Amerikaan schiet zes buren dood Oppositielid Suriname terug naar huis Steun aan kemcentraL onaanvaard Steun aan bouw kerncentrales onaanvaardbaar £eid6c6omtmt Looiiak koord zeer moeilijk Landarbeiders in Portugal bezetten boerderij van Brit PPR-KERNGROEP: PPR-KERNGROEP: Aanval op Loeanda op handen Explosie bij ICI MAANDAG 20 OKTOBER 1975 LEIDSE COURANT PAGINA 5 SUTHERLAND, Nebraska (Rtr/UPI) Een Amerikaan die door de politie is bestempeld als een „maniak", heeft zaterdagavond in het stadje Sutherland in de Amerikaanse staat Nebraska zes leden van een gezin doodgeschoten. Vijf slachtof fers waren meteen dood, het zesde overleed later in een ziekenhuis. Burgemeester Herbert Meissner gelastte daarop alle 860 inwoners van Sutherland binnenshuis te blijven, terwijl de politie elke woning doorzocht op zoek naar de dader. De doden zijn Henry Kellie, zijn vrouw Marie, allebei omtrent 60 jaar oud, hun 32-jarige zoon David en hun kleinkinderen Daniel van 5, Deanne van 8 en Florence van 10. De vermoedelijke dader, de 29-jarige Erwin Charles Simants, heeft zich zondag bij de politie gemeld. Hij deed dat in het huis van de Keilies. De ouders van Simants vertelden dat hun zoon inwoonde bij zijn zuster en haar man, naast de familie Kellie. In een telefonisch vraaggesprek zei de moeder van Simants dat haar zoon de Kellies kende, maar dat zij geen reden kon bedenken waarom hij hen kwaad zou hebben willen doen. Zij liet doorschemeren dat haar zoon met haar en haar man had gesproken alvorens zich bij de politie te melden. Erwin Charles Simants. (rechts), verdacht van de zesvoudige moord, wordt naar de gevangenis overgebracht. 1% Bij gelegenheid van Wereld missiedag heeft paus Pau- lus gisteren vier personen, die veel voor de missie heb ben betekend, zalig ver klaard. Bij hen was ook de in 1837 in Goch in het Duit se bisdom Münster geboren pater Arnold Janssen, die honderd jaar geleden in het Limburgse Steyl de congre gatie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord (S.V.D.) stichtte, later aan gevuld met twee zustercon gregaties. De drie congre gaties tellen bijna tiendui zend leden in vijfendertig landen. ^ramaribo Het Surinaams sta tenlid voor de oppositiepartij VHP, de heer G. Hindorie, legt zich neer bij de beslissing van zijn frac tie hem niet op te nemen in de VHP-delegatie, die morgen in Den Haag de behandeling zal bijwonen van de koninkrijkswet, waardoor het voor Suriname mogelijk wordt onafhankelijk te worden. Hindorie, die tegen de wil van zijn fractie naar Nederland was gereisd, zegt in een verklaring naar Suriname te zullen terugkeren, zodra de delega tie van de Surinaamse oppostitie vandaag in Nederland is aangeko men. De leider van de vooruitstrevende Hervor mingspartij, Lachmon verklaarde gisteren kort voor zijn vertrek naar Nederland, het besluit van Hindorie zeer wijs te vinden. „Hindorie's besluit zal de stemming in de VHP gunstig beïnvloeden, aldus de heer Lachmon, wiens fractie pas vorige week besloot deel te nemen aan de zitting van het koninkrijksparlement. Lachmon zou het „nuttig" vinden als Hindorie in Nederland blijft, ook al is hij geen lid meer van de VHP-delegatie. De VHP-leider verklaarde met veel weemoed het besluit te hebben genomen, Hindorie buiten de VHP-delegatie te laten. .Hindorie hoeft van mij niet terug naar Suriname, maar ik zal geen bezwaar maken als hij per se wil", aldus de heer Lachmon. De twee uit het regeringsblok getreden sta tenleden mevrouw Liesdek-Clarke en de heer Somohardjo zullen deel uitmaken van de delegatie van de Surinaamse oppositie die morgen in de Tweede Kamer de onaf hankelijkheid van Suriname behandelt. illa^'STj