Leiden: opening van zaken over nieuwbouw AZL „BELANGEN NIET JUIST AFGEWOGEN Leiden krijgt wijkraden met beslissings- be voegheid Reclassering over tegenwerking gemeente Leiden: Kortsnoj moeite met Leidse schakers Roel Slofstra met Noord-Zuid I VRIJDAG 5 NOVEMBER 1976 LEIDSE COURANT PAGINA 3 99 COLLEGE SCHRIJFT BOZE BRIEF AAN DEN UYL Burgemeester Vis: ont stemd Minister Gruyters: tegenstander. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Het college van burgemees ter en wethouders van Leiden heeft zich er vandaag in een boze brief aan minister-president drs. J. den Uyl over beklaagd onvoldoende op de hoogte te worden gehouden ten aanzien van de besluitvorming terzake de nieuwbouw- plannen van het Academisch Zieken huis van Leiden (AZL). Het gemeente bestuur van Leiden schrijft vooral bij zonder verbaasd te zijn over het opdui ken van een vierde tot voor kort onbe kende variant voor de nieuwbouw van het AZL, die een belangrijke rol speelt bij de besluitvorming in de minister raad. Genoemde variant gaat uit van nieuw bouw op de sportterreinen rond het Piet Paaltjenspad achter het bestaande zie kenhui scomplex en het renoveren van de rest van het huidige ziekenhuis. Deze variant komt uit de koker van de inter departementale commissie Hoffman die zich de laatste maanden heeft bezig gehouden met de heroverweging ten- aanzien van de nieuwbouw, nadat deze door staatssecretaris Klein van onder wijs medio 1975 in de ijskast was gezet. In de diskussie over het nieuwe Acade misch Ziekenhuis in de ministerraad, vorige week vrijdag, is het minister Gruijters van volkshuisvesting geweest die zich hard heeft gemaakt voor deze variant. Hij zou volgens Gruijters 150 tot 200 miljoen gulden goedkoper zijn dan de door universiteit en AZL be pleitte integrale nieuwbouw naast het bestaande ziekenhuis. Dit voorstel vindt ruime steun in de ministerraad, die op 12 november de knoop ten aanzien van de nieuwbouw moet doorhakken. Verbazing Het Leids college van b en w. schrijft premier Den Uyl met verbazing kennis te hebben genomen van de berichten over deze verdeeldheid in de minister raad. Verwijzend naar een bericht uit de Leidse Courant van 21 oktober schrijven b en w: „onze verbazing be treft het feit dat hier over een alterna tief wordt gesproken waarvan waarvan het bestaan ons volledig onbekend is". Vervolgens herinnert het college eraan dat het vorige maand drie varianten ter bestudering kreeg voorgelegd. Daarover werd een schriftelijke mening van de gemeente gevraagd, waaraan op 14 ok tober werd voldaan. De later door de commissie Hoffman op tafel gebrachte variant was daar niet bij. „Als de betrokken krantenberichten op waarheid berusten willen wij onze ern stige ontstemming uitspreken over de door de centrale overheid gevolgde pro cedure. In eerste instantie werd door de staatssecretaris van onderwijs en we tenschappen negatief gereageerd op ons verzoek van 7 april om ten aanzien van de nieuwbouw van het AZL te komen tot de oprichting van deze werkgroep, waarin behalve delegaties van de be trokken ministeries tevens vertegen woordigers van de rijksuniversiteit het AZL en onze gemeente zitting zouden hebben. Vervolgens ontvingen wij öp 27 september, nota bene vier dagen voor dat de commissie haar advies moest uitbrengen het meergenoemde verzoek van de commissie heroverweging om onze mening met betrekking tot de nieuwbouwplannen kenbaar te maken. Daarbij werd de indruk gewekt dat het uwerzijds op prijs werd geseld ter zake het standpunt van onze gemeente te kennen. TÏians blijkt evenwel, dat