van Samenwerking in De Gruyter rond Spar Inergietekort •eigt spoedig BEURS VAN AMSTERDAM BEURSOVERZICHT Verrassend vast door Duitse vraag frijsverhoging ruwe [lie gaat veel kosten "Een bank die alleen geld geeft, geeft me te weinig." "De NMB geeft me er een visie bij die heel wat meer waard is dan alleen maar geld." De NMB denkt met u mee. Probeer 't. 1 1971. .j DAG 5 NOVEMBER 1976 LEIDSE COURANT f BOSCH De VDB Verenigde Dis- jutiebedrijven NV in Den Bosch, on- gleel van de Spar-organisatie, en de erwinkelbedrijf BV, eveneens uit Bosch en een dochteronderneming |SHV Holding, gaan per 1 januari 1977 jnitief samenwerken, aldus een geza- |lijke bekendmaking, die datum zal een nieuwe onderneming Jden gevormd waarin VDB voor 55 pet lie Gruyter voor 45 pet zal deelnemen. ae nieuwe onderneming zullen de groot- Jdelsactiviteiten van VDB en 93 filialen j de Gruyter, die voorlopig onder eigen blijven werken, worden I overeenkomstig de SER-fusiegedrags- lls gevoerde overleg van VDB en de er met devakbonden over deze sa- ïwerking heeft geleid tot een verklaring geen bezwaar, ook al is deze beslissing pmen met „de rug tegen de muur. Ook «trokken ondernemingsraden hebben Itief geadviseerd omtrent de samen- icing. ■nieuwe onderneming zal werkgelege- heid werkgelegenheid aan in totaal onge veer 2.500 mensen en haar consumente- nomzet zal ruim 800 min bedragen. De directie zal worden gevoerd door een raad van bestuur, bestaande uit de heer L. Brink en drs. A. P. Bos, thans resp. voor zitter van de raad van bestuur van VDB en lid van het .management team" van de Gruyter. Het ligt in de bedoeling om in Den Bosch een nieuw distributiecentrum te bouwen van waaruit de bevoorrading van een ge deelte van de Spar- en de Gruyterwinkels zal plaatsvinden. De samenwerking komt volgen VDB en de Gruyter geheel tegemoet aan het uitgangspunt om de problematiek van de Gruyter op te lossen met een maximaal behoud aanwerkgelegenheid. In 1974 noemde de raad van bestuur van SHV de Gruyter, die in 1970 werd opgeno men in het SHV-concern, „een negatief element" en een gevaar voor de SHV. In de jaren 1973 tot en met 1975 leed de Gruyter verliezen (die nooit door de SHV bekend werden gemaakt) die varieerden van wat de reed van bestuur noemde „een hele hoop" tot „aanzienlijk". In oktober 1974 toonde Co-Op Holland BV belangstelling voor de Gruyter. Een maand later maakten Schuitema en de Gruyter bekend dat zij een mogelijke samenwerk ing gingen onderzoeken. Een jaar later vormen de Gruyter en Schuitema een joint venture voor de exploitatie van discount winkels onder de naam „Kien". Voorts bereikten de Gruyter en Vroom en Dreesmann overeenstemming over de overneming door V en D van de „Kijk shops" van de Gruyter. Daarnaast richtten Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) en de Gruyter een joint venture op voor de ex ploitatie van de zelfbedieningswarenhuizen van de Gruyter, de zgn. „Trefcenters". In januari van dit jaar meldde het vrijwilli ge filiaalbedrijf Spar Nederland in Amers foort zich als gegadigde voor de Gruyter. Schuitema accepteerde dit niet en stapte naar de rechter. Na een kort geding gingen de betrokken partijen rond de tafel zitten en werd besloten de Gruyter op te delen tussen de Spar en Schuitema. Nieuws uit de bedrijven UNILEVER