Bouw verzorgingstehuis wekt boosheid bejaarden op Volgende maand oplevering woningen in Vernèdepark NIEUW TEHUIS KOST 4 MILJOEN KANS OP UITBREIDING VICTORSCHOOL NAAST PUYCKENDAM PAGINA 4 LEIDSE CO Uk ANT VRIJDAG 5 NOVEMBER 1976 VB NOORDWIJKERHOUT - De kosten van de bouw van het verzorgingstehuis aan de Schip pers vaartweg in Noordwijkerhout gaat ten hoogste 4 miljoen gulden kosten. Dat is onge veer h?t bedrag dat door het ministerie van C.R.M. als subsidie wordt verstrekt. Tijdens een bijeenkomst van bewoners van Puyckendam en het bestuur van de stichting die de bouw van het verzorgingstehuis voor haar rekening neemt, werd een voorlopig ont werp van het pand getoond. De voorgevel komt aan de kant van de Schippersvaartweg; het middenschip staat haaks op deze weg. Dat is gedaan omdat geen kamers gebouwd mogen worden op het noorden (te koude wind in de winter) en het zuiden (te felle zon in de zomer). Het pand biedt plaats aan 60 bejaarden (5 tweepersoonskamers en 50 eenpersoonska mers). De bouwtijd duurt ten hoogste twee jaar, vanaf de datum dat de eerste paal in de grond zit (voor 1 januari 1977). De vestiging van een verzorgingstehuis in Noordwijkerhout betekent emplooi voor bijna 20 mensen (welzijnswerkers etc.). Het pand wordt gebouwd door Beugelsdijk uit Noord- wijk, die reeds lange ervaring heeft met de bouw van verzorgingstehuizen in deze streek. (Van een onzer verslaggevers) NOORDWIJKERHOUT De bewoners van het bejaardenhuis Puyckendam hebben gister avond ernstig bezwaar gemaakt tegen de bouw van een verzorgingstehuis aan de Schippers vaartweg. „Een aantal bejaarden is in Puycken dam gaan wonen met het oog op de aanbouw van een verzorgingstehuis", verklaarde de heer Heems van de bewonerscommissie van het bejaardenhuis. „We zijn gepasseerd. De bejaar den zijn niet gehoord. Hun mening telt niet. We hadden ons graag ingezet voor de bouw van een verzorgingstehuis, als er tijdig inspraak was geweest. Die inspraak is ons helaas niet gegeven. Enige tienduizenden guldens zijn ver knoeid nu het verzorgingstehuis tot onze grote spijt en verbazing aan de Schippers vaartweg komt", aldus de vertegenwoordiger van de bejaarde bewoners van Puyckendam De bijeenkomst werd gehouden in Puycken dam Daar waren gisteravond het bestuur van de stichting tot bouw en exploitatie van het verzorgingstehuis Noordwijkerhout en de be jaarden van Puyckendam bijeen, evenals een vertegenwoordiger van de stichting Diensten centrum Noordwijkerhout. Een vertegenwoor diger van de stichting Bejaardenhuisvesting was gisteravond niet aanwezig. Het bestuur heeft uit protest tegen de gang van zaken verstek laten gaan. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout schrijft het bestuur: „Het is juister dat pas informaties worden verstrekt over het verzorgingstehuis, nadat de zaak met de stichting Bejaardenhuis- vesting Noordwijkerhout is rondgepraat. Het bestuur heeft als verhuurder de bejaarden bij het betrekken van de woning de stellige zeker heid gegeven dat het verzorgingstehuis aan Puyckendam gebouwd zou worden en om wel ke reden zeker 50 procent van de bejaarden de woningen hebben betrokken", aldus het bestuur van de stichting. Een kopie van dit schrijven was gestuurd naar de bewonerscommissie van Puyckendam. Zo wel de commissie van bewoners als de stichting bejaardenhuisvesting zijn fel gekant tegen de plannen van de gemeente om een verzorgingste huis te bouwen aan de Schippersvaartweg. Zij uiten verder kritiek op het feit dat zij bij de voorbereiding van de plannen totaal zijn gene geerd. Zoals de zaak er na afloop van de bijeenkomst uitzag, is nog niet veel van de kritiek weggenomen. Dr. Hartlief, secretaris van de stichting tot' bouw en