BEPPIE NOOIJ Geen jubileum en geen afscheid voor ingestorte Uw mening C A-plannen Namens een groep verontruste burgers willen wij reageren op de plannen van C A zoals aangekondigd in de pers aan het eind van september. Wij be grijpen niet dat wethouder Waal, die onder meer de porte feuille van monumentenzorg be heert, verheugd is met het plan. Begrijpt hij het plan niet of probeert deze socialistische wet houder samen met het grootwin kelbedrijf ons zand in de ogen te strooien? Het plan betreft namelijk nog meer sloping dan het project dat door Van Doorn is goedge keurd en waartegen begrijpelij kerwijze al een storm van pro test is opgestoken. Afgezien van de bebouwing in de tuin aan sluitend aan de achtergevel van het Gulden Vlies, werd het Gul den Vlies zelf in het vorige plan gespaard. Wanneer we lezen „C A... heeft besloten om gezien het historische en monumentale karakter het Gulden Vlies en de tuin zoveel mogelijk te ont zien", dan zien we hierin een regelrechte poging tot mislei ding van het publiek. De enige concessie van het getoonde plan is dat de achtertuin van het "Gulden Vlies niet geheel maar slechts gedeeltelijk wordt be bouwd. Daartegenover staat nog steeds opoffering van een van de grootste stadstuinen name lijk de tuin van de Raad van Arbeid en een grote uitbreiding van het te slopen areaal. Snapt Waal dan niet waar het om gaat? Is hij zo onnozel? Kan hij geen plannen lezen? Of snapt hij het wel en probeert hij ons wat op de mouw te spelden? Dan is monumentenzorg bij hem niet in goede handen. De uitbreiding betreft twee monu menten die geheel gesloopt zou den worden namelijk het Bak- kersgildehuis, Langebrug 52 en het sterk beeldbepalende, vroeg 17de eeuwse hoekhuis Lange brug 54-Ketelboetersteeg 7 Ter wijl Ketelboetersteeg 5 zodra C A hèt verwerft er ook aan toegevoegd wordt, zodat er een massale nieuwbouw van meer dan een half bouwblok ontstaat. Indien een natuurramp of oor logsgeweld een dergelijke ver nieling zou veroorzaken, zou Waal zich „uiterst geschokt" be tonen. Nu het gaat om samen werking van een groot confec- tieconcern met een minister in een links kabinet meent Waal dat de nieuwe opzet „veel min der massaal is" en dat hij „een betere aansluiting op de be staande situatie" geeft. Dat is wel lef voor een wethouder van monumentenzorg, die op 3 mei j.l. op een vergadering belegd door de vereniging „Doctrina" nog moest toegeven dan het al ternatief (bouwen op de Garen- markt) nooit serieus was bestu deerd. Zodat het enige argu ment waarvoor men een monu ment ooit zou mogen slopen, economische belangen, die ver boven het particuliere belang uitgaan, hier in het geheel niet ondersteund kunnen worden. Bepaald leugenachtig is Waal wanneer hij beweert dat het nieuwe project rekening houdt met de wensen van de rijks dienst voor monumentenzorg en „met de wensen die onder de bevolking leven". Hij weet trou wens goed dat de Monumenten- raad het monumentale pand Breestraat 127-129 (het Hof van Holland, met een nog ouder in terieur dan het Gulden Vlies) expres op de momumenténlijst heeft geplaatst om het voor slo ping te behouden. Toch wordt het in dit nieuwe plan gesloopt. Even als Breestraat 131 en 133. Evenals de hele onevenkant van de Ketelboers teeg. Evenals het grootste gedeelte van de bebou wing van het blok aan de Lan gebrug... Niet massaal? Waar praat Waal eigenlijk over? Wen sen van de bevolking. Weet hij niet dat er bij de vele beroep schriften tegen de uitbreiding van C A ook één is van