XjOlSLllLKDAlj 29 april 197b 9 Drs. J. Nagelsmit, rector scholen- gemenschap „Simon Stevin" te Den Haag, officier Oranje-Nassau Verkeer en Waterstaat tot ridder in dc orde van dc Nederlandse Leeuw: ir. P. Blokland, tc Utrecht, hoofdingenieur- directeur bij dc Rijkswaterstaat; ir. D. H. van der Werf, te Leeuwarden, hoofd ingenieur-directeur bij de Rijkswaterstaat; ir. W. de Bcijl, tc Middelburg, hoofdingenieur- directeur van dc Provinciale Waterstaat van Zeeland; drs. S. Orlandini. tc Huizen (N.H.). president- directeur Koninklijke Luchtvaart Maatschap- p.j N.V.; drs. J. A. Hommel, tc "s-Gravcnhagc, hoofd directeur der PTT; ir. IJ. J. Bakker, tc 's-Gravcnhagc, hoofd directeur der PTT, ir. W. F. Rcescr, te "s-Gravcnhagc, hoofd ingenieur-directeur der PTT; tot officier in dc orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: W. N. van Rijsscl, tc Rijswijk (Z.H.), hoofd \an de afdeling Algemene Zaken en Kabinet van het Ministerie van Verkeer en Water staat; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: M. C. Harinck, tc Voorburg, administrateur bij dc Rijkswaterstaat; ing. P. Swager. tc Leiden, hoofdwaterbouw- kundigc bij dc Rijkswaterstaat; ir. J. C. Tcckcns, tc 's-Gravenhage, adjunct- directeur van dc Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland; J. Bergman, tc VGravcnhage, hoofdadministra teur bij het Directoraat-Generaal van het Ver keer; W. Wolthcrs. tc Bcrkel en Rodenrijs, inspecteur voor dc Scheepvaart; mei. J- Warnau, tc "s-Gravcnhage, inspecteur der PTT. tot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: ing. H. Meijer, tc Delft, technisch hoofdamb tcnaar voor bijzondere diensten bij de Rijks- mpvr. M. C. A. J. van Lenncp, te 's-Graverv- hagc, oud-chef van dc alarmcentrale van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB; S. P. T. Boksicijn. te Rotterdam, lid van dc Raad van Rcstuui van de Stichting Nedcr- landsche Particuliere Rijnvaart-Centrale, tc Rotterdam; W. G. Nollkamper. te 's-Gravcnhage. admini stratief hoofdambtenaar A bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; J. C. Beijnon, te UI venhout, gemeente Nieuw Ginnckcn. gezagvoerder Nederlandschc Scheep vaart Unie N.V.; W. Balvers, te Rijswijk (Z.H.). hoofdwerktuig kundige Shell Tankers B.V.. tc Rotterdam; K. van der Linde tc Beilen, kapitein van een kustvaarder bij 'Carebeka' Transport (Rotter dam) B.V.; H. van Harten, te Bergambacht (Z.H.), dis trictsvertegenwoordiger Rotterdam van de Ko ninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.: A. Rog. tc 's-Gravenhagc, referendaris der PTT; niej. M. J. M. A .Duijnstec, te 's-Gravenhagc, bureauchef voor bijzondere diensten der PTT; mej. W. A. van Dop. te 's-Gravcnhagc, oud- bureauchef der PTT; H. Lubscn, tc 's-Gravcnhagc. oud-burCauchcf voor bijzondere diensten der PTT; Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or dening tot officier in de orde van Oranje-Nassau: ir. H. 1.. van Gent. te Apeldoorn, hoofd van het bureau van dc Fologrammetrische Dienst van dc Dienst van het Kadaster en dc Openbare Registers; ing. A. J. van der Klaauw, te Voorburg (Z-H), technisch inspecteur bij de Rijksgebouwen dienst; W. J. Matla. tc 's-Gravenhage, administrateur bij de Rijksplanologische Dienst; K L. de Vries, te Bleiswijk. algemeen directeur van de Stichting Bouwcentrum ie Rotterdam; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: K. J Biesma. te 's-Gravenhage, referendaris bij dc Centrale Directie vnn dc Volkshuisvesting; P. Blom. te Monnickendam. architect B.N.A.; R. Drexhage, tc 's-Gravenhage, hoofdcommies bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; M. J. Grund, te 's-Gravenhagc, bouwkundig hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij dc Rijksgebouwendienst; M. J. Kcs, te "s-Gravenhage, hoofdcommies bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening; B. Pocsiat, tc Rijswijk (Z-H), technisch hoofd ambtenaar le klasse bij de regionale directie Zuid-Holland en Zeeland van dc Rijks gebouwendienst; J. C. Rath, tc Voorburg (Z-H). hoofdcom mies A bij de Centrale Directie van de Volkshuisvesting; W. Scheerens. te Amsterdam, directeur van dc Stichting Nederlandse Centrale voor Huis vesting van Bejaarden; H. Schilder, tc Edam-Volcndam. directeur van het N.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf Hein Schilder te Volendam; A. Verschoor, te Monster, referendaris bij de Centrale Directie van dc Volkshuisvesting; P. de Winter, te Rijswijk (Z.H.), hoofdcommies A bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Justitie en Financiën tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: jhr. mr. P. H. G. Nahuys, wonende tc Wassenaar; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: Th. R. Bakker, wonende tc De Bilt; A. Eijkenaar, wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk; B. Timmcrs, wonende te Laren (N.H.). Justitie en Economische Zaken tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: H. C. Treffers, adviseur van het Ministerie van Justitie voor vraagstukken samenhangende met dc harmonisatie van het vennootschapsrecht in EEG-vcrband, registeraccountant, voorzitter van dc Maatschap Moret cn Limperg, te Amsterdam, wonende te Amstelveen. Landbouw en Visserij tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: L. A. Elfcrink, tc Haarlem, vice-voorzitter van het Produktschap voor Siergewassen; tot ofïicicr in de orde van Oranje-Nassau: L. J. Barendsc, te Poeldijk, gemeente Monster, voorzitter en bestuurslid van veilingorganisaties; drs. J. Bergman, te Leidschendam, directeur Internationale Economische Aangelegenheden bij het Ministerie van Landbouw cn Visserij; ir. E. C. F. Bollen, tc 's-Gravcnhagc, hoofd van de inspectie van het Landbouwonderwijs; drs. A. A. P. van Drunen, tc Wageningen, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan dc Landbouwhogeschool; ir. E. H. B. Puylaért, te 's-Hcrtogenbosch, algemeen directeur van dc Hogere Agrarische Scholen van de Katholieke Nederlandse Boeren- cn Tuindcrsbond, tc 's-Hcrtogenbosch; A. P. van Stolk, te Rotterdam; mr. R. Troost, tc 's-Gravcnhage, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor de Teelt van en dc Handel in Tuinbouwzaden; drs. H. Vricns, tc Rijswijk, sccretaris-pcnning- mcestcr van dc Koninklijke Vereniging het Comité van Graanhandelaren; ir. D. Vries, tc Adgware, Engeland, landbouw raad aan Onze ambassade tc Londen; prof. dr. ir. C. T. de Wit, tc Wageningen, wetenschappelijk hoofdambtenaar bij het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek; tot ridder in de orde van Oranjc-N'assau: R. van der Horst, te 's-Gravcnhage, administra teur bij het Produktschap voor Margarine, Vetten cn Olién; J. M. van der Leeuw, tc Wageningen, admi nistratief hoofdambtenaar A bij het Instituut voor Plantcnzicktenkundig Onderzoek; N. H. van Leeuwen, tc Schipluiden, oud-voor zitter van dc Coöperatieve Veilingvereniging 'Dclft-Wcsterlcc' tc Dc Lier; N. Parlevlict, te Katwijk, voorzitter cn bestuurs lid van visserij-organisaties; ing. A. D. Smits, tc 's-Gravenhage, technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij de Cultuurtechnische Dienst; H. R. Wagenaar, te