Amusement met een haar in mijn soep BEELD SPRAAK Simone Rooskens stapt uit Cursief-team De smaakmakers van de VPRO TELEVISIE VANAVOND RADIO VANAVOND RADIO DINSDAG TERUGBLIK PAGINA 2 LK1USE CO U KAN i iViAANJDAG 20 OKTOBER 1975 Simone Rooskens: „Daar hoeft helemaal niets achter gezocht te worden". In het komende seizoen zien we Simone Rooskens niet terug in de presentatiegroep van het satirische Cursief-team, dat met vas te regelmaat zendtijd krijgt in de uren, dat KRO's van Speijkshow in de lucht is, maar dat daar persé nog steeds geen onderdeel van wil uitmaken. Simone vertegenwoordigde in dit vrijgevochten gezelschap het vrouwelijk element, dat soms zo snaaks uit de hoek kwam, dat ze om zichzelf in de lach schoot, hetgeen telkens weer een zeer specifiek hu moristisch effect opleverde. Simone is de vrouw van Luc Lutz, die wel „Cursief" blijft schragen in zijn zeer schuinse kijk op de dingen. Maar waarom Simone dan ook niet? Toch geen moeilijkheden of andere wichtige rede nen of zwarigheden, die op het gemoed druk ken? We weten niet hoe Simone thuis is, maar buiten de deur schijnt ze het leven met een schalkse lichtheid aan te zien. Dus ernstig kan het nooit wezen. Simone: „Nee, hoor, niet de minste moelijk- heid heeft mij doen besluiten om er uit te stappen. Ik wilde gewoon er eens een tijdje uit na het zeven jaar te hebben gedaan. Niemand hoeft er iets anders achter te zoe ken. De sfeer in „Cursief" was altijd voortref felijk, iedereen trekt altijd even vriendelijk met iedereen op en ik persoonlijk draag iede reen een warm hart toe, zelfs Aad v.d. Heuvel, al hebben we ons altijd zelfstandig gevoeld, los van zijn van Speijkshow. Dat klinkt mis schien onvriendelijk, maar Aad weet zelf het beste hoe wij dat bedoelen. Ik ben er vroeger ook al eens uitgestapt, maar toen veranderden we van lokatie, gingen we naar Tingel Tangel in Amsterdam en stapte ik er weer in. Vol gend jaar zit ik voor hetzelfde geld misschien weer wel in „Cursief". Bij mijn besluit speelt wel mee, dat er te beginnen in januari wat vrije produkties op het toneel van start gaan en dan ook nog regelmatig twee dagen in de studio zou teveel van'het goede kunnen wor den. Maar verder hoeft er helemaal niets achter gezocht te worden". Evenals smaken verschillen de opvattingen over het omroepen, het vullen van de radio met geluid en de kast met beeld. VARA-voor- zitter Kloos heeft onlangs moeten bekennen, dat hij heeft geleerd dat je bij de omroep je eigen smaak geen rol moet laten spelen. Met name maakte hij deze opmerking, toen hem werd gevraagd of hij Henk van Mont- foort ook zo'n slechte artiest vindt. De uit spraak van Kloos over persoonlijke smaak moet dan ook zo vertaald worden, dat je als omroepman een artiest op de buis kan bren gen, die je persoonlijk niet ligt, maar waarvan je weet dat een groot publiek met hem weg loopt. Hoofd VPRO-tv Arie Kleijwegt heeft daar gans andere gedachten over. Hij zegt: "Kijk, dat lijkt mij nou de verstikkende tweeslachtig heid, waarvoor zo'n zogenaamde principiële A-omroep staat in de slag tegen het oprukken de nihilisme van de TROS. Als je uitgedragen leer maar in orde is, dan kun je best marchan deren met de goede smaak en dus met de cultuur. Zo lijkt het. Ik zou zeggen, wat je niet vindt deugen, dat zend je niet uit, zowel gemeten naar wat de goede smaak betreft als wat politiek oorbaar is. Daartussen hoort natuurlijk geen verschil te bestaan. Dan pas ontstaat ook, denk ik, echte herkenbaarheid". Maar smaken verschillen, de een hecht aan de man voor bruiloften en partijen zoals Henk van Montfoort er uitkomt, de ander aan van Oekel, brakend in een fietstas op kerstavond. Maar Henk van