Herrema mogelijk handen voorlopige Opvang Surinamers steeds moeilijker Judy zoekt kennismaking ■n^ CHANTAL (22) NA 9 MAANDEN OPSLUITING IN ITALIË BUITEN LEVENSGEVAAR vieesmeesteraktie! Tegenstrijdige geruchten over gezondheid Franco Douanerecherche neemt 1000 liter alcohol in beslag Soep r~~ FC Den Haag liep over PSV heen £eick>e (Boiua/nt Maandag 20 oktober 1975,66e Jaargang no. 20252 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Kort Rapenburg 2, Leiden, postbus 11. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden - Directeur-hoofdredacteur: F J. Plug - Adj. hoofdredacteur: J. J. HallewasChef-redacteur- J. W. C. Leune Advertenties (excl. BT W ƒ0,42 per mm. Telefoontjes ƒ3.85 - Klachten bezorging tel. 071-122244 f18 00 tot 19 00 uur) - Abonnementen oer week ƒ2.81: kwartaal'/ 36.32: jaar 141.35: losse nummers: 50 cent Speelfilm ..Er zit een haar in mijn soep" op Ned. I om 21 .50 uur. AVRO's 3 x20, informatief, om 19.35 uur. Superstars 1975 om 20.35 uur. Ned. II om 19.05 uur Suske en Wiske (2) en om 21.25 uur Baret- ta (3). Wolkenvelden Droog met wolkenvelden maar ook opklaringn. Matig tot vrij krachtige wind uit noordoost tot oost Max. temperaturen onge veer 10 graden. Morgen: Zon: 7.14-17.35 Maan: 17.59-8.35 Schev. hoogw.: 3.34-15.50 Laagw.: 11.37-23.54. H. van Puyenbroek Antiek handelaar bij Tilburg vermoord TILBURG (ANP) - De 57- jarige Tilburgse antiekhan delaar H. van Puyenbroek is gistermiddag na een be zoek aan zijn buitenhuis bij Tilburg door onbeken den zodanig met een mes gewond, dat hij kort daar na aan zijn zware verwon dingen is overleden. Hij heeft nog geprobeerd met zijn auto te ontsnap pen, maar even later ramde hij vermoedelijk door bloedverlies verzwakt, een schuur, waarna de wagen in brand vloog. Toen brandweer en politie arri veerden, was de heer Puyenbroek al overleden. Wat zich precies in het bui tenhuis afgespeeld heeft is totnutoe een raadsel. Wel heeft de politie sporen van inbraak gevonden. Zij ver moedt dat het slachtoffer, bij aankomst in het buiten huis, er krakers of inbre kers heeft aangetroffen, die hem dan zouden hebben aangevallen en met een mes ernstig zouden hebben toegetakeld. Dertig politie mannen zoeken thans naar de dader of daders. Kleuter bij spel met revolver - gedood ENKHUIZEN (ANP) - Een driejarige kleuter uit Bovenkarspel heeft zater dagmorgen het leven verlo ren door een revolverschot afgevuurd door zijn 4-jarig neefje. De oom van de kleuter had een wapen in de auto, om dat hij als musicus veel 's nachts moet reizen. De bewuste morgen liet hij de twee jongetjes even alleen in de auto, om iets bij ken nissen af te geven. Toen de man weer naar zijn auto liep hoorde hij een knal. De kinderen hadden de revol- ber gevonden, en tijdens het spelen ermee is het wa pen afgegaan. De kleuter overleed op weg naar het ziekenhuis. Zware bommen in gekaapte trein BELFAST (AP) Bomdeskun- digen van het Britse leger heb ben zaterdagavond twee zware bommen gedemonteerd die wa ren achtergelaten in een trein die vorige week dinsdag door gewapende mannen in Noord- Ierland was gekaapt. (Van onze correspondent) DUBLIN In de Ierse hoofdstad Du- jri blin is het afgelopen weekeinde ver klaard dat de voorlopige IRA in contact is getreden met de ontvoerders van dr. Tiede Herrema. Er zouden onderhande lingen begonnen zijn over zijn vrijla ting, hoewel de Ierse regering erbij blijft dat de eisen van de kidnappers, o.m. de vrijlating van de Engelse revo lutionaire dr. Rose Dugdale, niet inge willigd kunnen worden. Er waren zelfs geruchten dat de ontvoerders van