exploitatie van het verzorgingstehuis hield een spreekbeurt over de verschillen tus sen een bejaardentehuis, een verzorgings- en .verpleegtehuis. „De bejaarden in een verzor gingstehuis worden vooral geassisteerd bij de huiselijke werkzaamheden, omdat zij het zelf niet meer kunnen. Ze zijn niet ziek zoals in een verpleegtehuis het geval is", aldus de heer Hartlief. De heer Floors, voorzitter van diezélf de stichting, verklaarde dat als gevolg van de zeer drukke bezigheden, die in een kort tijdsbe stek moesten plaatshebben, er geen gelegenheid was tot het houden van inspraak. „Als voor 11 november het plan niet gereed is, dan krijgt Noordwijkerhout helemaal geen verzorgingste huis", aldus de heer Floors. Kinderboerderij De bejaarden leverden gisteravond meteen maar een flinke dosis kritiek op de suggestie van de heer Van der Lem tijdens de laatstge houden gemeenteraadsvergadering om een kin derboerderij te plaatsen op het terrein waar het verzorgingstehuis was gepland. „Nog meer kin deren, er zitten hier tegenover op de Victor- school al zo'n 400 tot 500 kinderen. Dat bete kent lawaai en vernielingen. We willen geen kinderboerderij", aldus stelden enige bewoners van Puyckendam. Zij grepen de gelegenheid nok meteen aan om kritiek uit te oefenen op hun bejaardenhuis. „We hopen dat bij de bouw van het verzorgingstehuis meer aandacht wordt besteed om het gebouw tochtvrij te maken. Als het hier stormt voel je binnen de wind. Veel mensen hebben allerlei kieren moeten dicht stoppen", aldus een bewoner. Een aantal bewoners vreesden, nu het verzo- ringstehuis elders wordt gebouwd, dat de alar minstallatie van Puyckendam in het honderd zou lopen. Nu het huis elders wordt gebouwd, leggen de vrijwilligers vast het werk neer (om wonenden kunnen door een druk op de bel opgeroepen worden als er bijvoorbeeld moei lijkheden zijn. 's Nachts is namelijk geen mens aanwezig. Door middel van een zendertje gaat er een zoemer over bij de vrijwilliger die arts of politie waarschuwt). Volgens de vice-voorzit- ter van de stichting Dienstencentrum is daar geen sprake van. De bejaarden van Puyckendam hadden ook nogal wat kritiek op de verbindingen tussen het huidige bejaardentehuis en het toekomstige verzorgingstehuis. „Er rijdt geen bus tussen de twee huizen. Als je uit een andere plaats komt is de dichtstbijzijnde halte tien minuten lopen naar het verzorgingstehuis. Veel bejaarden kunnen dat niet meer", aldus een bejaarde. NOORDWIJKERHOUT Het terrein naast bejaardencentrum Puyckendam is één van de terreinen waarop mogelijk vier perma nente of voorlopige lokalen worden gebouwd ten behoeve vai de onlangs geopende Victorschool, eveneens gelegen aan de Pila renlaan. Nu het verzorgingstehuis elders zal verrijzen in Noordwij kerhout en een kinderboerderij door de bejaarden met krach' van de hand wordt gewezen heeft het terrein geen bestemmin) meer. sing. „We hebben voor zeker vijl jaar noodlokalen nodig (c.q voorlopige oplossing). Mogelijk kunnen leerlingen worden on dergebracht in de Jozefschoo waar het aantal kinderen sne terugloopt. We hebben planner om een basisschool in het nieu we plan Zeeburg te bouwen Daar kunnen dan ook weer leer lingen worden opgevangen," al dus de heer Willemse. Volgens het hoofd van De Jozefschool de heer Kuyper, zouden met ingang van het volgend jaar ten minste twee klassen kunnen worden gehuisvest in de Jozef school. Het aantal leerlingen van deze school neemt de laat ste jaren gemiddeld met 6 pro cent af In 1974 bedroeg het aantal leerlingen 320; in 1975 303, terwijl thans 281 jongens en meisjes op de Jozefschool zitten. Het college van b en w Noordwijkerhout onderzoekt nog andere mogelijkheden voor de oplossing van