Eindbeslissing rijkssubsidie betaald voetbal ligt bij KNVB ZIJDELINGS Oplossing of doodvonnis? Barry Hughes twee duels op tribune BARCELONA GEEN SUPERPLOEG RAPPORT-CHRISTLAANSE: NEEM HET OF NEEM HET NIET Italiaanse pers woedend op Deleourt ATLETICO EN NAPELS IN KWARTFINALES Annie City-Pier-Cityloop 1977 in gewijzigde vorm IJSHOCKEYPLOEG TEGEN NOORWEGEN Borckink werkt aan come back Ijshockeyers geschorst O J.NUV£jiVl_öÜiK iyVb i-,c,i.Uo£, COÜiiAiN 1/ Barry Hughes: was ik maar in de dug out gebleven. ZEIST Barry Hughes, de trainer van Haarlem die tijdens de wedstrijd Feyenoord—Haarlem zijn plaats in de dug out verliet en zich bemoeide met de leiding, is door de tuchtcommissie van de KNVB gestraft met verbanning naar de tribune en het zich i onthouden van elke vorm van coaching gedurende twee wedstrij- j den. Hughes kreeg bovendien een boete van vijfhonderd gulden. Sparta's trainer Cor Brom, die bij Utrecht—Sparta de grensrechter I liet blijken van zijn misgenoegen, kreeg alleen een boete: f. 250,—. j Theo Laseroms, trainer van FC Vlaardingen, die een suppoost een klap zou hebben'gegeven, vroeg mondelinge behandeling aan. De spelers Hazelhekke (rode kaart tegen Eindhoven), Marijt en'j Overgoor, alle drie van De Graafschap, kregen schorsingen en boeten van resp. drie duels en f. 200,—, twee en f. 200,— en een en f. 125,—. Damen van NAC kreeg een wedstrijd en f. 200,—. Voorts waren er boekingen voor o.a. Krijnen (NAC) en De Neeling NEC). Het lijvig werkstuk dat de com- missie-Christiaanse heeft afge leverd, laat ruimte voor vragen. Dat er veel zal moeten gebeu ren om het betaald voetbal te continueren voor vele jaren, is buiten kijf. Dat rijkssubsidie niet zonder meer als een „pre sentje" kan worden aangeboden om tijdelijke verlichting te brengen, eveneens. Ook ge meenten kunnen niet blijven doorgaan met steeds grotere subsidies te verstrekken. Of de door de commissie sterk aanbe volen sanering dé oplossing is, mag niet als vaststaand worden aangenomen. Het betaald voetbal is in de ruim dertig jaar van het be staan al sterk gesaneerd (in 1954 begonnen met 80 clubs). De financiële toestand van de (meeste) clubs is er niet door verbeterd. Nog steeds kampt men met tekorten en moet bij gemeenten en bedrijfsleven worden aangeklopt. De KNVB jstaat nu echter voor een beslis sing die wellicht de oplossing is als het optimisme van de commissie bewaarheid wordt (prof. Christiaanse: „Deze fi nanciële impasse zien wij als tijdelijk en kan worden opge lost") maar kan, bij afwijzen van de „hand van de minister", wellicht ook het doodvonnis be tekenen van het betaald voet bal in nabije of misschien wat verdere toekomst. Een uiterst penibele situatie, die in de korte tijd die rest tot de „eerste fase" moet ingaan, nauwgezet en uitgebreid over leg eist, niet alleen intern maar ook met de overige belangen groepen als FBO en zeker Ver eniging van Contract Spelers die er zeer nauw bij betrokken zijn. Het rapport geeft aanbevelin gen, de KNVB heeft de eindbe slissing. Om niet te zeggen: wordt de eindbeslissing opge drongen. DEN HAAG De woorden "neem het of neem het niet" rolden meermalen over de lippen van prof. dr. J.H. Christiaanse, de leider van het team dat een rapport betreffende Rijkssubsidiëring van het be taald voetbal heeft samengesteld. Afgelopen maan dag werd dat aangeboden aan CRM-minister Van Doorn, gisteren aan minister Boersma van Sociale Zaken "omdat er ook een menselijk aspect aan zit als tot sanering wordt overgegaan". Dat is het kernpunt van het rapport, dat gistermiddag in het internationaal perscentrum "Nieuwspoort" in Den Haag werd vrijgegeven. De commissie heeft minister Van Doorn aanbevolen het betaald voetbal te gaan subsidiëren, echter niet permanent maar tijdelijk om uit de financiële