zijn geweken Gevaren voor Ijshal Menken ACHT VARIANTEN VOOR OMLEIDINGS WEG HOOGMADE FELICITATIES VOOR SCYLLA Impasse in Leeuwenhorst-affaire Brug der zuchten D| Na bezoek Leidse wethouders aan ministerie Angstige PvdA verhult kritiek op college Leidenaar doet aanval op wereldrecord simultaanschaken Goede keuze van Jeugdkamerorkest I.EIDSE COURANT Van een onzer verslaggevers Noordwijkerhout De bezetting van de aula van het Leeuwenhorst-college is voorlopig ten einde. De leerlingen stemden gistermiddag in meerderheid voor het afgelasten van de staking/be zetting en voor het houden van inci dentele akties. Voorlopig is er niets veranderd in de situatie van het Noordwijkhoutse colle ge. Rector van Boeckel blijft ontslagen. Inmiddels hebben de docenten zich in meerderheid uitgesproken voor het ver trek van hun rector. Onlangs nog sprak de meerderheid van de docenten zich uit voor het aanblijven van de rector. Een voorstel om het adviesbureau Malo- taux een onderzoek te laten instellen naar de mogelijkheid om het ontslag van de rector Van Boeckel op te schor ten is door de docenten met 22 tegen 25 stemmen verworpen. Het gevolg hier van is dat de waarnemend voorzitster van het schoolbestuur niet zal gaan praten met de overige bestuursleden om hen van mening te doen veranderen. De bestuursleden hadden zich nl. eerder deze week tegen het voorstel uitgespro ken. De leerlingen hebben aangekondigd de komende weken incidentele akties te voeren, deze zullen overigens waar schijnlijk op niets uitlopen. Het school jaar is bijna ten einde en de proefwer ken en eindexamens staan voor de SATERDAG 8 mei 1976 Van een onzer verslaggevers LEIDEN De onverwachte moeilijkheden die de voortgang van de bouw van Menkens ijshal aan de Vondellaan deze week bedreigden zijn gisteren geweken. Namens minister Gruyters (ruimtelijke ordening) is het gemeentebestuur van Leiden, meegedeeld dat de bouwvergunning voor de ijshal terecht is verleend, zodat geen overheidsingrijpen meer zal zijn te ver wachten. Deze mededeling kwam pas ven de bouwwerkzaamheden nadat gisteren in allerijl de tijdelijk op te schorten om zo wethouder Waal en Tesselaar zich op het ministerie hadden vervoegd om de ambtenaren meer tijd te hebben de ingeko men bezwaren te bestuderen. Een beslissing, die voor de die zich aldaar bezig hielden bouw van de ijshal, die aan met de ingekomen bezwaren een strak schema is gebonden, van enkele omwonenden en funest had kunnen zijn. die de minister vervolgens dienaangaande van advies Na een toelichting aan de be- zouden dienen, een nadere toe- trokken ambtenaar (een ex- lichting te geven. Het bleek studiegenoot van wethouder dat ze maar net op tijd waren. Waal) klaarde de lucht op en Er werd op het ministerie ern- werd de minister geadviseerd stig overwogen opdracht te ge- de bouw van de ijshal toe te laten. Dienovereenkomstig zal het werk maandag worden hervat met het slaan van de eerste palen. Wel is van de zijde van het ministerie gevraagd een ande re procedure te volgen ten aanzien van de verkoop van naburige grond aan de LIAM- garage gekoppeld aan de wij ziging van het bestemmings plan. De grondverkoop zou aanvankelijk eerst hebben plaatsgevonden, maar op aan drang van Den Haag zal nu eerst een bestemmingsplanwij ziging worden doorgevoerd. Gisteren werd er door Waal uitdrukkelijk op gewezen, dat de bouw van de ijshal wel overeenkomstig het huidige bestemmingsplan is, zodat de ze nu niets meer