Allerlei(ds) Huiseigenaar probeert huurders te verdrijven Pieters willen - en Academie wijk fatsoenlijk leven Liftboys herfstkampioen „MET VUUR EN BLOED" Twee meesters, twee vleugels DONDERDAG 27 NOVEMBER 1975 LEIDSE COURANT PAGINA 3 De heer R. gooit emmers water over de matrassen. „Zo, hier slapen ze alvast niet meer" Van een onzer verslaggevers LEIDEN Urenlang heeft de 65-jarige ex-banketbakker A. J. B, R. de laatste bewoners van zijn pand aan de Apothekersdijk geterroriseerd met als doel hen uit het pand te krijgen. Hij haalde het hele huis overhoop, gooide emmers water over de bedden en dreigde tenslotte met brandstichting. De duidelijk zwaar overspannen man ging zelfs zo ver, dat hij een flacon met wasbenzine leeg gooide boven een brandende gaskachel. Wonder boven wonder ontstond er geen brand. De politie greep tenslotte in. De heer R. werd aangehouden wegens huisvrede breuk en werd overgebracht naar het bureau aan de de Zonneveldstraat. Inspecteur Van Dijke van de Leidse politie: „Hij is duidelijk te ver gegaan". meente. De heer Vervest, ge meente-ambtenaar: „We zijn toen overeengekomen, dat de vier voorlopig zouden worden ondergebracht in een pand aan de Morssingel in afwach ting van een flat die ik voor hen zou zoeken". Deze week was het nog steeds niet zo ver gekomen. De heer R. schreef een brief naar deze krant, waarin hij aankondigde dat hij de laatste huurders van zijn pand desnoods met „vuur en bloed" zou verdrijven. Gis termiddag voegde hij bijna daad bij woord. Op alle moge lijke manieren probeerde hij de vier, drie Marokkanen en één Algerijn, te bewegen het huis te verlaten. Hij leek daar in te slagen toen hij de was benzine op de gaskachel gooi de. De vier vlogen als het ware overeind en vluchtten naar de benedenverdieping, waar net de heer Vervest was aangeko men. Met hem stonden ze op punt naar het pand Morrsingel fe gaan, toen inspecteur Van Dijke arriveerde. Deze vond dat een en ander niet door de beugel kon en arresteerde de heer R. De vier buitenlanders haalden opgelucht adem. Naar het zich laat aanzien zijn ze daarmee nog niet uit de moei lijkheden. De moeilijkheden tussen de heer R. en de bewoners van zijn pand aan de Apothekers- dijk dateren niet van vandaag of gisteren. In maart van dit jaar besloot hij het.huis dat hij zelf een beddenverhuurbedrijf noemt, maar als pension is afgekeurd, te verkopen. Om het huis vrij te kunnen opleve ren zegde hij de huurders, vrijwel uitsluitend buitenland se werknemers, stante pede de huur op. Eerst had hij nog geprobeerd het pand le verkopen aan een stichting die de huisvesting van buitenlandse werknemers verzorgt. Deze stichting voelde er echter niets voor, gezien de staat van het huis en de prijs die de heer R. vroeg. Vijftien huurders gaven ge hoor aan de eis van R. De overige vier bleven zitten, om dat ze geen ander onderdak konden krijgen. Op aanraden van zijn advokaat ging de heer R. geen gerechtelijke procedu re aan om de vier uit zijn pand te krijgen. Hij bedacht een andere methode: intimidatie. Bij het ophalen van de huur kwam het keer op keer tot moeilijkheden, waaraan zelfs i de politie te pas moest komen. Deze riep vorige maand de q0 vier huurders, drie Marokkanen en een Algerijn, kijken i bemiddeling in van de ge- toe hoe de heer R. te keer gaat De voorlopig laatste intimidatie-poging: het gooien van wasbenzine op de gaskachel Van een onzer verslaggevers Leiden „Wij willen graag fat soenlijk kunnen blijven wonen en leven". Zo vatten de Pieters- en Acade- miewijk zelf hun verlangens sa men in het door de Welzijnsraad in samenwerking met het Over leg Wijkorganen uitgebrachte rapport „Wensen en vragen". De woordvoerders van de twee wij ken voegen daaraan toe dat voorwaarde voor „fatsoenlijk le ven" naar hun oordeel is dat „verkrotting en verkroeging" worden tegengegaan. En ook dat men het aantal geparkeerde auto's in de wijk terugbrengt naar een aanvaardbaar niveau. Als oorzaak van verpakhuizing wordt leegstand van panden aangewezen. Verkroeging mer ken de woordvoerders van dit stukje binnenstad aan als ge volg van de verpakhuizing. Zij signaleren dat een echt buurtcafé in de Pieters- en Aca- dëmiewijk „nauwelijks meer is te vinden". Vrijwel alle bezoe kers van de etablissementen ko men volgens hen van buiten de wijk. Om een eind te maken aan de overlast