[SUTHOFF PERS Bil telefoontjes mededelingen gemeentebestuur leiden 8 tm 12 november '76 Mmlmmmm ad sanctos HAAGSCHE COURANT GOEDE BELONING Cultureel Centrum B.Z.N. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(STER) REPG0 «oud (Steno) typiste SPUITER/MEUBELMAKER IEMAND NASVELD MEUBELEN 071-122244; LEIDSE COURANT VRIJDAG 5 NOVEMBER 1976 Voor de vele blijken van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma JOHANNA CATHARINA HOOGEVEEN-GULDEMOND betuigen wij U onze welgemeende dank. mede namens de kinderen en kleinkinderen J. W. Hoogeveen ï&k begrafenissen crematies kantoor en aula lange mare 69 leiden 071-126618 LEIDSE ANTIEKBEURS Elke zaterdag van 9.00-17.00 uur in de Pieterskerk Kloksteeg - Leiden Grote kollektie kasten, meubels, klokken, porselein, zilver, mun ten en kleding. Ook voor curiosa uit grootmoe ders tijd. Door uitbreiding nog enkele STANDS VRIJ Inl. tel. 071-153095 Leer uw kinderen bidden ALPHEN AAN DEN RIJN INZET van WOONHUIS MET GARAGE EN GROTE TUIN. Jongkindt Coninckstr. 56 op 232.000,-. AFSLAG 10 november a.s. v.m. elf uur in Hotel Centraal te Alphen a.d. Rijn. Bezichtigen dinsdag en donderdag van 2-3 uur en zaterdag van 11-12 uur. Inl. bij Nots A. v.d. Veen Meerstadt te Alphen a.d. Rijn. Tel. 01720-92745. Typen is één; blind-typen is twee. Van teletypistes wordt nog meer verwacht. Accuratesse bijvoorbeeld, ook als de eentonigheid soms insluipt. En de bereidheid tot afwijkende werktijden. Maar omdat die afdeling bij de de spil is tussen redaktie en commercie enerzijds en de technische produktie anderzijds, kan van meetaf aan, dus ook tijdens de (korte) opleiding, een in uitzicht worden gesteld. Vooral jonge vrouwen, ook gehuwde, passen in dat team. Desnoods passen we ook de werkuren ervoor aan. Praat een en ander maar eens door met mevrouw Toetene! of de heer Stein. Die beantwoorden op elk moment van de dag ook alle andere vragen. Vis-a-vis, of telefonisch. Doe maar. WAGENSTRAAT 37 TELEFOON 070-62 45.62 C.VAN BERGE HENEGOUWEN XUNSTGEBITTEN REPARATIES Binnen enkele uren gereed ''Bereikbaar alleen met bus 40-15 (071]-892777 zaterdag» tot 14.00 uur GEEN FILIAAL Vronkenlaan 23. LEIDERDORP HEDENAVOND VRIJDAG 5 NOV. NIEUWE WETERING een exclusief optreden van; no. 1 op alle hit-parades bekend van „Mon Amour", radio en t.v. I Aanvang 8.00 uur. Zaal open 7.30 uur. Zo juist ontvangen WARM GEBREIDE DAMES PULLOVERS met col en geborduurde camel - zwart - QC marine 40.y«> PULLI'S 17.95 extra kwaliteit DAMESVESTEN in aparte tinten RECLAME LANGE 5.95 „JOVANDA" PANTY'S 20 - 30 en 60 denier OVERDUIN GEMEENTE SASSENHEIM Op de secretarie, afdeling financiën is plaats voor een: Vereist: diploma MAVO-4 (type-diploma wordt op prijs gesteld). Aanstelling zal, afhankelijk van leeftijd en praktijker varing geschieden in de rang van: klerk (salarisgrenzen van ƒ1.031,- tot ƒ1.809,-) of klerk A (salarisgrenzen van ƒ1.097,- tot ƒ1.984,-). Deze bedragen zijn exclusief de thans geldende toeslag. Bij jeugdige leeftijd wordt het salaris overeenkomstig aangepast. Vakantietoelage 7.8 Verplaatsingskosten- en studiekostenregeling zijn van toepassing. Premie A.O.W. komt voor rekening van de gemeente. Sollicitaties te richten aan de burgemeester binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad. Bij de Repgo TNO instituten is plaats voor een Haar werkzaamheden omvatten voornamelijk het uit werken van wetenschappelijke manuskripten in de Engelse taal op een EBM-MK 82 machine en het typen van brieven vanaf konsepten. Mocht U interesse hebben voor deze funktie dan kunt U Uw sollicitatie