Oegstgecst. referendaris bij het Voedselvoorzienings-in- cn Verkoopbureau; J. W. Warnaar, te Rotterdam, secretaris-pen ningmeester van dc Stichting Holland Cheese Exporters Association; P. van der Zwaard, tc Aalsmeer, administratief hoofdambtenaar le klasse bij het Proefstation voor dc Bloementeelt; Justitie tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau: tr. C. W. Dubbink, vicc-prcsidcnt v tot ridder in dc orde van de Nederlandse Leeuw: mr. J. L. Andreac, officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket te Haarlem, wonende tc Blocmcndaal; mr. L. van Dijk, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, tc 's-Gravcnhagc, wonende 1 tc Pijnackcr; mr. J. H. Hui/enga. oud-deken van de orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam, advocaat cn procureur, wonende tc Krimpen aan den IJsscl; prof. Jr. J. L. Koolc. hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de gereformeer de kerken, tc Kampen, wonende tc Wczcp, gemeente Oldebrock; nu. M. R. Mok. raadadviseur bij het Ministerie \'an Justitie, wonende tc Wassenaar; mr. R. Prins, president van liet Hoog Militair Gerechtshof, te "s-Gravcnhagc; W. M. Rehorst, algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie, te Voorburg; prof. dr. P. Smits, hoogleraar aan dc rijks universiteit tc Leiden, wonende te 'Sj-Graven- hage; mr. J. J. van Wesscm. deken van dc Neder landse orde van advocaten, advocaat en procureur tc Rotterdam; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: mgr. drs. W. M.1. van den Ende. vicaris- generaal van de bisschop van Rotterdam, wonende'te Rijswijk (Z.H.) mevr. dr. E. Flesscman-van Leer, predikante van de Nederlandse hervormde kerk met .bijzondere opdracht als-gedelegeerde voor geloofsvragen in de Raad van Kerken, wonende tc 'Amstelveen; mr. A. J. J Gocdcmans. hoofd van dc directie TBR en reclassering van' het Ministerie van Justitie, wonende tc Monster; C. L. M. Grasveld OFM.. vicaris-generaal van de bisschop van Groningen, wonende tc Drachten, gemeente Smallingerland; ds. D. J. Karrcs. prcdikant/coördinatic-secrcla- ris binnen het secretariaat-generaal van de Nederlandse hervormde kerk, wonende tc Driebergen, gemeente Dricbergen-Rijsenburg; P. H. Kuin, administrateur bij het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, wonende te Voorburg; algemeen oxerstc van de Zifters van Barm hartigheid, te Ambij. gemeente Maastricht; W. J. dc Giaaff. directeur van het citypastoraat van Amsterdam; J. W. Harbers. voorzitter van dc raad voor dc predikantspcnsiocncn van de Nederlandse hervormde kerk, wonende tc Rozendaal: A. M. van der Linden, uud-adviscur/administra- teur van de Stichting steun kerkbouw, wonende tc Zeist; mevr. H. Sollcveld, secretaris-civiel bij het arrondissementsparket te 's-Gravenhagc; E. Sulman. gerechtssecretaris bij dc arrondis sementsrechtbank tc Dordrecht; mevr. ds. A. E. A. Wcnt-van der Vring, algemeen secretaris van de Stichting oecume nische hulp aan kerken cn vluchtelingen, remonstrants predikante, wonende tc Blocmcn daal; A. L. Yska, directeur van de Stichting mechanische registratie cn administratie ten dienste van de Nederlandse hervormde kerk, wonende tc 's-Gravenhage; Binnenlandse Zaken tot ridder in de orde van dc Nederlandse Leeuw: prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, lid van de Eerste Kamer der Staten-Gcneraal, tc Eind hoven; H. G. Abma, lid van dc Tweede Kamer der Staten-Gcneraal, tc Putten; mr. F. Portheine, lid van dc Tweede Kamer der Staten-Gcneraal, te Leiden; jhr. mr. C. C. van