Wethouder geeft situatie verkeerd weer Bloembollencultuur mag niet worden aangetast door de zandwinning" Ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid voorlopig nog niet op gang Leidschendams CDA opgericht 'Passage-actie' AR-KAMERLEDEN BEKEKEN DE BOLLENSTREEK HVS kan weer jaar vooruit Fietsen voor winnaars van Weinig succes voor Zoeterwoudse EHBO op nationaal kampioenschap Veel belangstelling voor bloembollenmarkt WIJKCONTACTRAAD NOORD-HOLLAND: XViAAiNDAG 20 OKlUbüH 10/5 Liiuan LUUKAWT PAGINA A Van onze correspondent Oegstgeest Tijdens een fees telijke bijeenkomst in de nieuwe Oegstgeester Passage werden zaterdag de prijzen uitgereikt van de speciale zegel-actie rond de opening van de passage. Jo ke Driessen, Mirjan van Dijk, Ton Naafs en Erwin Zandvliet zijn sinds zaterdag de gelukkige bezitters van de spiksplinter nieuwe fietsen die de winke liersvereniging 'Oegstgeest Ak- tief' beschikbaar had gesteld. In totaal zestienhonderd Oegst- geestenaren namen aan de zege lactie deel. onze correspondent Voorschoten De Wijkcontactraad Noord-Ho fland meent dat wethouder Eveleens een scheve voorstelling van zaken gegeven heeft tijdens een commissievergadering waarin hij mededeelde dat de inspraakgroep zich eenzijdig heeft teruggetrok ken. De wijkcontactraad heeft inderdaad een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland en heeft inmiddels als antwoord van GS gekregen dat het bezwaar schrift ter behandeling zal komen op de hoorzit ting van 6 november. Het bezwaar van de wijkcontactraad richt zich op de woningbouw dicht langs de toekomstige Rijks weg 11. De gemeente Voorschoten heeft slechts een open stuk van 100 meter, de contactraad wil minstens 200 meter. Bovendien heeft de wijkcon tactraad bezwaar tegen het gegeven dat de ge meente Voorschoten alleen de opvulling van de „vlekken" ter discussie stelt en niet het vlekken- plan zelf. Het verweer van wethouder Eveleens is dat het vlekkenplan door de gemeenteraad na inspraak aangenomen is en thans ter goedkeuring beoor deeld wordt door G.S. De gemeente Voorschoten is niet akkoord met de aanleg van Rijksweg 11 en laat in overleg met de PPC slechts 100 meter over, dat niet bebouwd wordt. De wijkcontactraad heeft ook bezwaren tegen de Rijksweg 11, maar veronderstelt dat deze rijksweg een gegeven is, waar niemand meer omheen kan. De wijkcontactraad wil nog steeds meedenken over het plan Noord-Hofland, is thans daar nog steeds mee doende, maar verwijt de wethouder, dat hij geen basis ziet tot vruchtbaar werken indien de contactraad het besluit Van de gemeente raad tot vaststelling van het vlekkenplan nogmaals ter discussie wil stellen. :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Onderscheidingen bij feestende „Harpe Davids" Van onze correspondent NOORDWIJKERHOUT - De twee oudste leden van de christelijke harmonievereniging „De Harpe Davids", de heren Laros en Mu segaas, hebben zaterdag een gouden federatie-Insigne ontvan gen. Deze werd hen opgespeld door de heer Duym, van de Bond van Christelijke Muziekverenin- gen. De beide heren zijn 53 jaar lid van „De Harpe Davids". De huldiging geschiedde in de pauze van het concert dat de vereniging gaf ter gelegenheid van het 60-jarig be staan. Zes zilveren federatie-insig nes gingen naar leden die 25 tot 40 jaar bij de vereniging zijn. Na de pauze trad de muziekvereningn „St. Jeanne d' Are" onder leiding van de heer Glotzbach op. fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Zanger Sikking pauselijk onderscheiden Van een onzer verslaggevers Lisse De AR-Tweede Kamer-leden mevr. Kraayeveld Wouters en Van Houwelingen vinden dat koste wat kost voorkomen moet worden dat de bloembollencultuur in de zuidelijke Bollenstreek nadelige gevolgen zal gaan ondervinden als gevolg van zandwin ning en de daaruit voortvloeiende verzilting van hoogwaardige cultuurgrond in dit ge bied. Om hun woorden kracht bij te zetten zullen zij binnenkort onder meer minister Vorrink gaan vragen wat meer haast'te maken met het ontwerp van de Grondwaterwet waarin het beheer van het grondwater en de daar mee samenhangende zandwinning