impasse te komen. De aanbevelin gen in het rapport zouden over een tijdvak van drie jaar moeten worden uitgesmeerd, te beginnen per 1 januari 1977 waarna de "gezondmaking" met ingang van de competitie per 1 augustus 1979 een feit zou moeten zijn "in een gesaneerde situatie". "Maar", aldus prof. Christiaanse, 'Tiet betaald voetbal hoeft zich daaraan niet te conformeren. Men kan het rapport nemen of niet aanvaarden". De eindbeslis sing komt derhalve te liggen bij de KNVB, in casu het betaald voetbal. er tweeëntwintig worden als de gemeenten blijven voortgaan met (mede)subsidièren. Maar als de KNVB vindt dat het er meer kunnen zijn, moet men zelf met voorstellen komen". Dit rapport is een voorzet aan de minister om tot tijdelijke subsidiëring te besluiten. Zou den er clubs moeten "afvloeien" - welke dat zouden moeten zijn, wordt in het rapport niet aange geven, omdat de commissie dat niet tot zijn taak acht te beho ren - dan zouden deze kunnen worden ondergebracht in een klasse onafhankelijken, waar ook betaald zou worden. Hier voor zou de KNVB dan zelf een plan moeten opstellen. Indien inderdaad 22 clubs zou den overblijven, betekent dat, mits in één afdeling verenigd, 42 competitiewedstrijden. "We heb ben ons gebaseerd op de Engel se situatie, zodat ook op woens dagen moet worden gespeeld", aldus prof. Christiaanse. De commissie is nagegaan waaraan het schort in het be taald voetbal. Conclusies die reeds bekend zijn: gebrekkige accommodaties, moeilijke be reikbaarheid van de stadions, veelal te geringe parkeercapaci- teit, mindere kwaliteit van het spel door "resultaatvoetbal" e.d. Drie fazen Er is een groot exploitatietekort, bij sommige clubs zelfs een per manent, kortom: het betaald voetbal ziet er niet gezond uit. Teneinde de patiënt weer op de been te helpen, en te houden, heeft de commissie aanbevolen Prof. Christiaanse: "Als er zes- hem geldelijke injecties te ge- tien tot achttien betalende clubs ven, waarbij drie fazen in acht zijn, kan blijkens de cijfers quit- worden genomen: te worden gespeeld. Het kunnen 0 1 januari 1977 - 1 augustus Nadrukkelijk stelde prof. Chris tiaanse dat de opdracht, die zijn team moest uitvoeren, inhield advies uit te brengen over de vraag: moet de rijksoverheid het betaald voetbal gaan subsi diëren en daarvoor verantwoor delijkheid gaan aanvaarden, aanvaarden? commissie heeft deze vraag met een volmondig "ja" beantwoord, gebaseerd op verscheidene overwegingen waarvan de voornaamste zijn: de passieve recreatiemogelijkhe den, de stimulans voor het ac tief voetballen en de betekenis voor de Nederlandse "goodwill" in het buitenland. Nader gepre ciseerd: voor recreatie heeft de rijksoverheid al verantwoorde lijkheid aanvaard; hoofddoel stelling van het sportbeleid van CRM is bij te dragen in de bevordering van zowel sportieve recreatie als gereglementeerde sportbeoefening en naar de me ning van de commissie kan be taald voetbal een stimulans vor men voor het actief voetballen door amateurs; goed betaald voetbal dat succesvol is in inter nationale ontmoetingen draagt bij het prestige van Nederland in het buitenland te vergroten. Om dat te bereiken, dient de financiële impasse waarin het betaald voetbal zich bevindt, te worden opgeheven. De commis sie acht sanering - terugbren gen van het aantal betaalde clubs tot 22 - het hèt aangewe zen middel. Voorzet (Van onze sportredactie) DEN HAAG De Groningse ijshockeyer Herbie Redshaw is door de strafcommissie van de Nederlandse IJshockeybond voor drie wedstrijden geschorst, waarvan een voorwaardelijk. De doelman van HYS, Cor Hoogendoorn, is voor één wedstrijd geschorst. Beide spelers werden afgelopen zaterdgavond tijdens de wedstrijd Bondsspaarbank—HYS van het ijs gezonden wegens vechten. Hierdoor is Hoogendoorn vanavond