richten aan de Afd. Personeelszaken REPGO-TNO, Lange Kleiweg 151, Rijswijk, onder ver melding van de letters ST/Br/21 op brief en enveloppe. ten tweede met groot rijbewijs die tevens genegen is te assisteren in de werkplaats bij het gereedmaken van de meubelen indien dit nodig is. •w- 4,08 per plaatsing (voor de eerste 30 woor- w den - niet groter dan 12 letters) .yf, ieder woord méér 24 ct. exclusief 4% BTW W' BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST W ■Tf op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2 x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: Z slechts 3 x betalen regel-telefoontjes Z te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkorpsen 28 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk im aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur I Personeel aangeboden Voor al uw gas- en verwarming sproblemen naar landelijk er kend INSTALLATEUR G. P. de Haas Tel. 071-124310-140919. I Huish. pers. gevraagd Stichting Flanorpad vraagt een zelfst WERKSTER voor schoon houden van studentenflats werktijden dagelijks van 9.00- 12.00 uur. Voor inl. 's avonds na 19.00 uur Flanorpad 3. tel 151640. WERKSTER gevraagd voor 2 ochtenden per week in de Me- renwijk tel. 210742. WERKSTER voor enkele uren per dag gevr. Werktijden n.o.t.k. Inl. Captain's Inn. Sofaweg 150, Roelofarendsveen Tel. 01713- 2454 Part-time onderwijzeres zoekt een goede HULP die 1 1/2 dag per week voor haar gezin wil •gen. 01717-5980. WERKSTER gevr. voor 1 och tend per week bij fam. Boekhor st, Vuurbloem 7, Merenwijk. Lei- den. Tel 211280. I Diversen pers, gevr. Gevr. NET WINKELMEISJE plm. 17 jaar. Vos Banketbakkerij, Kooilaan 19. Leiden. Tel. 125157. Petit Restaurant „De Koper wiek" vraagt i.v.m de gestadige groei van ons bedrijf twee nette MEISJES van 17 tot 20 jaar. Vijfdaagse werkweek, geen avond- en zondagsdienst Per soonlijk aanmelden na 7 uur Papiermolen 5 (Winkelcentrum „De Kopermolen), Leiden. LUBA LUBA LUBA LUBA voor alle uitzendkrachten. Nieuwe Rijn 35. Leiden. Tel. 071-140341. Winkelcentrum De Aarhof 67. Alphen a/d Rijn. Tel. 01720- 94645. Jonge MEDEWERKER gevraagd in de bloemen bij J. Kester, Sotaweg 7. Roelofarendsveen. tel. 01713-3113. Gevr. een 1e. 2e of 3e BANKET- BAKKERSBEDIENDE. Banket Bakkerij J. C. Hogenboom. Ho ge Rijndijk 102, Leiden. Tel. 122024 na 19.00 891553. Albert Heijn in BV. In onze filia len Voorschoten, Leiden hebben wij plaats voor een SLAGER. Inl. worden u gaarne verstrekt door onze bedrijfsleider Dhr. A. J. v.d. Knaap Tel. 131531. MEDEWERKSTERS gevraagd vanaf 17 jaar. Wasserij Nooitge- dacht, v.d. Valkboumanweg 184, Leiderdorp. Tel. 071-120395. Gevr. voor zo spoedig mogelijk een BROOD- en BANKETBAK- KERSBEDIENDE. Van Rijn's Bakkerij. Noordeinde 175, Roe lofarendsveen. Tel. 01713-2539. kWinkel/kappers pers, gevr. KAPSTER gevraagd, part-time. Kapsalon Dofferhoff, Leisterstr. 30. Leiden, tal. 152029. Albert Heijn B.V. In ons filiaal Kopermolen 44 hebben wij plaats voor een 1e VERKOPER in opleiding. Leeftijd v.a. 20 jaar. Bekendheid met levens- middelenbedrjjf wordt op prijs gesteld I.v.m. promotiebeleid min. opl. Mavo niveau. Inl. wor den u gaarne verstrekt door onze bedrijfsleider Dhr. A. J. v.d. Knaap Tel. 131531. Commissie volkshuisvesting. Commissie ruimtelijke ordening en openbare werken en Commissie economische aangelegenheden. Dinsdag 9 november a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad vergadert op maandag 8 november a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Herziening van het geldende bestemmingsplan