Waterverbruik dit jaar al tien procent gestegen Blauwe Maandag: vermaak voor de zaterdagavond Leidse atleten doen mee aan NCRV-koppel- race Jeugd Kamerorkest: bij vlagen volwassen klank Commandant Leidse brandweer vreest ongelukken in leeg klooster Burgerlijke stand Litteraire workshop in Academisch Kunstcentrum Avondstudie neemt sterk toe Romantisch orgelconcert MAANDAG 20 OKTOBER 1975' LEIDSE COURANT Sloop na brandje aanbevolen Van een onzer verslaggevers Leiden/Zoeterwoude Brandweer-commandant A. C. Broeshart acht het van het grootste belang dat het klooster De Goede Herder in Zoeterwoude zo snel mogelijk wordt gesloopt. Hij voorziet ongelukken als de sloop nog langer wordt uitgesteld. De eommandantdie vrees het afgelopen weekeinde naar aanleiding van de brand die de keuken van het klooster in de as heeft gelegd. De oorzaak daarvan staat nog niet vast maar aangenomen wordt dat kinderen er met vuur hebben gespeeld. De brand ontstond zaterdag middag om vier uur en was rond vijf uur onder controle. Gevaar voor uitbreiding van het vuur was er niet. Om de keuken die dateerde van 1875 en twee verdiepingen tel de—te bereiken was de brandweer genoodzaakt een stalen hek te forceren. Er wer den zes waterstralen op de vuurzee gezet. Volgens com mandant Broeshart is het in ieder geval zaak dat het. nu uitgebrande gebouw op korte termijn onder de slopersha mer komt. „Want de situatie daar is nu levensgevaarlijk voor kinderen", zo verklaart hij. Burgemeester Detmers van Zoeterwoude wijst er in dit verband op dat voor het kloos ter geen sloopvergunning is aangevraagd en dat „de ge meente moeilijk uit eigen be weging het gebouw kan gaan afbreken." „Afgelopen vrijdag nog zijn rond het gebouw hek ken geplaatst met de bedoe ling spelendekinderen zoveel mogelijk te weren. Voorkomen dat ze over dat hek heenklim- men is voor ons natuurlijk erg moeilijk", aldus de burgemees ter die daaraan toevoett: „Als dat om veiligheidsredenen no dig is zal de gemeente zich tegen sloop uiteraard niet ver zetten." Het gebouw is nog steeds ei gendom van de kloosterorde. Het bouwbedrijf Noorlander uit Leiderdorp heeft een optie op het terrein. Boekovsky aanvaardt uitnodiging universiteit Leiden De voorzitter van het college van bestuur van de Leidse Universiteit, mr. K. J. Cath, heeft van de moeder van de Russische dissident Vladimir Boekovsky vernomen, dat haar tijdens een bezoek aan de ge vangenis, waar haar zoon ver blijft, is gebleken, dat hij zeer erkentelijk is voor de uitnodi ging van de Leidse Universiteit daar zijn studie in de biologie te vervolgen. Hiermee heeft Vla dimir Boekovsky de uitnodiging van de LeidseUniversiteit for meel aanvaard. Mevrouw Boekovsky heeft ver zocht regelmatig leerplannen en de noodzakelijke wetenschappe lijke litteratuur voor haar zoons studie in de biologie, waar hij reeds jaren mee bezig is en waarbij zijn interesse in het bij zonder uitgaat naar de hogere zenuwactiviteiten van de mens, toe te zenden in het Engels of in het Russisch. Ten einde de activiteiten om Boekovsky naar Leiden te doen komen te stimuleren zal aan de Leidse universiteitsraad worden voorgesteld uit de leden van de raad een speciale commissie in het leven te roepen, die blijvend aandacht zal schenken aan al datgene, dat de komst van Boe kovsky naar Leiden kan bevor deren. Leiden De prot. chr. school voor slechthorende kinderen aan de Robijnstraat wordt ver rijkt met een kunstzinnige ver siering. B. en Nhebben beslo ten hiervoor 30.000 beschik baar te stellen. De Haagse kunstenaar Bernard Olsthoorn krijgt de opdracht een schets ontwerp te vervaardigen. LDM-directeur De Jong: Uitbreiding capaciteit noodzakelijk Van een onzer verslaggevers Leiden Afnemers van de Leidse Duin water Maatschappij hebben dit jaar al 10% méér water verbruikt dan het vorig jaar. Dat zegt LDM directeur ir. C. de Jong in een reactie op een