in de weg gelegd kan worden. di Van een onzer verslaggevers LEIDEN Een als immer uiterst tamme ledenvergade ring van de PvdA oordeelde gisteravond in de Burcht over de daden van de gemeente- nadsfractie van deze partij in de ifgelopen maanden. On- dants een herhaaldelijk aan- en van partijvoorzitter Eikerbout, durfden de Leidse socialisten nauwelijks een 1kritische opmerking over bet linkse beleid in Leiden over hun lippen te krijgen. Het bleef voor vrijwel ieder bij (dankzij de hoge temperatuur) vele glazen bier.... De ideoloog van de Leidse Pv-, voormalig fractievoor zitter in de gemeenteraad, mr. Roel in 't Veld was een van de weinigen die het wel aan durfde. Dat zijn opmerkingen slechts een slap aftreksel wa ren van wat hij werkelijk dacht over het PvdA-beleid gaf hij volmondig toe: „Wij zijn bijzonder gereserveerd bezwaren in het open baar te uiten, deels uit loyali teit tegen onze eigen partij en deels uit angst dat het in de krant allemaal wat vertekend overkomt, waardoor de positie 'van ons stadsbestuur wordt verzwakt." In 't Veld gaf als zijn mening te kennen dat er toch al te veel schrammetjes op het mooie linkse gezicht van voor de verkiezingen wa ren gekomen, en dat deze vóór de nieuwe gemeenteraadsver kiezingen van 1978 wegge werkt moesten zijn. Hoewel In 't Veld in zijn angst om verkeerde dingen te zeg gen bijzonder cryptisch bleef, bleek dit beeld later vooral betrekking te hebben op de verhouding van het stadsbe stuur tot de ambtenaren. Hij vond dat het college tot nog toe onzorgvuldig met haar ambtenaren was omgespron gen. „De bestuurder was ui terst kwetsbaar, wanneer hij op dit terrein te kort schiet", voerde In 't Veld aan, mani pulaties moeten we niet uit de weg gaan, maar anderzijds moeten we hen die met het stadsbestuur in aanraking ko men bijzonder goed bescher men." Naar aanleiding van de door de ex-PvdA-voorman geuite angst in het openbaar kritiek te leveren, maakte voorzitter Eikerbout de kanttekening dat inderdaad nog was overwogen de fractieverantwoording maar in een besloten vergade ring aan de orde te stellen, maar dat uiteindelijk toch maar voor deze vorm gekozen Veel verder dan deze opmer kingen en nog wat losse flod ders als „voert dit college niet te veel een beleid van „na ons de zondvloed" en „moeten we voor de PPR in juni gaat be slissen over het voortzetten van de steun aan dit college en hen nog wat snoepgoed voorwerpen", kwamen Leidse socialisten gisteren niet. In elk geval fijn dat Roel in 't Veld zo duidelijk aangaf hoe dat kwam. Men mocht eens denken.... Arjen Broekhuizen. Joop Piket tijdens de simultaanseance van gisteren. Van onze schaakmedewerker Leiden De bekende Leidse hoofdklasser Joop Piket heeft het plan opgevat het wereldrecord simultaanschaken te verbeteren. Dit record,- waar Hans Böhm vorig jaar een mislukte aanval op heeft ondernomen, staat op dit ogenblik op naam van Stahlberg. Tegen meer dan 200 deelnemers behaalde deze in de jaren veertig meer dan negentig procent. Het ligt in de bedoeling dat Joop Piket, nog voor het najaar, het op zal nemen tegen ruim 200 tegenstanders van redelijke sterkte. Met dit plan in het achterhoofd trad Piket gisteravond ter oefening aan tegen 46 tegenstanders. Bij deze simultaanseance georganiseerd door Grim, bestuurslid van de LSB, scoorde hij na vier uur spelen 85%. Een misschien iets tegenvallen de score die zich snel laat. verklaren. Bijna al zijn tegenstanders waren namelijk