Leiden-Merenwijk ten behoe ve van de bouw van woningen door Holland-Woning b.v. Verhoging van de tarieven van gemeentelijke belastingen en andere heffin gen. Buitengewone onderhouds- en verbeteringswerken aan 130 woningen in complex II van de woningbouwvereniging „De Tuinstadwijk". Huren van de N.V. Nederlandse Spoorwegen van een terrein aan de Herensingel en de aanschaffing en plaatsing op dat terrein van 40 tijdelijke wooneenheden ten behoeve van de vervangende nieuwbouw in De Kooi. Verordening houdende regelen ten aanzien van het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op gemeentelijke riolering. Structuurschets Leiden-West. Brief van Burgemeester en Wethouders van Leiden over de vervulling van het burgemeesterschap. 9 Ruiling van gronden respectievelijk gelegen aan de Brahmslaan en in het centrum van de Merenwijk. Rekening-courant-krediet aan de Stichting Mast. Motie van de heer Meijer e.a. inzake uitbreiding van het kiesrecht voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Aanvullend krediet voor de aanleg van een sierbestrating in de Haarlemmer straat. Uitbreiding van het clubhuis op de speeltuin Westerkwartier. Wijziging van de Huurautoverordening. Instelling van een fonds voor bovenwijkse voorzieningen en het vaststellen van het bedrag van de toeslagen op de uitgifteprijs van gronden ter storting in dat fonds, alsmede aanpassing van de verordeningen op het beheer van het grondbedrijf en op het beheer van het saneringsbedrijf. Besteding van gelden uit het „Fonds voor bovenwijkse voorzieningen". Interpellatie van het raadslid de heer L. Beijen met betrekking tot de standpunten inzake het super-Phénix-project Verzoeken van schoolbesturen om medewerking te verlenen als bedoeld in artikel 50 van de Kleuteronderwijswet en artikel 72 van de Trager-onderwij s- wet 1920. Vervanging van de Volkswagenbedrijfswagen van de Dienst beheer school gebouwen. Beschikbaarstellen aan de Sportstichting van een krediet van 400.000,— voor de bouw van een botenloods ten behoeve van verhuur aan de Leidse roeivereniging Die Leythe. Voorstel om in te stemmen met het voornemen van de Welzijnsraad om een tweede burgerraadsman aan te stellen. Rekening-courant aan de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afd. Leiden ten behoeve van de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar baarmoe derhalskanker. Garanderen van een aan de Stichting Huize Roomburgh te verstrekken geldlening. Gemeenschappelijke regeling „Centrum voor automatisering midden West- Nederland". Gemeentelijke dienst voor het Rekencentrum en het inbrengen van het computercentrum van de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit in eerstgenoemde dienst. Instelling van een fonds stadsvernieuwing. 0 Verlenging van de huurovereenkomst met de Onderwijsstichting St Bona- ventura voor grond gelegen op het Schuttersveld. Verkoop van een perceel grond gelegen in de Merenwijk. Aanschaf van schilderijenrekken ten behoeve van het Stedelijk Museum „De Lakenhal" en betreffende het voorstel van het raadslid de heer Höppener c.s. inzake de stichting van een artotheek. GfiI1166nt6r2.Bd Agenda: Gemeenschappelijke vergadering over het volkshuisvestingsplan. Commissie ruimtelijke ordening en openbare werken. Donderdag 11 november a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Plaatsing op de ontwerp-lijst van beschermde archeologische monumenten van enige percelen in Roomburg. Aankoop bedrijfspanden Rembrandtstraat 12 t/m 16. Grondregeling Huigpark i.v.m parkaanleg en woningbouw aan de Lange- gracht 