schrijven van de Stichting „Het Zuidhollands Landschap" aan de met milieuhygiëne belaste Tweede Kamer-commissie. In die brief wordt er voor gepleit de uitbreiding van de capaci teit van waterwininstallaties zoveel moge lijk te beperken. Dit om redenen van land schapsbehoud. De Stichting Het Zuidhol lands Landschap zet in dit verband vraag tekens achter verschillende plannen die er in de provincie bestaan voor uitbreiding van waterwininstallaties. Zo ook achter het voornemen van de LDM om een nieuw station bij de Oude Aa te bouwen. Men uit in dit verband de veronderstelling dat de toename van het watergebruik veel geringer is dan werd verondersteld in de periode dat de uitbreidingsplannen werden opgesteld. Vorig jaar is het waterverbruik zelfs in het geheel niet toegenomen, zo signaleert de stichting in het schrijven aan de Tweede Kamer-commissie. Ir. De Jong van de LDM onderschrijft die stelling maar wijst dan op de zeer forse toename waarvan dit jaar sprake is. Hij verwacht niet dat een groeitempo van 10% zich in de komende jaren zal blijven voor doen, maar voorziet wel een zodanige groei dat uitbreiding van de huidige capaciteit onontkoombaar is. Voor wat de plannen aangaat om tot een nieuw pompstation bij de Wijde Aa te komen beklemtoont hij overigens dat het er daarbij ook om gaat een kwalitatieve verbetering tot stand te brengen. In het pompstation bij de Wijde Aa wordt name lijk een installatie aangebacht die het aan- gepompte water zuivert voordat het in de duinen wordt gelaten. Tot n toe pompt de LDM het water ongezuiverd in de duinen. Het onderhavigestation zal naar verwach ting tussen 1978 en 1980 in gebruik worden genomen. Een exacte locatie is nog niet bekend, juist omdat men een plekje pro beert te vinden dat het landschap zo wei nig mogelijk schade berokkent. Overigens hebben de Duin Water Leiding van Den Haag en de Westlandse Drinkwa termaatschappij enige tijd geleden aan de LDM het voorstel gedaan gedrieën te fuse ren. De LDM heeft die suggestie voorals nog van de hand gewezen. Men ziet er op dit moment geen heil in. Voordat het voor stel opnieuw in overweging wordt geno men wil men eerst de plannen om tot herstructurereing van het eigen bedrijf te komen, rond hebben. Leidse vrouw verongelukt op Oegstgeesterweg Van een onzer verslaggevers LEIDEN Een verkeersonge val op de Oegstgeesterweg heeft afgelopen vrijdag het le ven gekost aan de 56-jarige me vrouw L. de Vos—Van der Meer uit Leiden. Mevrouw De Vos reed met haar fiets op het rijwielpad van de Oegstgeesterweg in de richting Leiding en werd ter hoogte van het U.V.S.-terrein ingehaald door een bromfietser die haar met zijn schouder schampte. Zij viel en kwam daarbij vermoede lijk met haar hoofd tegen een boom terecht. In het Elisabeth- ziekenhuis is zij een uur na het ongeval aan de gevolgen daar van overleden. De bromfietser was een 16-jarige uit Sassen- heim afkomstige jongeman. Leiden In het bericht over het overlijden van prof. dr. J. Gos lings, in onze editie van afgelo pen zaterdag, werd abusievelijk gemeld dat prof. Goslings in de na-oorlogse jaren lid was van de WD-fractie in de Leidse ge meenteraad. Dit was in werke lijkheid de PvdA-fractie. Van een onzer verslaggevers Rijnsburg—Staatssecretaris W. Meijer (CRM) verricht 31 okto ber a.s. de officiële opening van het zwembad „Het Waterbos" aan de Valkenburgerweg. Leiden De smartlappen industrie, de Surinamers in Nederland, de algehele vervlakking, zoals die vooral op radio en televisie tot uiting komt reklame, disc-jockeys, eindeloze tv-series, dat zijn zoal de onderwerpen die het „cabaret" momenteel behandelt. Maar niet doorprikt! Het blijft bij een leuke opmerking, een grapje of een imitatie. En op die manier werkt men eerder bevestigend dan bewustmakend. Blauwe Maandag, het nieuwe programma dat Rients Gratama gisteravond in het Rijnlands Ly ceum bracht, is daarvan