LANGS OMWEGEN Plattelandsvrouwen bereidden zich knedend op spijszoete kerstmis voor Dominique Smit wil het orgel het leven aan door GEMEENTE NIET AANSPRAKELIJK VOOR OVERLAST UTRECHTS JAAGPAD Estra subsidie voor nieuw clubhuis DOCOS Zwaar weekeinde voor Philidor Patiënt 27 zoek in lift" DOOR TON PIETERS Op mijn omwegen door stad en land kom 'ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertellen wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldige telefoon is 071 —12 22 44; u kunt dan naar toestel 18 vragen. 1976 VRIJDAG 5 NOVEMBER 1976 LEIDSE COURANT Dominique Smit is zondagmid dag, als ze op de harde brede bank achter het windzieke maar veelbelovende orgel van de Hartebrugkerk zit, amper één dag meerderjarig. Maar een eendagsvlieg is ze zeer ze ker niet, want haar eerste openbare solistische optreden (een ondersteuningsconcert ten bate van het orgelfonds, dat zoals men kan weten vein het Maarschalkerweerd- instrument weer een volbloed „koningin" wil maken) zal, naar ik aanneem een even zon nige muzikale toekomst aan kondigen als het nog wat kreu pele pijpwerk met technische besturing te wachten staat na de hopelijk niet meer zo lang uitblijvende restauratie. Domi nique was gisteren, met het oog op haar naderende ver jaardag, helemaal niet in feest stemming op dat concert. Ner veus. Natuurlijk. „Maar dat is wel goed", vindt ze zelf; „dat heb je met alles wat je goed wil doen in je leven. Je leeft naar zo'n dag toe en daarna zeg je: hè, het is afgelopen. Heb ik me daar zou zo druk voor gemaakt.." Zondagmiddag om drie uur wordt ze (in samenwerking met K O, de Leidse Volksu niversiteit) genadeloos aan de gevoelige toetsen overgele verd, ten aanhore van vele luisterende en ontvankelijke zielen. Samen met trompettist Boni (Boniface) Rietveld, een aan komend arts, speelt ze on der meer Bach, "John Stanley en Hendrik Andriessen. Per soonlijke keus, in overleg. Ze is kordaat maar blijft een lief meisje dat naar veler oordeel mannenwerk verricht. Zoals ze zelf zegt: „typisch vrouwe lijk kan ik het orgel niet vin den. Vaak zijn het technisch zware stukken, je hebt het pe- daalwerk en je moet kracht bijzetten. Maar het is machtig en zalig, als je zo'n instrument in de handen en voeten hebt." Dominique Smit is een Neder lands meisje, dat op 6 novem ber 1955 in een voorstad van Brussel werd geboren, in Schaarbeek. Haar ouders wo nen al 24 jaar in het zuidelijke buurland, omdat vader Smit als register-accountant daar kon werken voor een Neder landse maatschap. Haar op voeding kreeg een Franse di mensie erbij. Dat kon niet mis sen, in dat brandpunt van taal strijd. Maar ook qua geestes- vorming kan een Frans accent geen kwaad, vind ik zelf. Do minique „deed" haar gymna sium alpha in Antwerpen en in Brussel en daarna begon ze kunstgeschiedenis te studeren in Leuven, aan de Franse af deling. Dat duurde een jaar. Want ze kon er niet helemaal mee uit de voeten: „In Leuven was de opzet van de studie niet zo voor mij geschikt om dat gedoceerd werd vanuit een filosofisch standpunt. Ik ben in Leiden verder gaan stude ren, waar men van een artis tiek standpunt uitging, meer op de kunst zelf ingesteld. Eigenlijk had ik het liefst in Parijs gestudeerd, maar het studentenleven is daar niets. Leiden vond ik leuk, een echte studentenstad en een gemak kelijke verbinding met thuis. Twee jaar heb ik de studie volgehouden. Toen wilde ik de muziek in." Vanaf haar vijfde jaar heeft Dominique pianolessen gehad. Met goed gevolg deed ze exa men voor de nationale jury van Antwerpen. „In Leiden wilde ik verdergaan, maar ik had geen instrument. Ik scha-i