclame >er voor alcohol tijdens de er gemaakt mag worden. Haarverf gevaarlijk (Van een onzer verslaggeef- RIJSWIJK - Het gebruik van haarverf, die niet na een paar keer wassen ver dwijnt maar moet „uit groeien", kan tot gevolg hebben dat er schadelijke stoffen in het lichaam ko men Dit zegt Konsumenten Kon- takt in het maandblad Koopkracht. Op grond van in de Verenigde Staten ont wikkelde testmethoden wordt vermoed, dat deze chemische verfstoffen kan kerverwekkende eigen schappen bezitten. Ook zouden ze kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen bij het nageslacht, aldus Konsumenten Kontakt. ROERMOND De 58-jarige ex-SS'er Hans Loyen uit het Limburgse Horn kan de confrontatie met de gruwelijkheden die hij in de jaren '42 en '43 in het Russische Jodenkamp Bobruisk heeft begaan, emotio neel niet langer verdragen. Hij is ineenge stort en was gisteren, op de derde dag van het tegen hem gevoerde proces, niet in staat de getuigenverhoren bij te wonen. Toen hij na de verhoren toch even in de rechtzaal verscheen, kon hij geen woord uitbrengen. Namens de verdachte deelde een van zijn advocaten toen mee dat Loyen de president j van de rechtbank zijn spijt wilde betuigen over de begane beestachtige wreedheden en I dat hij voorzover mogelijk vergeving wilde i vragen aan zijn slachtoffers. Op de gisteren gehouden zitting werd over het gebeurde in Bobruisk een getuigenis gegeven door vier joden die destijds vanuit het ghetto in Warschau naar Bobruisk zijn gedeporteerd en nu in Israël wonen. De 51-jarige Moshe Manne, 17 jaar jong, toen hij het concentratiekamp binnenstapte, was de enige die ook thans Hans Loyen nog als zijn beul herkende: „Zijn gezicht is nog hetzelfde als toen, alleen is het nu oud en gebroken". Manne bracht voor de rechtbank naar voren dat hij na 30 jaar nog altijd achtervolgd wordt door de moord die Loyen destijds op zijn beste vriend heeft gepleegd, de toen 18-jarige Heinrich Wuyrzeldorf. Tij dens werkzaamheden buiten het kamp was deze uitgeschoten met een cirkelzaag en had daarbij twee vingers verloren. Toen Manne en zijn vriend in het kamp waren terugge keerd om de wond te laten verbinden, had Loyen gezegd: „Kom ik zal je wel verzor gen", en gebood vervolgens enkele andere kampbewoners een mandiep gat te graven. Wuyrzeldorf werd gedwongen in het gat te gaan staan, waarna de kuil werd dichtge gooid. Alleen het hoofd van de knaap bleef boven de grond uitsteken. Loyen trapte hem vervolgens uit alle macht. Toen hij vermoeid raakte, beval hij de aanwezige joden ieder op hun beurt een trap te geven totdat Wuyrzeldorf overleden was. De andere drie getuigen zetten tal van soort gelijke gruwelijkheden uiteen, alle door Loyen begaan. Slechts een van hen was zijn emoties niet meester en barstte in tranen uit De overigen zeiden wat zij te zeggen hadden met grote bedaardheid. Morgen begint de officier van justitie mr. M. Bruigom met zijn requisitoir tegen Loyen. Hij zal proberen aan te tonen dat zeven ten laste gelegde verschillende geval len van moord ook werkelijk door Loyen zijn begaan. (Van een onzer verslaggevers) HILLEGOM De ANWB heeft een nieuwe afdeling opgericht, die de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie zal helpen bij de vakanties en ontspanning van lichamelijk gehandicapten. Hieronder vallen ook de hulpverlening via touroperators, speciale recreatie-accommodaties voor lichamelijk gehandicapten, de aan passing van vervoersvoorzieningen, zoals trein, bus- en vliegver- voer e.d. Dit zijn de conclusies getrokken uit een onderzoek, dat de ANWB in deze richting gehouden heeft. Een en ander heeft ing. G. B. H. van Woudenberg van de A.N.W.B. vandaag medegedeeld op de algemene vergadering in Hillegom van de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie. De werkzaamheden zullen verricht worden door de nieuw opgerichte afdeling „Coördi natie Voorlichting Gehandicapten" van de ANWB. Op de vergadering wees staatssecretaris Mertens van Sociale Zaken erop, dat bijna negen procent van de Nederlanders lichamelijk gehandicapt is. „Men moet daarbij bedenken", aldus de staatssecre taris, „dat in vele gevallen de maatschappij zelf verantwoordelijk is voor het bestaan en ontstaan van handicaps. Denk aan de vele verkeers- en bedrijfsongevallen