een beangstigend voorbeeld. Grata ma, heeft rond zich een ensem ble geformeerd van jonge arties ten, allen eindexamen-leerlingen van de Akademie voor Klein kunst de „cabaretschool" Goed getrainde mensen, dat wel. De soepele en gelijke bewe gingen, de vaste stemmen en de duidelijke mimische gebaren Piano-recital Judit Jaimes in Groen zijn daarvan een bewijs. Maar het is allemaal zo leeg en zonder inhoud, zo vrijblijvend, dat ik me afvraag, waarom ze al die techniek hebben geleerd. En ik vrees voor die „kleinkunste naars" die dat allemaal nog aan het leren zijn. Ook Gratama zelf biedt niets bijzonders. In zijn conférences verraadt hij de stijl van een Wim Kan; zijn liedjes hebben de tederheid van de Franse tak van iet cabaret-vak iets harder dan V im Sonneveld, samen da- men met Wim Kan, in het pro gramma als voorbeeld genoemd wordt. De muziek, even vakkundig als de rest, had vooral in de ensem ble-gedeeltes, de vleug moderni teit meegekregen, die Neerlands Hoop in hun Express program ma stopten. Niet dat het een vervelende avond was. Daarvoor werd het geheel met teveel vaart en verve gebracht. Maar het bleef pure show zonder de diepgang die zogenaamde „cabarets" zo vaak pretenderen. En daaraan stoor je je wel eens. Paul van der Plank. Kleuters bij huwelijk Juf Nelly van de Zoeterwoudse Kleuterschool De Kleine Wijzer is getrouwd. Afgelopen zaterdag trad zij om 3 uur in de kapel van Verbum Dei aan de Plantage in Leiden in het huwelijk met Albert de Bruin. De kleuters van juf Nelly van Remundt waren daarbij aanwezig. Ook vele ouders gaven blijk van hun belangstelling. Kerkje Van een onzer verslaggevers Oegstgeest - De Venezolaanse pianiste Judit Jaimes komt naar Oegstgeest. Zij treedt er op in het Groene - Kerkje op zondag 26 oktober. I Op haar programma staan foor.- de pauze composities van Joh. Brahms en een sonate van Bee- thoven en na de pauze werken van Lecuna en Prokofieff. Het optreden van Judit Jaimes die heeft gestudeerd bij onder ande ren de Russische pianiste Isa bella Vengerova en bij Rudolf Serkin begint om 14.00 uur. Toe gangskaarten zijn in Leiden bij K O verkrijgbaar en in Oegstgeest bij de firma Van der Luit en de firma Van Weizen. Ook op de concertmiddag zijn voor zover verkrijgbaar, kaar ten in de kerk verkrijgbaar van af 13.30 uur Maria Moeder - ochtend Van een onzer verslaggevers Leiden - De R.K. Vrouwenbe weging N.K.V. afdeling Leiden is afgelopen zaterdag het win terseizoen begonnen met de tra ditionele Maria Moederochtend. Zaterdagavond vierden de vrou wen de H. Eucharistie in deLo- dewijkskerk. Gisteren was er een gezamenlijk ontbijt in het Sint Antonius clubhuis. Daarbij Waren zo,n 80 dames aanwezig. Veel aandacht trok het Lourdes beeld dat schitterend was om kranst met hefstbloemen. Mej. Goddijnzong Maria-liederen aan de piano. Ook enkele dames uit Woubrugge brachten liederen ten gehore. Leiden - Geboren: Mariska Wilhelmina Alida d.v.: A. F. Hoppenbrouwer en W. Bleiji; Daniëlle Marieke d.v.: P. J. van Klaveren en J. W. Heeren; Monique Pauline d.v.: G. L. van der Zwaag en G. C. Jong; Olaf Arnoud z.v.: J. G. de Bruijn en G. C. Prevosth; Oli vier Jacob Robert z.v.: R. J. Goedbloed en B. M. Graves- tein; Laurentius Frederik z.v.: F. G. Bok en P. M. E. van Brugge; Irina Oana d.v.: R. Manoliu en A. G. Dabija; Cor- nelis Adriaan z.v.: H. van der Marei en P. J. van den Bergen; Linda d.v.: F. A. Kortz en M. van der Loo; Johan Teguh z.v.: P. Widjaja en M. R. Idra- jana; Sandra d.v.: P. J. van Gerven en A. C. Bruins troop; Jarl Alexander z.v.: H. J. van de Klashorst en M. E. Heit- man. Ondertrouwd: L. W. Abspoel en W. L. van Griensven; J. van der Linden en S. Platteel; H. P. Balsink en J. van Klaveren; J. Marijt en H. M. Rietveld; J. Blikman en E. A. Kukofka; R. Meijer en H. M. Schouten; A. A. J. B. Goddijn en A. C. M. van Leeuwen; J. P. Ouwer- kerk en M. H. G. Fransen; A. J. Holverda