winkeliers uit de Korevaarstraat en de Doezastraat die op econo mische gronden vestiging aan de Korevaarstraat-Garenmarkt bepleiten? Op de Garenmarkt zijn alle voorzieningen mogelijk ten bate van de particulier, A, én van de hele gemeenschap, de stad Leiden zoals planologische verbetering van dit stadsgedeel te, aanhaking van het winkela reaal aan de city, plaats voor bushaltes, parkeerruimten, en zovoort (die bijdrage aan het parkeerfonds is slechts een fooi; over de bouw van vervangende woonruimte hebben we in het geheel niet horen spreken). Con clusie: het nieuwe plan is mas saler, er wordt meer gesloopt, er komt meer nieuwbouw in het zicht en bij gebrek aan alterna tieven lijken de „economische belangen" nog steeds op eigen belang. Kan C A alleen kle ding verkopen door de stad „uit te kleden?" Wij dringen aan op een redelijk alternatief. W. Kuijper, H. Smiets, J. Doove, R. Cruijsen. Schouwburg Donderdag 28 oktober j.l. Een avond waar ik en misschien ve len met mij naar hebben uitge keken. Voor het eerste naar de schouwburg in zijn nieuwe ge daante, nadat ik vorig seizoenen menige voorstelling in het Rijn lands Lyceum heb bijgewoond. Toch wel enigszins gespannen en niet helemaal op mijn ge mak, want stel je voor dat je iets breekt Is er tenslotte niet voor zeven miljoen gulden aan gespendeerd, om ons bouwvallig schouwburgje op te knappen. Buiten is het al donker, maar als je komt aanlopen, zie je van grote afstand al de prachtige verlichting aan de buitengevel, dat je dan gelijk een indruk geeft hoe het er binnen zal uit zien. Netjes voeten vegen, want 'zo hoort dat, en dan =naar bin nen. Keurig beklede wanden, garderobe-juffrouwen netjes in het zwart-wit, doen je achteruit deinzen en je houdt je adem in voor wat je allemaal aan nieuwe bijzonderheden te wachten staat. Mijn eerste afknapper heb ik echter ook al te pakken, want die ene man beneden, die je de weg wijst, is voor zover ik het heb kunnen waarnemen de eni ge. Alles wat hij mij kan vertel len, is dat ik twee trappen om hoog moet zijn. Daar aangeko men is er niemand behalve de garderobe-juffrouw, die het te druk heeft met het aannemen van de diverse kledingstukken om mij te vertellen waar ik moet zitten/ Dus daar ga ik dan deur in, deur uit. Eindelijk, daar heb je mijn plaats, maar ook gedonder, want er zit een dame op mijn plaats, die blijft volhou den dat het haar plaats is. Na nog een keergoed op haar kaartje te hebben gekeken, kwam ze eindelijk tot de ont dekking dat ze verkeerd zat. Enige verwensingen achterla tend, vertrekt ze. Ik dus zitten, waarna ik eindelijk het interieur eens kon bekijken. Prima stoe len, groen bekleed en het po dium ik moest even zoeken waar dat was en kreeg zo mijn derde afknapper. Het podium was voor de helft weg, dus ging ik maar even staan om de andere helft te zoeken. Een aardig podiumpje, verdeeld in twee helften, want als ik recht voor mij uitkeek, liep er een streep dwars door heen. Als ik mij naar links be woog, een grotere rechter helft en andersom. Ik vond het daar om verschrikkelijk dat ik en de mensen die op de eerste en tweede rij aan de zijkant boven zaten, voorover moesten gaan hangen zelfs boven op de leu ning van de stoel moesten gaan zitten, om iets van het podium te kunnen zien. Als u dan be denkt dat er mensen zijn, die deze zelfde stoel voor het hele seizoen hebben gereserveerd, dan is dit toch echt wel de .miskoop van het jaar". Als je voor het eerst gaat reserveren, verwacht je dit namelijk niet, maar bij