en aan ongevallen in en om de huishouding", aldus de heer Mertens. (Van onze parlementaire redactie) TRECHT Er dreigt een breuk te ontstaan in de RKCOP, de atholieke centrale van bonden van overheidspersoneel. Oorzaak iervan is het toetreden van de katholieke politiebond en van ARKA (katholieke ambtenarenbond) tot het CJV.V., de christe- \\fs. vakcentrale. De aansluiting van Arka en Politiebond bij het CNV doet de vraag jzen of onze aansluiting bij de RKCOP nog langer verantwoord vanuit onze opvatting over doelstellingen, middelen en strategie fan dé vakbeweging", zo zei vanmorgen de voorzitter van de Vervoersbond NKV, de heer J.R. Schroër, tijdens de bondsraads- tergadering aan wie hij een oordeel vroeg over deze zaak. Hij zei, dat de stap van politiebond en Arka in de richting van het C.N.V., te maken heeft met hun weerstand van oudsher tegen de identiteit van het N.K.V. en de koers van deze katholieke vakcentra- Ie ten opzichte van de inrichting van de samenleving. De heer Schroër zei voorts, dat de stagnatie van de economische [roei en de daaruit voortvloeiende problemen in het bijzonder voor agere inkomenstrekkers moeilijk te verwerken zijn, met name als laarbij ook het stelsel van sociale zekerheid en de werkgelegenheid «trokken worden. De daarbij optredende onzekerheid voor werk nemers ontlaadt zich dan het gemakkelijkst in de richting van de_ akbewëging. De heer Schroër wekte op tot solidariteit, opdat de" matschappelijke vooruitgang niet wordt geblokkeerd. Opening Met het plaatsen van een jalon, een rood-witte tandmeetstok, heeft prins Claus gisteren het nieuwe gebouw voor de geodisie in de Delftse TH-wijk geopend. De prins kreeg als aandenken een kaart van Ivoorkust en een reproduktie van een zeldzame tekening van kasteel Drakesteyn. Op de foto: de prins achter een stereo-uitwerk ingsinstrument met gekoppelde tekentafel. Elfde van de elfde Als het eenmaal de elfde van de elfde is geweest begint men vooral beneden de rivieren weer hard aan carnaval te denken. In heel Ne derland wordt per jaar voor ongeveer 35 miljoen aan kle ding. maskers, hoedjes en andere carnavalsversierse len gemaakt. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG De uitkering-ineens van 60 gulden bruto, die iedere werknemer van rijkswege voor het eind van dit jaar wordt uitgekeerd om de koopkracht te handhaven, zal in die periode ook ten goede komen aan minimum-loners en aan hen die een uitkering krijgen volgens de AOW, AWW, WAO en WW en volgens de in deze wetten geregelde tabellen. Dat betekent dat de mensen in deze inkomenscategorieën niet enige maanden hoeven te wachten voordat ook zij de uitkering in handen krijgen. Voor de minimumloners worden de inkomens volgens de gebruike lijke leeftijdscategorieën in november en december verhoogd. In januari zal het loon weer op het huidige peil worden teruggebracht De mensen die een inkomen genieten volgens de sociale wetten krijgen de uitkering eind december uitbetaald. Gehuwde AOW-ers krijgen bij elkaar 43 gulden, ongehuwde bejaarden 30 gulden. Dezelfde uitkeringen krijgen respectievelijk weduwen met en wedu wen zonder kinderen. De WAO-daglonen worden in de periode van 1 november tot en met 31 december met 1,48 gulden verhoogd; het minimumdagloon-WW gaat in die periode met 1,43 gulden omhoog. Den Uyl wil praten met ondernemers over kortsluiting (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Volgens premier Den Uyl moet het mogelijk zijn met medewerking van de beide Kamers der Staten Gene raal een aantal belangrijke wetsvoorstel len nog deze kabinetsperiode af te han delen. Tijdens de algemene politieke be schouwingen in de Eerste Kamer giste ren, noemde hij onder andere de herzie ning van de grondwet, wijziging grond- politiek, vermogensaanwasdeling en de investsteringsregeling. Zaken overigens, waarover in de Tweede Kamer nogal verschillend wordt gedacht. De premier zei, dat niet vol te houden is, dat het ondernemingsklimaat in ons land slechter zou zijn dan in vergelijkba re landen. Hij toonde zich bereid met de ondernemers te gaan praten, om eventue le „kortsluitingen" weg te nemen. Den Uyl deelde mede, dat de regering geen initiatieven zal nemen om in ver band met de werkloosheid tot arbeid stijdverkorting te komen. Ook een