door lawaai en bal dadigheid die daarvan het ge volg is pleiten zij ervoor om de kroegen dwingende normen op te leggen waarvan overschrij ding bestraft wordt met intrek king van de vergunning. Met name denkt men in dit verband aan de sluitingstijd. Ook het clubhuis de Vroolijcke Arke, zo wordt beklemtoond, dient als opvang voor andere wijken dan de binnenstad. De overlast die dat centrum geeft wordt, aldus de woordvoerders van de twee wijken, nog eens vergroot door dat het gebouw totaal onge schikt is voor de activiteiten die erin plaats vinden. Over de Vroolijcke Arke merken zij ter zijde nog op: „De troep die door de Vroolijcke Arke gemaakt is, zal de wijkbewoners er zeker niet toe verleiden er „hun club huis" in te gaan zien". De Pieters- en Academiewijk zouden graag zien dat in de straten van deze wijken op nieuw bomen werden geplant. Waar de gemeente de straatver lichting vernieuwt, geeft men de voorkeur aan een klassieke bo ven een moderne vormgeving. Ook wordt nieuwe bestrating noodzakelijk geacht. Tenslotte pleiten de twee wijken voor de vaststelling van een of ficieel bestemmingsplan voor de binnenstad. Dit niet alleen om verpakhuizing en verkroeging tegen te gaan maar ook om gegadigden voor de aankoop van leegstaande huizen zeker heid te geven. De zekerheid, zo formuleert men het, „dat het genot van hun bezit niet kan worden aangetast door wille keurige ingrepen die het karak ter van de wijk aantasten". Van een onzer verslaggevers LEIDEN Liftboys is in de studentenzaalvoetbalcompetitie „Herfstkampioen" geworden. Koetsotheek hielp Liftboys over de drempel door op de laatste speeldag lijstaanvoerder Groenesteeg met 4-1 te kloppen. Liftboys, dat zelf reeds eerder had afgere kend met Clique d'Onzc (7-3), kwam daardoor in wedstrijdpunten op gelijke hoogte met dit Groenesteeg en mocht zich vervolgens dank zij een beter doelsaldo herfstkampioen noemen. Tweemaal was die titel Liftboys bijna ontgaan. Tegen Clique d'Onze bouwde Liftboys vrij ge makkelijk een voorsprong van 3-0 op door doelpunten van Nol van der Drift (2x) en Arie Hor dijk. Clique d'Onze kwam ech ter verrassend terug tot 3-3, daarbij geholpen door enkele misgrepen van Liftboys-doel man Cees Otto. Lange tijd bleef die stand op het scorebord staan en leken de titelkansen van Liftboys daarmee reeds bij voorbaat vervlogen. Piet van Dam hielp Liftboys over die drempel: 4-3. Door doelpunten van Adrie Hordijk (2x) en Rinus den Heijer liep Liftboys vervol gens snel uit naar 7-3. Groenes teeg gaf in de wedstrijd tegen Koetsotheek Liftboys aanvanke lijk weinig kans op een beslis sing op doelsaldo. Door een doelpunt van Ernst de Kievit nam zij snel een 1-0 voorsprong. Lang kon Groenesteeg die stand echter niet vast houden. Jan van Duyn tekende voor de gelijkma- Het team van Liftboys, dat herfstkampioen werd. Staand v.l.n.r.: Rinus den Heijer, Chris Oldenhof. Lies Oldenhof, Nok Okkersen, John van Koeveringen en Frans Smidthuyzen. Zittend v.l.n.r.: Adrie Hordijk, Joop den Heijer, Piet van Dam, Cees Otto en Nol van der Drift. kende treffer. Koetsotheek over speelde Groenesteeg vervolgens Louis van Dijk en Jules de Corte (links) treden zaterdag a.s. in de aula van het Rijnlands Lyceum op onder het pretentieuze motto ,Twee meesters en twee vleugels." Louis van Dijk en Jules de Corte hebben eigenlijk geen introduktie nodig. Ook hun samenwerking is niet nieuw. Behalve verschillende gezamenlijke tv-optredens, hebben zij hun eigen radio-programma „Op vleugels". Louis werkte mee aan Jules' recente l.p. „Miniaturen" en ook op platengebied zal dit niet hun laatste koöperatieve aktiviteit zijn. Het optreden in het Rijnlands begint om 20.15 uur. Rocky Rickett brengt geweld dadige rock in Leiden LEIDEN In het LAK-theater treedt aanstaande zaterdag „Rocky Rickett and the Jet Pilots of Jive" op. De groep met ster Rocky Rickett zet een show met gewelddadige rock op de planken. De toegang sprijs Is 3,50 en voor houders van een CJP en leden van het LAK 2,50. Rocky komt uit het Engelse South Acton en was in de vijftiger jaren groenteboer. In 1958 maakte hij naam als anonieme rockster. Later viel hij terug in het groeteboerenbestaan, maar nu is hij terug, vijftig jaar oud, ischias van het aardappelen sjouwen maar er nog altijd van overtuigd dat rockmuziek te maken heeft met sex en geweld. Geweld