kelde op orgel over; dat heb ik steeds een prachtig instru ment gevonden. Op het Harte- brugorgel kon ik studeren. Jan Schmitz zat daar en vond het direct goed. In januari '75 ben ik les bij hem gaan nemen. Ik heb erg geboft, want wie Jan kent weet dan wel voldoende. Zoals hij is er geen tweede. Een beste pedagoog en een muzikaal organist die alles van zichzelf op een ander overbrengt. Ik ging ziendero gen vooruit. Mijn grote ideaal is, later concertorganiste te worden en privélessen te gaan geven. Of ik dat zal volbren gen? Ik weet het niet; het is een streefpunt. In januari ga, ik naar het Haags conservato rium, in de hoofdklas van Wim Verbeek. Hij zag er zeker wel een B-examen in zitten. Het C-examen is het solo-examen. Daarna mag je in-het buiten land gaan studeren en solo concerten geven. Een Prix d'Exceüence, daar praat ik nog maar niet over..." Een goede voorspreker heeft Dominique ook gehad in de Mechelse meester-organist Flor Peeters, die dikke vrien den is met zijn oud-leerling Schmitz. „Ik ben op auditie geweest bij Flor en van de zomer heb ik bij hem z'n meestercursus gevolgd als toe hoorster. Daar heb ik enorm van geleerd: opvattingen, in terpretaties op internationaal vlak. Peeters noemt me zijn „kleindochter", wanr Jan is zijn leerling, z'n „zoon", en ik ben weer een leerling van Jan. Widor en Dupré, de leermees ters van Peeters. Zo kom je zelfs bij César Franck uit, maar nou hou ik maar op anders wordt het te gek." Geen wonder, dat Dominique Smit „valt" op orgelmuziek: Bach vooral en Franke, maar ook modernere componisten zoals Andriessen, Langlais, Monnikendam. „Verder is het afhankelijk van je stemming, vind ik. In de amusements sfeer ben ik helemaal weg van goeie Franse chansons, die ze hier niet helemaal kennen. Je moet ze allereerst goed ver staan: Moustaki, Claude-Mi- chel Schönberg vooral. En de goeie ouwe jazz ook, maar ze ker geen pop-gedoe." Dominique heeft wel zin in dat concert van zondag. Ze wil zich waarmaken. De volgende dag speelt ze haar tweede con cert in de dekenale kerk van Tervuren (Brussel), ter gele genheid van het 70-jarig be staan van de Nederlandse Ver eniging van Brussel, de „Hol landse Club" ook wel ge noemd. Slapen is er bijna niet meer bij, die laatste dagen. Voorlopig maakt Dominique zich wel degelijk druk om haar orgeldebuut in het open baar. i Dominique Smit, genadeloos aan de toetsen overgeleverd' Alkemadese plattelandsvrouwen in de keuken van Dijsselbloem De werkplaats van warme bakker Dijssel bloem aan de Leidse Hogewoerd leek gis teravond wel een schuilkerk. Achter de donkere gevel buiten leek alles in ruste. Op mijn bellen werd door echtgenote Dijs selbloem opengedaan en ze voerde me verderop, door een ijzeren deur. En opeens stond ik midden in de plechtigheid: ruim 10 leden van de Vereniging van Platte landsvrouwen afdeling Alkemade, die zich in alle beslotenheid hadden geworpen op stukken deeg, geconcentreerd rond brood magere bakker Dijsselbloem, die als een docent de melige blijde boodschap verkon digde. Er was mets geheimzinnigs aan, bij nader inzien. Alleen maar de laatste avond van een cursus van zes bijeenkomsten. Ditmaal ruimschoots op tijd afgestemd op het kerstgebeuren met krenten- en rozij nengrapjes en kerststollen. Een en ander opgevuld met klonten spijs. Ik heb niet alles gezien, maar alleen al de mini-krentenbolletjes maakten indruk op me. Een beetje uitgerold werden het mui zen, dacht ik. Maar nee, de schaar ging erin. Docent Dijsselbloem: „Als u even hier wilt kijken; we knippen zo gewoon in". „Oh", riepen toen de dames, „het worden denneappeltjes of eikeltjes". Zo'n