de eerstvolgende plaatsbespreking zal ik in ieder geval voorzichtiger zijn. A. Akee, Roodenburgerstraat 24 Leiden Markten RUNSBURG, 4 nov., bloemen (resp. rim. prijs, aanvoer) AJstroemeria 353 470; Amaryllis 0,611- 1390; Ane monen 0.232 - 360; Anjers Am. 0,309 - 52760; Anthurium 1,933 - 2492; Chrys. gepl. n.c. 0,396 - 59960; Chrys. Tros N.C 1,842 - 3.1735; Chrys. gepl. jr. c. 0,431 - 5380; Chrys. Tros jr. c. 2,322 - 9578; Eikeblad 0,986 - 795; Euphorbia 0,479 - 6300; Freesia 1,803 - 7477; Gerbera 0,640 - 1060; Gladiolen 0,197 - 4320; Iris 2,534 - 6996; Ixia 1,600 - 655; Lelie kelk 0,200 - 2000; Lelie tak kas 0.401 - 11740; Liatris 0,218 - 11930; Narcis kas 1,862 - 520; Orchideën 1,603 - 200; Rozen grootbl. 0,432 - 3180, Rozen kleinbl. 0,218 18060; Golden Times 0,485 - 3280; Snijgroen 0,985 - 685; Statice 0,801 - 350; Tulpen 2.985 - 595; 2e soort per bos 2,231 - 315; Orchid, cymb. mini 0,446 -1033; 2e srt per stuk 0,169 - 17500; Anjers tros 0,260 - 25380; Rozen Baccara 0.535 - 3880; Rozen Soma 0,331 - 13440; Rozen llona 0,582 - 3420; Stro/Droogbl. onb. 0,742 - 13400; Stro/droogbl. bew. 11,820 - 603; Div. snijbloemen 2,254 - 16176; Div. snijbloemen 0,420 5474; Alstroemeria imp. 0,454 - 12820; Anemonen imp. 0,422 - 4760; Anjers am. imp. 0,182 - 2800, Gladiolen imp. 0,190 - 2670; Lia tris imp. 0,090 - 50; 2e soort per bos 0,100 - 230; Orchid, arach imp. 0,668 - 8117; Orchid, dendr imp. 0,083 - 13000; 2e srt. per stuk 0,145 - 200; Mimosa imp. 2,235 1339, Protea imp. 0,780 1050; Oiv. bladsrt. imp. 1.446 - 2144; Div. snijbl. imp. 1.829 - 8317; Div. snijbl. imp. 1.850 3369; Azalea 2,183 - 98; Begonia 0,607 - 366; Cy claam 1,773 - 288; Poinsettia 2,527 - 1349; St. Paulea 0,844 - 928; Div. Pot planten 1.312 - 2070. „Een vrouw als Beppie" heet nu gewoon Gypsy" pagina 14 LEIDSE COURANT VRIJDAG 5 NOVEMBER lw.Jl baartjes maken. Rose Lee komt alleen te staan, roept uit dat ze het allemaal voor die kinderen heeft gedaan, maar beseft dan opeens dat het voor haar zélf was. Als Beppie Nooij die laatste scén'e voor speelt, lopen je op armlengte afstand de koude rillingen over de rug. Die scène zal niet verder komen dan de huiskamer van Beppie Nooij. Ze zal hem op het toneel niet spelen „Een vrouw als Bep pie" zal straks de ronde langs de theaters doen, gewoon weer als „Gypsy", de Ame rikaanse titel. Schoenen Beppie Nooij: „M'n kinderen hebben me wel eens gevraagd; Waarom doe je dat allemaal? Dan zei ik: Omdat ik 't niet laten kan. En zo is het. Ik heb van alles gedaan. De Sleeswijk-revue, een negerin in een operette, toen ik zeventien was speelde ik bij de grote Louis de Vries, anderhalf jaar cabaret bij Sonneveld, vier seizoenen bij Toon Hermans en volk stoneel bij Herman Bouber en bij mijn vader. Toen die overleed moest ik het Amsterdams Volkstoneel wel overnemen. Regisseren, stukken zoeken de boel fi nancieel draaiende houden. „Rooie Sien" was daarbij onze subsidie. Echte subsidie kregen we pas in 1969. Maar ik zou van dat leven geen dag willen missen!" Bep pie Nooij schreeuwt dat die dag bijna de kamer in, zodat er een bijna verbouwe reerde stilte valt. Ze neemt zichzelf een beetje terug: „Denk nou niet dat ik hier zit te spelen. Zo ben ik nu eenmaal. Sorry. Ik zit hier nu met kousen aan, zonder schoenen, maar normaal loop ik op blote poten. Als ik regisseer, roept iedereen: „Waar zijn je schoenen, Bep pie?" Zorgen Het is Beppie Nooij te veel geworden. Moeder van een gezelschap, maar ook moeder van drie zoons die voor haar werken. Als