Montloort is de VARA niet en van Oekel is de VPRO niet, anders zouden de heren Kloos en Kleijwegt al lang zijn vervangen door resp. de heren van Montfoort en van Oekel. Want als Arie Kleijwegt zegt. dat alles wat hij uitzendt direct heeft te maken met het profiel, het karakter, de identi teit van zijn omroep, de VPRO, dan zal hij als uiterst consequent man plaats moeten maken voor van Oekel dan wel zelf op kerst avond diens vormende functie moeten waar nemen ten aanschouwe van heel het kijkvolk. Zulk een consequentie zou naar de duivel voeren en omdat Kloos daar niet voor voelt, zegt hij (Kloos): "Ik breng ook wel eens iets op het scherm wat ik niet leuk vind, maar waarvan ik weet dat vele anderen het wel leuk vinden". We zouden dat een democratisch standpunt willen noemen, tegenpool van het zogenaamde elitairisme, d.w.z. het je richten tot mensen die dezelfde smaak bezitten of zich die smaak eigen moeten maken. Maar ook daar wil Arie Kleijwegt niet aan. Hij vindt de VPRO geen elitaire omroep. Arie Kleijwegt: "De VPRO doet niet mee aan de slag om de kijkersgunst. Voor ons geldt dat we alleen dat uitzenden waar we achter staan, dat we niet welbewust onze eigen smaak corrumperen om mensen met een an dere smaak te paaien en in de val te lokken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat men ons behoorlijk scherp profiel benijdt. Een profiel, dat men bovendien moeilijk meer elitair kan noemen sinds een wetenschappe lijk onaantastbaar onderzoek, van de Partij v.d. Arbeid afkomstig bovendien, heeft uitge wezen, dat bij democratische volksverkiezin gen de VPRO vrijwel gelijk zou liggen met de AVRO, KRO en NCRV en bij de VARA alleen maar wat achter ligt, omdat opvallend veel ouderen de VARA nog prefereren". Het is de mensen van de VPRO uiteraard niet onbekend hoe er in Hilversum over de VPRO wordt gedacht, over de vrijheid van de pro grammamakers die vaak naar eigen smaak te werk gaan, een vrijheid die in de VPRO-le- denraad al eens is omschreven als "vrijblij vend esthetisme", mooifilmerij zonder stel- lingname. Een camera verstild over een wei land laten dwalen zonder te voorzien in de agrarische behoefte aan de kennis hoeveel stuks vee pier ha. er op dat stuk grasland te weiden zijn. Dit levert afwisselend weldadig en waardeloos werk op en voorzover er van het eerste sprake is worden de VPRO-jongens knap benijd door collega's van de andere omroepien, die zich met het oog en met de neus op de kijkcijfers geen expierimentele escapades kunnen veroorloven. In dit opzicht fungeert de VPRO vaak als smaakmaker en als zodanig bezit de VPRO natuurlijk wel een elitaire tik. Arie Kleywegt: "Als je dat met elitair-zijn bedoelt, hebben wij er vrede mee, maar niet als men ons elitairisme als verwijt aanwrijft". Jan Blokker: "Ik vind de FBI elitair. Na twee minuten kan ik het verhaal al niet meer volgen, gaat het me boven de piet". Dat soort mensen hoor je méér. Als je even opkijkt uit de krant, ligt er een lijk op het scherm en vraag je je af of er niet te lichtzin nig is gedood. De TROS zou er goed aan doen bij de aankondiging van dit soort program ma's de kijker te informeren over het te verwachten aantal doden, dit nog geheel los van de vraag of er in al die gevallen wel verantwoord gedood werd. Zeer persoonlijk zien wij liever een weiland liggen dan een lijk, een voorkeur die wij overigens aan niemand willen opdringen. Arie Kleijwegt: „De VPRO zendt niets uit waar zij zelf geen smaak in heeft". Goldie Hawn was dé grote ont dekking in de verfilming „De cactusbloem". Een nogal ver ward denkend blond meisje, dat heel gek uit de hoek kon komen en vrijwel iedere scène onder de neuzen van routiniers