Herrema, vermoedelijk leden van een kleine IRA- splintergroep, door de veel machtiger „Provisio nals" zijn afgelost. Deze theorie wordt gesteund door het vertrouwen dat de als tussenpersoon aangewezen vakbondsman Philip Flynn koestert dat Herrema geen leed zal overkomen. De politie heeft de speuractie de afgelopen dagen vooral geconcentreerd op de vissershaven Howth, op 9 kilometer van Dublin, en op het noordelijk deel van de hoofdstad, waar Herrema volgens de politie vrijwel zeker wordt vastgehouden. Bij een speuractie, dichtbij de Noordierse grens, zijn zater dagavond drie agenten overvallen, ontwapend en over de grens met Noord-Ierland gezet, vanwaar ze later naar de republiek konden terugkeren. De 27-jarige Eddy Gallagher is nog steeds verdach te nr. 1. Hij wordt algemeen beschouwd als de vader van Ruari, het 10 maanden oude zoontje van dr. Rose Dugdale, die in de gevangenis van Limmerick zit na een helikopterbombardement op een gevangenis en na een grote kunstroof op een Iers kasteel. Ze is tot 9 jaar veroordeeld. Gallagher zou na een bankoverval, ten behoeve van de IRA, een groot deel van de buit voor zichzelf gehouden hebben en daarom ruzie hebben gekregen met de IRA. Sindsdien vormt hij met zijn vrienden een speciale eenheid, die bijzondere opdrachten voor de IRA zou uitvoeren. Politie en militairen tijdens de speuractie naar Herrema in Dublin. II III IHI SENIGALLIA (AP) Artsen hebben de zaterdag verhongerde en vervuilde in een garage te Senigallia (Italië) gevonden Belgische 22-jarige vrouw Chantal Sabine Derijcke gisteren glucose en vitami nen toegediend. De 27-jarige Marcello Montesi is officieel beschul digd de vrouw te hebben ontvoerd en lichamelijk te hebben misbruikt De Belgische, aldus de artsen, is zeer zwak maar verkeert niet in rechtstreeks levensgevaar. Zij heeft vooral behoefte aan grote doses vitamine c. Toen rij zaterdag in de garage, die vensterloos was, werd gevonden kon rij de politie toestamelen dat rij sinds dinsdag niets gegeten had. Volgens het politierapport had mejuffrouw Derijcke kennis ge maakt met Montesi nadat haar man, iemand uit Senigallia, was verdwenen toen hij twee jaar geleden werd gezocht wegens soute neurschap. Volgens de politie is de Belgische vermoedelijk negen maanden opgesloten geweest in de garage, waar rij werd aangetroffen op een strooien matras, gekleed in lompen en omringd door vuilnis en uitwerpselen. De politie had de garage doorzocht nadat, buren hadden geklaagd over de stank die eruit kwam. De 22-jarige Belgische vrouw. Chantal Sabine Derycke die negen maanden lang in Italië door een Italiaan in een vensterloze garage in Senigaglia gevange werd gehouden, is in het zieken huis al zo ver opgeknapt dat zij weer kan lachen. De 27-jarige Marcello Montesi, die negen maanden lang de Belgische Chantal Sabine Derycke in een garage gevangen heeft gehouden wordt hier door politie weggeleid. DINSDAG EN WOENSDAG LEIDEN-DORDRECHT-HAARLEM E.O. MADRID (DPA) Volgens, overigens weer tegengesproken, be richten uit Madrid moet het Spaanse staatshoofd generaal Francis co Franco acht dagen absolute rust houden omdat de griep die hij heeft wordt begeleid met bloedsomloopstoornissen in de hartva ten. Generaal Franco zou liggen in de van alle moderne apparatuur voorziene ziekenkamer van het El Pardo-paleis bij Madrid, het vroegere jachtslot dat hem tot woning dient. De apparatuur is er nog van de zomer van 1974, toen Franco een ontsteking van de aderen in een der benen had. Hij krijgt naar verluidt zuurstof toegediend. Sedert zaterdag vertoeft de Zuidafrikaanse hartchirurg