bij de uiteindelijke keuzebepaling in de ministerraad een alternatief waarvan het klaarblijkelijk niet nodig is geoor deeld het ook aan ons ter beoordeling voor te leggen een belangrijke plaats inneemt", zo luidt de boze brief van Leiden aan de minister-president. Het college wijst er vervolgens op dat het gemeentebestuur hoe dan ook zijn medewerking zal dienen te verlenen aan welk alternatief dan ook, dat door de ministerraad zal worden uitgekozen. „In verband hiermee stellen wij het op prijs op korte termijn op de hoogte te wor den gesteld van het bedoelde ons nog onbekende alternatief", zo besluiten burgemeester en wethouders hun brief. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De gemeente Leiden had in redelijkheid niet kunnen en mogen komen tot de weigering medewerking te verlenen aan de vestiging van een Leids reclasseringskantoor in het pand Rijnsburgerweg 167. Dat was gisteren de kern van het betoog van de Amsterdamse advokaat mr. J. R. Branbergen voor de commissie voor de beroepschriften van de Leidse gemeenteraad. Mr. Branbergen lichtte daar het beroep toe van de Algemene Reclasseringsvereniging tegen de weigering van het college van burgemeester en wethou ders van Leiden toe te staan, dat h^t voormalige zusterhuis van het Elisabethziekenhuis in Leiderdorp ten behoeve van een reclasseringskantoor aan de woonbestemming wordt ont trokken. Zoals bekend menen b en w dat de reclasseringsvereni ging maar elders zijn burelen moet onderbrengen, te meer nu Leiden kampt met een over schot aan lege kantoorruimte Namens de Algemene Reclasse ringsvereniging betoogde mr. Branbergen daarentegen dat dit absoluut ongewenst is, deels uit oogpunt van een goed contact zonder drempelvrees met de cliënten, deels ook op financiële gronden. Dat laatste speelt voor al omdat de reclasseringsvereni ging volgens haar raadsman 60.000 gulden per jaar zal moe ten neertellen als ze in een kan toorkolos zou kruipen. Het door de vereniging aangekochte pand aan de Rijnsburgerweg kostte 175.000 gulden. Mr. Branbergen wees er gisteren op dat dit het uiterst haalbare voor de vereni ging was, die alleen de persone le. lasten aangevuld met slechts 10% extra door het rijk vergoed krijgt. Woonstraat De raadsman van de reclasse ringsvereniging bestreed de stel ling van de gemeente Leiden dat de Rijnsburgerweg een woon straat was en dat uit het oog punt daarvan het onttrekken aan de woonbestemming onge wenst zou zijn. Mr. Branbergen wees er op dat van de 21 naburi ge panden aan de Rijnsburger weg er maar liefst 12 bij kanto ren van accountants, architec ten, advokaten of andere dienst en en bij de Rijksuniversiteit in gebruik zijn, zodat het argu ment van een woonstraat op zijn minst in twijfel zou moeten worden getrokken. Ook be streed de Amsterdamse advo kaat dat het hier om goede en goedkope woonruimte zou gaan overeenkomstig de woningwet Op dit punt spraken de pleiters van de gemeente, de heren Dek ker en Memelink van bureau huisvesting, elkaar tegen. Ener zijds zou de weigering niet op artikel 56 van deze woningwet zijn gebaseerd, omdat het pand hiervoor te duur zou zijn, terwijl anderzijds dit artikel steeds werd aangevoerd om de weige ring van het college te motive- Toezegging Wisseltruc bij melkboer LEIDEN Een melkboer aan de Evertsenstraat is het slach toffer geworden van een wissel- Twee nog onbekende mannen kochten bij de melkkar van de middenstander, die op dat mo ment in de Munnikenstraat stond, melkproducten voor 2,88. Ze betaalden met een bankbiljet van duizend gulden en weigerden de briefjes van honderd gulden die de melkboer wijde teruggeven. Zij wilden bil jetten van vijfentwintig en tien gulden. Uiteindelijk betaalden zij toch met een briefje van vijf. Bij het over en weer overhandi gen van geld ontstond een der mate onoverzichtelijke situatie dat de melkboer nadat de twee mannen waren weggereden een biljet van duizend gulden en tien van honderd gulden uit zijn geldtas miste. Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Suzanne Nicole dr v W F List en M. C. Vos. Michael Johannes zn. v J. A. J. Caspers en: C. P Heemskerk. Mehdi. zn. v.: M. Chrifi Alaoui en: J. Wiersma. Petrus Theodorus. zn. v.- J A. Duijnhoven en: H. A Jonker, Johannes Theodorus Leo- nardus. zn. v R. H. M. v.d. Hulst en: M H. E. Remmen. Monique dr. v.: G. J. Vlieland en A M. J. Zandvliet. Sa- mantha dr. v J Bouwmeester en M. J. van den Berg. Overleden: A. F Zeelen geb. 16 maart 1899 man, A. G. H. Janszen geb. 13 okt. 1927 man, J. Fokker geb. 31 juli 1929 man. M W. Salm geb. 1891 man. A. Spanjaard geb. 1902 man. P. J. Wetselaar geb. 1904 man Gehuwd: J. P. Prins en J. H. Isaak, F. Trabelsi en H. C. Los, L Dees en M. Slootweg, F H. van der Heiden en P. M Hoeneveld, F. Ottenhof en A. Stou ten, P. van der Heijden en J. W. C. Wassink, J. Brandt en M. G. J. van Cleef Ondertrouw: R. Bekker en M. G. Tee- kens, J. Beurse en A. C. F. van Druten, O. R. J. Binnendijk en A. M. C. van Steijn, J. K. Cappon en E. Mooij, A. J. T. M. van Hage en E. C. van der Vegte, A. Heemskerk en M. de Wolf, M. P. M. Hermans en P. M. G. Beelen, R. Hons- beek en D C. de Graaf, W. Hovestreijdt en R. P. Snijder, D. G. H. van den Hoorn en C A. Dupuis. D. K. Inderson en L. C. Jaquet, J. P. van den Ing en P. C. M. van Steijn, N. Keijzer en H. van der Plas. M. R. Krooneman en I. A. M. Smits. P. Kuiken en C. M. Ruijtenbeek, W. C van der Mark en M. L. Janse. W. van der Meer en G. L van den Berg, J. Mullens en T. D. van Koningsveld. A. van der Pouw Kraan en I. Staudinqer, R Pril Veilingen ROELOFARENDSVEEN. 4 nov. snijbloe men Alstroemeria 59 p.s., anjers tros 25 p.s., chrysanthen stuks: Fiona. Bri gitte. Red Rolinda, Schlaoer, Cremon.. Silverrose. Wim Lange. Lovita, Born- holm. Bianca, Shandy. Hollyday 25-70 p.s, chrys. tros: Gemengd. Gompy. Su- perform. Jacob Maris. Pink Marble, Roodkapje. Bonnie Jean. Cremon. Pop corn. Daniëlle. Suzanne, Sybyl, Drama tic Renato. Astro. Juweeltje. 125-210 p.b., chrys. Jaarrond spider, Indianapo lis 225-250 p.bcyclamen 195-245 p.s.. eikenblad 70-105 p.b., dahlia 84 p b.. Gerbera 56 p.s.. Lelie 25 p.s., Liatris 213 p.b.. Merine 23 p.s., Orchideeën Cymbi- dium 125-190 p.s., Strelitzia 178 p.s. Rozen: Belina, Carol, Evergold, Gamet- te, La Mmuette, Marimba. Zorina, Bac cara, llona. Est. Ofarim Annabel, Mo- trea. Teach In, Golden Times, Merce des. Sonia, Lifirane, Yellow Belinda, Roklea, 25-87 ps. Iris: Ideaal 240-260 pb. Freesia. Aurora, Ballerina, Blue, Blue Heaven, Golden Yellow, Golden Melody. Gemengd 135-305 p.b. Anjers: Alice. Carnaval, Charmeur. Rose, Lena, New Arthur. Keefer. Mora, Le Reve, Roda Sim, Esperance. Dark Lena, Witte sim, Helga, Nadja, Yelloi fine, Gemengd 23-48 p.s. (Van onze schaakmedewerker) LEIDEN Dankzij Interpolis hebben vele Leidse schakers gister avond een partijtje kunnen spelen tegen internationaal grootmees ter Victor Kortsnoj. Een bijzonder sterk gezelschap nam om half acht plaats achter de borden in de Adler-kantine, het clublokaal van Philidor. op het bord van de jongste deel- van séances tot nu toe de lang- nemer, Sjoerd Meijer. Al gauw durigste was geweest. Een