als Walter Matthau en Ingrid Bergman wegkaapte. Goldie's optreden was zo'n doorslaand succes, dat men naarstig ging rondkijken naar een soortgelijke rol voor haar in 'n volgende film. Men meende die gevonden te hebben in die van Marian uit „Er zit een haar in mijn soep" van Terence Fris- by, een aanzienlijk zwakkere komedie dan „De cactusbloem". Vanavond kunt u zich van dit laatste zelf overtuigen op uw scherm. Goldie doet haar uiterste best nog iets te maken van de rol van Marian, het dwaze meisje dat het hoofd van de ingebeelde kookrubrieken-schrijver Robert Danvers op hol brengt. Maar Roy Boulting's regie gaat toch meer de kant uit van landgenoot Peter Sellers, die van hem de vrije hand kreeg en zich door de handige Goldie de -Kaas toen echt niet meer van het brood liet eten. Met wat opnamen van een Frans wijnfeest trachtte Boul- ting verder het toneelmatige ka rakter van deze komedie te ca- mouflerei maar de structuur van de film werd er niet beter door. Dat neemt niet weg, dat men zich - als men z'n eisen niet te hoog stelt - best anderhalf uur met deze „haar in de soep" kan amuseren. Ned. I, 21.50 uur. Ties Kruize - die later bij een ernstig verkeersongeval betrokken zou raken - neemt het voor Nederland op in de Europese competi tie Superstars 1975 in het Engelse Aldershot. 3 x 20 Met ingang van dit seizoen ver schaft de AVRO veel praktische informatie in een maandelijks programma „AVRO's 3 x 20". Drie keer twintig minuten infor matie over auto's en verkeersza ken, over reizen en vakantie en over het wonen. De eerste afle vering van deze rubriek wordt vanavond uitgezonden. Fred van der Vlugt praat over verkeerszaken en test de Simca 1307. Zeeland en Birmingham komen later aan de beurt en het laatste blok behandelt o.m. ver bouwing. Ned. 1,19.35 uur. i Goldie Hawn, die de rol van Marian speelt in de film „Er zit een haar in mijn soep Superstars Internationale sportsterren strij den de komende maanden om de titel „Europees Superstar 1975". De Nederlandse kijkers hebben enkele maanden geleden al een nationaal voorproefje ge had met een tienkamp. Het nati- nale festijn groeide uit tot een Europese competitie waarin de deelnemers niet in hun eigen specialiteit mogen uitkomen. Vanavond komt de eerste com petitie strijd uit het Engelse Al dershot, waar voor Nederland de hockiër Ties Kruize deel neemt, (Kruize raakt pas na de opnamen betrokken bij een ver keersongeval waardoor hij ern stig gewond in een ziekenhuis werd opgnomen). Ned. I, 20.35 uur. Losse groeven Het TROS-programma „Op los se groeven" wordt vanaf van avond rechtstreeks vanuit Thea ter 't Spant in Bussum uitgezon den. De presentatie berust als vanouds bij Chiel Montagne. Produktie en regie, voorheen in handen van Hans Pohl en Erik van Reyendam zijn overgedra gen aan Anthony Kroonbergs en Hank Onrust. Ned. II. 20.25 uur. NEDERLAND I Teleac 18.15 Archeologie NOS 18.45 Staatsloterij 18.55 Journaal AVRO 19.05 Wie van de drie 19.35 AVRO's 3 x 20 - Informatief 20.35 Superstar 1975 NOS 21.35 Journaal AVRO 21.50 Er zit een haar In mijn soep -film 23.20 Stichting Symbiose NOS 23.24 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Brigadier Oog 18.55 Journaal TROS 19.05 Suske en Wlske 19.30 Doctor Who NOS 20.00 Journaal TROS 20.25 Op losse groeven 21.25 Baretta 22.15 Aktua-TV NOS 22.55 Journaal DUITSLAND I 18 05 Gevarieerd programma. 18 07 Fa milie auf Zeit. tv-serie. 18 40 Aktualitei- ten. 19.20 Familie auf Zeit. vervolg. 20.00 Journaal en weerbericht. 20.15 Aktualiteiten 21 00 Fragmenten van de bekroonde bijdragen voor de Gouden Zeezwaluw in Knokke 21.45 Dokumerv taire over de Saarpolitiek van 1945 tot 1959. 