zullen worden geregeld. De twe leden van de vaste kamercommissie voor milieu, deden gistermiddag die belofte aan het einde van hun werkbezoek aan de Bollenstreek waar zij zich uitgebreid hadden laten voorlichten over de dreigende verzil ting van een deel van de Bollenstreek met name als gevolg van de uitdieping van het Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout „Dit werkbezoek heeft ons de ogen geo pend", aldus kamerlid Van Houwelingen. „We zijn tot het besef gekomen dat de controle op de zandwinning schromelijk te kort schiet. Tot nu toe namen we aan dat die controle bij de provincie in goede han den was maar dat valt bar tegen. Het is noodzakelijk dat de provincie gaat inventari seren hoeveel zand er op hun grondgebied nodig is en ook gaan bepalen waar dat zand vandaag gehaald moet worden. Er moet ook een betere controle komen op de diepte van de zandwinning". De AR kamerleden stelden zich ook achter het betoog van ir. L. F. Gijsberts, consulent voor de tuinbouw, over de betekenis van de zuidelijke bollenstreek voor de totale bloem bollenteelt. Deze zei onder meer dat wil de zuidelijk Bollenstreek een centrumfunctie blijven houden de omvang van de teelt in dit gebied niet te sterk onder druk mag komen te staan. „Wanneer voor de bloembollenstreek een grondbalans wordt opgemaakt, en men becijfert, welk beroep door woningbouw, recreatie, wegenaanleg etc. reeds op de ruimte wordt gedaan, dan is zelfs bij een bescheiden schatting een zodanig areaal no dig, dat zeker een beroep op bollengronden zal worden gedaan". „Het is echter gewenst ons te realiseren", zo zei hij, „dat het gehele bollencomplex van handel, produktie, onderzoek etc. slechts kan blijven functioneren, wanneer het even wicht niet wordt verstoord. Een voortduren de inkrimping van de teelt zal ook andere elementen in dit gehele complex kunnen schaden", zo zei hij. Van onze correspondent HAZERSWOUDE - Op de dertiende, tevens laatste inspraakbijeenkomst, die de voorbereidingscommissie van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid vrij dagavond belegde in het gemeentehuis te Hazerswoude, stelde secretaris ir. T. i A. Bierman het héél duidelijk. „We (de I voorbereidingscommissie, red.) zijn er bepaald nog niet uit. Er zijn nog een I hoop problemen op te lossen!" En dat zei hij dan ten aanhoren van zeer vele belangstellenden, onder wie ook een I aantal belanghebbenden, die de door burgemeester J. ten Heuvelhof geleide commissie bestookten met een spervuur van vragen. t Het Nieuwkoopse meisjeskoor „Flos Campi" stal de show Sfeervolle lustrumviering Nieuwkoops gemengd koor Van onze correspondent Campi uit Nieuwkoop onder leiding van C. van Koert NIEUWKOOP Het Nieuwkoops gemengd koor heeft en het Boskoops meisjeskoor onder leiding van S. de zaterdag op sfeervolle wijze zijn tweede lustrum Kleuver. gevierd. Niet minder dan twaalf verschillende koren Het aantal bezoekers van deze groots opgezette koren- uit de omgeving traden achtereenvolgens op In de manifestatie liet iets te wensen over Misschien dat r.k. kerk van Nieuwkoop. een uitvoering in de avonduren meer toehoorders had Groot succes oogstten de beide kinderkoren Flos getrokken wat de manifestatie zeker toekwam. I Natuurlijk, het is tot nu toe slechts het vooront- j werp van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid ge- weest, dat in de schijnwerpers werd geplaatst. En zal er dus nog heel wat water door de polders van het gebied, tussèn rijksweg 4 en Coppieren- kande en de Rijndijk en de polder Riethoorn, vloeien, alvorens de verkaveling in stemming komt j bij de belanghebbenden. Zo kan men zich voorstellen dat de kwekers aan I de Hazerswoudse Burgemeester Smitsweg niet de i ontwikkeling van het boomkwekerijgebied in de Boskoopse Nessepolder zien „zitten". Iets wat de I voorbereidingscommissie wél voorstaat. Voor de Burgemeester Sitweg-kwekers een reden om dui- delijk kenbaar te maken dat het gebied ten noord- |en van de Rietveldse Vaart, in de Riethoomse Polder, in de toekomst juist dé geschikte omgeving is om het sierteeltgebied tot meer ontwikkeling te