tegen Feenstra op de Uithof niet van de partij en zal Redshaw zaterdagavond in Heerenveen niet kunnen aantreden tegen Feenstra. LOKEREN - Rinus Mi- chels mag voorlopig in Barcelona blijven wo nen en werken. Het heeft gisteravond in Lo keren weinig gescheeld of Michels zou het vol gende slachtoffer zijn geweest van de grote schöonmaakbezem die de afgelopen dagen door Barcelona geveegd heeft en die vijf koppen van de technische com missie heeft doen sneu velen. Michels heeft in het boordevol Cupemo ties verkerende Lokeren wel peentjes gezweteri, want het nietige Loke ren slaagde er dan toch maar in om Barcelona tot een uiterste krachts inspanning te dwingen. Brutaal werkte Lokeren al binnen een half uur de achter stand van 2—0 weg die de ploeg van trainer Novak veer tien dagen geleden in Barcelo na opliep. Daar bleef het Lo- kerse feest echter bij. Tien minuten na de rust loodste Johan Cruijff Barcelona met een simpele voetbeweging in veilige haven. Het restant van het zo vol spectakel begonnen duel werd daardoor meteen een verplicht nummer. Rinus Michels was na afloop best bereid toe te geven dat Barcelona op de rand van eli- vormen aannemen, waardoor Barcelona vervalt tot een ni veau waar niemand wakker van behoeft te liggen. Michels heeft niemand die van Cruijff over kan nemen. Ook Mees- kens ontwikkeling lijkt tot stil stand te zijn gekomen. Steeds meer ook neemt hij de irritan te maniertjes van Cruijff over. Geen wonder dan ook dat Neeskens zo langzamerhand een kaartspecialist is gewor den: rood tegen Tjechoslowa- kije, geel tegen Noord-Ierland, Austria Wien en nu weer tegen Lokeren. Het bomvolle stadion van Lo keren stond al na een kwar tier in vuur en vlam. Verant woordelijk daarvoor was Re- né Verhei jen die vanaf zo'n veertig meter een vrije trap op waarlijk sublieme wijze achter doelman Mora knalde. Nog geen tien minuten later kopte Dalving een vrije trap van Verheyen achter Mora. Tien minuten na de rust was het pleit voor Lokeren be slecht. Sanchez, ingezet voor Sotil, wurmde zich langs de uitblinkende verdediger Mau rice Deschrijver en bracht Cruyijff op maat in stelling. Cruijff had er geen moeite mee om doelman Bob Hoogen- boom te passeren. Lokeren—Barcelona was daar mee afgelopen, want de treffer van Cruijff betekende dat Lo keren opnieuw tweemaal moest scoren om Barcelona nog te elimineren. En dat ge beurde niet, want daarvoor kwam Lokeren kwaliteit te kort. Rob Hartog Een deel van de commissieChristiaanse, v.l.n.r. J. v.d. Gijp (hoofdinspecteur—direc teur van de arbeidsvoorziening in Gelderland en lid van de tuchtcommissie betaald voetbal, aangewezen door de minister van sociale zaken), Jos Coler (lid UEFA—bestuur, oud—voorzitter betaald voetbal), prof. J. H. Christiaanse (hoogleraar Erasmusuniversiteit en lid eerste kamer). De commissie bestaat verder uit E. L. Berg (directeur Ver. van Ned. Gemeenten, hoogleraar Erasmusuniversiteit), H. M. v.d. Kar (wetenschappelijk hoofdmedewerker voor de leer van de openbare financiën aan de Erasmusuniversiteit), F. Plate (organisatie—adviseur) en J. A. Schulte Fischedick (accountant. 1977: het betaald voetbal stelt een beleidsplan op waarmee de sanering gestalte krijgt, er wordt onderhandeld over een CAO, er moet een structuuron derzoek op gang komen; 1 augustus 1977 - 1 augustus 1979: herstructurering van de organisatie en waar nodig in voering van professioneel mana gement, herstructurering com petities, verbetering van accom modaties; 1 augustus 1979: eerste com petitie in gesaneerde situatie. Prof. Christiaanse: "Als het rijk de verantwoordelijkheid aan vaardt, vindën wij het logisch dat er voorwaarden gesteld mo gen worden. Men moet het ech ter zelf willen, en doen. Deze sectie moet zichzelf saneren. De minister komt met een plan en