eikeltje hadden ze nog nooit gezien. „Dakpansge wijs inknippen", reageerde Dijsselbloem, zonder met zo'n ogen te knipperen. Kerst- voorbereiding in volle gang. Bom, daar ging de plaat met het knipwerk de rijskast in. Dat deed de warme bakker zelf maar. Vorig jaar was de Leidse bakker op visite bij de Alkemadese plattelandsvrouwen. Hij demonstreerde er met deeg en zette de dames aan om er zelf mee te gaan werken. Zijn inspirerend voorbeeld liep uit in een cursus bakken. Gisteren waren de vrou wen de laatste keer in de bakkerij, maar volgend jaar zal aan deze cursus een niet minder heilzaam vervolg worden gegeven. Maar om nog even op de slotavond van gisteren terug te komen: daar kwam de heer Dijsselbloem met een spuitzak vol spijs aanzetten: „Hmmm, dat wordt lek ker...", voorzagen de Alkemadesen. De spijs ging met een soort lik tussen twee laagjes rozijnendeeg in een rond vormpje. Dat werd dan een paddestoel. „Dames, denkt u erom, de blikjes thuis wel eerst smeren, hoor, met boter". De deegkruimels werden door de cursisten vrij intensief van de tafel gekrabd. „U heeft ervaring opge daan, lang niet zoveel rommel als de vorige keer", prees de bakker zijn gasten. Tijd voor koffie, met een hoogst oorspronkelijk donker speculaasje erbij, gegrist van een bakplaat met honderden speculaasjes erop: vijftien speculaasjes eraf en je zag de voorraad nog niet slinken. Intussen wachten op het rijzen, want het maaksel moet eerst „omhoog". Een kwartier zowat Het bakken zelf deed meneer "Dijsselbloem zelf; dat was een peuleschil. En de dames maar na-proeven: „Gevulde speculaas vori ge week; dat was zó'n succes, ontstellend heerlijk gewoon". Dat zal best, maar ik zat ernaast. Uit dankbaarheid voor de cursus in de bakrijpe schuilkerk van Dijsselbloem kreeg het echtpaar van de plattelandsvrou wen geschenken: een plant voor mevrouw en een boek over de boerderij voor me neer. „Als u wilt ruilen, dan mag dat", zei de Alkemadese woordvoerster. „O nee", meende de bakker, „wat dat betreft, daar ben ik erg gemakkelijk in". Toen ging het college verder, met het modelleren van bleke, gespannen en welbezette kerststol len (de buitenkant naar binnen vouwen, dames; dan komen er punten aan. Volgens Bakker Dijsselbloem kun je die er vóór de consumptie het best afsnijden, want die pupten zijn het gaarst en het minst lekker). Het slot van de avond was een „evaluatie" bij een goed glas wijn. De Alkemadese afdeling blijkt inmiddels flink te zijn aan gestoken door de bakkende leden: begin volgend jaar zal de deelname nog wel een stuk groter zijn geworden. Het zou me niets verwonderen als dan vol vreugde het paasgebeuren onder de knedende vingers ovenbereid tot vorm gebracht werd. Soembastraat LEIDEN De Soembastraat wordt verbeterd. De afdeling bestrating van de dienst Ge meentewerken is onlangs begon nen met het ophogen van de straat, omdat deze in de loop der tijd erg is verzakt. Vervol gens wordt de indeling van het wegdek veranderd. De rijweg krijgt een breedte van 2.80 me ter en er worden enkele drem pels en parkeervakken aange bracht. Zaterdag a.s. 19.30 uur WATERPOLO- WEDSTRIJD DE ZIJL/L.G.B.' NEREUS Zwembad „De Zijl" B. en W. Leiden: LEIDEN Het college van b. en w. voelt zich niet aansprakelijk voor de overlast die de bouw van een flat voor werkende jongeren aan het Utrechtse Jaagpad aan de bewoners veroorzaakt Dit blijkt uit het antwoord van het college op vragen van het PSP-raadslid mevrouw A. v.d. Zande gesteld naar aanleiding van een bewonersaktie op het Utrechtse Jaagpad eind september. De bewoners hadden hun straat opgebroken teneinde het zware