Minister Trip, belast met wetenschapsbeleid, heeft zaterdag als minst gefotografeerde minister een poedelprijs ontvangen. Dit gebeurde op het jaarfeest te Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Fotojour nalisten. Het beeldje, van de hand van Willem Duys, werd hem uitgereikt door het meest gefotografeerde fotomodel Barbara, die hem meteen een spoedcursus poseren gaf. CNV—VOORZITTER LANSER Utrecht (ANP) Steun aan de bouw van kerncentrales in Zuid-Afrika is voor de PPR onaanvaardbaar. Het is echter niet zo dat medewerking van het kabinet-Den Uyl aan de levering van reactorvaten door Rijn-Schelde-Verolme voor deze centrales automatisch moet inhouden, dat de PPR-bewindslieden uit het kabinet stappen. Mocht het kabinet toch besluiten het project te steunen, dan moet onmiddellijk de PPR-kemgroep bij elkaar worden geroepen om zich te beraden Over de consequenties. Een motie van deze strekking heeft de PPR-kemgroep zaterdag in Utrecht met algemene stemmen aangenomen. Zingen in bad is gezond BARNET (Reuter) „Ais u niet een berg kunt be klimmen, oefen dan ten minste uw longen door in het bad te zingen." Dit is de raad van een Britse arts, Denis Kiely. Op een medisch congres in de Engelse plaats Barnet zei hij, dat de longen het orgaan zijn dat het minste geoefend en het meest mis bruikt wordt. Boersma op driesprong SLECHTS OP EEN PUNT heeft het langdurig SER-beraad over de herziening van de Wet op de Ondernemingsraden minister Boersma wijzer gemaakt: nog geen derde deel van de Raad voelt voor de wens van NW en NKV om van de ondernemingsraad een personeelsraad te maken die buiten de directie om kan werken. Het zal linkse politici derhalve moeilijk vallen minister Boersma tot die koers te dwingen. Opmerkelijk is dat ook de meeste socialistische Kroonleden van de SER zo'n reorganisatie van de ondernemingsraad niet begeren. Want dan zou met de raad van het harmoniemodel naar het conflictmodel worden overgestapt. Nog eenvoudiger gezegd: dan wordt voor het overleg in de onderneming gekozen voor een methode die de polarisatie een vaste plaats op de deurmat geeft en dit stuit bij een deel van de PvdA ook op verzet MINISTER BOERSMA HEEFT BELOOFD nog dit jaar met een wetsontwerp tot herziening van de ondernemingsraad te komen; hij staat wat het SER-advies betreft op een driesprong; want de meerderheid van de SER-leden valt weer in twee groepen uiteen: een grotere groep (vooral ondernemers) die in hoofdzaak de ondernemingsraad willen laten wat ze nu is, en een kleinere groep (CNV en Kroonleden) die de directie wel in, maar niet per sé aan het hoofd van de ondernemingsraad wil houden. Nog ingewikkelder wordt de kwestie, als men bedenkt dat op de achtergrond ook een rol speelt de kwestie of de ondernemingsraad adviesorgaan blijft of medebeslissend college moet worden. Wat dit betreft voeren de twee grootste vakcentrales eigenlijk een twee-fronten-oorlog; zij vinden dat in belangrijke zaken de vakbon den de dikste vinger in de pap moeten hebben, dikker ook dan de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad. Dit verwarde beeld is direct terug te brengen op sterk uiteenlopen de meningen over de economische orde en de ordening binnen het bedrijf. De grote tweespalt op dit punt heeft bij een man als prof. Zijlstra dan ook de vraag doen rijzen, of de tijd wel rijp is nu een wetsontwerp over de herziening van de ondernemingsraad er door heen te jagen. Een juiste vraag: maar het kabinet zit aan beloften vast, dus bevindt zich taktisch in een moeilijke positie. DAARBIJ KOMT DAN NOG DE TRIESTE economische toestand; ondernemers en vakbeweging hebben de laatste