clubspelers, die vaak uitkwamen voor het eerste tiental van hun vereniging. Tot de deelnemers behoorden ook veel jeugdige talenten en enkele bestuursleden van de LSB. Joop Piket speelde aan 46 borden. Hij won 34 partijen speelde er 4 remise en verloor er 8. De halve punten moest hij afstaan aan: Erik Oosterom, Jan de Wit, Karei Verbiest en J. Tervooren. Zijn meerdere erkende hij in Ton Rijnsburger, W. van Boekei, J. v. Oudshoorn, E. Mat, J.Lambooij, Wim Olthof, Mark v.d. Kamp en Hendrik Jan Lanfezaal. Van onze correspondent HOOGMADE De provincie heeft 8 varianten ontworpen van een omleidingsweg ter ontlasting van het doorgaande verkeer door de dorpskern van Hoogmade. Gisteravond werd in Huize v.d. Ploeg een hearing gehouden, waarop de plaatselijke bevol king zich kon uitspreken over de plannen. Na de opening door burgemees ter Brouwer de Koning gaf ir. J. P. Bakker een uiteenzetting aan de hand van grote kaarten. Hij stelde ook andere provincia le plannen aan de orde voor een direkte verbinding Alphen-Lei den zoals die van twee varian ten van rijksweg 11, secundaire weg 6 (van Bodegraven noorde lijk van Alphen naar Leiden- Ir. Bakker gaf vervolgens een uiteenzetting over een achttal verschillende tracé's zuidelijk van Hoogmade. De kortste Al en A2 beginnen bij het Groen- park en kruisen vrij dicht langs de bebouwde kom door de Piestpolder de Does. Kosten resp. negen en 9,6 miljoen gul den met aansluiting op de Van Klaverweidenweg. Bij de B-va riaties gaat het om dezelfde om leidingen, maar iets zuidelijker en aansluiting op eën brug naast de bestaande W. van Hooglandörug. Met een aqua- Noord), verbetering van de be- duct de duurste oplossing, ge- staande wegen noordelijk en raamd op 21 miljoen gulden, zuidelijk van de Oude Rijn en zonder 10 miljoen gulden, tenslotte de sluipweg Alphen- Noord via Woubrugge en Hoog made naar Leiden. Volgens de jongste prognose zal hier het verkeer in Tenslotte een viertal C-variaties, die nog verder zuidelijk zijn ge projecteerd en of beginnen bij het Groenpark of wel aftakken toene- t!. MMO en men tot 10.000 auto's per dag bii ?et sPortveld gezien de verdere uitbreiding J'an.daar van Alphen. Dit mede omdat in lende vana'bes de tertiaire weg 20 (Leiderdorp- op het vradukt over njksweg 4a Ter Aar) onlangs aanzienlij ^eTarfa^s het^nTrt de kom van Hoogmade 2/3 deel van het verkeer doorgaand is. Uit onderzoek is planologen in- hiervan 12 tot 15,6 miljoen gul den, inclusief een brug Does. Door een op handen middels duidelijk geworden dat kavelruil kunnen de plan een omleidingsweg in ieder ge- nen ™>geh)k spoediger mtge- val zuidelijk van de dorpskern voerd worden Wat betreft de zou moeten lopen. Doch hoe dan ook, altijd zal dan een brug over de Does worden aangelegd, evenals een kruising van de Zuidzijdervaart. De landschappelijke aspecten wa ren een tweetal tekeningen aan wezig, om de aantasting te to nen door de aan te leggen brug gen. Als alles vlot verloopt be- projMteerde weg wordt twee- <v?