Valkenburg, voorzitter van de Hoge Raad van Adel, tc Blocmendaal; mr. W. Koops, griffier van dc Tweede Kamer der Staten-Gcneraal. te Voorburg; mr. S. Kloosterman, Directeur-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tc Voorschoten; mr. J. L. Matti, griffier der Staten van Limburg, tc Maastricht; tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: W. Hocvers, hoofdcommissaris van gemeente politie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tc Voorburg; H. J. Micdcma, administrateur bij het Alge meen burgerlijk pensioenfonds, tc Heerlen; mej. mr. J. Mullemeistcr, hoofdadministrateur van Staat, te 's-Gravenhage; N. Vink, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te Rotterdam; D. Winkelman, administrateur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tc Rijswijk (Z.H.); J. Zechuisen, hoofdinspecteur bij de Algemene Rekenkamer, tc Leiderdorp; Ed van der Enden, filmer, ridder Oranje-Nassau Drs. S. Orlandini, president-direc teur KLM. ridder Nederlandse Leeuw mr. Ph. J. de Ruyter de Wildt, advocaat en procureur te Leiden, wonende tc Noordwijk; J. J. Verheij, directeur van de gevangenis te Breda; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: drs. A. J. de Bakker, predikant van de gerefor meerde kerk te Zuidland; ds. L. S. den Boer, voorzitter van de Vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift, emeritus predikant van de christelijk gereformeerde kerken, wonende tc Rijswijk (ZH); L. Cohen, directeur van de gefusioneerde joodse instellingen voor kinderbescherming, tc Amsterdam', Lilly Bouwmeester, actrice, ridder Oranje-Nassau A. Wapenaar, hoofdadministrateur A ter provinciale griffie van Zuid-Holland, te Vlaardingcn; ir. J. G. Arends, directeur van het gemeentelijk energiebedrijf, te 's-Gravenhage; mr. J. A. M. Borghols, tc 's-Gravenhage: mr. P. C. Breedveld, hoofd van dc afdeling burgerlijke stand, bevolkingsaangelcgcnhcden en militaire zaken ter gemeentesecretarie, te 's-Gravenhage; mr. dr. C. C. Ar van Haren, dr. C. N. Peijster, hoofdi gemeentepolitie, tc 's-Gravenhage; tot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: E. Bos, hoofdambtenaar 5e klasse bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te 's-Gravcnhage; mevr. W. M. Eggelaar, hoofdcommies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tc s-Gravcnhage: J. J. Fokkens. hoofdbrandmeester le klas bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, tc 's-Gravenhagc; H. F. J. Hack, vcilighcidsambtenaar A bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, te 's-Gravenhagc; W. van Harmeien, stenograaf bij de stenografi sche dienst der Staten-Gencraal, te Diepenveen G. Takkenbcrg, hoofdcommies bij dc Raad vaj State, te 's-Gravenhage; J. J. Verkaar, referendaris bij liet Ministerie van Binnenlandse Zaken, te Rijswijk (Z.H.); R. D. O. baron Van Hövell tot Westervlier, burgemeester der gemeente Haps; J. A. A. Aarse, burgemeester der gemeente Hellevoetsluis; A. .Berends, burgemeester der gemeenten Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland; P. G. Vries, burgemeester der gemeenten Goudswaard. Nieuw-Beijerland en Piershil; drs. C. van Heekeren, administrateur A ter provinciale griffie van Zuid-Holland, te 's-Gravenhage; J. C. Corpeleijn, directeur Stichting Ahoy' tot exploitatie van tentoonstellingsruimten c.a., te Rotterdam (gepensioneerd); J. C. van der Meer, wethouder der gemeente Voorburg; mej. M. C. M. Prins, directrice van de algemene Pakistan); slichting voor huisvesting en verzorging van G. Kraan. hon< bejaarden, tc Vlaardingcn; JC. Verheij. directeur