jaren bij herhaling verkeerd getaxeerd en mede hierdoor heeft de inflatie in Nederland sprongen vooruit en de werkgelegenheid achteruit moeten maken. Over en weer golft een zee van frustratiegevoelens. Met een wetsontwerp over ondememingsraadsherziening zal minister Boers- na die niet wegnemen. Het zou beslist niet onverantwoord zijn jerst meer grondig en minder op macht belust na te denken over de economische ordening na 1977. Dit punt zal immers bij de eerstkomende parlementsverkiezingen toch een grote rol moeten spelen. De Bilt Boven Scandinavië bevindt zich al enkele dagen een hogedrukgebied, dat een uitlo per heeft naar de Noordzee en de Britse-Eilanden. Het hoge drukgebied houdt bij ons een oost tot noordoostelijke stro ming in stand. Op zijn tocht over het relatief warme water van de Oostzee en de Noordzee vormen zich in deze lucht wol kenvelden. Morgen zullen er dan ook wol kenvelden voorkomen, afgewis seld door opklaringen. Het blijft droog weer, waarbij het vrij koud is voor de tijd van het jaar. In Midden-Zweden en Noorwegen daalt de tempera tuur in de nacht plaatselijk tot vijf graden beneden het vries punt. In de landen rond de Mid dellandse Zee bereiken de mid- dagtemperaturen nog waarden rond 20 graden. Vooruitzichten voor woensdag. Aanhoudend droog met enkele opklaringen. Vrij koud Weersvooruitzichten in cijfers, Voor woensdag: Aantal uren zon: 2 tot 10 Min temp: omstreeks 5 graden Max temp: omstreeks 10 graden Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent Kans op een geheel droog et maal: 90 procent Deelen Eolde Eindhoven Den Helder Lurhth. R'dam Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Stockholm Wenen Zürich Casa Blanca Is tan boel Las Pal mas New Vork Tel Aviv L bew. onbew. rw. bew. L bew. geh. bew. regen onbew. rw. bew. geh. bew. L bew. onbew. 12 LISSABON (Rtr) Portugese keuterboeren en landarbeiders hebben een nabij de grens met Spanje gelegen boerderij bezet De boerderij is eigendom van een Brit De eigenaar, Peter Wardle, was vorige week op vakantie in Spanje. Toen hij op zijn boerderij terugkeerde was deze door een twintigtal Portugezen bezet. Deze hadden daarvoor de toestemming van plaatselijke ambtenaren die de nieuwe land- hervormingwèt uitvoeren. Deze voorziet in de naasting van alle geïrrigeerde landerijen die groter zijn dan vijftig hectaren en niet-geïrrigeerde landerijen groter dan 500 hectaren. Eenlatere wet bepaalt dat niemand meer dan 700 hectaren mag bezitten. Het landgoed van de Brit meet 503 hectaren. De kwestie zal vandaag worden voorgelegd aan de Portugese minister van landbouw. De Portugese regering heeft herhaal delijk de verzekering gegeven dat buitenlands bezit zal worden beschermd. De leider van de links van het centrum staande democratrische volkspartij (PPD), Francisco da Cameiro, heeft gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een linkse staatsgreep in Portugal 'We hebben aanwijzingen dat minstens zestig officieren samen zweren.' LOEANDA(AP) Volgens een in Loeanda opgevangen radio- interview heeft Holden Roberto, de leider van de bevrijdingsbe weging FNLA, gezegd dat hij morgen de Angolese hoofdstad Loeanda zal aanvallen. In die stad zijn thans de troepen van de tweede grote bevrij dingsbeweging de MPLA, heer en meester. Mocht de bedreiging waar blijken te zijn dan kan zware strijd worden vérwacht. Vuurgevechten in Beiroet Beiroet (AP) - In zeven Bei- roetse buitenwijken en in twee dorpen in het noorden van het land is gisteren de strijd weer opgelaaid en volgens de politie zijn daarbij al tenminste acht mensen gedood en 17 gewond. Gisteren was het tot die tijd betrekkelijk rustig