Resolutie tegen CDA afgezwakt Leids college schrijft boze brief aan Den Uyl Carter blijft nog in Plains Mondale naar Washington Kleine fracties gehandhaafd £Móa(2owa/nt Kort Rapenburg 2, Leiden, postbus 11, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Oirecleur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) f 0,45 per mm. Telefoontjes 4,08 - Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen: kwartaal 38,27; jaar 149,15; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 5 november 1976, 67e jaargang no. 20574 Sissi (2) Sissi als keizerin op Ned. I om 19.55 uur. Om 21.50 uur Het spel en de knikkers, over sport en om 22.00 uur Hotel op stelten. Ned. II om 20.25 uur Hotel de Botel, om 20.55 uur De Jorda- ches en om 21.45 uur Wordt u al geholpen. Veranderlijk Vannacht enkele opklaringen en minima rond 4 graden. In het algemeen veel bewolking en plaatselijk regen. Maxima omstreeks 10 graden. Morgen: Zon: 7.44-17.03, Maan: 16.55-07.04. Schev. hoow.: 2.02-14.19, laagw.: 10.01-22.13. Zeehondenjacht moet stoppen DEN HAAG (ANP) De zeehondenjacht in het hele Nederlands- Duits-Deense Waddengebied moet zo spoedig mogelijk stopgezet worden. Om dit te bereiken zullen de ministers Van der Stee en Westerterp en de staatssecretarissen Brinkhorst en Meyer contact opnemen met de betrokken Deense autoriteiten. Drie Tweede Kamerleden van de KVP hadden de alarmklok geluid toen hun was gebleken dat in de laatste tien jaar het aantal zeehonden in het Nederlandse Waddenzeegebied van 1500 tot minder dan 400 is teruggelopen. Hapt zo lekker weg Op de nationale bloemenvakten- toonstelling die in Alsmeer wordt ge houden is de enige eetbare roos ter we reld. genaamd „Red Succes", te bewon deren. Hij wordt bo vendien geserveerd in het restaurant ..Kaatje bij de Sluis" in Blokzijl en is volgens „ken ners" bijzonder smakelijk. LEIDEN Het college van B. en W. van Leiden heeft een boze brief aan minister president J. Den Uyl geschreven waarin de ministerraad wordt verweten bij de nieuwbouw van het Academisch Zieken huis van Leiden niet voldoende inspraak te hanteren. Aanleiding tot de brief is een vierde variant op de bouwplannen, waar het college nog niet van op de hoogte was gesteld en die bij de ministerraad goed is ontvangen. Het Leidse college zegt in de brief zich te verbazen over de gevolgde inspraakpro cedure. Het college kreeg vorige maand drie variantenter bestudering voorgelegd waarover de mening van de gemeente werd gevraagd. De vierde variant, afkom stig van de commissie Hoffman was daar niet bij. „Daarbij werd de indruk gewekt dat het uwerzijds op prijs werd gesteld ter zake het standpunt van onze gemeente te kennen", stelt de brief. Het gemeentebe stuur wil op korte termijn van het vierde alternatief op de hoogte worden gesteld. De vierde variant houdt nieuwbouw op de sportterreinen rond het Piet Paaltjespad achter het bestaande ziekenhuiscomplex in met daarbij renovatie van de rest van het huidige ziekenhuis. De variant zou een besparing opleveren van tegen de 200 miljoen gilden. (Zie verder pagina 3) Peter Panton, een 19-jarige Amerikaanse student, heeft dinsdag verkeerd gewed op de verkiezingsuitslag. Om zijn schuld te betalen moest hij gisteren een half uur op handen en voeten kruipen om een pinda over een voetpad te blazen langs een plein op de campus van de Brown Universiteit in Providence, waar hij studeert. Het was geen peuleschil. PLAINS (UPI/Rtr/AP) - Op zijn eerste persconferentie na zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten heeft Jimmy Carter gisteren in zijn woon plaats Plains verklaard dat hij de nieuwgekozen vice-president Walter Mondale zal afvaardigen naar Washing ton tot zijn installatie in januari. Hij was van mening dat een nieuwe gekozen president een zekere afstand dient te bewaren tussen zichzelf en de federale hoofdstad, waar de zittende president nog vertoeft. Aanvankelijk had hij ge meld twee of drie dagen per week in Washington door te brengen, tot zijn installatie. Mondale zal hem nu vervan gen. „Hij zal ik zijn", aldus Carter. Bij de selectie van zijn ministers wil hij te werk gaan zoals bij de selectie van zijn running mate. Hij denkt niet voor decem ber een minister aan te wijzen, maar zeer voorzichtig en methodisch te werk gaan. Hij wil aanbevelingen uit het hele land vragen en dan met Mondale beoordelen