van de dienst van open bare werken, te Voorschoten (gepensioneerd); mevr. C. Vermculen-Kalis, te Katwijk; mej. mr. F. dc Vos, hoofdinspectrice van gemeentepolitie, te Delft; C. van Wijngaarden, wethouder der gemeente Papendrccht; Buitenlandse Zaken en Economische Zaken tot ridder in de orde van de Nederlandse drs. D. de Bruync, lid van het praesidium van de Raad van Beheer van Shell Petroleum N.V. en directeur van de N.V. Koninklijke Neder landse Petroleum Maatschappij; tot officier in de orde van Oranje-Nassau: M. A. Zeylstra, eerste ondervoorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg te Brussel; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: G. F. Göbel, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer voor Zweden. Noorwegen, Denemarken en Finland te Stockholm. Buitenlandse Zaken tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: mr. A. F. K. Hartogh, buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur, hoofd Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden, bij de Noordatlantischc Raad, te Brussel; tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: drs. T. A. Meurs, Onze buitengewoon en ge volmachtigd ambassadeur, te New Delhi: dr. A. Noach, hoogleraar in de kunstgeschie denis. te Londen; mr. M. H. J. C. Rutten. directeur-generaal politieke zaken van het Ministerie van Buiten landse Zaken; mr, A. C. Vroon, Onze buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, te Mexico; mr. W. G. Zeylstra, Onze buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, tc Lagos; tot officier in de orde van Oranje-Nassau, bij bevordering: T. van den Berg. honorair consul der Neder landen, te Curitiba (Brazilië); W. Binneweg, gedelegeerde voor België van de Koninklijke vereniging 'Ons Leger', de stichting meer ontspanning voor ernstige oorlogsslachtoffers en oorlogsgravenstichting; A. Mörzer Bruyns, honorair consul der Neder landen, te Bandung; N. Ouwehand, honorair consul der Nederlan den. tc Lourcr.go Marques; jonkheer mr. M. Vegelin van Claerbergen. gevolmachtigd minister bij Onze Ambassade. tc Parijs. tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: mr. J. F. Boddens Hosang, ambtenaar van de buitenlandse dienst der derde klasse met persoonlijke titel van gevolmachtigd minister bij Onze Ambassade, tc Jakarta; W. M. Brouwer, directeur Mercantile Bank of Iran and Holland en hoofdagent van de Algemene Bank Nederland in Teheran: W. Dekker, voorzitter van de directie van de Philipsorganisalie in het Verenigd Koninkrijk; mr. C. G. van Geest, consul-generaal aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden, te Bar celona; mr. P. J. H. Jonkman, plaatsvervangend direc teur-generaal internationale samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; J. H. C. Molenaar, algemeen voorzitter van de Europese Beweging in Nederland; pater Q. J. I. Muth, lid van de congrcatic van dc paters Salesianen van Don Boseo in Haïti; jonkheer H. J. M. van Nispcn tot Sevenaer, gevolmachtigd minister aan Onze Ambassade, te Brussel; A. B. M. Norbarl. gevolmachtigd minister aan Onze Ambassade, te Moskou; mr. J. H. R. D. van Roijen, ambassaderaad aan Onze Ambassade, te Athene: mr. K. J. Stadtman. consul-generaal aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Kobe; mr. J. Weidema, consul-generaal aan het Consulaat-Generaal der Nederlanden, te San pater H. J. do Swaaf, lid van de congregatie der Mill Hill missionarissen, San José, Antique (Filippijnen); pater H. P. Verhoef, lid van de congregatie der Mill Hill missionarissen, te