CeidoeSotnant Illegale wapens als schroot naar Hoogovens WESTERTERP STELT RUSSEN ULTIMATUM Kabeltelevisie ontvangen door een miljoen Nederlanders Nep-bonnen in Utrecht Herwaardering ziekte- en gezondheidszorg nodig Kunt met wat dubbeltjes bij de tijd blijven? 19} VRIJDAG 5 NOVEMBER 1976 LEIDSE COURANT DEN 1ÏAAG ANP) De Consumenten bond In Den Haag mag een vergelij kend warenonder zoek, waarin een ver- nietigei id oordeel over d<e hoeveelheid vlees in de Neder landse kroketten werd gegeven, niet dne publiceren, op straf fe van een dwang- Kroketrapport Consumentenbond verboden fabrikanten, voerd vleeswarenfabriek door Beckers bv in Deur- onderzoek CIVQ-TNO kwam met drie- tot som vam ft. 50.000. ne, Hebro Gerechten viermaal hogere per- Dit heeft de presi- bv in Tilburg en Ad centages vleesgehal- dent vai» de Haagse van Geloven Snacks te. President Blaauw rechtbank, mr. J. H. bv in Tilburg, richtte schreef in zijn von- Blaauw gisteren be- zich vooral op de nis, dat de Consu- paald. De Consumen- door de Consumen- mentenbond in haar tenbond wilde het tenbond gebruikte publicatie had moe artikel i n het ko- onderzoekmethode. ten vermelden, dat mend novembernum mer publi ceren. De kritiek van de soortgelijk uitge- hadden geleid. VERMIST Op 10 juni 1976 heeft Marja Jolanda de Wit haar woning in Alkmaar verlaten. Op 2 au gustus werd het laatste leven steken van haar ontvangen. Vermoedelijk is zij in het ge zelschap van een 28-jarige man met donkerblond haar. Signalement: 1.66 meter lang, flink postuur, donkerblond halflang haar. blauwe ogen, 16 jaar. Telefoon politie Alk maar: 072 - 18888. UTRECHT (ANP) .Oneerlijke mededinging'. Zo bestem pelt de Utrechtse politie het uitdelen van zelfgemaakte .parkeerbonnen' aan chauffeurs, die hun personenauto wat ongelukkig stallen in de Utrechtse binnenstad. Al verschillende malen zijn de nep-bonnen gevonden door politie-agenten als zij een echte bekeuring onder de ruitewis- ser wilden stoppen. Volgens een politiewoordvoerder gaan er geruchten, dat het hier een actie van beroepschauffeurs betreft. Op het, sterk op de echte parkeerbon gelijkende, papiertje wordt de betrokken autobezitter toegevoegd: „Dit is geen parkeerbon, maar als het aan mij was om ze uit te delen zouden het er twee geweest zijn. Als gevolg van uw stompzinnige, totaal mislukte poging tot parkeren heeft u hier genoeg plaats gebruikt om een volledige begrafenis stoet, een paard en wagen, twee olifanten, een geit en een parade van 26 pygmeeën uit donker-Afrika te stallen". De bonnen zijn ondertekend door ,een echte chauffeur'. Politiek is meer dan kil cijfertje Van granaatwerper tot damespistool DEN HAA G (ANP) Commissaris G. F. de Gooyer van. de rijkspolitie, hoofd van de lan delijke vuurwapencentrale, is er niet gerust op: de actiei van deze zomer, waarbij iedereen anoniem ee n verboden wapen kon inleveren, heeft weliswaar meer dan duizend vuurwa pens opgele verd, maar hij is ervan overtuigd, dat er nog z eker tienduizenden pistolen, revol vers of gewreren in illegaal bezit zijn. Daar komt bij, da t van degenen die wapens hebben ingeleverd, «tr zo op het oog nog geen tien personen tot de in ons land bekend staande criminele figuren konden worden gerekend. Men kan er dfus zeker van zijn, dat de mensen die wapens hebben om ze te gebruiken in de criminaliteit, deze niet hebben ingeleverd. Dat had men trou wens ook niet verwacht. Commissaris De Gooyer houdt het erop, dat het merendeel van de wapens die zijn ingele verd, afkomstig waren van mensen die een schietijzer of sabel nog hadden uit een erfenis en het wapen „dat toch maar op zolder rond slingerde" nu straffeloos hebben ingeleverd. Zijn indruk is dat er ook veel wapens bij waren die de mensen tijdens een vakantie in het buitenland hebben gekocht, omdat „je maar nooit weet waar het goed voor is". Verder waren er natu urlijk de oorlogsherinneringen: wapens van ondergrondse strijders, die er niet eerder afstand van hebben kunnen doen en natuurlijk ook de wapens die in de streken van ons land waar de geallieerde