Unilever is van plan op 17 november, direct na de beurs, de resultaten over het derde kwartaal en het interimdividend op haar gewone aandelen over 1976 bekend te maken. VERKADE De omzet van de Koninklijke Fabrieken in Zaandam is, als gevolg van de aanhoudende warmte, gedu rende zomer onder druk komen te staan. De levering van chocoladeartikelen kwam goeddeels stil te liggen. Overi gens rekent men op een positief resultaat, zij het van zeer bescheiden aard. ABN Op de 9 pet 10—jarige obligatielening van f. 100 min ten laste van de Algemene Bank Nederland, is voor een dusdanig bedrag ingeschreven, dat bij de toewijzing een belangrijke reductie moet worden toegepast. BLYDENSTEIN De in februari aangekondigde gesprek ken over een mogelijke samenwerking tussen Blydenstein Willink in Enschede en de Konklijke Textiel Veredelingsin dustrie in Eibergen kunnen niet leiden tot concrete verdere stappen. De voordelen zullen niet opwegen tegen de eraan verbonden kosten. Amsterdam, 4 november De Amsterdamse effectenbeurs was donderdag verrassend vast gestemd. Nadat woensdag de verkiezing van Carter tot presi dent van de Verenigde Staten Minder gespaard in oktober AMSTERDAM - Oktober heeft —Nederland kreeg 2,7 min in het algemeen lagere over- meer binnen dan moest worden schotten te zien gegeven dan terugbetaald (v.j. een ontsparing vorig jaar. Sommige spaarban- van 4,7 min). Daarentegen ken meldden weliswaar betere verantwoordde de Nutsspaar- resultaten, maar de meeste in- bank Den Haag een overschot Aandelén Unilever gaven de toon hoger werd verhandeld op 28,60. Philips was toen 70 cent aangetrokken tot 27,10 en Kon. Olie was na een 1 hogere opening ook bijna 2 hogerop 116,6" tot koersdruk had geleid, was Voor KLM werd bij opening stellingen moesten genoegen van maar 0,1 min tegen vorig nemen met lagere resultaten. jaar 3,3, min. De Rijkspost- Grote winnaar werd de Spaar- spaarbank deed het evenmin bank Rotterdam waar een posi- best met een ontsparing van tief overschot werd bereikt van 14 min, terwijl vorig jaar ok- 8,9 min tegen vorig jaar 4,8 tober nog met 49 min positief min. De Bondsspaarbank West- werd afgesloten. nu sprake van herstel. De weer oplopende trend in Wall Street tegen het eind van de handel oefende daarbij een stimuleren de invloed uit. Bovendien was er sprake van Duitse vraag naar de internationals. en middenbeurs werd ge handeld op 109,80 wat een winst inhield van 3. Hoogo vens werd 1,30 hoger verhan deld op 40 en voor Akzo hield de vraag zodanig aan dat het fonds middenbeurs bijna 2 F HAAG Als de OPEC—landen in december besluiten tot k verhoging van de olieprijs met tien vijftien procent, zoals emeen wordt verwacht, dan zal dit een extra last voor de [derlandse betalingsbalans en voor de Nederlandse economie kekenen van 550 770 miljoen gulden per jaar in eerste ktantie. jzien de koppeling van de aardgasverbruikerstarieven aan de lokolieprijzen, betekent deze olieprijsverhoging op den duur nog Jis een lastenverzwaring voor de Nederlandse economie van 550 Ï770 miljoen gulden per jaar en omdat aardolie prijsbepalend I zullen ook de aardgasprijzen voor de gezinnen en de kolenprij- m omhoog gaan. I sterke toeneming van het energieverbruik slaat de geindustriali- ferde wereld een van haar sterkste argumenten tegen nieuwe