Kisumu (Kenya); A. Vciliocff. kanselier der eerste klasse aan Onze Ambassade, te Brussel: pater H. Vcrkleij. lid van de Orde der Minder broeders Franciscaners, te Hyderabad (Pa kistan); J. Weij. tweede handelssecretaris aan Onze Ambassade, te Tokio; drs. J. Zandhof, tweede ambassade-secretaris aan het Consulaat der Nederlanden te Ouaga- pater A. M. vaiï der Zanden, lid van de con gregatie van de Heilige Geest, te Abong- Mbang (Kameroen); pater H. Zegcrs, lid van de congregatie van de Heilige Geest, le Batouri (Kameroen); C. Zijdenbos. directeur dcc Kanselarij aan Onze Ambassade te Bern; H. Zijlstra. directeur der Kanselarij aan Onze Ambassade te Singapore: Economische Zaker) tot ridder in dc orde van de Nederlandse Leeuw: drs. A. van Tilburg, wonende te Berkel en Rodenrijs, plaatsvervangend directeur-generaal van Handel, Ambacht cn Dieno.cn bij liet Ministerie van Economische Zaken, te "s-Gra- lot officier in de órde van Oranje-Nassau:* dis. F. A. van Berkel. wonende te 's-Gravcn hage, administrateur bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, tc Voorburg; drs. A. de Blocme. wonende tc Voorschoten, hoofdadministrateur bij 'net Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gravcnhage; ir. JJLlillen. wonende te Wassenaar, hoofd ingenieur voor bijzondere diensten/plaatsver vangend lid van de Octrooiraad. te Rijswijk (Z-H): C. W. J. van Leeuwen, wonende te Ten Boer. administrateur bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer te Groningen van het Ministerie van Economische Zaken, tc 's-Gravenhagc; W. J. de Looij, wonende te Wassenaar, admi nistrateur bij het Ministerie van Economische Zasen. tc 's-Gravenhage; mr. E. G. J. van Mcerbeke, administrateur bij het Ministerie van Economische Zaken, tc 's-Gravenhage; J. E. Moes. accountant Iste klasse bij de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gravenhage; dr A. Russchen, wetenschappelijk hoofd ambtenaar A bij het Centraal Planbureau van net Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gravenhage; M. Schaafsnia, voorheen administrateur bij de Economische Controle Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gra venhage; drs. P. da Silva, hoofdadministrateur bij het Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gra- mr. H. Stolp, hoofdadministrateur bij liet Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gravenhagc; tot ridder in dc orde van Oranje-Nassau: F. Ballhaus. hoofdcommies A bij het Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gravenhage: R. Borghuis, wonende te Voorburg, admini stratief hoofdambtenaar A bij dc Octrooiraad, te Rijswijk (Z-H); H. de Bruin, referendaris bij het Ministerie aa Economische Zaken, tc 's-Gravcnhagc; tol ridder in dc orde van Oranje-Nassau: mevr. Ph. B. F. de Boer geboren Cox, be stuurslid Nederlandse Vrouwenvereniging, te Londen; L. F. H. Diepenbroek. directeur der Kanse larij bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden, bij het bureau der Verenigde Naties en andere inter nationale organisaties, te Genève; jonkheer P. C. Feith. tweede ambassade secretaris aan Onze Ambassade te Bonn; R. E. de Groot, honorair consul der Neder landen, te Luanda (Angola); niCj. J. C. M. Heijnen, directrice van de heil- pgdagogische school 'Katrinahof', te Antwerpen; W. F. van der Hoeven, attaché administratieve zaken, verbonden aan Onze Ambassade, te Luxemburg; pater A. Th. Jacobs, lid van de Orde der Minderbroeders Franciscaners, te Nawabshah consul der Nederlan den, te Tres Arroyos (Argentinië): J. J. Knik, voorzitter van de 'Nederlandse