beper king van de werktijd zou volgens hem met loonmatiging moeten worden be taald. De premier constateerde, dat over de verkleining van de inkomensverschillen die dit kabinet voorstaat, de oordelen Wat de kwestie-Menten en Loyen betreft, zei Den Uyl, dat de regering geen uit spraak zal doen over de bevoegdheid van de Nederlandse Justitie tot vervolging. „Dat laat de regering over aan de onaf hankelijke rechter". (Van een onzer verslaggevers) hebben van het '„topberaad". DEN HAAG Uitgerekend in Ook niemand gezien te hebben, het stamcafé van de heer Men- De hoofdofficier van justitie, ten, het restaurant Jan Tabak mr. Messchaert, de man op in Bussum, blijken de justitiële wiens hoofd thans een belang- autoriteiten hun topberaad te rijk deel van de kritiek wegens hebben gehouden over de op de ontsnapping van Menten handen zijnde arrestatie van de neer dreigt te komen, heeft van oorlogsmisdaden verdachte evenwel verklaard, dat men bij Blaricumse multimiljonair. Jan Tabak een vergaderzaaltje De vraag is al opgeworpen, of had gehuurd. .Menten van hieruit soms getipt_Kloosters blijven in de aandacht, is. De directeur van het restau- van de Justitie staan. Nadat vo- rant zegt. niets afgeweten te rige week een inval werd ge daan in het klooster Maria Toe vlucht in Zundert, heeft de Doe- tinchemse politie bij de jacht op Menten gisteren een inval ge daan in de Sint Willebrordabdij in Huize De Salangenburg, lan delijk bekend als bezinnings- oord. De huiszoeking leverde niets op. De vaste Kamercommissie van Justitie bereidt momenteel een .Kamerdebat voor naar aanlei-, ding van het rapport-Hartsui ker. Voordelig Voor de konstante spaarder, die zijn spaartegoed niet vaak aanspreekt. Het Spaar- extra-Premieboekje van de Rabobank is dan een prachtige manier om extra rente te maken. Uw spaartegoed blijft onmiddellijk opeisbaar. U betaalt wel 2% over elk opge nomen bedrag. Als vuistregel kan gelden dat het Spaar- extra-Premieboekje voordelig is. als u het spaartegoed langer dan een jaar laat staan. Niet voordelig Bent u een spaarder, die geregeld wat van z'n spaartegoed opneemt, dan is het Spaar- extra-Premieboekje niet voordelig voor u. U kunt dan beter een andere spaarvorm kiezen. De Rabobank helpt u daarbij graag. Over sparen gesproken Sparen is een zaak van meer dan rente alléén. Wip daarom even bij ons binnen als u meer wilt weten over de verschillende mo gelijkheden. Met 3100 vestigingen is er altijd een Rabobank in de buurt. En goede raad kost niets. gelden goede raad 20 MILJOEN SCHADE De ruim 100 brandweerlieden die waren ingezet bij de brand in een meubelshowroom in Zutphen konden gisternacht om drie uur het sein „brand meester" geven. De showroom is tot de grond toe afgebrand, de schade wordt op ongeveer2Omiljoen geschat. De politie sluit brandstichting niet uit. In een nabij gelegen wijk hebben kort geleden enkele branden gewoed en eerder dit jaar gingen er al 5 woonhuizen in dezelfde wijk in vlammen op. Bevalling thuis wordt bestraft" UTRECHT (ANP) Een vrouw die thuis bevalt moet voor de kraamver zorgster 25 gulden per dag bijbetalen als vergoeding voor huishoudelijke hulp. Een vrouw die op medi sche indicatie naar het zie kenhuis gaat om haar baby te krijgen hoeft deze extra 250 gulden niet te betalen. Daarentegen kost zij het ziekenfonds 1000 meer. „Een dwaze situatie, die zo spoedig mogelijk moet ver dwijnen", meent secretarie J. de Vries van de Unie van Ziekenfondsen in het blad „Unie". Voor een bevalling in het ziekenhuis is weliswaar een medische indicatie nodig, maar dit begrip is volgens de heer De Vries niet dui delijk genoeg omschreven. „Zodoende kan oneigenlij ke medische indicatie ont staan, waarbij het veroor zaken van meerkosten van ongeveer 1000 gulden per bevalling wordt beloond met kwijtschelding van 250 gulden, die betaald had moeten worden wanneer de bevalling thuis had plaats gevonden", aldus de heer De Vries. Hij constateert tevens dat de organisatie van de ver loskundige hulp in Neder land in een kritieke fase is gekomen. Het aantal ge boorten daalt snel en steeds meer kraamvrouwen gaan voor de bevalling naar het ziekenhuis. Daardoor zal het apparaat van de kraamverzorging binnen afzienbare tijd onderbezet raken. Dat zou betekenen dat de thuisbevalling