het blocnote van de verslag gever is opgeborgen wil ze nog wel kwijt dat ze zich zorgen maakt over de tijd, over waar haar kleinkinderen uiteinde lijk terecht zullen komen. En over het volkstoneel. .Nederland gaat me aan m'n hart. Daarom zou ik zo graag willen dat er vandaag nog echt volkstoneel zou wor den geschreven. Ik zit nu alweer aan volgend jaar te denkene. Dan zullen we misschien weer een oud stuk moeten spelen. Maar kijk. om je heen. Is er niet genoeg stof voor modern volkstoneel. Kijk bij mij in de buurt: Die houdt het met die, die is aan de drank, die is aan de drygs. De stof ligt op straat. Hier in de buurt worden de meeste diefstallen Bloemenveiling HONSELERSDIJK (Bloemenveiling CCWS). donderdag 4 november 1976 Euphorbia 41-105, snijgroen 135-280. amaryllis 68-106, anjers 27-60, anjers tros 280-730, anthuriums 139-360, chry santen tros normaalcultuur 144-270, chrysanten gepl. normaalcultuur 39-108, chrysanten tros jaarrondcultuur 215- 310, chrysanten gepl. jaarrondcultuur 55-102, fresia enkel 225-415, fresia dub bel 421-650, gerbera gemengd 49-78. gerbera op kleur 55-119, gladiolen 347- 395, irissen 218-325, leliekelken 56-75, lehetakken 47-220, orchideeën 67-710, rozen groot 45-90, rozen klein 23-64, strelizia 244-320. De gok kers in Atlan tic City kun nen binnen kort hun hart ophalen. On langs beslis te het stads bestuur dat gokken weer is toege staan. Op ve le plaatsen in de stad wor den nu jack pots te koop aangeboden. In vele ma ten, zoals dit model dat niet groter is dan dertig bij vijftig centi meter. 1 Morgen; zou de feestelijke première an nex jubileum in de Rotterdamse Schouw burg plaats vinden. Drie dagen geleden gebeurde het. Al eerder moesten voorstel lingen afgelast worden omdat Beppie Nooij haar stem kwijt was geraakt. In Hans van Willigenburgs televisiepro gramma „Een rondje theater" kon ze dan ook slechts na medische behandeling een beetje reclame maken voor „haar troep". Uiteindelijk zijn de spanningen blijkbaar toch te veel voor haar geworden. Een hoofdrol, én de regie, én dan nog eens de leiding van het hele gezelschap. En dat enkele maanden nadat ze aan het sterfbed van haar moeder, Beppie Nooij sr. had gestaan. Kort voor de dramati sche gebeurtenissen vertelde, ze me nog in een interview: „Eigelijk begin ik nu pas aan m'n eigen rol. Ik begin nu pas te voelen hoe ik het moet spelen. Tot nu toe heb ik er gewoon de tijd niet voor gehad". Beppie Nooij zal haar rol niet spelen. Mady Misset een vast lid van het Amsterdams Volkstoneel neemt de hoof drol in de monsterproduktie van zo'n 50 man over. Zakelijk leidster mevrouw Fré Wunnink verklaart met een stem die eerder op huilen dan op lachen staat: „Het is verdrietig, het is heel erg verdrie tig. Het is echt niet zo dat Beppie over een paar weken weer de rol kan opne men. Ik hoop dat wij dit seizoen gewoon kunnen volmaken met Mady Misset. Bep pie Nooij zal zelf misschien volgend jaar pas weef iets kunnen doen". Theaterwijf Dubbel dramatisch allemaal als je be denkt hoe een gesprek vlak voor de gebeurtenissen bij Beppie Nooij plaats vond. In een kamer die één en al theater was. De sfeer van vlak voor de voostel- ling, met zware rode velours gordijnen die eerder aan de planken dan aan een huiskamer doen denken. Beppie Nooij zelf zit erbij of ze zó op kan voor haar rol maar er alleen nog niet voor gekleed is. Met een stem die een omscholingscur sus tot bariton niet geheel zonder succes heeft doorstaan, zegt ze: „Ik ben een Kaping van korte