troepen en de Duitse bezetters elkaar hebben bestreden, volop voor het grijpen lagen. Bij de vuurwap encentrale in Den Haag houden deskundigen op dit gebied nauwkeurig bij wel ke illegale wapens in beslag zijn genomen, bij misdrijven zijn gevonden, of zijn gestolen uit wapenwinkels of' kazernes. Gebleken is, dat van de ingeleverde wapens er geen enkel stond gesignaleerd als zijnde gestolen in Nederland, België of West-Dt ïitsland. In een magazijn ,L.ergens in Nederland" hangen de ingeleverde pi: stolen keurig voorzien van een label aan planken langs een muur. In rekken liggen de grotere vuurwapens: geweren in aller lei maten en soori ten, machinepistolen, zelfs een granaatwerper. E<tn aantal wapens is opgebor gen in een kluis bij de Centrale Recherche Informatie Diensb in Den Haag. Zij blijven bewaard omdat zij curieus zijn of om bij de instructie van jonige politiemensen te gebrui- Commissaris De G'ooyer toont een enkelschots revolvertje: anderhalve eeuw oud, naam van de maker onbekend. Een antiquair had er een forse som geld voe r gegeven. Er hangt een 9 mm Walter pistool. Prachtig wapen, vuurt zui- Kwart ingeleverde wapens gloednieuw DEN HAAG (ANP) - Minister Van Agt heeft gisteren in de Tweede Kamer gezegd, dat van de onlangs op het politiebureau vrijwillig ingeleverde vuurwapens, een kwart gloed nieuw was. Van de duizend ingeleverde wa pens waren er honderd onbruikbaar en met de rest kon worden geschoten. De justitie is er echter van overtuigd, dat er nog heel veel illegale wapens in het bezit van Nederlanders zijn. ver. De commissaris wijst op een nauwelijks zichtbare inscriptie: een adelaartje, een haken- kruisje, s.d. Het wapen was dus oorspronkelijk van een lid van de Sicherheitsdienst, de ge vreesde veiligheidsdienst van de Duitse nazi's. Dan is er een 9 mm pistool, na de oorlog in Canada gemaakt. Wie in militaire dienst is geweest, kent zo'n wapen. Het zwarte metaal is nog dof en er is nooit mee geschoten. Een oud Frans damespistooltje, nu ingeleverd, heeft wellicht in „betere" dagen in de kouse band van een wulpse maar wellicht criminele Frangaise gezeten. Heel wat nuchterder is de elektrische wapenstok, een fantasieloos voor werp waarmee men de tegenstander behalve een klap ook een elektrische schok kan bezor gen. Omgebouwde alarmpistolen, waarmee dus echte patronen niet zonder gevaar voor de schutter kunnen worden afgevuurd, zijn al niets bijzonders meer. Ze zijn bij tientallen ingeleverd, evenals gaspistolen. Er waren ook nogal wat mensen die bij nader inzien toch niets zagen in een schietballpoint en het ding hebben ingeleverd. Een hoopje boksbeugels en andere apparaten om klappen mee uit te delen, kan niemand boeien. Maar welke geschiedenis zal een kapmes van bijna een meter lengte achter zich hebben? Het gevaarte is gemaakt in Tsjecho-Slowakije. Of de siersabel met een fraai gebeeldhouwd handvat? De samoerai zwaarden afkomstig uit Japan zijn waarschijn lijk souveniers geweest van oud-militairen van het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indi- sche Leger. Sinds de inleveringsactie en vóór het tot standkomen van de nieuwe vuurwapenwet legt de politie meer dan ooit de nadruk op het opsporen van illegale wapens. „Dat had suc ces", zegt commissaris De Gooyer. In het gehele derde kwartaal 1976 zijn 1100 illegale wapens in beslag genomen, maar alleen in september al bijna 500 stuks. Daarbij kan men stellen dat zeker 60 procent van de in beslag genomen wapens in het bezit van criminelen was. Wat gaat er nu gebeuren met de ingeleverde en in beslag genomen wapens? Commissaris De Gooyer: „De houten onderdelen zoals kolven en handgrepen worden er af gesloopt en het staal gaat als hoogwaardig schroot naar Hoogovens. Verzamelaars van historische wapens hoeven niet bedroefd te zijn, want bij de ingeleverde wapens waren nauwelijks interessante oude exemplaren". Het bezit van een wapen, al of niet schietklaar, heel of kapot, is verboden. Ook mag men geen speelgoedpistooltje bezitten dat bedrieglijk veel lijkt op een echt wapen. Maar