22.30 Journaal en weerbericht. DUITSLAND II 18 20 Diana, tv-serie. 1900 Journaal. 19 30 Der schwarze Doktor, tv-serie. 20.15 Wanneer er planten uit dieren komen. film. 21.00 Journaal. 21.15 Jos- se. tv-spel uit Frankrijk. 22.35 Journaal. BELGIE NEDERLANDS 18.00 Ti-ta-tovenaar. 18.05 Klein, klein kleutertje. 18 20 The Partridge family, tv-serie. 18.45 Informatief programma. 19.15 Sporttribune. 19.39 Mededelingen en weerbericht. 19.45 Journaal. 20.15 Smic, Smac, Smoc, speelfilm. 21.40 Gesprek. 22.30 Journaal met o.m. wet- HILVERSUM I P P 18.19 Uitzending van de KVP 18.30 Nws. 18.41 (S) Belcanto concert; operafragmenten. EO: 20.00 De Grote Opdracht; informatie en berichten 20 15 (S) Ga er eens voor zitten; mu ziekprogramma 21.15 (S) Avondslui ting. NOS: 21.30 Zevendodagsadventis- ten. 21.45 (S) Eurolicht. 22.25 Bond zonder Naam 22 30 Nws. NCRV: 22.40 (S) Aktualiteiten. NOS. 22.50 (S) Hobby- scoop. 23 20 NOS-Jazz, Jazz in aktie. 23 55-24.00 Nws. HILVERSUM II 1800 Nws. 18.11 Klankbord. 18.30 (S) Jeugdtoer 19.00 Politieke partijen 19.10 (S) Wij hebben een woord voor de wereld: gewijde muziek. 19.40 De Bijbel open NCRV: 20 00 Nws 20 05 (S) Overdenking. 20.15 (S) Die Fledermaus, operette van Johann Strauss. 22.15 (S) Literama; kroniek over boeken, schrij vers en toneel. 22.45 (S) Hij leve hoog; luisterspel door Rudolf Geel. 23.30 (S) Andreas Hammerschmidt, 300 jaar gele den. 23 55-24.00 Nws. NOS: 18 03 De Vakaturebank. 18.10 (S) Joost mag niet eten. AVRO' 19.02 (S) Drie loopt achter; Rock Roll. VPRO: 20.02 VPRO-maandag. (20.02 Tilt, aktie- programma met bonus-top-11. 21.02 Han Reiziger. 22 02 Rik Zaal 23 02 Wim Noordhoek. 24.02 Jan Donkers, met gast Freek de Jonge TROS: 1.03 De nacht wacht. VARA; 6 02-7.00 (S) Leo van der Groot. HILVERSUM I KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerie: klass muziek. (7.30 Nws 7 41 Akt.) 8 24 Overweging. 8.30 Nws 8.36 Gymn. voor de huisvrouw. 8 45 De wonderlijke letter M. progr. voor de vrouw. 9 40 Schoolradio 9 50 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade. (10.30- 10 32 Nws.) 11 30 Bejaardenprogr 11.55 Scheepspraat inf voor schippers. 12.00 (S) Van twaalf tot twee, KRO's pauze- progr. (12.26 Meded. 12.30 Nwd 12.41 Akt) 14 00 Huisbezoek, welzijnsprogr. 14.14 Schoolradio. 14.25 Schoolradio. 14 45 (S) Interlokaal op dinsdag. (15.30- 15.32 Nws.) OVERHEIDSVOORLICH TING: 17.00 De Antillen en de toekomst. KRO: 17.10 (S) De hutsgeklutste kinder spelen. 17.30 Nws. 17.32 AKt. HILVERSUM II AVRO: 7 00 Nws. 711 Ochtendgymn. 7 20 (S) Dag met een gaatje, rnet om 8 00 Nws en om 811 Radiojourn. 8.50 Morgenwijding. NOS: 9 00 Uitgebreide report 9 35 Waterstanden. AVRO: 9 40 (S) Nora Raphael, alt-mezzo en Anja Gosman, piano. 10.00 (S; Kleutertje luis ter. 10.10 Arbeidsvitaminen: populaire verzoekplatenprogr. in mono en stereo. (11.00 Nws. 11.03 Radiojourn.) 11.30 (S) Rondom twaalf: een uur allerlei voor iedereen met om 11.55 Beursberichten. OVERHEIDSVOORLICHTING: 12 30 Uitz. voor de landbouw AVRO: 12.40 (S) Kinderen maken muziek 13.00 Nws. 13.11 Radiojourn. 13.25 (S) Kompone- rende vrouwen. 14.05 Suriname. 14.35 (S) Met het oog op luisteren muziek- progr. 15.25 (S) Essay: een progr waar in over kunst wordt doorgepraat. 16.00 Nws 16.03 Radiojourn. 16.05 (S) Gebak ken vensterbanken en andere smoezen: kindermagazine. 17.00 (S) Mobiel' een beweeglijk iprogr voor beweeglijke mensen. 17.55 Meded. HILVERSUM III VARA: Van 6.02-18.00 (S) Akt. via Din gen van de Dag. 7.02 (S) Drie op je boterham. 9 03 (S) Pep-op-Drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek van mensen uit de sportwereld. 12.03 (S) Drie tussen de middag: VARA's visite vanuit buurt huis Laakhage in Den Haag. 14.03 (S) Gesodemeurders. een mieters progr. 