wie geschikt zijn. In zijn werk wil Carter een nauwe relatie met het Congres tot stand brengen om zijn plannen van volledige werkgelegen heid en vermindering van de inflatie te bereiken. Maar hij waarschuwde dat „wij niet alles kunnen". Hij achtte het moge lijk dat hij in januari een belastingverla ging van 10 tot 20 procent zou aanbeve len, als de economie nog blijkt te stagne ren en de werkloosheid toeneemt. Carter verklaarde nog eens dat het bui tenlands beleid gecontinueerd zal wor den, al is hij van plan zoals gisteren bleek uit een interview met het weekblad Time af te stappen van de machtspoli tiek van Kissinger en daarvoor in de plaats een politiek te gaan voeren die mikt op „orde in de wereld" als een streven naar vrede. Hij hoopt dat de OPEC-landen niet tot een verhoging van de olieprijs zullen overgaan, en verklaar de dat hij mogelijk zijn standpunt over een Amerikaanse tussenkomst in Joego slavië, als de Sovjet-Unie na Tito's dood zouden besluiten tot een invasie, zou wijzigen. Hij wil een dergelijke invasie beschouwen als een zeer ernstige versto ring van de vrede. Op grond van infor matie uit Joegoslavië zei hij dat de Joego slavische leiders overigens geen Sovjet invasie verwachten. Carter wil de staf van het Witte Huis geen zeggenschap geven over andere re- geringsbureau's of ministeries, zoals on der Nixon het geval was. De staf zal geen bestuurstaken verrichten, aldus Carter. (Over de mentaliteitsverandering in de buitenlandse politiek, zoals Carter die schetst in Time, zie pag. 7 en 11). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG PvdA-lijsttreker premier Den Uyl heeft gisteren een knieval gemaakt voor het CDA door afstand te nemen van de harde eis uit de geruchtmakende ont- werp-resolutie, dat PvdA en PPR alleen als grootste combinatie aan een volgende rege ring zullen deelnemen. Voor Den Uyl is het voldoende dat de verkiezingsuitslag op 25 mei volgend jaar een kabinet mogelijk maakt, waarin het aantal progressieve mi nisters tenminste even groot is als het aantal CDA-ministers en hijzelf als minis ter-president optreedt. De verklaring van Den Uyl, tot stand geko men na urenlang topberaad binnen de Partij van de Arbeid, is in CDA-kringen met ge mengde gevoelens ontvangen. Geconstateerd wordt, dat Den Uyl de resolutie weliswaar heeft afgezwakt, maar dat hij aan de andere kant de eis dat hij premier moet blijven overeind houdt. Het standpunt van het CDA is, dat de grootste partij de premier levert. CD A-lijsttrekker Van Agt hield zich gister avond duidelijk op de vlakte. Hij nam het woord 'concessie' niet in de mond, maar sprak slechts van een 'belangwekkende ont wikkeling'. Hij wees erop, PvdA en PPR ook in een kabinet met acht progressieven en acht confessionelen door de beslissende stem van de premier de zaken naar hun hand zouden kunnen zetten. Aan de andere kant heeft PPR-voorzitster Ria Beckers de voorwaarde van Den Uyl voor voortzetting van de coalitie met de christen-democraten veroordeeld. Volgens haar laat de resolutie geen ruimte voor de 8-8-formule. Premier Den Uyl is er met zijn stellingname wel in geslaagd zijn opstandige partijgeno ten in het kabinet, de ministers Duisenberg en Van der Stoel en staatssekretaris Van Dam, achter zich te krijgen. Het herstel van de rust op dit front heeft echter wel weer geleid tot het begin van een oproer in een ander PvdA-kamp, het partijbestuur. Een grote minderheid, naar verluidt de helft min één, verzet zich krachtig tegen de strategie- Den Uyl. PPR-fractievoorzitter de Gaay Fortman heeft minister Van Agt (Justitie) gevraagd opheldering te geven over twee van zijn uitspraken. De ministeriële uitspraken, ge daan door de CDA-lijsttrekker Van Agt, waarover de PPR-fractievoorzitter vragen heeft gesteld, luiden: "Het gevoerde beleid is niet ons beleid, want de KVP en ARP zitten met een minderheid in het huidige kabinet. Daarom kunnen wij deze daden van het kabinet niet voor onze rekening nemen" en "als christen-democraten alleen aan het bewind zouden zijn geweest, zouden een aantal van die besluiten er anders hebben uitgezien". Ontslag twintig chauffeurs Hotam (Van een onzer verslaggevers) damse bedrijvengroep Van den Broek. Deze firma DEN HAAG Voor een twintigtal chauffeurs heeft echter kort geleden het touringcarbedrijf van het Haagse touringcar bedrijf de Hotam is overgedaan