brengen. Ir. Bierman stelde dat die ontwikkeling in de Nessepolder eigenlijk door de. commissie wordt voorgestaan, nadat een samenspraak met de gemeentebesturen van Hazerswoude en Bos koop heeft plaatsgevonden. Te beluisteren in de wandelgangen viel: „Dat is pertinent niet waar!" De voorbereidingscommissie is ervan uitgegeaan dat de nieuwe rijksweg 11 komt te liggen bij de spoorlijn LeidenAlphen aan den Rijn. Burge meester Ten Heuvelhof in zijn functie van voorbe- Glsteren werd tijdens een fees telijke bijeenkomst In de pasto rie van de St Matthlas-parochle te Warmond de pauselijke on derscheiding Pro Ecclesia et Pontlfice uitgereikt aan de heer J. Sikking. De heer Sikking kreeg deze onderscheiding ter gelegenheid van zijn 50-jarlg lid maatschap van het zangkoor. Na een meerstemmig gezongen hoogmis werd de onderschei ding hem door pastoor Saulenn opgespeld. Van onze correspondent STOMPWIJK - Onder het mot to Stompwijkse Boys heeft de lotto kantine, Gyversto het oud papier, organiseert de der de Stompwijkse sportvereni ging, HVS jaarlijks een fancy fair. Een hele goede deze keer, want men kon beschikken over de kuikenhal van de heer C. v.d. Bosch. Ook financieel is deze fancy fair een succes geworden en dat is erg belangrijk, want HVS is een vereniging met erg veel jeugdleden. En jeugd kost nu eenmaal geld, reden waarom de kaspositie van de club zeker niet sterk te noemen is. Maar met deze extra inkomsten kan HVS in ieder geval het komende seizoen weer aan al haar ver plichtingen voldoen. Stomp wij ker vinoloog Van onze correspondent STOMPWIJK - De heer W. Vergeer, de eigenaar van „Het Blesse Paard" is onlangs aange wezen tot vinoloog van de Wij nacademie. Dit is een erkenning van vakbekwaamheid die werd gegeven door het bedrijfschap detailhandel van alcoholhouden de dranken. Slechts weiningen in Nederland kunnen zich even eens vinoloog noemen. SJZ naar Rotterdam Van onze correspondent Zoeterwoude Na het treffen van vorige week met ODI speelt SJZ morgenavond opnieuw een oefenwedstrijd in Rotterdam bij kunstlicht Tegenstander is dan de afdelingsclub Zuiderster wel ke eerder de huidige SJZ-oefen- meester N. Paget als trainer had. I reidingscommissievoorzitter: „We hebben geen oordeel over het tracé van rijksweg 11." Dus heeft de commissie ook geen „harde houding" aangenomen in de trant van: „Daar mag die weg niet komen!" Vicevoorzitter J. D. de Wit: „Dat is ook onze zaak niet. We willen het gebied ontsluiten." Maar stelde ir. T. A. Bierman, de secretaris, op de vergadering van vrijdagavond onomwonden: „Als die rijksweg 11 daar onverhoopt komt, dan...." De heer Belt, ex-voorzitter van de voorlichtings commissie die zich met Rijnstreek-Zuid zou bezig houden (maar welke commissie, zoals bekend, uit elkaar viel), sprong in het Hazerswoudse gemeen tehuis op een stokpaardje dat op de afgelopen vergaderingen al door menigeen is bereden. „Waarom een vogelweidegebied van 150 hectare geclaimd in het plan? Wat is nu belangrijker: de mensen, die er zitten, of de vogels?" Waarop de voorzitter van de voorbereidingscommissie hem repliceerde dat het „niet uitsluitend onze taak is om de agrarische belangen te behartigen." In het weidevogelgebied kunnen overigens op beperkte schaal agrarische activiteiten worden ontplooid. Daarbij zal een lichtere pachtprijs in dit gebied worden gevraagd dan elders. Tegenstellingen. Ze bestaan tussen natuurbescher mers, recreanten en agrariërs. Mooie vraag, op de bijeenkomst van vrijdag: „Waarom bosschages gepland op een gebied, nabij Heineken's Brouwe rijen, dat bekend staat als uitstekend weiland?" Uit de Hazerswoudse Loehoek kwamen opmerkin gen als zouden daar de grote financiële klappen gaan vallen bij realisering van het plan. „Nee", aldus secretaris ir. Bierman, „wie het meest profijt zal trekken, gaat het meeste betalen." En dat zouden dan in dit geval de Nesse-hoek-kwekers worden. Met een vogelweidegebied in de directe omgeving, is het niet denkbeeldig dat er schade door deze diertjes zou kunnen worden toegebracht. Vrijdag avond stelde ir. Bierman in elk geval: „Er zijn geen redenen om aan te