«*nde medewerking van baans met een breedte van 7,50 a"e mstanties kan een van deze Van onze correspondente Voorhout De onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de Nagelbrug in Voorhout duurt voort. De onlangs aangelegde verkeerslichtenin stallatie werkt nog steeds niet naar wens. De zgn. programmerings- kasten zijn nu terug naar de fabriek. Mogelijk worden ze volgende week weer geplaatst. Wanneer de installatie goed werkt beschikt Voorhout over de enige verkeerslichten in de omgeving met prioriteit voor het openbaar Leiden In Leiden heeft prof. dr. H. P. H. Jansen gisteren het ambt van gewoon hoogle raar in de middeleeuwse ge- scheidenis en haar hulpweten schappen aanvaard met het uitspreken van een oratie, geti teld „Hollands voorsprong". Groenteveiling Leiden (7 mei). Andijvie 52-66. Snijbonen 5,-6,-, Stam- bonen 1060-1130. Kroten gekookt 85. Spinazie 21-36. Tomaten A 1220-1230, Tomaten B 1430-14-70. Tomaten C 1130- 1140. Tomaten CC 830-840. Komkom mers AAA 70. Komkommers AA 74-78, Komkommers A 60-69, Komkommers B 48-50. Komkommers C 39-44. Komkom mers D 30-32, Komkommers E 24-27. Muzikaal onthaal Dit is het r.k. jeugd koor De Psalterkes on der leiding van de heer C. v. d. Berg, dat op trad tijdens een „muzi kaal onthaal" gister avond in de gerefor meerde kerk van Aar- landerveen. Tijdens dit „muzikaal onthaal" tra den ook op het r.k. kerkkoor St. Caecilia, muziekvereniging DSS en een blokfluitgroep van de streekmuziek- school. Een en ander was georganiseerd door de oudercommis sie van de streekmu- ziekschool. Deze derde reconstructie van de Nagelbrug gaat wel met hikken gepaard. Eerder liep er van de werkzaamheden al uit door het winterse weer. De brug wordt in Voorhout daarom nu wel „de brug der zuchten" genoemd. Nieuw plan Engelse School komt tegemoet aan wensen wijkbewoners Van onze correspondent VOORSCHOTEN De com missie voor openbare werken kreeg gisteravond de laatste wij zigingen in de plannen om te komen tot de bouw van de En gelse School in de wijk Bosch geest te horen. De wijzigingen zijn een tegemoetkoming aan de wensen van de wijkbewoners. De parkeerplaatsen worden uit gebreid tot 100 stuks; op het schoolterrein komen opritten en opstelstroken voor de autobus sen; het gebouw aan de Jan van Hooflaan wordt iets meer ach terwaarts geplaatst en de voed- pad wordt nog niet aangelegd. Wethouder Eveleens verwacht dat spoedig via de artikel 19 procedure met de bouw begon nen kan worden. Uit een door de school uitgegeven verklaring blijkt dat het aantal leerlingen thans 850 bedraagt, 385 zijn woonachtig in Den Haag en de overigen komen uit de omge ving van Voorschoten, dat pre cies centraal ligt Voorzitter Kosters van de NTB district Den Haag biedt hier het Scylla-bestuur een sportbeker aan (Van onze tafeltennismedewerker) Leiden Met een redelijk druk bezochte, geanimeerde receptie begon de Leidse tafeltennisvereniging Scylla gisteren de festivitei ten rond haar vijfentwintigjarig jubileum. Een niet voltallig be stuur, voorzitster Ria Bakker was wegens ziekte afwezig, ontving naast de genodigden een groot aantal leden, vertegenwoordigers van de Nederlandse Tafeltennisbond afdeling Den Haag, de Sport stichting en bevriende verenigingen. Namens de Sportstichting feliciteerde de heer Prevoo de jubileren de vereniging. Hij bood o.m. een set wedstrijdballen aan. De heer Kosters, afdelingsvoorzitter Nederlandse Tafeltennisbond district Den Haag, wees op de grote verdiensten van de vereniging Scylla in de afgelopen 25 jaar. Alhoewel de vereniging niet meer tot de top van Nederland behoort geloofde hij niet dat dit een reden zou moeten zijn om niet met het volste vertrouwen de volgende 25 jaar in te gaan. Namens de afdeling Den Haag werd een sportbeker aangeboden. Namens de leden voerde mevrouw Bakker het woord en liet op geestige wijze blijken dat alleen aan iets denken niet belangrijk genoeg