Herensingelkerk uitgeleend" aan de franciscanen Plan voor peperdure flats aan Herengracht Gemeente krijgt volgend jaar maar 7 man extra Zwaanvogels stuit opmars Tegelhandel LDWS verslaat VCS met 42 Gedeelte Rapenburg wordt afgesloten Uw Mening Huurgeschil Eendracht beslecht WOUiMSDAG 14 JANUARI 197b LEIDSE COURANT Van een onzer verslaggevers LEIDEN De Leidse aannemer Du Prie heeft het gemeente bestuur een plan voorgelegd voor de bouw van 33 tweekame- rappartementen aan de Herengracht/Langestraat, op de plaats van de huidige Oosterkerk. Gisteravond kreeg de raadscom missie Volkshuisvesting dit plan aangeboden. Officieel gaat het om apparte menten voor werkende jonge ren, geheel buiten de Stichting Huisvesting Werkende Jonge ren om. In de praktijk zou het echter wel eens neer kunnen komen op flats met een huur prijs 'van tussen 500 en 600 gulden per maand, zo vrees den gisteren enkele commis sieleden. Zij toonden zich dan ook weinig enthousiast over het plan. Afgezien van de ver moedelijk erg hoge huur stond ook de vorm met name Anne van de Zande (PSP) niet aan. Het plan, ontworpen door de Noordwijkse architect Van Manen, gaat uit van vier bouwlagen. Mevrouw Van de Zande verweet de gemeente „stom" te zijn geweest: „We hadden de kerk zelf moeten kopen". Dat is echter achteraf praten: Du Prie heeft de kerk in bezit, wil hem slopen en er kennelijk winst uit maken, waarbij hij min of meer specu leert naar de nu nog vrij grote vraag naar tweekamerappar tementen. De gemeente kan de aanvrage voor een bouwver gunning slechts marginaal toetsen en heeft geen zeggen schap over het soort woningen en de huurprijs. Wel zal de aannemer in overweging wor den gegeven in plaats van de flats eens een aantal nieuwe kapitale herenhuizen neer te zetten. Volgens ir. Houtman (SGP/GPV) is er aan dit soort huizen nogal wat behoefte en hij zag daarvoor graag de kale plekken in de binnenstad ge bruikt. Huur hofje wordt vervijfvoudigd ningsbijdrage aan vragen. Op verzoek van het PvdA-raadslid Dui- vesteijn zal de ge meente bij volgende verzoeken om mede werking aan renova tie van hofjes in han- Van een onzer ver- worden gedekt. De den van particulieren raadscommissie huis- steeds als voorwaar- slaggevers vesting ging gisteren de gaan stellen dat De huur- met het plan, ontwor- zij het systeem van huisje pen door de Leidse inkoop laten varen, de architect Mulder, ak- Dit is een meestal in de statuten van het hofje neergelegde verplichting voor de betekent een stijging Het is de bedoeling huurder om bij het can 150 gulden boven dat in het hofje be- betrekken van het de huur die momen- jaarden zullen wor- hofje een bepaald be- teel moet worden op- den gevestigd. Omdat., drag ineens te beta- gebracht. Zoals be- de drastische huur- ien. Omdat de ge kend hebben de re- verhoging wellicht meente echter een genten van het hofje een bezwaar voor statutenwijziging niet de gemeente een re- hen zal vormen zul- kan afdwingen zal novatieplan aangebo- len de regenten een het doorgaans blijven den, dat voor 99% collectieve huursubsi- bij een dringend ver- door subsidies kan die en huurgewen- zoek. LEIDEN prijs van eei in het hofje Doezastraat zal na de koord, renovatie 190 gulden gaan bedragen. Dat LEIDEN Maandag a.s. begint de firma HANAB in opdracht van de stedelijke fabrieken van gas en elektriciteit (SLF) met het vernieuwen van de gaslei ding op het gedeelte van het Rapenburg tussen Kloksteeg en Nieuwsteeg. Voor de uitvoering van dit werk moet dit gedeelte van het Ra penburg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit zal wor den omgeleid via de Nieuw steeg, waar het 'eenrichtingsver keer tijdelijk wordt opgeheven. De uitvoering van het gehele karwei zal ongeveer