en E. van Rooijen; J. J. M. Ruigrok en A. P. H. Hop; F. Honsbeek en B. L. Laman; J. H. van Rijn en R. N. Louhenapessy; L. E. J. L. Jansen en A. M. Borst; D. v. Schoonderwoerd den Bezemer en M. G. Kleine; A. M. J. Straathof en A. M. van Mierlo; H. Schouten en W. J. Poppen; G. van Strater en S. van Ton geren; A. G. van der Spek en A. B. M. M. Opdam; G. J. Tillekens en M. A. Kiens; G. Walraven en E. C. Wesselman; J. B. Wielders en N. A. Bey; T. Oldenburg en V. J. Mollers. LEIDEN De litteraire workshop van het Leids Academisch Kunstcentrum ontplooit in de komende weken verscheidene acti viteiten. Op woensdag 29 oktober is er in het kader van de kinderboekenweek een avond met Miep Diekmann, die in 1970 de Staatsprijs voor jeugd- en kinderlitteratuur ontving. De lezing wordt gehouden in het theater van het Leids Acade misch Kunstcentrum, begint om kwart over acht en is voor alle belangstellenden toegankelijk. Men kan telefonisch reserveren of plaatskaarten aan de zaal verkrijgen voor drie gulden en vijftig cent en voor houders van een cultureel jongerenpaspoort voor twee gulden en vijftig cent Op 5 november eveneens om kwart over acht geven een aantal leden van de workshop een theoretisch-analytische inleiding op het theam, „de locatie in delitteratuur" naar aanleiding waarvan na de pauze een gerichte discussie op gang moet komen. De tweede avond in deze serie, op maandag 10 november, aanvang kwart over acht, is een werkbijeenkomst in het L. A. K-theater en dient om beslagen ten ijs te komen op de derde avond, waarop A. Alberts een lezing zal geven over zijn boeken „De eilanden" en „In en uit het paradijs getild". Het adres van het L. A. K-theater is Levendaal 150, Leiden. Van een onzer ver slaggevers Leiden Het aantal leerlingen van de avondscholenge meenschap „Boer- haave" in Leiden is met circa elf procent toegenomen. Opval lend is dat steeds meer vrouwen uit Leiden en omgeving 's avonds gaan stu deren. Het aantal vrouwelijke leerlin gen steeg met ruim llprocent naar 366. Het aantal mannelij ke leerlingen steeg met ongeveer 10 pro cent naar 424 leerlin gen. Een totaal aan tal leerlingen van 840 meegerekend een kleine 50 leerlingen die aan de middelba re handelsavond school en de M.E.A.O. studeren. Nel Oosthout. Nel Oosthout brengt verhaal van Vestdijk in Lak-theater Van een onzer verslaggevers Leiden Nel Oosthout zetdon- derdag in het LAK-theater het verhaal „De verdwenen horlo gemaker" van Simon Vestdijk op de planken. Zij doet dat in een solo-pro gramma dat begint om 20.15 uur. De horlogemaker om wie het gaat is een ambachtsman uit een kleinburgerlijk milieu die als gevolg van zwarte kunst ge scheiden wordt van zijn lichaam dat zonder hem voort blijft le- De toegangsprijzen zijn vastge steld op 3.75 voor CJP-hou- ders en 7.50 voor anderen. Kaarten zijn dagelijks te ver krijgen van 9.00 tot 15.00 uur bij het bureau K O aan de Oude Vest 45 en 's avonds aan de zaal. Telefonische bestellingen kun nen worden gedaan onder num mer 141200. Van een onzer verslaggevers Leiden De Bataven-atleten Wijbo Lelieveld en Koen Gijsberts lopen donderdag voor de NCRV-camera's in de Ahoyhal in Rotterdam een zgn. koppelrace over 3000 meter. De koppelrace is een expert- Wijbo Lelieveld is aangesloten ment dat wordt georganiseerd bij de atletiekclub de Bataven, in het kader van de NCRV-mini 18 jaar oud en jeugdkampioen sportshows. Als de wedstrijd van Nederland op de 3000 meter een aantrekkelijk kijkspel blijkt steeple chase. Koen Gijsberts is krijgt hij een vast plaatsje in de een clubgenoot van hem en shows. jeugdkampioen atletiek bij de Jongens B. Bedoeling van de wedloop is dat de twee in een koppel verenigde lopers elkaar aflossen. Daarbij is vastgesteld dat ieder per loop- beurt minimaal 400 meter moet afleggen. In totaal nemen acht koppels deel. De drie winnaars klasseren zich voor de volgende