het feit blijft, dat van tijd tot tijd de Dienst der Domeinen in het openbaar afgedankte stukken luchtaf weergeschut en dergelijke veilt. Iedereen kan er een bod op doen en wellicht de gelukkige bezitter worden van een kanon of een tank. Weliswaar iets beschadigd, maar wie een beetje handig is, kan ook zo'n apparaat wel schiet klaar maken. en 100.000 onder de AAW. Ook verder neemt het Utrecht Het wordt volgens dr. A. M. Mullink, zich „onwel" bevinden toe, terwijl toch de moge- j HET BESTUUR VAN DE PvdA heeft heel wat kritiek, i botsingen en bijeenkomsten nodig gehad, om te beseffen, dat de geruchtmakende ontwerp-resolutie met de PPR de partij in een onmogelijke situatie dreigde te manoeuvreren. Alleen willen regeren, wanneer PvdA en PPR gezamenlijk de meerderheid zouden behalen, getuigt in feite van een politieke arrogantie, die zijn weerga niet heeft. Dit heeft niets meer met duidelijkheid te maken, wel alles met overschatting van eigen kunnen en met miskenning van de politieke werkelijkheid in Nederland. DAT IS OOK DE REDEN GEWEEST, waarom zoveel socialisten en waarlijk niet de geringsten onder hen, storm gelopen hebben tegen de resolutie. Goed: de bezinning is op tijd gekomen en nu kan lijstaanvoerder Den Uyl, dezelfde die het huidige kabinet - socialisten D 66ers en christen-democraten - leidt, met wat meer armslag in de verkiezingsstrijd optreden. Maar ook de verhoudingen acht progressieven, acht christen-democraten in een volgend kabinet is een hachelijke onderneming, omdat de Neder landse politiek - hoe vervelend ook voor de politici - nu eenmaal uit een optelsom van minderheden bestaat. WE BLIJVEN HOPEN, dat de socialisten zich op tijd weten te realiseren, dat een groot deel van Nederland dit soort politieke „grappen" moeilijk verdraagt. Er staat veel meer op het spel, dan alleen maar wat gegoochel met kille cijfertjes. Dr. A.M. Mullink: herwaardering nodig. (Van een onzer verslaggevers) Het wordt volgens dr. A. M medisch direkteur van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag, tijd dat de begrippen ziekte en gezondheidszorg een herwaardering krijgen. Het moet, meent hij, duidelijk worden, welke vragen thuishoren bij andere sectoren van de welzijns zorg of bij de te bevorderen zogenaamde zelfzorg. Dr. Mullink komt tot deze conclusie aan de hand van de sterk stijgende kosten ih de gezondheids zorg en tevens aan de hand van de jongste gege vens over het toenemend aantal Nederlanders, dat ziek verklaard wordt. Hij schrijft dit in het blad van de Nationale Ziekenhuisraad onder „Hoe ziek is het ziekenhuis". Twintig procent van de beroepsbevolking is of wordt officieel ziek verklaard: 360.000 mensen vallen onder de ziektewet, 340.000 onder de WAO de mate van ongezondheid". lijkheden en de consumptie van de gezondheids diensten groeien. Volgens dr. Mullink heeft het verzekeringsstelsel de huidige curatieve gezondheidszorg mogelijk gemaakt. Het koppelt ook forse geldelijke uitkerin gen aan een zo juist mogelijke vastlegging van de mate van ongezondheid. Dit klimaat van „aan ziekte kun je verdienen" bevordert allerlei proce dures bij onduidelijke fouten, nalatigheden en onachtzaamheden. En dit leidt weer tot het „alles onderzoeken", tot meer „uitsluitingsdiagnostiek". Daarom lijkt volgens dr. Mullink voor de gezond heidszorgen de tijd gekomen uiterst voorzichtig te worden met het afgeven van rapporten VERRUIMING KINDERBIJSLAG VOOR KLEINE ZELFSTANDIGEN DEN HAAG (ANP) Zelfstandigen met een inkomen tot het niveau van het wettelijk minimumloon, inclusief vakantiebijslag, krijgen recht op kinderbijslag voor hun eerste en tweede kind. Dit blijkt uit een binnenkort in de Staatscourant te publiceren beschikking van staatssecretaris Mertens van Sociale Zaken over de toepassing van de kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen. Voor deze kinderen werd tot nu toe alleen een bedrag voor kost verruiming met een bedrag voor kleding van 485 gulden per jaar en een bedrag voor zakgeld van 20 gulden per week. Met deze verruimingen zal voor het