16.03 (S) LP-Top-20 en Tip LP. 17.03 Alfred Lagarde. Omdat ik het „pikketanessie" van James Last zaterdagavond niet zo zag zitten, kwam ik on willekeurig toch bij André van Duin en zijn show terecht. Hij is een even populair als (in klei nere kring) verguisd man. Dat laatste lijkt mij toch niet hele maal rechtvaardig. De brave borst die zich op gezette tij den in de Sterreclame niet zon der succes als vuurtoren aan ons openbaart doet namelijk niet anders dan ijverig voort borduren op wat oerhollandse revue-komieken van Kees Pruis tot en met Snip -en Snap al decennia lang voor hem hebben gedaan. Het grollige, niet al te hoog gestemde genre is waar schijnlijk onuitroeibaar, maar Van Duin beoefent het lang niet slecht. Tot die erkenning kan een mens komen al behoort hij niet tot de dolle liefhebbers en bewaart hij zijn „heerlijke lach" dan weer voor andere gelegen heden. Ik heb wel eens het ge voel dat André van Duin door sommige als zondebok (waar hij inderdaad iets van heeft) voor een heel verleden de woestijn, wordt ingejaagd, maar dat zou den best eens dezelfden kunnen zijn die destijds nog hebben zit ten bulderen om Lou Bandy. Maar goed, de man kan er ken nelijk tegen. André, bedoel ik. KRO en TROS samen hadden hun avond overigens nogal vol gepropt met films en filmseries. Daar was echter nog altijd „Brandpunt", waarin onder meer het uitermate precaire on derwerp van de euthanasie voor geestelijk zeer ernstig gestoorde kinderen werd behandeld. Het moet gezegd worden dat Ad Langebent en de zijnen het met gepaste omzichtigheid en (uite raard) met de onontbeerlijke „inspraak" van terzake bevoeg den benaderden. Het slotwoord was aan prof. dr. C. P. Sporken. Het leek mij van beslissende betekenis. De TROS kwam echter toch ook nog met iets nieuws: een pro gramma onder de verrassende titel „De bal is rond", waarin bekende voetballers (deze keer van Ajax en FC Utrecht) voor ons aller ogen een half uurtje op een bijzonder gecompliceer de manier aan het trainen slaan. Daar is niets tegen. Alleen schijnt Theo Koomen in het noodlottige misverstand te ver keren dat de brallende luidruch tigheid van zijn commentaar ons medeleven in gelijke mate zal aanwakkeren. Het omge keerde is het geval. Die jongen is nog in staat die bal achthoe kig en óns in een zenuwinrich ting te kletsen. In ieder geval voor de bewon deraars van het werk van Mar- nix Gijsen waartoe onderge tekende zich rekent moet de opvoering van „Klaaglied om Agnes" gisteravond op een de ceptie zijn uitgelopen. Het heet te een bewerking van de gelijk namige roman te zijn. Maar daar was in werkelijkheid geen sprake van. Wat wij zagen was de nogal huilerige geschiedenis van een meisje, dat na veel ge tob te Davos aan tbc overlijdt. Zij heette nou toevallig Agnes, maar zij had veel meer weg van een Mimi uit La Bohème, maar. dan meer in het vlaams. Zulk een boek ochter heeft Gijsen geenszins geschreven. En hij is, ook in deze roman misschien wel een romanticus, maar dan toch geen romanticus in de Lar moyante opera-stijl. In de aftite ling van het stuk las ik nog net op het nippertje de naam van iemand van de NOS, die een „kleurkorrektie" in de belgische produktie had aangebracht. Af gezien van het feit dat ook die bij nader inzien niet helemaal voldoende bleek te zijn, Rad men de bewerking in zijn geheel eerdes wat moeten corrigeren. Nu kreeg ik er bijna een kleur van, van deze literaire falsifica tie. Herman Hofhuizen IADVERTENTIE nOlKN BlOMTJt l'Oü/IJlidMfflBOUÏ Kl«> bij uw Fleurop bloomlit uit het Bloemboek met 175 voorbeeldige arrangementen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 2