twee maan den in beslag nemen. De Menswording Het vertrek van pater De Rid der uit de parochie „De Mens wording" te Leiderdorp, komt voor de meeste parochianen als een donderslag bij heldere he mel. Ingewijden evenwel was het niet onbekend, dat er al geruime tijd veel schortte aan de samen werking tussen de twee pastores van deze parochie. De kerkelijke leiding denkt thans een goede oplossing te hebben gevonden door deze pa ter een andere werkking aan te bieden, doch dit zou wel eens een falikante uitwerking kun nen hebben op het toch al zo broze parochieleven van „De Menswording". Vooral de jonge ren in de parochie konden het met pater Piet, zoals hij in de wandeling door hen genoemd werd, goed vinden. Naar mijn mening is voor de tweede maal in de nog jonge geschiedenis van deze parochie een onjuiste beslissing genomen. F. A. M. Molkenboer Akkoord over renovatie Ververstraat Van een onzer verslaggevers LEIDEN De renovatie van zestig woningen in de Verver straat kan dit voorjaar van start gaan. Nadat het ministerie mid den december akkoord ging hechtte gisteravond- de gemeen teraadscommissie Volkshuisves ting haar goedkeuring aan de renovatieplannen. Het gaat hier om 60 huizen in de Ververstraat die zullen wor den samengevoegd tot 50 wonin gen, waarvan er al vijf klaar zijn. Naast 26 eengezinswonin gen, 12 bejaardenwoningen en 12 huizen voor alleenstaanden zal boven het buurtcentrum, dat bij de renovatie uit twee be staande huizen zal worden ge vormd ook nog woonruimte ont staan. Acht zogenaamde rug- aan-rug woningen zullen tot vier eengezinshuizen worden samen gevoegd. De eengezinswoningen krijgen allemaal een balkonne tje op het zuiden en douche boven en een toilet beneden. Aan de voorkant komt een dak kapel op de slaapkamer. Vloe ren en muren worden grondig verbeterd evenals de riolering en de technische outillage. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De gemeente Leiden kan zich met de twee miljoen gulden die na veel hangen en wurgen beschikbaar zal zijn om de meest urgente wensen te realiseren bijzonder weinig permitteren. Gisteren maakten wij al melding van de presentatie van het financieel kader waarop de begroting voor dit jaar is geënt, alsmede van het feit dat juist in de personele sfeer offers zijn gebracht om althans de meest belangrijke zaken aan te kunnen pakken. Zo zullen van de zeventig aangevraagde extra personeelsleden er slechts zeven worden aangesteld. De andere 63 die even hard nodig zijn zullen voorlopig moeten uitblijven. Van dit aantal neemt de dienst gemeentewerken (een bijzon der zwaar belast deel van het gemeente lijk apparaat) 23 voor zijn rekening die niet zullen kunnen worden aangesteld. De afdeling stadsontwikkeling verkeer en grondzaken had om 16 man meer gevraagd en krijgt er één, evenals de afdeling volkshuisvesting en openbare werken. Bouw- en woningtoezicht krijgt er een van de vier waar het om vroeg, en een extra voorziening bij de sociale dienst (gevraagd was om vijf man meer) blijft helemaal uit. Wat verder opvalt is dat Leiden voorlo pig nog geen tweede burgerraadsman krijgt In het evaluatierapport van een jaar werk met deze Leidse ombudsman werd gepleit voor een tweede kracht omdat mr. Frits Quadekker het alleen niet meer aankan. Hoewel de gemeente slechts 10% van de kosten van een tweede ombudsman voor eigen reke ning hoeft te nemen, zit het er toch voorlopig niet in. Weliswaar wordt gepoogd door een reorganisatie van het ambtelijk appa raat een efficiëntere manier van werken te ontwerpen, maar deze reorganisatie zal toch niet alle gevraagde extra amb tenaren kunnen compenseren. Ook buiten de directe gemeentelijke afdelingen kan minder extra personeel worden aangenomen