ap- tegenstanders de organisatoren verzocht het aantal borden op 35 in plaats van 40 te houden. Pas na drie uur spelen wist hij zijn eerste puntjes te scoren. Meerdere malen moest hij ech ter bekennen dat hij verloren staan. Casper Zwetsloot liet de score niet hoger worden dan 23 1/2 uit 24. Kortsnoj speelde aan 35 borden. Hij verloor tegen: Ab Smit, John v.d. Wiel, Oei en Wilfred Binnendijk. Remise speelden: dan wel gelijk stond. De laatste Wim Heemskerk, Peter Gelpke, uitslag kwam pas om één uur op het bord. Tijdens de prijsuitreiking, iedereen die overeind was g< Leon Konings, Cees Berg, An ton Kohlbeck, Gerritsen en Kloppenberg. Totaal 27 1/2 uit 35 dus 78,6 procent. Kortsnoj in de problemen bij John v.d. Wiel. Hij zou de partij dan ook verliezen. LEIDEN Roel Slofstra, Joop Veenstra een 't Kliekske" treden morgen, 6 november, Leidse Schouwburg op met hun programma "Noord Zuid". De voorstelling begint om kwart over acht. Kaarten 10,- en 5,- (voor CJP-houders en 65-plussers) en 9,- en 4,25 (inschrijvers K O) zijn te krijgen bij het bureau van K O dagelijks van negen tot drie uur. De groep brengt oude Vlaamse en Nederlandse volksliedjes, waarbij zij zich zelf begeleiden op muziekinstrumenten die zij bouwden naar voor beeld van door hen gevonden originele exempla ren. Voorbeelden hiervan zijn: draailier, vlier, moezelzak, pijkzak, trekzak, rommelpot, eenhands- fluiten, trombon, lepers, kromhoorn, enzovoorts. De informele sfeer waarin het programma zich afspeelt, gaat zeker niet ten koste van de hoge muzikale kwaliteit. Roel Slofstra, Joop Veenstra een 't Kliekske" LEIDEN De wijkcomités in Leiden worden binnenkort in de gelegenheid gesteld hun wijk als experiment voor een wijkraad aan te melden. Het experiment houdt dan in dat de wijkraad op bepaalde punten beslissingsbevoegdheid krijgt. Aan de overige wijkcomités zal een adviserende taak worden toegedacht, welke ze in feite reeds vervullen. Een en ander kwam ter sprake op de vergadering van de werk groep wijkraden. Voordat er kan worden gesproken over ad viserende, dan wel beslissings bevoegde wijkraden in Leiden zal de werkgroep zich nog over tal van zaken moeten buigen. Zo kwam gisteravond een discussie op gang over de manier waarop de verkiezingen van de wijkra den moeten plaatshebben. De heren Meijer en Tesselaar (bei de PvdA) toonden zich voor stander van verkiezingen op ba sis van politieke programma's. De heer Vervoom (wijkcollec- tief Plan Noord) hamerde erop dat meer de klemtoon moet worden gelegd op voor de wijk belangrijke personen. „Het wijkprogram moet al vastliggen voordat de verkiezingen worden gehouden", aldus de heer Ver- voorn. „Dat kan makkelijk om dat in een wijk over concrete zaken wordt gesproken. Daar hoeft geen programma van wel ke politieke partij ook aan te pas te komen". Wethouder Tesselaar was die niet met hem eens „Het is be- paald niet noodzakelijk dat er partijpolitiek zal worden bedre ven in de wijken, maar je blijft natuurlijk altijd zitten met ver schillende groeperingen die te genstrijdige belangen hebben. In de Pieterswijk zijn er bij voorbeeld de bewoners en de horecaondernemers. Parkeer- maatregelen in Maredorp-oost kunnen door de bewoners wor den toegejuicht en bijvoorbeeld door de Hema worden verguisd. Conflicten in de wijk met een beslissingsbevoegde wijkraad zijn dan ook niet weg te den ken" Over het algemeen waren de leden van de werkgroep voor een verkiezing volgens een dis trictenstelsel. Elke buurt in een bepaalde wijk zal zijn eigen ver tegenwoordiger in de wijkraad moeten hebben. Over de