eerst rekening worden gehouden bij het recht op kinderbijslag vanaf 1 januari 1977. MET DUIMDIPLOMATOEGANG I Bundeling van TOT VERVOLGONDERWIJS DEN HAAG (ANP) Wie j-ezakt is voor het eindexamen gymna sium of atheneum kan onder bepaalde voorwaarden met een 'duimdiploma' toch gaan studeren bij het hoger beroepsonderwijs, de pedagogische academie .of de nieuwe lerarenopleiding, aldus minister Van Kemenade van Onderwijs en Wetenschappen. Onder een 'duimdiploma' vei -staat de minister een cijferlijst waar bij men, als men op één cijl'or een duim houdt, een lijst van zes eindexamencijfers over heeft waarmee men voor een havo-diploma zou zijn geslaagd. De nieuwe regeling kan reeds in 1977 ingaan voor het hoger beroepsonderwijs en de pedagogische academie. Voor het jaar daarna wil de minister een regeling treffen voor de lerarenopleidin gen. Voor de toelating tot het. verlangde vervolgonderwijs moet men echter wel rekening houden met bijzondere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het vakkenpakket. melkverwerking West-Nederland WOERDEN (ANP) - De activi teiten van de CMC/Melkunie te Woerden en Noord-Holland/Hor- na te Alkmaar zullen per 1 ja nuari onder een gemeenschap pelijke directie gebundeld wor den. De ledenraad van de CMC (Coöperatieve Melkcentrale) heeft gisteren het daartoe geda ne voorstel aanvaard. De leden raad van „Noord-Holland" had dit al eerder gedaan. Verbod op Schiphol-vluchten per 1 december (Van onze correspondent) ling van de Russische luchtvaartmaatschap- worden geacht. De vergunning daarvoor BRUSSEL De Nederlandse regering gaat pij Aeroflot is voorlopig voor de maand loopt op 1 februari volgend jaar af. per 1 december de Sovjet-Unie verbieden november goedgekeurd. Maar deze maand op Nederland te vliegen, als er niet snel moet de eerlijker verdeling van het passa- De negen EEG landen zijn gisteren in Brus- resultaat bereikt wordt in de luchtvaarton- giersaanbod op de lijn Amsterdam-Moskou sel overeengekomen om in de toekomst tot derhandelingen tussen Nederland en de zijn beslag krijgen. Vorig jaar vervoerde een veel nauwere samenwerking te komen Sovjet-Unie. Aeroflot op deze lijn 9000 reizigers en de ten aanzien van de zeescheepvaart. Besloten Dat heeft de Nederlandse minister van Ver- KLM slechts 3000. Minister Westerterp liet is in dit verband om tegenover derde landen keer, Tjerk Westerterp, gisteren in de Euro- gisteren uitkomen dat een totaal verbod aan en tegenover internationale zeevaartconfe- pese transportraad in Brussel met zoveel Aeroflot om van het Nederlandse luchtruim renties zoveel mogelijk een gezamenlijk woorden meegedeeld. De winterdienstrege- gebruik te maken evenmin uitgesloten moet standpunt in te nemen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Eén miljoen Nederlandse woningen zijn op dit moment aangesloten op kabeltelevisie. Eén miljoen andere wonin gen kunnen op de een of andere vorm van collectieve antennevoor ziening worden aangesloten. Dit heeft ing. P. F. Jelgersma, directeur Kabeltelevisie Advies Instituut te Woerden, gisteren in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag verklaard op het tweede nationale kabeltelevisiecongres, dat vandaag werd voort gezet. De reeds in gebruik zijnde kabelnetten hebben een bezettingsgraad van ver boven de 80 procent. Er zijn tot nu toe ongeveer 13.000 systemen bij de PTT aangemeld, die bijna 900.000 aansluitingen hebben. Aangenomen mag worden dat vóór de invoering van het machtigingsstelsel in 1969 ongeveer 5000 systemen met ongeveer 300.000 aansluitingen bestonden, die zich niet hebben gemeld en dus als illegaal moeten worden beschouwd. Het merendeel van de centrale-antenne-inrichtingen is betrekkelijk klein. Zo heeft 75 procent niet meer dan 500 aansluitingen, slechts 3 procent heeft meer dan 10.000 potentiële aansluitingen. Ing. Jelgersma verwacht dat op redelijke termijn een oplossing zal worden gevonden voor de auteursrechtelijke problemen rond het invoeren van buitenland se programma's, waardoor onder meer Franse en Engelse program ma's