njsverhogingen uit handen. Het is een algemeen verschijnsel in J westelijke wereld, dat de neiging tot spontaan zuinig gebruik I ingezakt en dat de genomen besparingsmaatregelen nog geen loot effect sorteren. ;N HAAG (ANP) staat t vrijwel vast, dat er nog in de jaren ihtig een situatie zal ontstaan, waarin aan de Nederlandse Ivoerbehoeften aan brandstof bij lange na niet zal kunnen 'orden voldaan, doordat er in de producentenlanden niet voldoen- spr\ exportcapaciteit en exportbereidheid aanwezig zal zijn. 'veI-,»it zegt mr. A. A. T. van Rhijn, plaatsvervangend directeur-gene- ?ppieaa\ voor de energievoorziening van het ministerie van Economi sche Zaken, in het orgaan van de Koninklijke vereniging van ook omdat allerlei moeilijkhe den aan een uitbreiding van het kolenpotentièel en het kernener- giepotpntieel (landschapaantas ting, milieu, veiligheid, infra structuur, enz.) in de weg staan Een extra moeilijkheid is, dat de energieprobelemen pas op ter mijn acuut zullen worden en het bijzonder moeilijk is vandaag overtuigend te zijn ten aanzien van de ernst van pas veel later te verwachten problemen. Daar bij verliest men echter uit het oog, dat de oplossing van de problemen op energiegebied een bijzonder lang tijdsverloop heb ben: de ontwikkeling van een gas- of olieproduktieveld op de noordzee vergt bijna twee vijf jaar en nog enkele jaren meer ie Mr, Van Rhijn verwacht al in eig 1977 - door sterk stijgende vraag lf ui - krapte op de oliemarkt, al zal wo deze slechts van tijdelijke aard i nczijn. Echt onrustbarend zijn psevenwel de aanwijzingen ten u maanzien van de lange termijn. In i zijde loop der tachtiger jaren zal „jje vraag naar olie zodanig gaan n zoioenemen, dat het vrijwel uitge- mijjloten moet worden geacht, dat lat Jan deze vraag zal worden vol- Darilaan. De oorzaak hiervan is ge- als fegen in het feit, dat bepaalde hairoduktielanden hun produktie kopperken op een niveau, dat „Dajanzienlijk beneden hun poten te ligt. ij Aanvankelijk werd gehoopt en (erwacht, dat een extra inspan- ling ten aanzien van kolen en/of voordat de volle produktiecapa- 'SMlernenergie de oplossing zou citeit is bereikt, de planning en tunnen bieden. Doch dit wordt bouw van een conventionele hans steeds sterker betwijfeld, electriciteitscentrale vergen (iet alleen omdat het huidige minstens zes acht jaar en die iroduktiebeleid in de wereld van een kerncentrale negen rectrolstrekt onvoldoende is, maar elf jaar. ADVERTENTIE Ik heb een bank altijd alleen als financier gezien. Ook deze keer stapte ik puur voor geld bij 'n bank binnen om m'n verbouwing te laten financieren. Maar die man van de NMB bleek m'n branche goed te kennen. Na bestudering van mijn plannen, vroeg hij zich af of mijn huidige vestigingssituatie die verbouwings- kosten wel waard was. Hij rekende me voor dat ik met een iets grotere investering in een nieuw pand met een betere indeling en met meer rrfieen veel hogere omzet kon realiseren. Hij maakte me er bovendien op attent dat er teveel geld vastzat in m'n debiteurenbestand en hoe ik dat kon veranderen. Dit gesprek was de aanleiding voor mijn tweede vestiging. De oude vestiging is gebleven zoals hij was. In de nieuwe zet ik inmiddels tweemaal zoveel om als in de oude. Dat was me met een verbouwing alleen nooit gelukt. Ik denk zelfs al aan een derde zaak. In gezamenlijk overleg met de NMB werd een aflossingsschema vastgesteld, waaraan ik op redelijke wijze kan voldoen, vooral gezien de toenemende rentabiliteit. Nu zie ik m'n bank behalve als financier ook als adviseur die kreatieve oplossingen helpt vinden voor de problemen van zijn klanten.Voor mij is de NMB zó'n bank. Praat ook eens met de NMB. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK 2,20 meer betaald op 114,80. Heineken steeg met 2 tot 139. Middenbeurs nam de vraag nog steeds toe waardoor de koersen voortdurend bleven stijgen. In de andere sectoren van de actieve markt begon men wat kalmer, maar spoedig kreeg men daar ook de smaak te pak ken zodat de koersen omhoog gingen. Voor Van Ommeren kwam een 5 hogere prijs uit de bus op 180, terwijl Natio nale Nederlanden een gulden steeg tot 80. De scheepvaart en cultuurfondsen gingen ver der in het algemeen licht om hoog en de staatsfondsen open den vriendelijk tot vrij vast. In de lokale afdeling van de beurs ging het veel kalmer aan maar de ondertoon was vrien delijk. In het algemeen ging het koerspeil langzaam omhoog met een aantal uitschieters. Duidelijk in trek was Meneba waardoor 3,50 meer werd be taald op 85. Ook RIVA lag stevig in de markt op 300 wat 9 meer" was. Leidsche Wol liep 5 op tot 260 en voor ACF kwam een 5 hogere prijs op 215 uit de bus. Op vallend vast was verder Braat Bouwstoffen op 167 wat 8 meer was terwijl voor Assel- bergs 8 meer werd gegeven op 708. Uitgeverij Elsevier kwam 6 hoger af op 271 en voor Handelmaatschappij Ha- gemeyer werd 1,80 meer be taald op 78. In de tweede helft van de beurs handel was de vraag enigszins geluwd, maar kleine orders die van tijd tot tijd binnenkwamen bleven de koersen gunstig beïn vloeden. De internationale fondsen konden alle op of om streeks het hoogste punt van de dag sluiten. Hoogovens trok sterk de aandacht op 42 wat 3,30 meer was dan woensdag. Unilever werd eveneens 3,30 hoger verhandeld op 110,10, terwijl Akzo de markt verliet op 28,80 of ruim 2 hoger. Philips kwam op een prijs van 27,30 te staan wat een winst van 90 cent inhield. Kon. Olie ging 2,20 naar boven tot 117. KLM bakte het helemaal bruin met een winst van bijna 5 tot 117,40. Van Ommeren trok 6,50 aan op 181,50. Ook op de obligatiemarkt nam de vraag toe waardoor veel soor ten meer dan een halve gulden opliepen. ANP-CBS gemiddelde (1970 100) Int. Conc. Industrie Sch.- en l.vrt. Banken Verzekering Handel enz. Algemeen 72.8 82.6 110.3 111.1 184.4 97.2 96.2 85.5 Goudmarkt Goud: 9920/10320 vor. 9880/10280. Zilver: 340,00/367,50 vor. 342,00/369,50. Opg. Drijfhout. DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 aar:tieve aandelen hR :o/2o N/100 iRo 20 jli-Mij 75 brdtsche 20 ttrdtsche Pr jineken 25 tineken H 20 |A.L. Hold 100 pogov 20 l/A-Mijen eert NSM eert 100 ,M 100 m. Olie 20 jfoNed 10 nmeren Cert lilips 10 ibeco 50 blmco 50 pheepv II 50 fiilever 20 VK 26,70 277,50 64,80 99,00 146,80 106,30 137,00 132,70 86,00 38,70 51,00 127,50 112,60 114,70 79,00 175,00 26,40 174,00 134,50e 107,00 106.80 EK 27,50 277,00 65,50 99,00 147,00 146,00 128,40 134,10 16,50 40,00 51,30 128,00 114,80 115,80 79,20 176,00 26,80 174,30 134,20 107,80 108,80 nnenlandse Obligaties 0.50 Ned. 74 9.75 id 74 19.50 id 76-1 9.50 id 76-2 9 00 