vrachtverkeer van en naar de bouwplaats te weren. B. en W. stellen in hun antwoord dat bijtijds overleg met de bewoners is geweest over de toenemende verkeersoverlast. Over eenstemming is bereikt over de gewenste maatregelen te weten, het plaatsen van betonpalen ter bescherming van voetgangers, het instellen van parkeerverboden op het Utrechtse Jaagpad en het instellen van een tweezijdig parkeerverbod in de Rijnstroomstraat. Door aannemingsbedrijf Du Prie is tevens meegedeeld dat de route via de Rijnstroomstraat zal worden gebruikt als belangrijkste route voor het bouwverkeer. Definitieve verkeersmaatregelen en een herinrichtingsplan voor het Utrechtse Jaagpad zullen op korte termijn met de bewoners worden besproken. (VAn een onze verslaggevers) LEIDEN Wethouder Tesselaar van sportzaken zal binnenkort de raad voorstellen de Leidse voetbalvereniging DOCOS, die zijn domicilie heeft in het Morskwartier, een extra subsidie te verlenen voor de bouw van een nieuw clubhuis. De derdeklasser heeft reeds een subsidie van vijftien-duizend gulden ontvangen, maar heeft een aanvraag ingediend voor een extra bijdrage van wege de hoge bouwkosten van het clubhuis, die veroorzaakt worden door het feit dat DOCOS zijn nieuwe accommodatie moet bouwen onder het bestaande viaduct in het Morskwartier. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het veer tig-jarig jubileum van de vereniging, zegde wet houder Tesselaar toe deze aanvraag te willen honoreren. Terwijl de bouw van het clubhuis reeds in een vergevorderd stadium verkeert wordt nu overwogen DOCOS een extra subsidie te verlle- nen, die ten hoogste vijftienduizend gulden zal .kunnen bedragen. DOCOS-voorzitter Piet Reizevoort toonde zich ver heugd over de geste van de wethouder. „Wij zijn er erg blij mee, ook al hadden wij misschien gerekend >p een hoger bedrag. Wij hadden ge vraagd om vijftig duizend gulden in verband met het viaduct, dat ons van gemeentewegen in de maag wps ges.itst. Met die extra subsidie kunnen we nu in ieder geval de buitenzijde enigszins gaan verfraaien." LEIDEN De Vereniging Oud Leiden houdt dinsdag 9 novem ber in het Rijnlandshuis. De heer B. Plomp geeft een inlei ding over het Hoogheemraad schap Rijnland en zijn gebouw. Vervolgens is er gelegenheid tot bezichtiging van het enige jaren geleden gerestaureerde Rijn landhuis. De bijeenkomst begint om kwart over acht. LEIDEN In Holiday Inn wor-. den vrijdag 12 november tw^e shows van tweedehandskleding gehouden. De shows beginnen om twee uur en om half acht. LEIDEN Ook dit jaar wordt weer een algemene Leidse kerst in gehouden. Deze heeft evenals vorig jaar plaats in het gebouw van Augustinus aan het Rapen burg 24. Het voorlopig organisa tieteam zoekt nu al een aantal medewerkers, die zich willen gaan bezighouden met de voorbereiding en de organisatie van de kerst-in 1976. Belangstel lenden kunnen zich melden bij Aart van der Veen Haarlemmer straat 247a, telefoon 131485. LEIDEN De Europese Bewe ging houdt dinsdag 16 novem ber om acht uur in restaurant Boerhave in de Leidse Marien- poelstraat een voorlichtings avond. De films „Europa waar om?" en „Kansloos, of de kwa lijke geschiedenis van de aard- noot" worden vertoond. Alge meen secretaris van de Europe- LEIDEN De jubilerende stu dentenvereniging SSRL houdt ;:i het kader van de avondency clus donderdag 11 november een forumbijeenkomst in haar gebouw aan de Hoge Woerd. Onder meer wordt ingegaan op bedrijfsdemocratisering. Het fo rum bestaat uit drs. J. van den Berg, J. van der Doef, mr. J. S. Glastra van Loon. Drs. G. Egas treedt op als discussieleider. De bijeenkomst begint