ter beschikking zullen komen. Staatssecretaris Van Huiten van Verkeer en Waterstaat adviseerde de gemeentebesturen zich niet te laten misleiden door allerlei speculatieve toekomstverhalen over kabeltelevisie en te zorgen voor een goed contact met de exploitant, waarin de belangen van abonnee, gemeente en exploitant evenwichtig zijn geregeld en gewaarborgd. Opening Prinses Margriet heeft gisteren door het in werking stellen van een miniatuur carillon het verpleegtehuis "De Samaritaan" in Middel- harnis officieel geo pend. Restzetel geeft CDA meerderheid EINDHOVEN (ANP) Een met de hand uitgevoerde telling heeft uitgewezen dat de laatste restzetel van de Eindhovense agglomeratieraad toekomt aan het CDA. Voor het CDA bete kent dat de kleinst mogelijke meerderheid in deze raad. De Boerenpartij komt nu twaalf stemmen tekort om in aanmer king te komen voor een zeteL De officiële verdeling in de ag glomeratieraad wortit 28 zetels voor het CDA, elf v®or de WD, 10 voor de PvdA, drie voor de PPR en drie voor dé plaatselijke groepering Samenwerkende de- \mocratische groeperingen. Woensdagavond oiratreeks half elf toen de officieuze uitslag be kend werd gemaakt, zag het er naar uit dat die laatste restzetel naar de Boerenpartij zou gaan. Meer geld voor minder bloembollen DEN HAAG (ANP) De Ne derlandse bloembollenexport was van juli vorig jaar tot en met juni van dit jaar in hoe veelheid 4,6 procent minder, maar de opbrengst bedroeg 3,2 procent meer. In totaal werd er ruim 100.000 ton geëxporteerd wat ongeveer 400 miljoen op bracht. De gemiddelde export prijs per kilo lag 30 cent hoger dan in het voorafgaande jaar. Uit de gegevens van het Pro- duktschap voor Siergewassen bleek dat West—Duitsland de grootste afnemer was: de Duit sers kochten bloembollen voor ruim 120 miljoen gulden. De Fransen vermeerderden zowel hun aankopen als de waarde, respectievelijk met 2,4 en 10,4 procent. De export naar Ameri ka ging op beide fronten achter uit: de hoeveelheid met luim 10 procent en de waarde met bijna 8 procent. Weeroverzicht ACTIE GRATIS CONTROLE AUTOGORDELS DEN HAAG ANWB, RAI en Veilig Verkeer in de bebouwde kom maar 50 procent van de Nederland starten op 15 november een actie, automobilisten de gordels draagt. Buiten de be- waarbij alle Nederlandse automobilisten hun au- bouwde kom ligt dit cijfer op 70 procent, togordels kunnen laten controleren op bruikbaar- Bij het ANWB Technostation aan de Wassenaarse- heid en oonditie. weg in Den Haag kan de automobilist van 15 tot Uit een onderzoek van de Stichting Wetenschappe- 19 november (tussen 12 en 8 uur) voor controle lijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat terecht. De Bilt: Deze herfst wordt ge- 10 graden. Kans op een droge kenmerkt door veel zuidoostelij- periode van minstens 12 uur: 70 ke tot zuidelijke winden. Dit procent. Kans op een geheel brengt een gestage aanvoer betrekkelijk zachte lucht mee. Ook in het weekeinde zal de luchtaanvoer uit het zuiden plaats vinden. Bij Ierland ligt een depressie waarvan de fronten ons land in het weekeinde zullen passeren. Er moet dus ook op af en toe regen worden gerekend. Weliswaar is er in september een einde gekomen aan de lang durige droogte, maar er is in de afgelopen twee herfstmaanden nog steeds te weinig regen ge vallen. In oktober bedroeg de neerslag- hoeveelheid in De Bilt zelfs niet veel meer dan de helft van de normale hoeveelheid. De zuidelijke circulaties bren gen mee dat de kans op nacht vorst klein is. Voor de vorst moeten we naar Scandinavië en Finland, waar het in de afgelo pen week tien tot vijftien gra den heeft gevroren. Vooruitzichten voor zondag. Pe rioden met regen. Weinig veran dering in temperatuur. Weersvooruitzichten in cijfers: Voor zondag: Aantal uren zon: 1 tot 5, Min. temp: omstreeks 6 j graden. Max. temp.: omstreeks droog etmaal: 40 procent. Z.-Limburg Aberdeen Luxemburg Rome motregen Spbt geh. bew Stockholm regen Wenen mist Zurich geh bew Casablanca niet ontv. Istanboel mist

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 9