aan Broere Reisbureaus en Autobus bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een ontslag- ondernemingen in Rotterdam. Een aantal perso- vergunning aangevraagd. neelsleden van de Hotam voelt echter weinig voor deze overgang, waarna de formele ontslagprocedu- Ongeveer een half jaar geleden besloot de directie re op gang is gebracht. De Vervoersbond van het van de Hotam tot samenwrking met de Amster- FNV is inmiddels ingeschakeld. De Utrechtse politie ondervindt veel hinder van nep-parkeerbon- nen, die regelmatig worden uitge deeld... waarschijnlijk door beroep schauffeurs aan autobezitters, die... C~V ...hun wagen zo parkeren dat er twee olifanten en ooo Carrousel In het Lips Auto- tron, waar vandaag tot en met zondag voor de derde maal een markt wordt gehouden van an tieke en oude voer tuigen, staat dit car- roesel te koop. Hij draait op stoom, dateert uit 1920, is gemaakt in Enge land en is voor 15.000 gulden te verkrijgen. Onvoldoende steun voor KVP plan Voor het aanbrengen van een nieuw kwartaal abonnement op de Leidse Courant ontvangt u deze „half-automatische ..herenparaplu. Een mooi kadootje. NOTEER m.i.v als nieuw kwartaalabonnee van de Leidse Courant woonplaats Stuur als dank voor de moeite de herenparaplu naar: woonplaats: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ondanks hun verwoede pogingen zijn de Tweede Kamerleden Andriessen en Van der Sanden (KVP) er gisteren niet in geslaagd in de Tweede Kamer voldoende steun te krijgen voor een plan om de kiesdrempel te verhogen. Aanvankelijk leek het er op dat dit plan nog een kansje zou maken, maar de kamer moest niets meer hebben van het „gesleutel" aan de kieswet. Andriessen en Van der Sanden hadden een oud KVP-plan van 1970 uit de ijskast gehaald, en wilden de kieswet zo wijzigen, dat er een kiesdrempel komt van drie keer de kiesdeler. Zij wilden daarmee het doelmatig werken van de Tweede Kamer bevorderen. Zou dat plan worden aangenomen, dan kunnen alleen fracties van tenminste drie Kamerleden blijven sbestaan. Het GPV. de PSP en de RKPN zouden dan volgend jaar niet in de Tweede Kamer terugkomen. De indieners van het initatief-wetsvoorstel gokten op een kleine meerderheid voor hun plan. Onverdeelde steun kwam er echter alleen van KVP en DS'70. Bij de stemming dinsdag zullen naar schatting zo'n 50 kamerleden hun stem aan het initaitief-voorstel geven. Dat is onvoldoende en de voorgestelde wijzigingen van de kieswet gaat in dat geval dan ook niet door. Oud-minister H. A. Korthals overleden DEN HAAG (ANP) - Op vakantie bij zijn dochter in de VS is gisteren overleden het lid van de Raad van State drs. H. A. Korthals. De heer Korthals werd 65 jaar. Van 1959 tot 1963 was hij vice-minister-president en minister van Verkeer en Wa terstaat in het kabinet-De Quay. ADVERTENTIE. HELEMAALNIEUW EN SNELLER IS FOXY FASHION JOUW NIEUWE WINKEL V0LMETNIEUWEM0DE IETS EERDER DAN ALLE ANDEREN BREESTOAAT131-133 LEIDEN Bouwkeet in as LEIDEN Een bouwkeet aan de Kaiserstraat is gistermiddag afgebrand. Het vuur is waar schijnlijk ontstaan door zelfont branding van een hoeveelheid gebruikte poetsdoeken. De scha de wordt geraamd op 7000 gul den. Lodewijk de Boer ontvangt za terdag 27 november in de Maa- strichtse Stadsschouwburg de prijs van nederlandstalige to neelauteurs, de Edmond Hus- j tirix-prijs. Met deze onderschei- i ding wordt zijn gehele oeuvre De Nederlandse Kunstkring ex poseert t/m 21 november werk van de leden in Panorama Mes dag, Zeestraat 65b Den Haag. Meerderheid Labour geslonken LONDEN De Britse conservatieve oppositie heeft de Lagerhuiszetels veroverd van twee van de drie socialistische bolwerken, waar gisteren tussentijdse verkiezingen werden gehouden. Hier door is de meerderheid van Labour en haar bondgenoten in het Lagerhuis geslonken tot een zetel. De regering zal haar taak weliswaar kunnen voortzetten maar het resultaat betekent een slag voor haar moreel. In Walsall het kiesdistrict van de salon socialist John Stonehouse, die in gevangenis zit wegens oplichting, werd de vroegere Labo urmeerderheid van bijna 16000 stemmen teruggebracht tot een conservatieve meerderheid van ruim 4000 stem men. Het extreme Nationale Front dat zijn propa- gande richt tegen de gekleurde bevolking van Engeland, behaalde zeven procent van de stem men.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 1