de lokalennooc die aan het einde van dit school jaar ontstaat. Er moet ook nog overleg worden gevoerd met de stichting katholiek onderwijs Noordwijkerhout. Thans zijn nog vier klassen van de Victorschool ondergebracht in de voormalige huishoud school. Het aantal leerlingen, zo was uitgerekend, zou in de ko mende jaren teruglopen. Nu blijkt echter dat de terugloop van het aantal leerlingen veel geringer is dan verwacht en dat wellicht het aantal leerlingen van deze school in de toekomst nog groter wordt. Het college van b en w zoekt naarstig naar oplossingen in de lokalennood van de Victorschool, omdat het bestuur van de Victorparochie de huishoudschool alleen voor dit jaar aan de Victorschool heeft afgestaan. In de bedoeling ligt dit pand volgend jaar te slopen. Volgens het raadslid Van der Lem van de PPNZ is nog geen oplossing voor de nood gevon den, maar behoort de vestiging van lokalen naast Puyckendam tot de mogelijkheden. De. heer Van der Lem spreekt van per manente lokalen, terwijl de voorzitter van de stichting kath oliek onderwijs Noordwijker hout, de heer J. L. Willemse praat over een voorlopige oplos- Prof Sobels onderscheiden NOORDWIJK - Professor dr. F. H. Sobels is gistermiddag in zijn woning aan de Voorstraat 25 onderscheiden met het Com mandeurschap in de Orde van Leopold II, een der hoogste Bel gische onderscheidingen. Am bassadeur Lode wijk reikte hem de onderscheiding uit. Prof. Sobels is hoogleraar in de stralengenetica en een weten schapsman van internationale bekendheid. Hij heeft onder meer deel uitgemaakt van de Belgische delegatie bij het VN- scientific committee on the ef fect of atomatic radiation. Voor zijn werk in deze commissie eer de de Belgische regering hem door hem bovengenoemde on derscheiding toe te kennen. Vorig jaar werd Prof. Sobels benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vijftig jaar getrouwd DE ZILK Het echtpaar J. J. A. Out-Smit vierde afgelopen woensdag het 50-jarig huwe lijksfeest. Het feest begon na de H. Eucharistieviering om 15.00 uur in de H.Hart kerk aan de Beeklaan. De heer Out is 80 jaar en werd geboren in Monniken dam. Hij is zijn hele leven ban ketbakker geweest, waarvan 42 jaar bij de Firma Out in Hille- gom. Daèrnaast zat hij voor de KVP 13 jaar lang in de Noord- wijkerhoutse gemeenteraad. Verder was hij secretaris van de KVP en bestuurslid van de wo ningbouwvereniging St.-Anto- nius van Padua. Mevrouw Out is 76 jaar en stond haar man in zijn vele functies bij. Het echtpaar heeft drie kinderen, een dochter en twee zoons en zeven kleinkinde- BLAUWZWART OP SCHOT WASSENAAR Blauw Zwart, dat nogal moeite heeft met sco ren, schoot gisteravond in de oefenwedstrijd tegen het Leidse Docos met scherp en won met 8—0 na een ruststand van 4—0. De doelpunten kwamen van „vele kanten": Ren v. d. Ham (2), Hans Zandvliet, Ad Hoogen- boom, Wim Tolido, Ben Conra- di, Jules van Brecht en Pieter Donath. Renovatie van paardenstal VOORHOUT - In de eerste maanden van 1977 wordt waar schijnlijk een aanvang gemaakt met de renovatie van de oude paardenstal, gelegen bij de uit 1848 daterende boerderij van de familie Paardekooper aan de Jacoba van Beierenweg 136Vin Voorhout. De paardenstal is het oudste gedeelte van de boerderij en dateert uit de zestiende of ze ventiende eeuw. Er is sprake van dat voordat de huidige boerderij werd gebouwd een ou dere boerderij op deze plek stond, die mogelijk behoorde bij de abdij Leeuwenhorst en fun geerde als gastenkwartier. Deze bewering wordt onder meer ge staafd door opgravingen. Deze bewering wordt onder meer gestaafd dooor opgravin gen. Verder is vastgesteld dat vroeger een landweg liep van de boerderij in de richting van ab dij