id 75 (8.75 id 75 (8.75 id 75-2 IB.50 id 75 id 75-2 id 69 i.OO id 70-95 id 71-96 .00 id 70i 1.00 id 7011 .00 id 70111 1.00 id 76-91 8 00 id 69-76 8.00 id 70-77 7.75 id 71-96 s!00 ii :8.00 i< 80. le.oi :8.0( 8 0( 106,10 104,40 101,80 102,80 100,90 99,80 99,70 99,00 99,50 95,60 95,60 95,20 99,00 96,70 96,70 96,60 100,00 99,90 92,70 106,40 104,80 102,30 103,30 101,00 99,90 99,90 99,10 99,70 95,90 96,00 95,40 99,00 96,90 96,90 96,80 100,00 99,90 93,00 139,10e 134,80 87,00 41.50 51,50 128,50 116,50 116,90 80,40f 181,50 27,20 175,00 135,00 108,20 109,60 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 66-91 7.00 id 66II 7.00 id 69-94 6.50 id 681-93 6.50 id 68II 6.50 id 68III 6 50 id 68IV 6 25 id 66-91 6.25Hd 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 65II 89,00 91,50 90,70 89,00 87,50 86,90 86,70 86,40 5.25 id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4 50 id 59-89 4.50 id 601-85 4.50 id 6011 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 631 4.25 id 6311 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id st.47 3.50 id 53-83 80,20 91,40 83,90 88,00 81,30 77,60 87,60 80,30 79,40 77,60 77,00 84,70 77,40 75,70 67,60 81,30 77,60 87,70 80,30 79,40 77,60 77,00 84,70 77.50 75,90 67,90 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb. 3.00 id 37-81 3.00 id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 id 74-84 10.50 id 1974 9.50 id 74-82 9.50 id 74-99 9 50 id 75-85 9.00 id 75-00 8.75 id 70-90 8.75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 id 73-98 75,10 72,70 71,60 92,00 93,20 105,30 110,30 105,70 103,10 102,90 103,10 101,70 99,30 99,40 99,00 98,90 96,90 96,90 Binnenlandse aandelen 92,40 91,30 90,80 98,90 85,60 86,10 86.00 11 ACF Ahog-BOB Ahold AMAS Amfas Asd Droogd. Asd Rijtuig Aniem Nat. Ant. Brouw. Ant. Verf Arnh. Schbw Ass.St. R'dam AUDET Aut. Ind Rt. Ballast-N BAM Batenburg Beek, van 210,00e 36,00 81,50 9,00b 48,20 79,50 62,00 163,00 17,00 180,00e 131,00 73,00 690,00b 83,50 259,50 1255,00 66,60 70,00 209,00 61,50 82,20 217,00e 81,50 10,30e 49,00 79,00 62,50 166,00 18,50e 180,00b 132,00 73,00 708,00 84,00e 260,50 1270,00 66,50 71,80 210,50 61,00f 82,00e Berkel P Blydenst C Boer Druk Bols Borsumij W Bos Kalis 89,00a 147,00 102,50 258,00 135,50 72,70 89,50 106,00 12 Braat Bouw Bredero VG ld cert Bredero VR id cert Buhrm. Tett. c 65,40 Calvé D cert 147,20 id 6 pet cert 1205,00 Centr. Suik. 86,50 66,60 75,10 72,90 71,70 87,00 92,20 93,30 105,70 110,50 105,80 103,40 103,80 103,30 102,00 99,50 99,60 99,30 88,50 150,00e 102,00 260,00e 138,50 74,50e 90,00e 106,20 159,00 166,00 1208,00 273,00 267,00 1220,00 279,00 272.00 65,50 148,50 1205,00 90,00e id cert Ceteco id cert Chamotte Cindu-Key Crane Ned Dikkers Van Dorp en Co Dr. Ov. Hout Droge Duiker App Econosto Elsevier id cert EMBA Ford Auto Fr. Gr. Hyp. 13 Gamma id 5 pet PW Gel Delft c Gelder cert Geld. Tram Gerofabr Giessen Gist Broc. id cert Goudsmit Grasso Grinten Grofsmed, Hagemeijer Hero Cons Heybroek Hoek 's Mach Holec Holt. Beton Holl. Beton c Hunteren D ICU IHC Holland Ind. Maatsch. IBB Kondor Interlas 79,50 179,50 178,50 65,50e 54,60 108,50 226,00 1255,00 117,00 35,90 265,00 264,80 120,50 100,00 29,50 360,00 41,30 16,50 237,00 40,70 294,50 19,00b 128,00 50,00 50,00e 82,00 89,80 170,00 86,00 76.20 110,00 162,00 69,00 