dan waarom was gevraagd. Hier vallen te noemen de gemeentelijke archiefdienst, bureau voorlichting, de consulent stadsvernieu wing en extra mankracht voor de tand- cariësbestrijding. Jan van Duin scoort uit een penalty 1-2 voor Zwaanvogels. Op de achtergrond Pim v.d. Meer (Zwaanvogels) en Nol Roozen (Tegelhandel). Van onze sportredactie LEIDEN De opmars van Tegelhandel is gestuit. De Van Duuren-acht die de laatste weken via een reeks van knappe overwinningen de kopgroep in de Leidse zaalvoetbalhoofdklasse was genaderd, werd gisteravond in een sensationeel treffen door Zwaanvogels met 5-4 teruggewezen. De nederlaag van Tegelhandel stond in die periode evenwel werd overigens pas in een tu- een treffer van Nol Roozen in multueuze slotfase een feit. De de weg. In de laatste minuut - oranjehemden leidden tot zeven beide teams waren net weer minuten voor tijd nog met 4-3. compleet - pakte Zwaanvogels Toen echter werd grote anima- alsnog de volle winst. Pim van tor Piet Roozen wegens (te veel) der Meer nam een vrije schop aanmerkingen door arbiter Piet erg snel en weer Paul Wetselaar van de Raadt voor vijf minuten haalde erg hard uit: 5-4... naar de strafbank gezonden en Tegelhandel was in dit duel toch kon Zwaanvogels terugkomen. erg sterk van start gegaan. Na Paul Wetselaar, tot dan een van elf minuten scoorde Wim Mes- de minderen in het Vogels-team, kers laag en hard 1-0 en amper liep door de defensie van Tegel- twee minuten later was het Nol handel en scoorde diagonaal: Roozen die nummer twee liet 4-4. Met drie man slaagden de noteren. Zwaanvogels bleek Tegelhandelaren er vervolgens echter niet al te zeer aangesla- in stand te houden en zelfs leek gen en halveerde voor rust de er toch nog een zege in het achterstand. Een sliding van verschiet toen Zwaanvogel Wim doelman Wim Roozen werd met Ouwehand voor twee minuten een strafschop bestraft - arbiter naar de kant moest. De paal Van de Raadt weigerde later bij LEIDEN Leids zaalvoetbalkampioen en bekerhouder LDWS heeft gisteren de derde wedstrijd in het kader van de bekerstrijd van het district West II met 4—2 van VCS gewonnen. Een overwinning die LDWS overigens niet meer aan de beker zal kunnen helpen. De Leidenaars wonnen weliswaar twee van de drie wedstrijden, maar de 81 nederlaag tegen bekerhouder Hellevoetsluis komt volgende week dinsdag nog naar Leiden heeft LDWS op een achter stand in doelsaldo van zestien doelpunten gezet. LDWS ging in de wedstrijd tegen VCS sterk van start Al in de eerste minuut scoorde Ger de Roode 1-0. De Vlietbewo- ners zonder Cees de Roode en Cock Slingeland zagen VCS echter weer snel langszij komen. Een actie van George Moesman werd wegens hands afgefloten; de strafschop was de weer uitblinkende Wim Visser te machtig: 1—1. Na vijf- minuten nam LDWS weer de leiding. Ger de Roode werd gevloerd en benutte vervolgens de toegekende strafschop. LDWS bleef die eerste helft dicteren, maar pogingen van Jaap Schild (op de paal) en de jeugdige Bart van de Weiden voorlangs liepen op niets uit. Na rust kwamen de Hagenaars weer op gelijke hoogte. Ger de Roode had al een strafschop gemist, toen Visser in de tiende minuut voor de tweede maal werd gepasseerd. LDWS zou de winst evenwel toch nog binnenslepen. Schild scoorde 3—2 en Ger de Roode 4—2. Aad Blom invaller knalde bij de stand 3—2 nog een keer hard tegen de kruising. Dinsdag a.s. het duel in de Groenoordhal tegen Hellevoetsluis. Aanvang negen uur. (Van onze rechtbankver- Eendracht een laatste ging moeten betalen. Er kunnen worden gezet slaggever) uitspraak gedaan in het restte nog een geschil huurgeschil tussen deze over de vraag of indien Kantonrechter heeft i rmi-N n,» r a woningbouwvereniging de huurders de