is, maar doen het allerbelangrijkste. Door dit doen van de leden kon zij namens hen een stereobandrecorder met cassette deck overhandigen. Na de receptie werden enkele wedstrijden gespeeld tussen teams van Scylla en Duitse teams samengesteld door ex-Scyllaspeler Milan StenceL Leiden Van de zes gespeelde componis ten, was Joseph Haydn als achttien- de-eeuwer de respec tabele oudste. Mis schien daarom viel hem de eer te beurt als eerste uitgevoerd te worden op het jaarlijkse concert gis teravond van het Jeugdkamerorkest Leiden in de Zuider- kerk. Na dit echt „klassieke" begin zorgden de vijf overi ge componisten ech ter voor andere kost, die er bij de talrijke familieleden, vrien den en kennissen van de musicerende jon geren als gekruide koek inging. De sprong van Hayd n's Sinfonia no. 75 naar de 8 instrumen tale Miniaturen van Igor Stravinsky werd met gemak gemaakt, en na deze overgang van sierlijke speels heid naar puntige hu mor was alles moge lijk: de virtuoze, meeslepende en zeer knap geschreven mu ziek van SaintSaëns' Introduction et Ron do Capriccioso, de mengeling van Britse volksliedjes en dan sen die we hoorden in de St Paul's Suite van de Engelsman Gustav Holst, de zwoele Zigeunerwei- sen van de Span jaard Pablo de Sara- sate, en tot slot de uiterst geestige Plu tos Suite van de Ne derlander Ton de Leeuw. Een geva rieerd programma, dat geen gemakkelij ke ogaaf vormde en een hoge graad van concentratie eiste van het orkest en di rigent Henk Briër. Henny Ravestein oogstte een stor machtig applaus met haar optreden als violiste in de zigeu- nermuziek van Pablo de Sarasate nadat ze al eerder de harten van het publiek ge stolen had met haar temperamen tvolle uitvoering van het Rondo van Saint Saëns. De virtuoze, snelle gedeelten kwa men evenwel in haar spel niet tot hun recht. Of nervositeit dan wel technisch on vermogen hiervan de oorzaak waren, is de vraag. Maar in de langzamere gedeelten wist zij vooral bij de zigeunermelodieën de juiste smeltende toon te treffen. Een goede zaak lijkt ons de keuze van de eigentijdse muziek. Zowel het spirituele achttal instrumentele miniaturen van Stra- winsky als de suite van Ton de Leeuw boden het J.K.L. kan sen die met beide handen aangegrepen wetden. PAULA KONING Van onze rechtbankverslagge ver Den Haag/Alphen aan den Rijn De officier van justitie bij de Haagse rechtbank heeft één- jaar gevangenisstraf geëist te gen een 20-jarige jongeman zon der beroep uit Alphen aan den Rijn wegens het verhandelen van verdovende middelen en het plegen van inbraken. De verde diger van de jongeman mr. Van Schravendijk was het er mee Jaar geëist tegen drughandelaar uit Alphen a.d. Rijn eens dat wanneer verdachte op korte termijn in vrijheid zou worden gesteld de kans groot is dat hij meteen weer aan de verdovende middelen begin. Uit spraak 14 mei. Bokstoernooi in Vijf Meihal Van een onzer ver- LEIDEN - In de Vijf Meihal wordt aanstaande maandag een bokstoernooi ge houden ter gelegen heid van het 10-jarig bestaan van de Leidse boksvereni ging DTS. Vele bok sers uit alle delen van het land zullen vanaf acht uur in de ring treden. De heer Ben Bril, oud-bokser zal als ju rylid en scheidsrech ter optreden. De jury zal voorts bestaan uit de wielerenner Joop Zoetemelk en spor- torganisator Joop Riethoven. Het ligt in de bedoeling in de toekomst vaker een dergelijk bosevene- ment te organiseren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 3