duur WENEN (AP) - De 20-jarige Pool Andrezej Karoszinski heeft gisteren een Pools ver keersvliegtuig dat op weg was van Kopenhagen naar War schau gekaapt en de piloot ge dwongen naar Wenen te vlie Beppie Nooij viert geen vijfendertig ja rig jubileum aan het tonaal. Beppie Nooij neemt geen afscheid als actrice met de musical „Een vrouw als Beppie": Beppie Nooij is ingestort. Een dramati sche wending van wat een feestelijk seizoen voor de ruim vijftigjarige actrice van het Amsterdams Volkstoneel had moeten worden. Beppie Nooij zakte in elkaar tijdens de repetities van de om haar heen gevormde musical en kon niets anders uitbrengen dan: „Geef mijn rol aan een ander. Ik heb er de kracht niet meer voor". Rillingen „Een vrouw als Beppie" was het verhaal van een Amerikaanse, Rose Lee, die alles op alles zette om van de groep kinderen waarmee ze de theaters van de Verenigde Staten afreisde sterren te maken. Een keiharde vrouw bezeten van de theater- droom die ze zelf als dochter van een spoorwegbeambte nooit waar had kun nen maken. Een droom die ze op „haar" kinderen overplant, maar een droom die uiteenspat als die kinderen haar in de steek laten. De tijd gaat harder dan hun nummer en Rose Lee laat ze al die jaren dezelfde lievig-sentimentele kinderge gen. Daar heeft hij zich directtolst na de landing overgegeven aanr de politie. theaterwijf. Carré in Amsterdam is niet m'n tweede huis, maar met dit hier m'n eerste. Toen ik zeven was speelde ik er m'n eerste rol 's avonds in '„marie-Jean ne een vrouw van de volksklasse". En 's middags speelde ik drie dwergen in Roodkapje. Ik heb de malaise meege maakt, de ellende. Dat m'n vader de schilderijtjes van de muur haalde om de artiesten te betalen. Hoe we van pensio- n naar pension trokken en de dekens pikten om er kleren van te maken. Daar om begrijp ik die vrouw in „Gypsy" ook zo goed. Daarom hebben we die musical naar mij toegeschreven en „Een vrouw als Beppie" genoemd. Haar wereld is mijn leven". gepleegd van Amsterdam. Een de die eerst mensen opbelt of ze zijn, en bij geen gehoor de boel Ik heb ze 's nachts ook aan de lijn De zoon van de notaris zit er bij en gewone volksjongen, bij wijze van ken. Wie schrijft dóór een stuk De musical „Een vrouw als den. Twee groepen van vijf die' óm i óm speelden om de arbeidsinspectie Mr. rust te stellen. Die bovendien een eig 1977 auto moesten hebben om na een half ui kra spelen ijlings Amsterdamwaarts te wodeze den teruggevoerd en die bovendien nczijn. de begeleiding kregen van een eigen ps;even\ choloog. Beppie Nooij wil en kan nu maanzi niemand praten. Ze zal er kapot van zijde lo Een paar dagen geleden zei ze nog: „4e vr zou ik er geen cent voor krijgen, dan zdoene ik nog doorgaan. Het Volkstoneel is mijlotei levenswerk Ik ben ontzettend blij dat <an m'n moeder nog een afscheid in Caritean heb kunnen geven. Nog elke keer als fegen er kom en ik zie dat beeldje van haórodi staan, moet ik even over dat kleine kofepe pie aaien en dan zeg ik zachtjes „Dajanzi Mam". ie lij De Pool die Denemarken was uitgewezen, nadat hij vier maanden in een gevangenis had doorgebracht wegens inbraak, diefstal en valsheid in geschrif te, kon de kaping plegen door te dreigen met een handgranaat die net echt bleek te zijn, maarte' gemaakt was van roggebrood.*— De Pool wordt in zijn land ge zocht wegens het plegen van een groot aantal misdrijven. £0 }N f nRo ili-M Het zal even duren voor Beppie Nooij weer kan doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 14