dan kan men het doen of niet. We pleiten ook niet voor perma nente subsidiëring, zoals bijv. bij toneel. Dan moet je dwingen de eisen gaan stellen, zoals ook daar gebeurt". "Wij stellen slechts een tijdelij ke saneringssubsidiëring voor, van drie jaar. Het is duidelijk dat de minister geen geld, dat door de belastingbetalers moet worden opgebracht, gaat gooien in een bodemloze put". Het rapport stelt verder o.a. dat de bijdrage van de NOS voor het uitzenden van betaald voet bal in geen verhouding staat tot het genot dat de tv-kijkers via hun omroepbijdrage betalen, dat eventuele subsidie niet mag worden gebruikt "tot het verder optrekken van exorbitante spe lerssalarissen", dat recettever deling in een bepaalde verhou ding tussen de twee teams die de "voetbalshow" hebben opge voerd billijk is. Prof. Christiaanse: "Ons advies aan de minister is dat hij de verantwoordelijkheid aan vaardt. We hebben er volledig vertrouwen in dat het betaald voetbal zichzelf kan saneren. De minister doet straks een aan bod, maar dat hoeft men niet te aanvaarden. De eindverant woordelijkheid ligt bij de KNVB". HVAN BERGEM TURIJN De Italiaanse pers heeft emmers vol kritiek uitgestort over het hoofd van de Belgische scheidsrechter Deleourt, die woensdagavond tijdens de wedstrijd voor het Europa Cuptoernooi I tussen Borussia Mönchengladbach en AC Torino (00) drie Italiaanse spelers het veld uitstuurde en zes gele kaarten uitdeelde. De Gazetta dello Sport had als kop: „Deleourt hielp Borussia", Tuttosport uit Turijn deed er nog een schepje bovenop met „Scheidsrechter vermoordde Europa Cupwedstrijd", Gazetta del Popoio vond dat de Italianen moesten spelen tegen de „barbaren uit Mönchengladbach" en La Stampa (Turijn) beperkte zich tot: „AC Torino bereikt met acht spelers een eervol gelijkspel". Gazetta dello Sport verder: „Deleourt hielp op eclatante en brutale wijze Borussia Mönchengladbach. Het was een vreselijke voetbal avond die we niet snel genoeg kunnen vergeten." Tuttosport schrijft o.a.: „Slechts acht spelers neutraliseerden de Borussen, hoewel die in de persoon van scheidsrechter Deleourt over een twaalfde man konden beschikken. Er was in Düsseldorf geen voetbalwedstrijd te zien maar alleen een belachelijke en schandalige vertoning van een scheidsrechter". De 47-jarige Fred Deleourt had na afloop van de wedstrijd verklaard aan Italiaanse bestuursleden: „Ik heb geleid zoals de UEFA het wenst. Zoiets is mij in mijn tienjarige internationale loopbaan met meer dan zestig wedstrijden nog nooit overkomen." SPLIT Voor de tweede ronde in het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars heeft Hajduk Split gisteren op eigen veld verloren van Atletico Madrid. De Spaanse bekerwinnaar won met 21, na een ruststand van 1—0 voor de Joegoslaven. Atletico won de eerste wedstrijd al met 10. In Split gaf Zungul Hajduk de leiding in de zestiende minuut. Na de rust stelden Ayalda (54e) en Leal (60e) de verrassende zege en de kwalificatie voor de kwartfinale veilig. Napels op eigen veld met 2—0 van Apoel Nicosia (Cyprus). De doelpunten waren van Speggiorin en Massa. De eerste wedstrijd tussen beide clubs was in een gelijkspel geëindigd, zodat Napels een ronde verder kwam. Van onze sportredactie DEN HAAG. Na twee succesvolle City-Pier-Citylopen is de werkgroep voor dit evenement druk doende die van volgend jaar voor te bereiden. De derde CPC-Ioop, met als favoriete datum zaterdag 26 maart 1977, zal evenwel volgens een andere en naar de werkgroep meent, betere vorm worden georganiseerd. De voorgaande twee CPC-lopen omvatten een recreatie- en een wedstrijdloop. De derde wil men splitsen in een recreatieloop over vijf kilometer start Lange Voorhout, finish Pier .voor leden en niet-leden van de KNAU (weinig of niet geoefende