ronde van de sportshow. Voor de vijf overige plaatsen staat de inschrijving dan voor alle atle- tiek-clubs open. Aanvankelijk had de NCRV in plaats van Koen Gijsberts Piet Waalding uitgenodigd voor de strijd. Deze kon op de invitatie niet ingaan vanwege een blessure. Een dikke 50 Bataven-suppor ters zullen bij de opnamen van de mini-sportshow aanwezig zijn. De uitzending van het evenement is vastgesteld op 8 november. Leiden Op het kruispunt Haagse Schouwweg/Plesman- laan komt een verkeersinstalla- tie ten behoeve van een daar nog aan te brengen fietspad. B. en w. hebben besloten over te gaan tot aanschaf van deze in stallatie. Leiden Voor een goed gevul de Zuiderkerk gaf een bijna per defenitie enthousiast Jeugd Ka merorkest Leiden onder leiding van Henk Briër zaterdag zijn derde lustrumconcert. In de stijgende lijn, die alweer geruime tijd gesignaleerd wordt, was dit concert een nieuw hoog tepunt. Een bij vlagen volwas sen musicerend J. K. L. vergast te de ongeveer 450 bezoekers op een aantrekkelijk gevarieerd programma, waarop als eerste werd het Concerto grosso opus 4 in F prijkte. Muziek die het altijd weer goed doet, maar niet zo eenvoudig is als het door haar ongekompliceerde karak ter klinkt Het orkest kwam er echter goed mee voor de dag, hoewel het in de snellere polyfo- I ne passages af en toe wat breie- rig werd. „Partita in modi anti- chi", een knap stuk vakman- I schap van Herman Strategier waaraan invloeden van Ravel en Strawinsky met name niet vreemd zijn, en waaraan ik sinds het laatste donateurscon cert in april van dit jaar al goede herinneringen bewaarde, klonk andermaal als een klok. In het fluitconcert van Stamistz bewees Rien de Reede, oudlid en medeoprichter van het J.K.L. en momenteel eerste fluitist van het Concertgebouworkest, waar om hij een veel gevraagd solist is. De begeleiding was attent, ar vanuit mijn positie beoor deeld af en toe te luid. Na de pauze ten slotte de enige symfonie van de vrij onbekende Bohemer Jan Hugo Vorisek, een tijdgenoot van Beethoven en Schubert met toch wel een eigen geluid. Een goed stuk muziek, met kennis van zaken gekompo- neerd én uitgezocht voor dit concert De virtuose solopassage van de cello's in het begin van het andante deed mij vermoe den dat er minstens één verge vorderd (oud)lid meestreek. Het geheel werd een markant slot van een uitstekend concert, waarop met trots mag worden teruggezien. Kees Buurman Leiden Voor een redelijk aantal be langstellenden con certeerden zondag middag in de Harte- brugkerk de pianist Tjitte Weber en de organist Jan Schmitz. Het programma was dit keer geheel in de sfeer van de roman tiek gehouden. Weber opende het programma met „Duitse dansen" en een Impromptu van Franz Schubert. Ge voelig gespeeld, 'dat wel. Toch is naar mijn smaak de gal mende ruimte van een kerk als deze fu nest voor de intieme sfeer van Schuberts prille romantiek. Ook de temperatuur van de ruimte speelde de (vingers van de) pia nist merkbaar par ten. Organisten heb ben daar veel minder moeite mee. Hun re pertoire is immers op de ruimte ingesteld en bovendien zijn ze gewend in de kou te zitten. Niettemin werd Webers optre den, dat ook nog een drietal „Lieder ohne Worte" van Felix Mendelssohn en een wals van Chopin om vatte door het pu bliek zeer op prijs ge steld. Na de pauze opende Jan Schmitz meteen mars over een thema van Handel van A. Guilmant. Afgezien van de (bekende) rammelende tractuur van het orgel, had de uitvoering van dit werk in een veel strakker tempo ge kund. Beter waren volgens mij, de Ca non van R. Schu mann en de koraal bewerking van J. Brahms. Tot slot de „Kerkelij ke feestouverture" van Franz Liszt Hoe wel er technisch ge zien, zowel bij orgel als bespeler wel het een en ander bleef hangen was het toch wel een effectvol be sluit van dit concert y

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 3