geweest in Beiroet en over de radio werd de burgerij opgeroepen vandaag normaal weer aan het werk te gaan. Maar tegen het vallen van de nacht kon men overal harde ontploffingen en machinege weervuur horen. Dolf Coppes, de plaatsvervan gend fractie-voorzitter in 'de Tweede Kamer, ontkende dat hij afgelopen week gezegd zou hebben dat de PPR-bewindslie den moeten aftreden als het ka binet besluit het RVS-project te steunen. Volgens Coppes is zijn UTRECHT (ANP) CNV— voorzitter Lanser verwacht dat een akkoord tussen werkgevers en werknemers over het loonbe- leid voor 1976 bijzonder moei lijk zal worden. Volgens hem is bet geen uitgemaakte zaak dat er geen ruimte is voor een tweede prijscompensatie in 1976. Naar zijn oordeel moeten de werkgeversorganisaties eerst eens duidelijk maken waarom zij menen dat de loon kostenontwikkeling aanzien! ij- ker beperkt moet worden dan het kabinet zich voorstelt De heer Lanser zei dit zaterdag bij het afscheid van de heer G. Jens als voorzitter van de Grafi sche Bond CNV in Lunteren. Ook reageerde hij op uitlatingen gedaan op ,het congres van de Hout— en Bouwbond NKV, dat het CNV een achterhoedege vecht zou leveren. „In de SER vergadering zijn we wel degelijk met voorhoedegevechten bezig geweest Van de drie Kroonle den die voor een gemeenschap pelijk bestuur stemden (een reeds lang verdedigd CNV mening in de pers verkeerd weergegeven. Partij-voorzitter Ria Beckers: „Het partijbestuur is nogal on gelukkig met de verklaring van Coppes. De partij heeft maan denlang gepraat over de vraag of zij het kabinet moest blijven steunen. Die vraag is positief beantwoord. Dan kan het eigen lijk piet dat de fractie opeens over een nieuw breekpunt praat." standpunt) zijn er twee socialis ten. Dat komt omdat ons stand punt het meest radicale was", aldus Lanser. Brand Tilburg eist 3 doden TILBURG (ANP) Bij een uit slaande brand in een woonhuis te Tilburg zijn zaterdagmorgen een 23-jarige man, zijn 19-jarige vrouw en hun twee maanden oude dochtertje omgekomen. De brand brak om 6 uur 's morgens uit. Het echtpaar heeft nog getracht zich in veiligheid te stellen, maar verder dan de overloop, waar ze werden aan getroffen zijn ze niet gekomen. De andere bewoners van het huis hebben zich wel in veilig heid kunnen stellen, aldus een mededeling van de politie. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. ROTTERDAM ANP In een silo op het terrein van de che mische fabriek ICI in Euro poort heeft zich dit weekeinde een explosie voorgedaan. De explosie, die veel materiële schade aanrichtte, onstond doordat tijdens het produktie- proces een ventilator uitviel. Hierdoor was geen ontluchting mogelijk, zodat een explosief mengsel ontstond. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Bij Paktank in het Botlek-ge- bied is dit weekeinde 200 liter nafta in de haven gelopen. Er was een fout gemaakt bij het overladen uit de tanklichter ,Henk". De havendienst heeft proces verbaal opgemaakt ANGB: korter werken door vrije vrijdagmiddag UTRECHT (ANP) De Alge mene Nederlandse Grafische Bond (ANGB) gaat streven naar een verkorting van de ar beidsduur om de beschikbare arbeidsplaatsen beter te kun nen verdelen. Gedacht wordt aan een verkorting van de wer kweek door een vrije vrijdag middag en een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 60 jaar. ANGB—voorzitter Van der Werf verklaarde dit zaterdag op een kader—bijeenkomst van zijn bij het NW aangesloten bond. Ook betoogde hij dat investe ringsplannen voor arbeidsplaat sen—sparende apparatuur geno men dienen te worden door een „centraal toetsingsorgaan", be staande uit werkgevers, werkne mers en