gerechts- ook °P dat P11"1 de eis h-SH en aantal huurders- kosten van het door hen van de woningbouwver- kantonrechter heeft na iaatsten zullen de verloren geding niet zou- emgmg gevolgd. De laat- Üïïr v^°hÏ d00r de staatssecretaris den betalen maar overi. ste huurder heeft de ge- naar de toestand van de van volkshuisvesting en gens de huur wel had- rechtskosten (550 gul woningen van de wo- nkmtelijke ordening den aangezuiverd toch den) betaald, waarmee mngbouwveremging De vastgesteide huurverho- uit hun huis zouden de zaak is afgedaan. soortgelijke situaties eenzelfde straf uit te delen - en Jan van Duyn doelpuntte in tweede in stantie. Een fout van Wim Roo zen, kort na rust, stelde Wim Ouwehand in staat 2-2 in te schieten, maar via Nol Roozen herstelde Tegelhandel de marge al spoedig. Pim van der Meer verzorgde kort daarop 3-3; op nieuw zou Tegelhandel evenwel op voorsprong komen. Jan van Duyn was voor twee minuten weggestuurd toen Piet Roozen scoorde: 4-3. Diezelfde Roozen zou even later echter veel te heftig reageren op een slaande beweging (naar de bal) van Wim Ouwehand; scheidsrechter Van de Raadt's reactie was niet minder: vijf minuten bank voor Roozen en indirect de nederlaag voor Te gelhandel.... Swift 't Winkeltje kende geen problemen met Wernink- Na een 1-0 ruststand werd met 6-2 gewonnen. Hans van der Starp zette Swift in de eerste helft op voorsprong. Ton Werner deed na de doelwis- seling iets terug (1-1), waarna Piet Gubler 2-1 Liet noteren. Een gemiste strafschop - Ton Wer ner richtte tegen de paal- bleek de genadeklap voor Wernink. Van der Starp 3 en 4-1) en Gubler (5 en 6-1) brachten Swift in veilige haven. Henk Smits (6-2) nam het laatste doelpunt voor zijn rekening. TOPSCORERS: 1 Jan van Duyn (Zwaanvogels) 1) 20; 2 Ger de Roo de (LDWS) 14; Hans van der Starp (Swift Wink.) 3) 13; 4 Nol Roozen (Tegelhandel) 2) en Pim van der Meer (Zwaanvogels) (4- 1) 9; 6 Piet STAND/UITSLAGEN: Hoofdklasse Tegelhandel—Zwaanvogels 4-5; Swift Winkeltje—Wernink 6-2. Zwaanvogels 9 6 1 2 13 46-32 LDWS 9 5 3 1 13 25-15 Swift Wink. 9 4 2 3 10 32-31 Tegelhandel 9 4 1 4 9 27-28 Wernink 10 0 1 9 1 13-37 1: B en T—Lisser Boys 2-2; Rooden- burg—Oegstgeest 2-3. RES I: LDWS 2—Leiden 2 0-8; Gazelle 2-Swift Wink. 2 2-8; Tegelhandel 2—Zwaanvogels 2 2-, 2A: Rijnsburgse Boys—De Ree 1-5; Lugdunum—Castien 2-0. 2B: VNL— Tien in Een 4-1. RES 2A: SDO '67- 2—VNL 2 5-0. RES 2B: Regenboog 2-LFC 2 0-4. 3A: RHW-Gazelle 1-3. Boys 2-5. 3D: SLF-LOI 14-l.RES 3A: SLF 2SVLV 2 1-5; Zwaanvogels 3—Gazelle 3 6-4. RES 3B: SDO '67- 3—Wernink 2 2-1; Gazelle 4—Tegelhan del 3 1-2. RES 3D: Leidse Boys 3 4-1 JUN AI: LFC—Lugdunum 2-4. JUN A2: Oranje Groen—Leidse Boys Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Simone dr v L Slingerland en Y M. van den Burg, Gültan dr. v M. Yumak en E. Kalircioglu. Josine Cornelia dr. v W G. T Turk en C. M H. Esser. Caroline dr. v P F. Zom en C. G. Woordes. Centa Maria dr v. D. Hoek en M. J. Duyvenbode. Overleden: W S de Jager geb 25 nov. 1940 man. T de Kruijff geb 7 jan. 1976, zoon; L. de Boer geb. 4 nov 1893 man, J Boeke- ma geb. 24 nov. 1905. man. J de Bolster geb 14 jan. 1908, echtg. van L J van der Van een onzer verslaggevers Leiden/Leiderdorp Nog even een paar feiten nit het katholieke leven in de buurt op een rijtje: pastor F. Verlaan vertrekt uit de Heren singelparochie en wordt docent katechese aan het Adelbertcollege te Wassenaar; in Leiden wordt pater P. de Ridder zijn opvolger. Niet onopgemerkt mag blijven, dat de Herensingel kerk als vierde Leidse kerk „bediend" gaat worden door franciscanen. Aaanvankelijk wa ren het de Hartebrugkerk, de Leonardus- en later de Antoniuskerk. De O.L. Vrouw Hemel vaart en St. Jozef heeft zich