nemen dat vogels het zo gevreesde perevuur overbrengen." Een prettig geluid voor iedereen: alle in het plan thans aangebrachte wegen krijgen het karakter „openbaar". Voor de sportvissers uit Den Haag een reden om vrijdagavond hun vreugde daarover niet onder stoelen of banken te steken... Van onze correspondent LEIDSCHENDAM Donder dag 30 oktober om 20 uur be gint in het Paus Johannes Cen trum in Prinsenhof de eerste ledenvergadering van het Leid- schendamse/Stompwijkse CDA. Twee straten in Lisse blank Van onze correspondent LISSE De Van Speykstraat en de De Ruyterstraat stonden vrijdagavond blank. Een gedeel te van een waterleidingspijp was gesprongen, hetgeen ge paard ging met een geweldige knal. Door de stromingsdruk werd het gat dat was ontstaan, steeds dieper. Personeelsleden van het Watervoorzieningsbe- drijf zijn enkele uren in touw geweest om het gat te stoppen. Eerste plaats voor "Wilbert Drummers" Van onze correspondent OEGSTGEEST Het tamboer en majorettencorps 'De Wilbert Drummers' heeft zaterdag de eerste prijs behaald op een drumbandfestival in Breda. Het festival werd georganiseerd door de muziekvereniging 'Kunst aan het volk' ter gelegen heid van haar 50-jarig bestaan. In totaal tweeëntwintig korpsen dongen naar de hoogste eer, waarmee de Oegstgeestenaren uiteindelijk gingen strijken. Sassenheims mannenkoor zong hoogste lied Van onze correspondent SASSENHEIM - Het Sassen heims christelijk mannenkoor gaf vrijdag een uitvoering in de recreatiezaal van „De Schutse". Tevoren was er de wekelijkse avondwijding, die ditmaal werd verzorgd door ds. Westra. Het koor verleende hieraan zijn medewerking. Na de pauze bracht het koor klassieke liederen zoals „Bone Jesu" en „Popule Meus" van Palestrina ten gehore. Het laat ste programmaonderdeel be stond uit luchtige liederen zoals „Piet Hein" bewerkt door Gert Roest en „Vaarwel" van W. F. Nicolaï. Op de agenda staat eerst de verkiezing van de voorzitter, daarna een aantal huishoudelij ke zaken. Als voorzitter wordt voorgedragen de heer ir. M. G. W. Hallmans (KVP). Verder zal het bestuur bestaan uit mr. J. G. de Jong (ARP), secretaris, M. de Ruijter (CHU) penningmees ter, L. P. Belt (KVP) algemeen adjunct en P. J. Bregman (CHU) vice-voorzitter. In het bestuur zitten verder nog 5 KVP-ers, 2 ARP-ers en 1 lid van de CHU. Het raadslid J. J. MEijer (KVP) heeft in het bestuur zitting als kontaktpersoon voor de CDA- fraktie. In de vergadering zal worden gediscussieerd over de gemeen tebegroting tussen de CDA-le- den en de CDA-raadsfraktie. De fraktie zal de begroting eerst toelichten. Het bestuur van het CDA verwacht dat de CDA-le- den door hun aanwezigheid blijk zullen geven van hun be langstelling en instemming met de oprichting van een eigen CDA-afdeling in Leidschendam. Het bestuur wil op korte termijn een vooraanstaand landelijk CDA-bestuurslid naar Leid schendam uitnodigen om op de ze wijze het profiel van het CDA verder uit te dragen. Het adres van het secretariaat is Eksterlaan 13, tel. 27.82.96. Van onze correspondent ZOETERWOUDE IJr was zaterdagmiddag weinig eer weggelegd voor het wedstrijdteam van de plaatselijke katholieke EHBO-ver- eniging „St. Lidwina" bij de nationale kampioenschappen. Onder de deelnemende 18 teams in het Utrechtse Tivoli werd een 15e plaats behaald met 511 van de maximaal 600 te behalen punten. Wateringen, de andere vertegenwoordiger van Zuid-Holland, wist het zilver te veroveren achter de winnende ploeg van Blaricum. De opgave voor de deelnemers was bijzonder pittig. Er moestén patiënten worden behandeld van een drietal uiteenlopende ongeval len. I Van onze correspondent LISSE De bloembollenmarkt die het afgelopen weekeinde in de HBG-hallen werd gehouden, trok vele honderden bezoekers. Behalve kramen waar bollen en planten werden verkocht waren er ook stands op de markt waar gratis voorlichting over tuinieren werd gegeven. Inmiddels is bekend dat ook volgend jaar weer een bloembollenmarkt wordt gehouden. De twee oudste leden van „De Harpe Davids", van Christelijke Muziekvereniginen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 4