92,80 70,80 68,00 26,20 86,50 14,20 165,00 55,00 80,50 82,10e 182,60 181,00 29,50 40,20 759,00 68,40 55,50 108,50 228,00 1255,00 118,00e 36,00e 271.00 270,00 121,50 101,50 29,70 360.00 41,60 16,50 233,00 41,50 290,00 19,80 128,00 50,30e 50,30e 82,00 88,00 172,00 81,70 77,50 110i50 160,00a 69,50 92,90 71,80 68,00 26,20 84,50 14,40 165,50 56,00 82,00e Internatio M Inventum Kappa cert Kempen Beg Key Houth. Kiene S Kloos Kluwer KBB id 6 cum Kon. Ned. Pap. Krasnapolsky KSH Kwatta 475,00 136,00 67,00 188,00 146,00 75,50 86,00e 86,00e 12,90 47,00 151,00 24,10 14.10 14 Landré Gl Leids. Wol Macintosh Maxwell Petr. Meneba Metaverpa MHV Adam Moeara Fn id 1 - 10 idem 1-4 Mijnb. W. Naarden Naeff Nat. Grondb. NBM-Bouw Nedap Ned. Rontw. Ned. Crediet Ned. Dagbl NMB .Nelle Netam Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutricia VB Nijverdal OGEM Hold. Orenstein 146,00 255,10 61,50 133,00 81,50 2190,00 53,00 24,30 3100,00 640,00b 903,00 40,10 41,50 26,50 240.00 213,00 43,00 166,00 415,00 128,30 218,00 38,50b 1140,00 83,00 49,30 47,00 36,20 20,60 211,00 37,00 15 480,00 Oving-D-S 137,00 135,00 138,00e Pakhoed H 86,00 87,00 70,00 id cert 85,00 85,50 Palembang 59,50b 190,00e Palthe 58,00 57,50 149,00 Philips 77,00e Pont Hout 220,00 222,00 86,60 Porcel. Fles 92,00 92,00 86,60 Proost Br 137,00 141,00 13,30e Rademakers 320,00e 322,00 47,20 Reesink 130,80 131,00e 153,50 Reeuwijk 40,50 40,50 25,30 Reiss en Co 141,50 141,00 14,40 RIVA 291,00 300,00e id cert 291,00 300,00e Rohte disk 37,80 35,70 i Rommenholl. 335,00a 331,00 Ri|n-Schelde 66,20 66,10 147,20 Sanders 91,50 92,50 260,00 Sarakreek 31,80 31,50 61,10 Scheepshyp 3035,00b 135,00 Schev. Expl. 15,50 15,40 85,00 Schlumberger 1190,00 1190,00 2200,00 Schokbeton 915,00 922,00 53,00 Schuitema 141,50 143,00 245,00 Schuppen 377,00 380,00 3120,00 Schuttersv. 71,50 73,00 650,00 Slavenb. Bank 2480,00 2520,00 903,00 id cert 248,00 252,00 88,80 41,50 Stevin Gr 88,50 Stoomsp Tw. 46,10 46,30 41,90 Tablnd. Phil. 84,50 84,50 27,00 235,00b 213,00 16 43,50 Telegraaf 82,00. 83,00f 166,50e THV Intern 129,00 131,00 417,50 Tilb. Hyp. bk. 150,00e 128,80 Tilb. Waterl. 376,00 222,00b Tw. Kabelf. 272,00 271.00 38,70b Ubbink 125,00e 125,80 1130,00 Unikap 133,00 138,00e 84,00 Unil cert 50,50 id 7 pet 74,00 74,70 66,50 48,00 id 6 pet 66,00 36,40 v.d. Vliet-W 54,50 55,50 21,00 Veneta 45,00 45,00b 89,80 215.00 Ver Glasf 88,00 Ver Hand S. VMF 77,10 63,80 78,00 Ver, Uitgmij. 65,50 Ver. Touw cert 25,60 25,50 Verzelverw. 176,00 Vihamij Butt 43,00 42,00 VRG Papier 56,00 57,50 Vulc.oord 29,00 30,00 Wegener C id cert 52,00e 52.50 Wessanen c. 75,50 75,30 West.Utr.Hyp 300,00e Wyers 75,70 74.10 Wijk en Her 1220.00 1225,00 Zaalberg 83,50 83,00e 17 Alg. Fondsenb 104,50 105,00 America Fnd 137,00 138,00 Asd Belegg 131,00 130,30 Binn. Belf VG 117,00e 121,00e Breevast 119,00 118,50 Converto 540.00 540,00 Dutch Int 95,60 97,00 Goldmines 355,00 350,00 Holland F 121,80 123,00 IKA-belegg 112,50 113,00 Interbonds 542,00 541,00 Leveraged 68,50 68,50 Ned. Vastgoed 553,00 553,00 Nefo 69.70 70,00e 67,50 68,20 Rorento 118,50 118,40 Tokyo Ph 65,00 65,70 Tokyo Ph 90,00 90,50 Uni-lnvest 67,00 67,50 Wereldhaven 95,00 92,00 a— laten b—bieden c—exclaim dexdividend egedaan-bieden fgedaan-laten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 15