Vereniging in Frankrijk', te Parijs; G. Looijen, secretaris dagelijks bestuur van de Nederlandse Bond in Duitsland e.V.: mej. J. D. P. D. Manassen, journaliste en diplomatiek correspondente, te Parijs; F. Miechielsen, honorair consul der Ncder- Honoraire consulaire ambtenaren en ambassadepersoneel van vreemde y nationaliteit tot officier in de orde van Oranje-Nassau, hij be> ordering: S S. S. Primikiris, van Griekse nationaliteit. honorair consul der Nederlanden te Heraklion A (Kreta); lot officier in de orde van Oranje-Nassau: J. G. Gollcher. van Maltese nationaliteit. consul-ecneraal der Nederlanden te Sliema (v (Malta); tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: M. Boccadifuoco, van Italiaanse nationaliteit, honorair viec-consul der Nederlanden te Syracuse (Sicilië) G. R. Dumont, vart Franse nationaliteit, honorair consul der Nederlanden te Calais: J. de Freitas Martins, van Portugese nationa liteit, honorair consul der Nederlanden te Funchal (Madeira); J. Hassing. van Deense nationaliteit, honorair consul der Nederlanden te Esbjerg (Denemar ken) R. E. Ho^es. van Britse nationaliteit, honorair vice-consul der Nederlanden te Boston (Grool- Brittannië): M. M. A. Madeira, van Portugese nationaliteit, fiandelsassistent, verbonden aan Onzè Ambas sade le Lissabon; A. Rego Gonzalez ViHaumil. van Spaanse nationaliteit, honorair consul der Nederlanden te La Corunu (Spanje); G Rolfsen. van Noorse nationaliteit, honorair vice-consul der Nederlanden te Kristiansund: C. J. E. Thompson, van Argentijnse nationa liteit, ponsul der Nederlanden te Rosario'de Santa Fe (Argentinië); M. A. Ventimiglia, van Argentijnse nationali teit, honorair vice-consul der Nederlanden te Bahia Blanca (Argentinië); Sixma baron van Heemstra, burgemeester landen, te Emden; der gemeente Gaasterland; L. H. van Nesch, directeur van World Services and Construction Pty Ltd., te Melbourne; Buitenlandse Zaken en Ontwikke- dr. E. Odé. zendingsarts in dienst van het Bazelse Zendingsgenootschap en werkzaam lingssamenwerking tot ridder in de orde van Oranje-Nassau: mej. A. M. van der Lugt, directrice van de Medische Missie Actie 'Memisa' te Rotterdam. Buitenlandse Zaken en Defensie tot officier in dc orde van Oranje-Nassau: mr. H. W. B. Wefers Betrink, hoofdambtenaar i het kader van de Presbyteriaanse Kerk in Kameroen; J. Ploeg, attaché voor culturele voorlichting aan Onze Ambassade, te Bonn; pater J. P. Schutijser, lid van de Orde der Minderbroeders Franciscanen, te Karachi; C. van der Sloot, eerste ambassadesecretaris voor culturele zaken aan Onze Ambassade, tc Tokio; Generaal-majoor E. N. Sprank, rid der Nederlandse Leeuw H. Y. Gielema, wonende te Voorschoten, referendaris bij het Ministerie van Economisclie Zaken, te 's Gravenhage; C. Groenendijk, wonende te Vught, voorheen hoofdcommies bij de Economische Controle Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gravenhage; P, J. van der Leek, hoofdcommies bij het Ministerie van Economische Zaken, te 's-Gra venhage; P. J. Leer, wonende te 's-Gravenhage. statis ticus bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, te Voorburg; P. L. Mooijman, wonende te Rijswijk (Z-H hoofdcommies A bij het Ministerie van Eco nomische Zaken, te 's-Gravenhage; F. Swagerman, wonende te Pijnacker, hoofd commies A bij het Ministerie van Economische Zaken, te s-Gravenhage; Economische Zaken en Buitenlandse Zaken tot officier in de orde van Oranje-Nassau: P. van Eek, wonende te Putten, directeur van Kruseman's Uitgeversmaatschappij B.V. tc 's-Gravenhage Economische Zaken