dr. Chris- tiaan Barnard in Madrid. Of dit met de toestand van Franco samenhangt is niet bekend. Een lid van de Guardia Civil, de Spaanse rijkspolitie, is zaterdag in de stad Zarauz bij San Sebastian doodgeschoten. De politieman, die burgerkleren droeg, was op slag dood na drie schoten in rijn hoofd. Na de moordaanslag rijn de daders ontsnapt. (Van onze sportredaktie) DEN HAAG FC Den Haag heeft weer eens bewezen dat de wonderen de voetbalwereld nog niet uit rijn. Landskam pioen PSV werd tot verbijstering van 12.000 toeschouwers in het Zuiderpark finaal onder de voet gelopen en de adembenemende wedstrijd eindigde met een 4—1 overwin ning voor de Hagenaars. FC den Haag kan nu met vertrou wen de Europa Cup-wedstrijd tegen het Franse RC de Lens aanstaande woensdag, tegemoet zien. Andere hoogtepunten in SPORTTRIBUNE: FC Twente competitietopper Geen straf voor Cruyff Lijdensweg in Athene Roy Schuiten een klasserenner BIJ INVAL IN LISSE (Van een onzer verslaggevers) LISSE De douanerecherche heeft vorige week vrijdag te Lisse bij een distilleerderij duizend liter alcohol in beslag genomen. Dexe alcohol was afkomstig van een clandestiene stokerij. De direkteur en de chef van de distilleerderij werden na verhoor weer heengezonden. De chauffeur van de vrachtauto, waarmee de alcohol naar Lisse was overgebracht wist tijdig te ontkomen. De douanerecherche zet het onderzoek voort Zij gaat na, waar de alcohol gestookt is. Ook onderzoekt rij, of het bedrijf in Lisse al meer clandestiene alcohol heeft agenomen. UTRECHT (ANP) Het Centraal Bureau Opvang Rijksgenoten kan volgens minister Van Doorn van CRM de laatste weken slechts met grootste krachtsinspanning de stroom rijksgenoten die naar Nederland komt een voorlopige huisvesting bezorgen. De komende weken worden nog negen- k tienduizend Surinamers in Nederland verwacht. De kritiek, zowel van Neder landse als Surinaamse rijde, dat Nederland de Surinamers in de watten zou leggen wees de mi nister zaterdag in Utrecht van de hand. „Wij vinden het onjuist als Nederlanders, of ze nou uit Suriname komen of niet, in dit land in deze tijd en onder deze regering in niet menswaardige De suggestie van WD-leider Wiegel, om in Suriname duide lijk te maken dat Nederland niet het beloofde land is, achtte mr. Van Doorn niet uitvoerbaar. „In een land waar bijna geen werk is, geen sociale zekerheid en geen vertrouwen in de toe komst is Nederland vanzelfspre kend het beloofde land", aldus de bewindsman tijdens een bij eenkomst over de emigratie kwestie. De minister verwacht, dat na 25 november de „spontane" emi gratie uit Suriname zal rijn beëindigd. Hij zei ook, dat Ne derland in samenwerking met de Surinaamse regering serieu zer werk zal gaan maken van de remigratie. De voorlopige plannen daarvoor staan al op papier. Kissinger De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken dr. Henry Kissinger heeft van morgen een onderhoud van twee uur over internationale kwesties gehad met eerste vice- premier Teng Hsiao-ping van de Chinese Volksrepubliek. Volksstemming Waarschijn lijk zullen volgend jaar de kies gerechtigde Italianen zich in een volksstemming kunnen uitspre ken over het al dan niet handha ven van het abortusverbod. ADVERTENTIEJ En wie zou niet Judy in huis willen hebben? U in ieder geval wel. Daarom even gauw 'n nieuwe kwartaalabonnee aanbrengen voor onze krant en we sturen Judy naar u NOT I oiHi uw kwarlaalabonnee van de DINSDAG EN WOENSDAG BU ALBERT HEUN' woonplaats: STUUR als dank voor de moeite JUDY naar:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 1