daar nu bijgevoegd met als pastores de minderbroeders J. Severins en P. de Ridder, Maar dit is geen vaste prik, hier aan de Herensingel," zegt pater Severins; „we zijn alleen aan het bisdom Rotterdam uitge leend. Voor het overige zijn mijn collega De Ridder en ik niet zo op de hoogte van de Nederlandse situatie met die rechten en zo. Piet en ik hebben allebei in de missie gezeten: Piet 18 jaar in Pakistan en ik 20 jaar op Nieuw-Gui- nea." Benoemingen. Vertrek en vestiging. Berichten die in dit geval werken als een rookgordijn voor het belangrijkste feit: de parochie van de Mens wording te Leiderdorp, nog in de kinderschoenen en met een geestelijk „zwemvest" aan, wordt door het heengaan van pater De Ridder min of meer in volle zee geworpen, in zielzorgelijk op zicht Zonder kurk. En nu maar zelf zwemmen. Het moet lukken. Pastoor A. Hammerstein blijft achter; hij zal het moeten rooien als „badmeester op z'n eentje". Komt iemand hem assisteren? Pastor Verlaan: „Vraag het maar in Rotterdam." Pater Severins: „Ik weet het niet, dat moeten ze in Rotterdam uitzoeken." Pater De Ridder: „Ik zal maar weinig zeggen; ik ga naar de Herensin gel, omdat deze plaats me is aangeboden; een fris nieuw begin. Het is een parochie met een stuk uitdaging, andere mensen..." Mantel der Liefde Afgelopen weekeinde kondigde Felix Verlaan in een preek zijn verandering aan. Ruim 10 jaar Herensingel, een eerste benoeming voor een jon ge priester. Hij zei iets over het pastoraat in een parochie, een opdracht die soms erg moeilijk is; „je moet weieens iets met de mantel der liefde bedekken, maar die mantel moet een enkele keer naar de wasserij.." Gisteravond, in de (voormali ge) pastorie van „de Herensingel", spraken we met hem en met de pastores Jan Severins en Piet de Ridder over een en ander. Een wat onrustig gesprek, aanvankelijk. „Zoiets heb ik inderdaad gezegd", aldus pastor Verlaan, „maar men heeft begrepen wat ik zei. Mijn opdracht hier was geweldig mooi. Dat van die mantel slaat niet op onze samenwerking of op de parochie." Pater Jan Severins: „In elk groot gezin zijn wel moeilijkheden; verder niets." Bijna-docent Felix Verlaan: „Ik heb heel bewust, heel vrij en in de beste verstandhouding voor Wassenaar gekozen." „Dat is waar," valt collega Severins bij. „Hart stikke jammer vindt de parochie het, na tien en een half jaar. Ofschoon men begrip heeft. De mededeling kwam onverwacht, sloeg in als een bom. Maar men neemt het sportief op aan de Herensingel. Ik ben een doorgewinterd pastortje, want katechese voor de jeugd is óók zielzorg. Het is een uitdaging, in deze tijd. „Serieus," zegt pastor Verlaan, „ik ga nu liever door de zijdeur af. Geen toestand eromheen. Ik ga prettig weg hier, daar ben ik dolgelukkig mee." De heer Verlaan draagt niet voor niets de voornaam Felix. Het blijft nog even onwennig, ons gesprek. „Gek eigenlijk," vindt Felix Verlaan,.zolang alles goed gaat, vraagt niemand zich af: hoe doen ze het? Maar zo gauw er iets gebeurt of verandert komen er vragen. Men verwacht nu eenmaal dat pries ters goed en normaal opereren." Piet de Ridder: „Men heeft vaak geen begrip van de inhoud van een pastoraat" Jan Severins: „Wat men denkt en zegt is: de priester heeft tegenwoordig minder te doen dan vroeger. Dat is fout; een priester heeft zelfs soms méér te doen. Ik durf te zeggen, dat men er zich op verkijkt" Zwoege: Pater Piet - zoals vooral de jeugd in Leiderdorp hem kent - wil iets méér zeggen. In de wijngaard des Heren blijkt het zwoegen te zijn. Maar daar vraagt slechts een enkeling naar. Dat zégt pater Piet niet, maar de hele „mutatie" wijst in die richting. Wat hij wél zegt; „Ook in Leiderdorp begreep men duidelijk waar het om ging; men gaf me