om acht uur. LEIDEN - Het Gijs Hendriks kwartet treedt vanavond op in jazz-zolder Hot House. Het con cert begint om tien uur. Dona teurs hebben gratis toegang. Loek Dikker en de Waterlan ders treden 12 november in de jazz-zolder op en het Rein de Graaff/Dick Vennik kwartet 19 november. (Van onze schaakmedewerker) LEIDEN Van alle Leidse KNSB-teams krijgt de hoofd klasser Philidor het het komen de weekeinde ongetwijfeld het zwaarst. Als tegenstander wacht hun dan de betaalde naamgenoot uit Leeuwarden. Het in de eerste klasse aan kop staande LSG ontmoet in de eer ste thuiswedstrijd het opval lend zwak gestarte Paul Keres. Na twee ronden zijn de kaarten in de nationale competitie al zo ongeveer geschud. Volmac/Rot- terdam is met twee monster- overwinningen begonnen en zal waarschijnlijk alleen door een massale afwezigheid van de top- spelers het kampioenschap mis lopen. Ook Philidor/Leeuwar- den is met twee overwinningen gestart. Tegen Philidor/Leiden zullen zij Sosonko missen des ondanks starten zij deze wed strijd als favoriet. In de eerste klasse B zijn alleen DD en LSG nog zonder punten verlies. Beide maken een goede kans ook de volgende wedstrijd te winnen. De reserves van Phi lidor die ook in deze klasse uit komen hebben al twee nederla gen geleden. De laatste was te gen DD met 7 1/2—2 1/2 daar Stam zijn beter staande afge broken stelling niet tot winst kon brengen. Ook tegen Moer- wijk zullen zij wel weer het onderspit moeten delven. Voorschoten behoort in de twee de klasse C tot een van de kanshebbers voor de titel. Te gen het niet al te sterke Pat Mat zullen zij moeten winnen om in de running te blijven. Koploper Het Witte Paard zal het even eens niet al te zwaar krijgen tegen Kijk Uit. Definitieve' uitslagen tweede ronde: Hoofdklasse: BSG-Desis- co WGM 5-5; Holland Data VA- S/ASC—Charlois/Europoort 64; Utrecht—Volmac Rotter dam 1 1/2—8 1/2; Eindhoven- Philidor Leeuwarden 4 1/2—5 1/2; Philidor Leiden- VHS 5 1/24 1/2. Eerste klasse B: Spangen-LSG 3 1/2-6 1/2; Paul Keres-Maa- stricht 5—5; Den Haag-SMB 5 1/24 1/2; Eindhoven 2-Moer- wijk 8—2; Philidor Leiden 2-DD 2 1/2-7 1/2. Tweede klasse C: Het Oosten- Charlois/Europoort 2 46; DD 3-Voorschoten 4—6; Pat Mat- Witte Paard 2 1/2—7 1/2; Kijk Uit-Overschie 2 5 1/24 1/2 ME MO 3-VHS 2 1/2—7 1/2 2 12-1 1/ï. LEIDEN De stichting Thea terunie en de spelers William Ward en Mieke Visscher van de groep Camera Obscura ko men vanavond naar het LAK- theater met „Sigismundo cea ses to count". Dit toneelspel is gebaseerd op een Ameri kaans krantenbericht „Pa tiënt 27 uur „zoek" in lift van' ziekenhuis". Toegangskaarten voor deze voorstelling zijn a 5,- of 3,50 (LAK-leden, CJP-hou- ders en 65-plussers) aan de zaal verkrijgbaar of telefo nisch te reserveren onder nummer 124890. De verlamde ex-marinier Er- win Pawelski uit Chicago die in zijn rolstoel vastgebonden zat en die door een beroerte niet kon praten, werd door een verpleger voor therapeutische behandeling van zijn afdeling op de derde verdieping naar de begane grond gereden. Na de behandeling werden Pa welski en een andere patiënt door een verpleeghulp naar de lift gereden. Het is niet bekend wie Pawelski in de lift heeft gezet, maar vanaf dat moment werd hij vermist. Na 27 uur werd hij voorover hangend in zijn rolstoel door een arts in één van de drie liften ge vonden, welke continu in ge bruik waren. De spelers pro beren in het stuk antwoord te geven op de vragen Wat ging er door Erwin Pawelski heen gedurende die 27 uur? Welke invloed had dit voorval op zijn gedachten, zijn fantasiën?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 5