vraag of de adviserende, wijkraden eveneens moesten worden geko zen, bestond gisteravond enige verdeeldheid in de werkgroep. In januari komt de werkgroep opnieuw bijeen. Dan zal wet houder Tesselaar haar een dis cussiestuk kunnen voorleggen, waarin onder meer zal zijn vast gelegd over welke zaken de wijkraden beslissingsbevoeg- heid zullen krijgen. Volgens de leden van de werkgroep moeten de wijkraden beslissingen kun nen nemen over verkeersmaat regelen, renovatie en over het beheer van bepaalde in de wijk staande gebouwen. Overigens kwam deze weige ring pas na 28 weken wachten en was ze schaars beargumen teerd. Intussen had de reclasse ringsvereniging, na eerst nog een maand uitstel gekregen t« hebben, toch het pand Rijns burgerweg 167 gekocht. Dat ge beurde in juni, na een monde linge toezegging door wethou der Verboom van Volkshuisves ting. Deze blijkt in een gesprek met vertegenwoordigers van de reclasseringsvereniging te helv ben beweerd „dat hij geen rede nen zag op grond waarvan het college de aanvrage van de ver eniging zou kunnen weigeren". Dat gebeurde echter toch en wel in september, toen de sub sidie van het rijk voor de aan koop en de nog te verrichten werkzaamheden al rond was Chef-huisvesting Dekker verde digde dit onverwachte besluit gisteren door er op te wijzen dat de bewering van wethouder Verboom nog niet een toezeg ging van het hele college was. Hij ontkende overigens dat het om een toezegging zou gaan Volgens Dekker had Verboom alleen maar gesteld dat de re classeringsvereniging „een re delijke kans zou maken". Buiten 't boekje Mr Branbergen betoogde na mens de reclassering dat "nel college buiten z'n boekje was gegaan door de weigering ui teindelijk op de gemeentelijke bouwverordening te baseren „Rijnsburgerweg 167 behoort tot de woningen in de vrije sec tor. Het pand valt dus niet on der de woningwet, die een arti kel bevat dat er op gericht b het onttrekken van goedkope huizen aan de woonbestemming te voorkomen. De gemeente pro beert nu middels de bouwveror dening echter toch dit pand bin nen de sfeer van de beschermde woningmarkt te halen en dat mag zij niet", zo stelde de raads man van de reclasseringsvereni ging. De datum van uitspraak van de commissie beroepschriften b nog niet vastgesteld. In de for mulering van de vragen die de voorzitter van deze commissie mr. Woudstra tot beide partijer richtte klonk echter nog al wat kritiek door op de handelwija van de gemeente in deze proce Populier moet wijken LEIDEN De Italiaanse popu lier die nu nog prijkt in d« achtertuin van het pand Frau- chimontlaan 31 moet door de eigenaar van dit pand, BV Met selbedrijf binnen 4 weken wor den omgehakt. Tot deze uit spraak kwam gisteren de con> missie voor de beroepschriften van de Leidse gemeenteraad, die daarmee het oordeel van burgemeester en wethouden bevestigde. Het metselbedrijf was tegen dit rooibevel in beroep gegaan, om dat niet de populier, maar hel gemeentelijk struikgewas in de Franchimontlaan voor diverse verstoppingen in de goot zou zorgen. Volgens de commissie beroepschriften is het struikge was daarvoor echter veel te laag, en is de populier, die de huurder van het pand in zijn tuin heeft neergezet, de boos doener. Het metselbedrijf moet trou wens ook binnen vier weken de door het college gelaste herstel werkzaamheden en achterstallig onderhoud aan de woning uil voeren. Ook daartegen was net bedrijf in beroep gegaan, maai ook op dit punt bekrachtigde di commissie gisteren het oordee van het college.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 3