tot ridder in dc orde van de Nederlandse Leeuw: drs. J. D. Hooglandt, wonende tc Ubbergen. lid van de Raad van Bestuur van Eslel N.V Hoesch-Hoogovens, te Nijmegen; jonkheer mr. F. O. J. Sickinehe. wonende te Naarden, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Verenigde Machinefabrieken Stork N.V., te Amsterdam; ir. D. Noordhof, wonende te Nuenen c.a.. vice-president van de Raad van Bestuur van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, tc Eindhóvén; W. M. Rehorst, algemeen inspecteur S rijkspolitie, ridder Nederlandse Leeuw tot officier in de orde van Oranjc-N'assau: J. P. van den Bent, wonende te Gorssel, lid van de Raad van Bestuur van Akzo N.V.; mr. A. L. de Wolf, wonende te Wageningen, directeur van de afdeling Juridische Zaken van Estel N.V. Hoesch-Hoogovens, te Nij megen; ir. A. G. Vorster; wonende te Zeist, directeur van Coq B.V.. te Utrecht en van Hazemcijer B.V., te Hengelo (O) ir. J. M. G. D. baron van Slingelandt. te Hilversum: mr. A. van der Straaten, wonende te Naarden. directeur van de Timmerfabriek Samenwer king B.V.' cn firmant van de 'Verenigde Timmerfabrieken' v.o.f., beide te Bergambacht; J. V. M. van Toulon van der Koog, wonende té Blocmcndaal, adviseur van de directeur inkoop van Hoogovens IJmuiden B.V., te IJmuiden, gemeente Velsen; jonkheer mr. W. J. Snouck Hurgronje, secre taris van de Managing Directors in Den Haag van de Koninklijke/Shell Groep, in dienst van de Shell Internationale Petroleum Maat schappij B.V., te 's-Gravenhage; ir. A. F. van Mourik. lid van de Raad van Bestuur van de N.V. Philips' Gloeilampen fabrieken, tc Eindhoven; dr. J. W. G. Offergelt. wonende te Waalrc. lid van dc Raad van Bestuur van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, te Kindhoven; ir. H. N. van den Heuvel, \yoncnde tc Heerlen, hoofdingenieur bij de ondergrondse bedrijven van de Oranje-Nassau Mijnen B.V. lol ridder in de orde van Oranje-Nassau J. Coppcs, chef van de boorteehnische d*cn>i van de Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., tc Assen; I". L. Laütcnschlagcr. wonende tc Beek. ge meente Ubbergen. directeur van Uitgever mij. De Gelderlander Vakpers H.V., te Nijmegen: ir. W. H. Engelkes, wonende te Santpoort, gemeente Velsen. hoofd van de afdeling Om wikkeling Installaties bij Hoogovens IJmuiden ir. W. Leek. wonende te Aerdcnhout, gemeente Bloemcndaal, voorheen directeur van Dames- en Kindermantclfabriek H. Bcrghaus RA te Amsterdam; A. J. Maan, wonende tc Amstelveen, senior staff assistant Huishoudelijke Dienst ui de afdeling Algemene Diensten van Shell Research B.V., te Amsterdam; G. Albertsboer. wonende te Leiderdorp, algemeen secretaris van dc Bond van Neder landschc Schilderspalroons. te 's-Gravcnhage: ir. A. Bliek, wonende te Voorburg, octrooi- gemachtigde in de afdeling patenten cn licen ties van Shell Internationale Research Maat schappij B.V., te 's-Gravcnhage; G. Groen, directeur van B.V. Drukkerij J. J. Groen Zoon, te Leiden. J. J. Hamccteman, wonende te Voorburg, voorheen chef van" de afdeling bouw cn onder houd hoogspanningsnetten bij N.V. Electrici- teitsbedrijt' Zuid-Holland, te 's-Gravcnhagc; J. A. van der Heiden, wonende tc Oude Wctc ring, gemeente Alkemade. adviseur over'Opera tions Research' bij hel Shell Nederland Infor matieverwerking kantoor te Den Haag, van Shell Nederland B.V., te Rotterdam; D. van Merk, wonendg le Rhoon, hoofd van de Financiële Administratie van Shell Neder- kind Verkoop Mij. B.V te Rotterdam -s» -<s- -Cr- -ó' -Kr -<s- -4r-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 9