trimmers); een prestatieloop over tien kilometer start Lange Voorhout, finish Pier voor veteranen en geoefende trimmers; halve mara thon start Boulevard, finish Binnenhof eventueel Lange Voor hout voor uitsluitend leden van atletiekorganisaties en op uitnodiging maximaal drie atleten per land (Nederland, België, Engeland, West-Duitsland en Oost-Duitsland). Deelneming aan de wedstrijdloop zou beperkt moeten worden tot maximaal honderd atleten door middel van een limiettijd. Voor de start heeft de werkgroep voorkeur voor 14 uur voor de recreatieloop en 14.30 voor de wedstrijd- en prestatieloop. Er zal gewerkt worden met een budget van 35.000,-. DEVENTER Oud-kernploeg- lid Annie Borckink, die in het afgelopen schaatsseizoen met Sippie Tigchelaar (gestopt met wedstrijdschaatser) rebelleerde tegen schaatscoach Gerard Maarse, is hard op weg haar come back te maken. Gisteravond won Annie Borc kink de eerste selectiewedstrij den van de regio-oost. Het Ei- bergse meisje zegevierde op de Deventer kunstijsbaan op de 1500 meter in 2.23.1. Kernploeglid Joop Pasman werd bij de heren op de 3000 meter verrassend verslagen door Hanemayer, die 4.28.7 liet noteren. Joop Pasman deed er bijna vier seconden langer over (4.32.1). Derde werd Karei te Winkel in 4.38.3. Kwart miljoen voor twee (Van onze sportredactie) DEN HAAG De Nederlandse ijshockeyploeg voor de twee interlandwedstrijden tegen Noorwegen bestaat uit de volgende spelers: Göbel, Van Dun, Bakker, Peternousek, Van der Broek, Cliristiaans (allen Tilburg Trappers), Koopmans, Van Wieren, De Heer en Jansen (allen Feenstra Verwarming), Joosten, Van Soldt en Van Beek (allen Nationale Nederlanden), De Graauw, Huizinga, en Schaffer (allen Orwo) en de HYS-spelers Wielheesen, Hagen doorn, Smulders en De Bruyn. Maandagavond komt de ploeg voor een training bijeen op de Utrechtse kunstijsbaan. Dinsdagavond is de eerste wedstrijd in Frederiksstadt en woensdagavond treden Nederland en Noorwegen tegen elkaar aan in Oslo. lottodeelnemers Den Haag De lotto van week 44 heeft twee deelnemers ruim een kwart miljoen rijker gemaakt. De deelnemers, die de zes getallen goed invulden, krijgen 286.572. De lotto- en totocijfers van de vorige week zijn: Aantal deelnemers: 864.077; Inleg: 3.447 483; Prijzenbedrag 1.637.554.43; le prijs: 2 winnaars, die elk bruto 286.572 ontvangen. 2e prijs: 4 winnaars, die elk bruto 40.938 ontvangen; 3e prijs: 286 winnaars, die elk 858 ontvangen, 4e prijs: 13.993 winnaars, die elk 25 ontvangen; 5e prijs: 12.443 win naars, die elk 25 ontvangen. Tot week 44 minatie in het UEFA Cup-ge beuren heeft-verkeerd. „Wer ken met deze ploeg is een wa re lijdensweg. Dat klinkt hard, maar het is niet anders. Wan neer je zelfs tegen een ploeg als Lokeren in gevaar komt, is er iets mis. Natuurlijk ben ik blij dat we de volgende ronde hebben gehaald maar ik ben realist genoeg om niet al te zeer met de borst vooruit te gaan lopen. Daar hebben we geen enkele reden voor, want iedereen heeft kunnen zien dat Barcelona geen superploeg is". Minder spraakzaam was Mi chels toen de interne proble men bij Barcelona aangesne den werden. Vanuit zijn mond viel in ieder geval niet op te tekenen dat de allerminst overtuigende resultaten in de Spaanse competitie er toe heb ben geleid dat zijn positie bij Barcelona uiterst wankel is. Michels: „Onzin. Ik ga gewoon door. De gebeurtenissen rond de technische commissie staan los van mijn persoontje". Zware tijden Afgaande op wat Barcelona tegen Lokeren liet zien gaat Michels zware tijden tegemoet. Het slijtageproces bij Johann Cruijff gaat steeds ernstiger Het doelpunt van Johan Cruijff dat Barcelona op 2—1 bracht en Lokeren elimineerde. De Belgen hadden in Spanje met 2—0 verloren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 13