voor goed zou verdwijnen. Bij inkomensverdeling Rekening houden met andere vormen van samenleven Utrecht Bij het hanteren van een inkomensbeleid, gericht op een billijke inkomensverdeling, moet naar de mening van voor zitter J. Dassel van de ver- voersbond CNV, niet langer al leen worden uitgegaan van de „normale gezinssituatie". Er ontstaan steeds meer alterna tieve samenlevingsvormen, die niet passen in de nu, als regel gehanteerde afweging van inko menshoogten. Dat geldt ook voor het inkomensniveau van gezinnen met meer dan één in komen. In beide gevallen is het draagvlak groter dan waar men in de beoordeling van uitgaat, aldus de heer Dassel. gewetensbezwaar", zo meent de ARP en daarin mag de overheid geen onderscheid maken. RAADSLID: Wantoestanden op Amsterdams politiebureau? AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse PPR-raadslid F. van de Ven heeft burgemeester Samkalden schriftelijk ge vraagd een onderzoek in te stel len naar „mogelijke wantoe standen" bij het in verzekering stellen van verdachten op het Amsterdamse hoofdbureau van politie. Heroïne-verslaafden zouden vaak in hun cel kou lijden, om dat er geen kleding of een de ken beschikbaar is. Regelmatig zou worden geweigerd verslaaf den methetdon voor te schrijven. Ook zou volgens een advocaat van verdachten de bril worden afgenomen en wordt hun niet toegestaan te roken of te lezen. Advocaten mogen na negen urn 's avonds niet meer met ver dachten spreken. DEN HAAG De Tweede Ka mer vindt in meerderheid dat alle gewetensbezwaren tegen de militaire dienst voor erkenning in aanmerking moeten komen. Volgens de ARP en het gehele linkse blok gaat de verruiming van erkenningsgronden die mi nister Vredeling en staatssecre taris Van Lent van Defensie hebben voorgesteld, niet ver ge noeg. De bewindslieden zullen hun wetsontwerp, dat na moeizame onderhandelingen in het kabinet tot stand is gekomen, vandaag in de Tweede Kamer verdedi gen. In dit wetsontwerp worden vier exclusieve gronden ge noemd waarop de bezwaren die nen te rusten: onaanvaardbaar heid van het gebruik van wa pens, het gebruik van bepaalde wapens, het bepaald gebruik van wapens en het militaire op treden van een NAVO-land dat in strijd wordt geacht met het internationale recht. Te^en deze formulering opper den vrijwel alle fracties bezwa ren; alleen de WD kan zich hierin vinden „bij gebrek aan een beter alternatief". De anti revolutionairen hebben een 'voorstel op tafel gelegd om alle onoverkomelijke gewetensbe zwaren tegen de persoonlijke vervulling van de militaire dienst voor erkenning in aan merking te laten komen. Dit voorstel kreeg bijval van alle linkse partijen en kan dus op een meerderheid erekenen. „Een gewetensbezwaar is een Weeroverzicht Na twee dagen koude lucht kwam het kwik gisteren al weer op een waarde van 10 graden hetgeen flink boven normaal is voor november. Op de weerkaart zien wij depres sies die van de oceaan in golf- vormige vorm naar West-Euro pa trekken en af en toe regen gaan veroorzaken. Ook in de hogere luchtlagen staat een krachtige, geleidelijk meer van noordwest naar west draaiende stroming waarmee deze depres sies naar de Noordzee en het vaste land kunnen doordrin gen. Ook gisteren viel er op de meeste plaatsen weer regen. De koude lucht wordt teruggedre ven naar West-Rusland en Scandinavië in welke gebieden nog sneeuw valt en waar ook wat vorst wordt waargenomen. De koude lucht is de laatste dagen tot diep in de Balkan doorgedrongen. Zelfs gister middag werd in Athene maar 8 graden gemeld. Het is waar schijnlijk dat deze laatste da gen vin november geen kou brengen maar wel aanhoudend zachte lucht met regenbuien waarbij later de wind weer tot hard of stormachtig kan toene men. Vooruitzichtenvoor zaterdag. Vooral later enige tijd regen. Weinig verandering in tempera tuur. Weersvooruitzichten in cijfers: voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 3. Min. temp.: omstreeks 5 graden. Max. temp.: omstreeks 9 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 60 procent. Kans op een geheel droog et maal: 30 procent. Ha*. Neer lemp. slag Weer Luchth. R'dam Vlissingen Z.-Limburg Helsinki Innsbruck Kopenhagen Casablanca Istanboel onbew. EiE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 13