9 Vestiging recht van overbouwing voor een gedeelte van het dak van het winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk. Correctie op de uit het grondbedrijf genomen oppervlakte Lb.v. de school voor woonwagenkinderen aan de Gabriël Metsustraat Standpunt bepaling inzake de Churchillbrug. Stand van zaken m.b.t de Sumatrabrug. Verkoop van een perceeltje grond aan de Stationsweg. Terugkoop van een perceel grond in de Merenwijk. Commissie voor sociale zorg, maatschappelijke aangelegenheden, gezondheids zorg en cultuur op donderdag 11 november a.s. om 20.00 uur in kamer 263 van het stadhuis. Gezamenlijke vergadering met de adviescommissie inzake het huisvestings- vraagstuk. Agenda. Toewijzingsbeleid m_b.L de serviceflat voor bejaarden „Schouwenhove" van de Stichting Zomerland. Na behandeling van dit agendapunt vergadert de commissie sociale zorg enz. verder over de volgende agendapunten: Subsidie-afrekening Stichting Bureau voor Maatschappelijk Werk over het jaar 1974. 9 Aanschaffing goederen t.b.v. de Gem. Dienst Sociale Werkvoorziening tot een totaalbedrag van 5.549,20. Planning bezoek van de commissie aan een aantal bejaardencentra. Bovengenoemde vergaderingen zijn alle openbaar. Wie meer wil weten over de te behandelen agendapunten, kan daarover infonnatie vragen bij het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00—12.00 en van 14.00-17.00 uur. Spreekuur Wethouder Volkshuisvesting Op donderdag 18 november a.s. houdt de wethouder van volkshuisvesting A. Verboom zijn maandelijkse spreekuur. Het spreekuur wordt gehouden van 19.30 tot 20.30 uur 's avonds en vindt ditmaal plaats in «het clubhuis van de Speeltuinvereniging Vogelenwijk, ingang einde Nachtegaallaan. Dit spreekuur is met name bedoeld voor bewoners van het Houtkwartier en de Vogelwijk en omgeving, die huisvestingszaken met de wethouder willen bespreken. In december wordt er geen spreekuur gehouden. In januari volgend jaar is de Zeeheldenbuurt aan de beurt. In februari wordt het spreekuur in de Merenwijk gehouden. Datum, tijdstip en plaats van deze spreekuren worden tijdig in deze advertentie bekendgemaakt. Commissievergaderingen Verkeerscommissie. Maandag 8 november a.s. om 15.30 uur in de koffiekamer van het stadhuis. Agenda: Gezamenlijke bespreking met de commissie voor verkeer en vervoer van de gemeente Oegstgeest over de eventuele afsluiting van de Rijnsburgerweg in het kader van het busbanenplan. Commissie economische aangelegenheden. Dinsdag 9 november a.s. om 20.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. Agenda: Instelling wijkmarkt in Leiden Zuid-West Informatief overleg over de plannen om te komen tot uitbreiding restauratie op het terrein van de Groen oordhall en. Mededelingen: o.a. distributie-planologisch onderzoek. Commissie kunstopdrachten Herhaalde oproep aan beeldende kunstenaars Ruimtelijke behandeling van de Hazenwindsteeg in de relatie tot de gerestau reerde Leidse Schouwburg en het Cultureel Centrum K&O. Gedacht wordt daarbij aan verlevendiging van de Hazenwindsteeg door onder meer vormgeving van de verlichting in deze steeg, zonder daarbij de kleinscha ligheid ervan uit het oog te verliezen. Voor het project is een bedrag van ongeveer 50.000,— beschikbaar, incl. B.T.W. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden binnen 14 dagen ingewacht bij het secretariaat van de 1%-Commissie, kamer 344, stadhuis, Leiden. Desgewenst kunnen sollicitatieformulieren worden aangevraagd. Telefoon: 071-145344, toestel 125.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 10