Leeuwenhorst. De gemeenteraad heeft onlangs zijn goedkeuring gehecht aan de renovatie van de oude paarden stal. Eind 1974 kreeg de familie Paardekoper toestemming om zonderd de paardenstal. Gëde- de renovatie, die op kosten van de boerderij te restaureren, in- puteerde Staten moeten ook nog de familie Paardekooper wordt clusief de bijgebouwen, uitge- hun goedkeuring verlenen, aan uitgevoerd. Toonkunstconcert in Katwijk KATWIJK Het Toonkunstor kest o.I.v. dirigent René Ver- hoeff geeft vanavond een con cert in de Dorpskerk in Kat wijk aan den Rijn. De directeur van K O, Tjitte Weber soleert op piano. Uitgevoerd worden de Symfonietta van Hank Badings, het vioolconcert in a kleine terts van J. S. Bach, de Bach- cantate „Ich habe genug" en het pianoconcert in D. grote terss, K.V. 40 van Mozart. Voor dit concert, dat om kwart over acht begint, zijn toegangs kaarten op 5 november aan de Dorpskerk in Katwijk vanaf half acht te krijgen. Wie van tevoren plaatsen wil bespreken moet zich in verbinding stellen met het bureau van K O, Oude Vest 45, Leiden, telefoon 141141. Eerste zege biljartploeg AMERSFOORT Met deelne ming van Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, West-Duits- land en Frankrijk begon giste ren in Amersfoort het Europees kampioenschap pentathlon bil jarten. Nederland zegevierde met 6—4 over Oostenrijk en ti telhouder België versloeg Span je met 10—0. EERSTE VEERTIEN IN VOORSCHOTEN KLAAR VOORSCHOTEN De commissie voor openbare werken had gisteravond in Voorschoten diverse ma len moeite met de tekst van het beleidsplan voor het begrotingsjaar 1977. Rijksweg 11 werd volgens de PPV niet sterk genoeg afgewezen en de heer Iestra (pcc) miste het „betreuren" in de beleidsnota van de vertragingen die Leiden Iaat ontstaan bij de bebouwing van de Stevenhofjespolder (Rijndijk), waardoor ook het. Voorstadstation „De Vink" van de N.S. niet gebouwd kan worden. De herbouw van de woningen in het Burgemeester Vernèdepark verloopt gunstig. Volgende maand wor den de eerste 14 woningen opgeleverd, begin 1977 kan de tweede fase beginnen, dat zijn 26 woningen en eind volgend jaar staat dan de derde fase van 24 woningen op hét programma. Drs. Van Wijk (PPV) wilde graag nadrukkelijker in het Beleidsplan om schreven hebben dat het bouwbeleid meer afgestemd wordt op de behoefte, die onder meer afgeleid kan worden uit het rapport van de Woningadviescommis sie. Dat rapport zal ingebracht worden bij de algeme ne beschouwingen op de begroting 1977. Geluid Op voorstel van Mr. Goosens (PPV) werd de vernieu wing van de geluidsinstallatie in de raadzaal als prioriteit naar voren geschoven. Met uitzondering van Mr. Begeer (WD) wilden alle commissieleden wel eens een einde maken aan de slechte verstaanbaar heid in de raadzaal te meer daar deze geluidinstallatie jaarlijks als laatste prioriteit genoemd wordt, maar in de praktijk steeds verschoven wordt naar een volgend jaar. Jaarlijks moet de Hervormde Kerk 10,- betalen aan de gemeente Voorschoten als heffing voor het ge bruik van de gemeentelijke torenklok, die tevens als kerkklok wordt gebruikt. Omdat waarschijnlijk de invordering meer vraagt dan de agn. winst, zou de commissie openbare werken het tientje willen schen ken aan de Hervormde Kerk. Met mooie volzinnen omschrijft het Beleidsplan de wens en de noodzakelijkheid om te komen tot een woonwagenkampje in Voorschoten. Mr. Begeer (WD) meende dat dat hele „woonwagengedoe" nog maar eens heel goed bekeken moet worden. Hij ziet geen reële mogelijkheden om tot een goede lokatie te komen. Teleurgesteld is de commissie dat de stichting Oud en Leefbaar Voorschoten een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de uitwerking van het plan „Ter Waddingerhoek". Dit plan is met alle betrokkenen en omwonenden uitvoerig doorgepraat en het plan is in volledige harmonie tot stand gekomen. De stichting maakt bezwaar tegen het hanteren van art. 