maakt een integraal onderdeel uit van zijn optredens. Gevraagd naar zijn mening of iets derge lijk geen kwalijke invloed op het publiek kan hebben, antwoordt de voormalige groenteboer dat zolang je jezelf geen pijn doet, het allemaal geen snars uit maakt. Onder redactie van Jantje van Leyde, tel. 071-22244 tst.17. Veroordeeld Een 45-jarig chauffeur uit Lei den is door de Haagse politie rechter veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf, zes maanden ontzegging van de rij bevoegdheid en een boete van tweehonderdvijftig gulden. De Leidenaar was op de Ples- manlaan met zijn auto in een slip geraakt en daarna in een sloot terechtgekomen. Hij be stuurde de auto terwijl hem de rijbevoegdheid was ontzegd. De chauffeur had namelijk al een hele serie verkeersdelicten op zijn naam staan. Bij controle bleek bovendien dat het voer tuig niet was verzekerd. Het vonnis was conform de eis. H. Mis In de kapel van de begraaf plaats aan de Zijlpoort wordt aanstaande dinsdag weer een H. Mis voor de overledenen op- Zondagmiddagcafe dag door de literaire workshop een zondagmiddagcafé gehou den. Er wordt geopend met de opvoering van de eenacter „Het Loket" van Tadieu. Daarna brengt LESKO muziek van klassieke meesters ten gehore. Intussen wordt er in de foyer een prijsvraag gehouden voor het mooiste Sinterklaasgedicht. Tevens is er gelegenheid tot knutselen en schaken. Het zon dagmiddagcafé duurt van vier tot zeven uur. Hondenshow Op 1 februari 1976 organiseert de kynologenvereniging Rijn land haar jaarlijkse hondens how. Er worden 300 inschrij vingen verwacht van de meest uiteenlopende rassen, van de allerkleinste Chihuahua tot de allergrootste Ierse wolfshond. De show wordt gehouden in de Groenoordhal te Leiden en zal om 10 uur beginnen. De in schrijfdatum sluit 14 december. Inschrijfformulieren zijn schrif telijk aan te vragen bij de heer F. H. de Groot, Haarlemmer weg 50 te Leiden en mevr. Y. Estarippa, Van Houtenweg 74, Wassenaar. Praethuys In het Praethuys, Vrouwen- kerkkoorstraat 9, wordt in de cember een drietal lezingen ge houden over de „UFO's" (een Engelse afkorting voor vliegen de schotels e.d.) De bedoeling van deze lezingen is de „Ufolo- gie" uit de sfeer van sensatie en vaagheid te halen. Maandag 1 december zal uitgelegd wor den wat onder „UFO's" wordt verstaan. Na de lezing zullen dia's worden vertoond. Tijdens de lezing op maandag 8 decem ber zullen UFO-manifestaties en UFO-waarnemingen cen traal staan. De heer E. K. de Beek houdt maandag 15 de cember een lezing over „Mana, de vermoedelijke energiebron van de UFO's". Aanvang lezin gen 20.00 uur. Toegang vrij. Orgelconcert K&O organiseert zondagmid dag a.s. een concert in het Groene Kerkje te Oegstgeest, het derde in een serie van zes. De uitvoerenden zijn dit keer Jean Decroos-cello en Danièle Dechenne-piano. Zij zullen een programma brengen met wer ken van Van Beethoven (sonate op.5, nr. 1), Brahms (sonate op. 38), Debussy (sonate) en Marti- nu (sonate nr. 2). Aanvang 14 uur. Hot House Op Jazzzolder Hot House, Ra penburg 24 zal morgenavond optreden de gitarist, zanger en mondharmonikaspeler Shakey Sam, die de blues speelt in zijn meest authentieke vorm, voor namelijk country-blues uit de Mississippidelta. Vorig jaar werd hij tweede op het Laren's Internationale Jazzfestival en samen met Barrelhouse Baily's Bluesband, met welke hij lange tijd heeft samengespeeld, eerste op het Loosdrechter Jazz Con cours. Momenteel treedt Sha key Sam op met een pas ge starte begeleidingsband, onder meer als begeleiders van Big John Wrencher en Eddie „Gui tar" Burns. In het jeugdcen trum Hippotamus leidt hij een workshop blues. Rond de jaar wisseling zal de eerste elpee van Shakey Sam verschijnen op het „Universe" label. Vogelexpositie De Eerste Leidsche Vereniging van Kanarieliefhebbers en Vo gelbescherming „De Zanger" houdt het a.s. weekeinde haar 43e onderlinge tentoonstelling voor zang-, kleur- en postuur kanaries, exoten, parkieten en bastaarden. De tentoonstelling wordt gehouden in het voorma lig Marinecomplex, Noordeinde 2 A te Leiden en is geopend op vrijdag 28 november van 20.00 tot 22.00 uur, op zaterdag 29 november van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag 30 november van 10.00 tot 17.00 uur. Grof vuil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 3