onafhankelijke deskun digen. Volgens hem vormt de technische ontwikkeling in de grafische bedrijfstak een ernsti ge bedreiging voor de werkgele genheid. „We beginnen op een punt te komen waarop we ons moeten afvragen of we moeten blijven doorgaan met het klak keloos introduceren van werk- gelegenheidsvemietigende appa ratuur", aldus de ANGBvoor zitter en hij voegde er aan toe dat de bond er niet voor zal schromen desnoods door harde acties de werkgelegenheid voor de grafici veilig te stellen. Onder jeugdige kappers enorme werkloosheid (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT - Van de 13.000 per sonen die vorig jaar in het kap- persbedrijf werkzaam waren, was 14 procent (1755 personen) werkloos. In 1968, toen er nog 16.000 mensen in deze branche werkzaam waren, waren er 861 of 5,3 procent werkloos. Deze cijfers gaf voorzitter T.S- turkenboom van de Kappers- bond NKV zondag tijdens de jaarvergadering van zijn bond. Volgens hem is er in het kap persvak sprake van een enorme jeugdwerkloosheid. In 50 pro cent van de gevallen gaat de werkloosheidsuitkering naar personeel van beneden de 25 jaar. Langzaam maar zeker heb ben de mannen het kappersbe- drijf nagenoeg verlaten. Van de 13.000 personeelsleden in 1974 waren er 10.689 vrouwen en 2114 mannen; van de vrouwen is de helft jonger dan 20 jaar. Als gevolg van tegenstellingen binnen de Algemene Nederland se Kappersorganisatie ANKO over verlaging van het btw—ta rief is een aantal leden uit de bond gestapt Zij hebben in Rot terdam een nieuwe bond opge richt onder de naam „New Look". De nieuwe bond wil het btw—tarief voor kappers ver laagd hebben van 16 naar 4 procent Marokko: kwade trouw van Spanje MARAKESJ/RABAT (Reute- r—UPI) De Marokkaanse re gering heeft gisteren het Spaan se verzoek aan de Veiligheids raad van de Verenigde Naties de Marokkaanse vredesmars naar de Spaanse Sahara te ver hinderen, bestempeld als het zo veelste voorbeeld van „kwade trouw" van de zijde van Spanje. In een verklaring zegt de Ma rokkaanse regering dat Spanje alleen verantwoordelijk is voor de huidige situatie, die verant woordelijkheid het land „nu probeert af te schuiven op de Verenigde Naties" Marokkaanse regeringsfunctio narissen hebben verklaard dat er zoveel enthousiasme bestaat voor de afgelopen donderdag door koning Hassan aangekon digde vredesmars dat het aantal deelnemers veel hoger dan de voorgenomen 350.000 zal zijn. Volgens het officiële Marok kaanse persbureau M.A.P. zal koning Hassan morgen het startsignaal geven voor de mars. Berghuis nieuwe directeur Estec NEUILLY (ANP) Het Euro pees Ruimtevaart Bureau (ESA) heeft dr. Johan Berghuis be noemd tot directeur van de ES TEC (Europees Centrum vodr Ruimteonderzoek en Techniek) in Noordwijk. De heer Berghuis volgt in deze functie mr. Ove Hammerstrom op. Mr. Hans Hinterman die oorspronkelijk was aangewezen om de post in september jl. op zich te nemen heeft voor de fuctie bedankt De ESA heeft dit vandaag vanuit Neuilly in Frankrijk meegedeeld. De heer Berguis zal zijn funktie op 1 november beginnen. Hij is op het ogenblik manager bij Philips. Spaanse gevangenen In Am sterdam is dit weekeinde een veiling van kunstwerken gehou den, waarvan de opbrengst be stemd is voor familieleden van Spaanse politieke gevangenen. De opbrengst was ruim 15.000 gulden en zal in overleg met Amnesty International onder Spaanse families worden ver deeld. Gisteren zijn in Parijs de eerste modellen voor de zomermode 1976 getoond. De couturier Vicky Tiel ont wierp dit zomer- tenue dat be staat uit een rok en een Bermu dashort van ka toen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 5