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waardoor alleen belanghebbenden bezwaren kunnen indienen. De belangstelling voor de Fancy Fair die afgelopen woensdag in ,,De Bernardus" in Sassenheim werd gehouden was overweldigend. De dames aan de stands in de verschillende zalen hadden er hun handen vol mee. (stand met onder meer zelfgemaakte handwerken). Grabbelton en kegelbaan vonden eveneens veel aftrek. Aan de tekenwedstrijd (op de foto de winnares in de categorie 812 jarigen, Christina ertona) Bertona) door 50 kinderen deelgenomen, 's Middags was er nog een optreden van de dames Van Dorp en Overke, die begeleid door mevrouw Petit op piano en gitaar zang en declamatie ten beste gaven. WARMOND - Progressief Warmond houdt maandag 8 november een algemene leden vergadering. Op de agenda staan onder meer de bestuurs verkiezing, A. Heemskerk zal spreken over Koudenhoorn, J. Timmermann zal spreken over het hoe en waarom van de welzijnsnota en de gelegenheid om vragen aan de raadsleden te stellen. Aanvang 20.00 uur in hotel de Zon aan de Dorps straat. Ook niet-leden zijn wel kom. SASSENHEIM - De toneel vereniging „Pankras" zal zon dag 7 november en dinsdag 9 november de klucht „Hoera een drieling" uitvoeren bij „Cees en Ineke". Het stuk is van Dick Maasland en handelt over de dubieuze verkiezing van een huisvrouw van het jaar. Aanvang op beide avon den 20.0.0 uur. LEIDSCHENDAM - Wethou der H. L. van Dongen zal mor gen 6 november om 12.00 uur het ontmoetingscentrum van de wijkvereniging Leidschen- dam-zuid, „Het Tolhuis" offi ciéél openen. In verband met de beperkte ruimte kan de opening alleen door genodig den worden bijgewoond maar het bestuur heeft besloten de hele volgende week „open huis" te houden. De ruimte is afgewerkt en ingericht door een aantal, buurtbewoners en grotendeels gefinancierd door de woningbouwverenigingen. Men hoopt dat velen zich tij dens de „open week" als lid van de wijkvereniging zullen laten inschrijven terwijl ook de mogelijkheid bestaat zich voor diverse aktiviteiten aan te melden. „Het Tolhuis" zal zaterdag 6 november open zijn van 's middags 15.00 tot 17.00 uur, zondag 7 november van 13.00 tot 17.00 uur en de vol gende week van maandag tot en met vrijdag 's avonds van 19.30 tot 23.30 uur. LISSE Sint Nicolaas zal op zaterdag 20 november om 14.00 uur afmeren nabij het gebouw van Openbare Werken aan de Ringvaart in Lisse. Na een korte intocht za} de goed heiligman arriveren in één van de CNB-hallen, waar iedereen die hem een goed hart toe draagt ook aanwezig mag zijn. Van de kinderen in Lisse en omgeving tot twaalf jaar wordt gevraagd een tekening of ander werkstuk te maken, waarmee de veilinghal kan worden versierd. Deze dienen te worden ingeleverd bij de banken in Lisse. De sluitings datum is 17 november. De kin deren die in de Engel wonen kunnen hun voortbrengsels bij de speeltuinvereniging Kinder vreugd inleveren. Verzocht wordt naam en adres duidelijk op de tekening te vermelden. SASSENHEIM november is er weer een ver gader/ruil/veilingavond voor de Sassenheimse postzegelver zamelaars. Speciale attractie is de veiling waarin o.a. oude zegels, postfrisse zegels en ook automaatboekjes met afwijk ingen worden aangeboden. Verder alle gelegenheid om fi latelisten te ontmoeten, te rui len, te kopen en te verkopen. Aanvang 8 u., de jeugd om 7 u. Toegang vrij in gebouw „Ontmoeting", Narcissenlaan 1. Inlichtingen G. Marinus 02522/11932.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 4