gelijk met deze keuze. Ik heb daar veel met jongeren opgetrokken; die zullen me wel missen. De jeugd heeft een ander beeld dan de ouderen van wat een pastor voor ze kan beteke nen. Ik heb in Leiderdorp enorm veel goodwill kunnen maken en ik heb er een grote geloofsbe leving ondervonden, onder dat conglomeraat van mensen, nieuwkomers uit alle windstreken, met wie ik op huisbezoeken in contact kwam. Het meest boeiende voor mij was de ervaring dat de Kerk betreurt dóór waar mensen samenkomen..." Pastor Felix Verlaan kijkt terug en hij weet waar hij het over heeft: „Hier in de Herensingelparo chie is werkelijk geen „verticaal" opzien tegen kerkelijke structuren en hiërarchie, zoals soms wel dekenale bonzen menen. Men is hier waar achtig niet verroest komen te zitten in wat wés. We zitten in Nederland wel tegen Rome aan te hikken, maar het zogenaamde „curiale denken" is hier vlakbij; daar hoef je niet in Rome voor te zijn." Missionaris Pater Piet de Ridder: Jk durf te stellen, dat een groot deel van de Menswording-gemeenschap in Leiderdorp verlangt naar een geloofsbeleving waarin ze zichzelf kunnen zijn. Het pastoraat in deze tijd vraagt van je, bij de mensen te zijn om die geloofsbeleving te kunnen verwerkelijken op een manier waarin een stuk openheid en zoeken bij de mensen mag blijven. Men schopt tegen de structuren aan, zéker de jongeren in de parochie. Je kunt niet meer zeggen: dat móet je geloven; ze zoeken naar een beleving van binnenuit en die beleving moet je als pastor, als zieleherder, zien te begeleiden. Het is een „bij de mensen zijn". Dat zijn zo m'n ervaringen bij de gezinsgroepen, de bijbelgroep, de huisbezoek- groep, de mensen die zich met missie en ontwik keling bezighouden. Dat is het positieve in Lei derdorp. Wat het hier, aan de Herensingel, wordt, zal ik moeten aanzien. Nu is het allemaal nog wat geëmotioneerd. Over drie weken wil ik nog wel eens praten. De ben nog missionaris in hart en ziel. Het was altijd samen met de mensen optrekken, zoals in Pakistan. Misschien zag die jeugd dat beeld juist in mij; ik weet niet of ze dat in pastoor Hammerstein zag." Franciscaanse soepelheid, in de missie gevormd. Jan Severins: „Piet is m'n medebroeder. Ik heb benadrukt, dat ik na het vertrek van Felix De Ridder hier wilde hebben. Ik was bang, dat ik een tijd alleen zou zitten, want het is moeilijk hier mensen te krijgen. We wonen tenslotte in hetzelfde huis, in Verbum Dei, we kennen elkaar van het seminarie en het werk trekt ons beiden hier." Verworvenheid Minderbroeder Piet de Ridder kan niet om z'n overtuiging heen; hij kan niet met twee maten meten: „Je moet de mensen kansen geven om zich te ontwikkelen; dat is m'n missionaire ver worvenheid. Over een aantal jaren zijn er nog minder priesters." Hij bedoelt: hou ze niet vast binnen een patroon, vertrouw een beetje op een gelovig kompas; rem niet te veel af, maar zet de versnelling desnoods wat lager - als je op het dal afgaat Wat „Rotterdam" doet, weet nog niemand. Maar het is onwaarschijnlijk, dat pastoor Hammerstein het alleen zal kunnen „rooien". Als gelovig mens ben je geneigd te denken: ik wou dat we maar 20, 30 jaar tegelijk konden overslaan. Maar we zullen er allemaal doorheen moeten; de contou ren van een ander Kerk-zijn tekenen zich steeds duidelijker af. Priester-armoede hoeft geen bloe darmoede te zijn. Waarschijnlijk heeft Jan Sever ins het bij het rechte einde, als hij zegt dat „de gelovige gemeenschap het misschien zelf moet gaan doen." „Het is op het eerste gezicht een hele stap, maar wel erg gezond. In de toekomst zal geen plaatselijke Kerk meer uitsluitend op de priester kunnen steunen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1976 | | pagina 3